Oppgave 5.3.8.10
Alle embetene BLD Tilsyn Helsetilsynet

Tilsyn med barnevernet:

  • Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven, jf. barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd og 2-3 b.
  • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn, og med omsorgssentre for mindreårige, jf. barnevernloven § 2-3 b, tredje ledd.Tilsynsbesøk skal skje når det kan forventes at barn er til stede. De som gjennomfører tilsynet skal ta kontakt med det enkelte barn og spørre om barnets syn på oppholdet.
  • Fylkesmannen skal utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten ved barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn, jf. forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 14 og forskrift for sentre for foreldre og barn § 28.
  • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b, fjerde ledd.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang i barneverninstitusjoner og ved omsorgssentre for mindreårige, og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven med tilhørende forskrifter

Veileder i tilsyn med barneverninstitusjoner Internserien 5/2017 Erstatter Fylkesmannens samtaler med barn og unge i barneverninstitusjoner Internserien 1/2012

Veileder for tilsyn på barneverninstitusjoner gjennomført som systemrevisjon Internserien 4/2013 (Losen – intranett) 

Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn Internserien 8/2012 

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon revidert 18. mars 2016 Internserien 2/2008 

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011

Utgifter til tolk ved fylkesmannens tilsyn i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Brev av 17. januar 2011 fra BLD til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet