Oppgave 5.1.7.2
Alle embetene KMD Kommunal styring

Kontroll og godkjenning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven, herunder:

  • ROBEK-kommuner jf. §60 nr.1 og 2
  • Kommunale vedtak om garantier over 500 000 kroner
  • Låneopptak for interkommunale selskaper hvor minst en av deltakerkommunene er oppført i ROBEK
  • Vedtekter og eventuelle endringer av vedtektene for kraft/hjemfallsfond jf. rundskriv H-1/11

Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven kapittel 8 og 9:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-02-02-144

Rundskriv H-17/98:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1798/id278891/