Oppgave 5.1.8.1
Alle embetene KMD BLD HOD JD KLD LMD SD Miljø og klima Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal legge regjeringens føringer til grunn i sitt arbeid. Det vises særskilt til hensyn som fremgår av Plan- og bygningslovens formål i §§1-1 og 3-1, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og alle statlige retningslinjer og bestemmelser. Videre skal føringer gitt i meldinger til Stortinget følges opp.


Fylkesmannen skal formidle nasjonal politikk og prioriteringer tidlig i den regionale og kommunale planleggingen, veilede om riktig forståelse og praktisering av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og samarbeide med fylkeskommunen om dette. Fylkesmannen skal påse at konsekvenser for, miljø og samfunn er belyst og i nødvendig grad tatt hensyn til i plan- og utbyggingssaker, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning er ivaretatt der det er behov for dette.


Fylkesmannen skal følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning ivaretas der det er behov for dette, og bidra til beslutningsrelevante plan- og utredningsprogram.


Bakgrunnsinformasjon

Statlige planretningslinjer: https://www.regjeringen.no/no/... 

Regjeringen.no; formidling og veiledning i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no

Lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan-og bygningsloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Lovendringer basert på lovforslag som regjeringen har fremmet for Stortinget i Prop. 149 L (2015-2016) og Prop. 110 L (2016-2017): Endringer i pbl og matrikkellova vedtatt av Stortinget vårsesjonen 2017

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/SF...

Veiledning om konsekvensutredninger: https://www.regjeringen.no/no/... (https://www.regjeringen.no/no/...)


http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/