Oppgave 5.2.6.13
Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal i samarbeid med Statens kartverk bidra til at kommunene følger opp bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon, som innebærer oppfølging av krav til det offentlige kartgrunnlaget (DOK).


Bakgrunnsinformasjon

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven):  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

 

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861

 

Det offentlig kartgrunnlaget: http://kartverket.no/geodataarbeid/Temadata/Det-offentlige-kartgrunnlaget/