Oppgave 5.1.8.3
Alle embetene KMD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal forvalte de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 


BakgrunnsinformasjonStatlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: https://lovdata.no/dokument/IN...

Regjeringen.no; formidling og veiledning i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/


Miljødirektoratet: http://www.fm-nett.no/Miljodir... 

Miljøkommune: www.miljokommune.no