Oppgave 5.1.6.31
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av regelverket knyttet til eiendomslovgivningen, og bidra til at kommunene følger opp nasjonale mål og retningslinjer ved behandling av saker. Behandle klager etter odelsloven, konsesjonsloven, jordloven og skogloven. 


Bakgrunnsinformasjon

Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

Prop. 92 L (2016-2017) Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-92-l-20162017/id2549406/  

Prop. 128 L (2012-2013) Endringar i odelslova: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-128-l-20122013/id724254/?ch=1&q 

Prop. 127 L (2012-2013) Endringar i jordlova: http://www.regjeringen.no/nn/dep/lmd/dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2012-2013/prop-127-l-20122013.html?id=724403  

Ot.prp. nr. 44 (2008-2009) Om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. og lov om jord m.v.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-44-2008-2009-.html?id=551219 

Ot.prp. nr. 75 (2005-2006) Om lov om endringar i jordlova mv.: http://www.regjeringen.no/nn/dep/lmd/dokument/proposisjonar-og-meldingar/Odelstingsproposisjonar/20052006/ot-prp-nr-75_2005-2006.html?id=188896 

Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-28-2004-2005-/id394700/

Ot.prp. nr. 79 (2002-2003) Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr-79-2002-2003-.html?id=174861 

Ot.prp. nr. 72 (1993-94) Om lov om jord (jordlova) m.m.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/1993-1994/otprp-nr-72-1993-1994-.html?id=629274 

Lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/1993-1994/otprp-nr-72-1993-1994-.html?id=629274 

Lov om skogbruk: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31 

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v.: http://www.lovdata.no/all/hl-20031128-098.html 

Lov om jord: http://www.lovdata.no/all/hl-19950512-023.html 

Lov om odelsretten og åsetesretten: http://www.lovdata.no/all/hl-19740628-058.html 

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker: http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20111214-1336.html 

Forskrift 8. desember 2006 nr. 1480 om saksbehandling i kommunene mv. i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-08-1480?q

Forskrift 8. desember 2003 nr. 1434 om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-08-1434?q

Rundskriv M-2/2017 -  Driveplikten etter jordloven https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-22017---driveplikten-etter-jordloven/id2568998/?q=M-2/2017

Rundskriv M-3/2017 - Konsesjon, priskontroll og boplikt https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-32017---konsesjon-priskontroll-og-boplikt/id2569002/?q=M-2/2017

Rundskriv M-1/2013 – Omdisponering og deling – Lov om jord (Jordlova) 12. mai 1995 nr 23 §§ 9 og 12: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-12013---omdisponering-og-deling--lov-om-jord-jordlova-122.-mai-1995-nr-23--9-og-12/id2521661/?q=M-1/2013 

Rundskriv M-3/2002 – Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/rundskriv/2002/m-32002-priser-pa-landbrukseiendommer-ve.html?id=109014 

Brev 29. juni 2017 Orientering til kommuner, fylkesmenn, Landbruksdirektoratet mv  https://www.regjeringen.no/contentassets/7efc0f506ef249358367fa11a49fb650/endr-i-kons-jord-odelslov-orientering-til-kommuner-fylkesmenn-landbruksdirekto-290617.pdf

Brev 1. september 2017 - Nytt rundskriv M-3 om konsesjon, priskontroll og boplikt, nytt rundskriv M-2/2017 om driveplikt etter jordloven og forskrift om beløpsgrense ved gjennomføring av priskontroll https://www.regjeringen.no/contentassets/9f8bcd450cb440238bf29c75fb63dd9b/nytt-rundskriv-m-3-om-konsesjon-priskontroll-og-boplikt.pdf