Oppgave 5.1.10.5
Alle embetene ASD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalte Tilskudd  til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret og Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/

Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html[SGT1]

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Veileder om hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17 i loven:
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje- bu –leve:
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/ryddemappe-plan-bygg-eiendom/bakgrunn-og-malsettinger-for-bolig--og-b/meld-st-17-2012-2013-byggje---bu---leve/id742572/

Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid og bistand til å mestre et boforhold:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/u-102002-boligsosialt-arbeid---bistand-t/id109040/

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020) «Bolig for velferd»:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf

Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/

Digital verktøykasse der alt er samlet på et sted om boligsosialt arbeid:

https://www.veiviseren.no

Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport:
http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i videregående skole:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/fors%C3%B8k-med-nav-veileder-i-videreg%C3%A5ende-skole-en-underveisevaluering

Utsatt ungdom:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/innsats-overfor-utsatt-ungdom

Nasjonal strategi mot barnefattigdom:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/