Oppgave 5.3.4.13
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Holde opplæring i loven og forskrifter for ansatte i NAV-kontoret, og eventuelt andre ansatte i kommunen. Opplæringen skal koordineres med NAV region.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/

Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Lov av 16. juni 2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Forskrift av 19. november 2010 om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1462.html

Forskrift av 19. november 2010 om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1463.html

Forskrift av 16. desember 2011 nr 1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge:
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111216-1251.html

Rundskriv A- 1/2017 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold

Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport:
http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

NAV i en ny tid, st.meld 33:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i videregående skole:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/fors%C3%B8k-med-nav-veileder-i-videreg%C3%A5ende-skole-en-underveisevaluering

Utsatt ungdom:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/innsats-overfor-utsatt-ungdom

Nasjonal strategi mot barnefattigdom:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/