Oppgave 5.2.1.2
Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD Folk og samfunn Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014–2020). Strategien skal styrke kommunenes arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Et av målene i strategien er at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Fylkesmannen skal bidra aktivt til at strategien implementeres i kommunene i tråd med forutsetningene.

Fylkesmannen skal:

Sikre samordning av sektorovergripende oppgaver og se ulike statlige satsinger i sammenheng med Bolig for velferd, f.eks. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), strategien Barn som lever i fattigdom, Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021) og fellesoppdraget 0-24 samarbeidet, Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff og Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet".  

Legge til rette for helhetlige vurderinger og god samordning i kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte.

Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i ordinære planprosesser


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html[SGT1] 

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Veileder om hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17 i loven:
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje- bu –leve:
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/ryddemappe-plan-bygg-eiendom/bakgrunn-og-malsettinger-for-bolig--og-b/meld-st-17-2012-2013-byggje---bu---leve/id742572/

Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid og bistand til å mestre et boforhold:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/u-102002-boligsosialt-arbeid---bistand-t/id109040/

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020) «Bolig for velferd»:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf

Barn som lever i fattigdom

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/sec1

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-overgang-fra-fengsel-til-samfunn/id2557092/

Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet". 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mestre-hele-livet/id2568354/

0-24 samarbeidet

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/0-24-samarbeidet/id2511690/

Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/

Digital verktøykasse der alt er samlet på et sted om boligsosialt arbeid:
https://www.veiviseren.no

Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/

Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport:
http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

NAV i en ny tid, st.meld 33:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier