Oppgave 5.1.8.4
Alle embetene KMD KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal følge opp statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, og bistå kommunene i arbeidet med ulovlighetsoppfølging.


Bakgrunnsinformasjon
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen:https://lovdata.no/dokument/SF...

Regjeringen.no; formidling og veiledning i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/
Miljødirektoratet: http://www.fm-nett.no/Miljodir...

Miljøkommune: www.miljokommune.no