Oppgave 5.2.3.3
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Arbeide for at kommuner og helseforetak følger opp kravene i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Formålet er å oppnå kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tjenestene. Forskriften understreker øverste ledelses ansvar for å etterspørre kvalitetsdata, ta i bruk styringssystemer og etablere en kultur i organisasjonen for åpenhet og læring.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Folkehelseloven 

Prop.90 L(2010-2011) Lov om folkehelsearbeid

Spesialisthelsetjenesteloven

 St. meld. nr. 47 Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid  

Meld. St. 30 (2011-2012) En helhetlig rusmiddelpolitikk 

Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014-2016 

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Retningslinje for barselomsorgen