Oppgave 5.1.5.19
Alle embetene KLD Miljø og klima

Grunnforurensning- og sedimentområdet:

  • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
  • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft.
  • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.   
  • Ha dialog med Miljødirektoratet om saker hvor det er betydelig fare for spredning av miljøgifter, eller helsefare som kan forventes å bli kontroversiell eller få prinsipiell betydning.

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/