Oppgave 5.2.6.12
Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal veilede og støtte kommunene og regionale sektormyndigheter i geodataspørsmål og bidra til at disse har tilgang på oppdatert geografisk informasjon.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven):  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

 

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861