Oppgave 5.1.6.11
FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

Bidra til å øke kunnskapen om reindriftens arealbehov og reindriftens medvirkning i arealprosesser, gjennom dialog med kommunene.


Bakgrunnsinformasjon

  • Veileder om reindrift og planlegging etter plan og bygningsloven:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temaveileder-reindrift-og-planlegging-et/id570670/