Oppgave 5.1.7.4
Alle embetene KMD Kommunal styring

Kommuneinndeling

  • Stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte
    kommunene, synliggjøre konsekvenser av status quo og der det er hensiktsmessig bidra til kommunesammenslåinger.
  • Sørge for god og oppdatert kompetanse om inndelingsloven.
  • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse, og tolke loven i aktuelle saker.
  • Forberede og, der fylkesmannen har myndighet, avgjøre saker om endring og/eller fastsettelse av kommune- eller fylkesgrenser i tråd med inndelingsloven og rundskriv H-10/15.

Bakgrunnsinformasjon

Inndelingslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70

Rundskriv H-10/15 til lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova):https://www.regjeringen.no/no/...

Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova):

https://www.regjeringen.no/no/...

Prop. 109 L (2012-2013) Endringar i inndelingslova:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-109-l-20122013/id722003/  

Prop. 76 L (2015–2016) Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-76-l-20152016/id2480122/