Oppgave 5.1.10.13
Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Forvalte regelverk, være vedtaksmyndighet og klageorgan knyttet til erstatningsordninger og tilskuddsordninger innen jordbruk, skogbruk og reindrift, samt miljøvirkemidlene innen jordbruk og skogbruk.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/tidligpensjon

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-30-426?q=reisetilskudd

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-17-56

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/regelverk

  • Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante og husdyrproduksjon:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-05-29-545

  • For mer informasjon om offenlige pålegg – planteskadegjørere:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/palegg-og-restriksjoner/planteskadegjorere/regelverk

  • Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrkonsesjon:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-05-29-545

  • Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslaktning av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA):

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-26-795?q=mrsa

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-miljoregistreringer/skogbruksplanlegging