Oppgave 5.2.3.2
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjennom å:

  • bruke Iplos-data til planlegging og styring, og samarbeide med Helsedirektoratet om å arrangere IPLOS-temadager for kommunene annet hvert år.
  • ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant annet velferdsteknologi.
  • følge opp det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og samarbeide med KS om tiltak og aktiviteter på regionalt og lokalt nivå.

Bakgrunnsinformasjon

Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk – IPLOS-forskriften

Meld. St.10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 

St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening

Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014-2016

IS-1990 Velferdsteknologi Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten: Og bedre skal det bli!

Lov om pasientrettigheter kapittel 4A – Rundskriv IS-10/2008

IS– 10/2015 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial og helsetjenesten – veileder IS 1502 

Veileder til forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

IS-1436 ”Legetjenester i sykehjem”, en veileder for kommunene 

Veileder IS-1040 – I saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten 

Kosthåndboken- veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten IS 1972 

Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Helsebiblioteket.no

Avtaler om samhandling og kvalitet mellom regjeringen og KS

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Strategi 2014-2018

Helsetilsynets tilsynsrapporter på områdene bruk av tvang, saksbehandling, internkontroll og tjenesteyting 

IPLOS hjemmeside

IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester

Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten