Oppgave 5.1.5.10
Alle embetene KLD LMD Miljø og klima

Rovvilt: 

  • Bidra til at skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt blir lavest mulig.
  • Sørge for god kommunikasjon og dialog med berørte aktører.
  • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
  • Være miljø- og jordbruksfaglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
  • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt så effektivt som mulig i forbindelse med skadesituasjoner og i henhold til gjeldende frister for saksbehandling.
  • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
  • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn. Gi SNO oppdatert oversikt over godkjente båser for fangst av jerv.
  • Følge opp varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen.
  • Behandle søknader fra kommunale fellingslag om bruk av løs, på drevet halsende hund ved skadefelling på ulv.

Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Regionale forvaltningsplaner for rovvilt