Oppgave 5.2.5.1
Alle embetene KMD Kommunal styring

Kommunerettet samordning:

  • Ivareta et tverrsektorielt samordningsansvar i forholdet mellom regional statsforvaltning og kommunene, jf. departementets retningslinjer for fylkesmannens samordningsfunksjon og kommunerettet styring (H-2143).
  • Arbeide for at det i statlige tilsyn tas hensyn til egenkontrollen i kommunene, samt at fylkesmannen tilrettelegger for et hensiktsmessig tilsyn med den enkelte kommune. 
  • Fylkesmannen skal samordne det statlige tilsynet med kommunene i tråd med kommuneloven § 60 e. Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart.
  • Fylkesmannsembetene skal gi råd og veiledning til kommunene for å bygge opp om målsettingen i enkelte av de bilaterale avtalene fra konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Dette gjelder avtaler der det ligger forventninger om samarbeid mellom KS regionalt og fylkesmannsembetene. 

Bakgrunnsinformasjon

H-2143 Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-for-fylkesmannens-samordning-av-statlig-styring-av-kommunesektoren/id2008839/

Rundskriv H-2113 Veileder om forventningsbrevmetoden:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2113/id108615/

Kommuneloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107H-03/07

H-03/07 Rundskriv om kommuneloven kapittel 10 A - statlig tilsyn med kommunesektoren: https://www.regjeringen.no/no/...

KMDs nettsider om konsultasjonsordningen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/forholdet-kommune-stat/om-ordningen/id544787/