Oppgave 5.3.3.2
Alle embetene BLD Familier, barn og unge

Informasjon om biologisk opphav

Fylkesmannen skal gi ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor fylkesmannen har gitt adopsjonsbevilling, jf. forskrift 30. november 1999 nr. 1193.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift 30. november 1999 om delegering av myndighet til fylkesmennene etter adopsjonsloven:
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1999-11-30-1193