Oppgave 5.1.6.22
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Sikre planmessig oppfølging av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i samråd med kommunene. 


Bakgrunnsinformasjon

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-07-593

  • Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/regelverk/_attachment/4000?_ts=12829cedf18