Oppgave 5.3.4.10
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Forvaltning av vergehaveres midler

Fylkesmannen skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som fylkesmannen forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.


Bakgrunnsinformasjon

Vergemålsloven kapittel 7. Fylkesmannens forvaltning av finansielle eiendeler: :
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9#KAPITTEL_7

Vergemålsforskriften kapittel 6. Nærmere regler om finansiell forvaltning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-15-201#KAPITTEL_6