Oppgave 5.3.8.11
Alle embetene ASD Tilsyn Helsetilsynet

I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen føre tilsyn med sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om sosiale tjenester i Nav

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon revidert 18. mars 2016 Internserien 2/2008 

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter: http://www.helsetilsynet.no/up...

Forskrift av 19. november 2010 nr. 1463 om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

Rundskriv av 22. juni 2012 Hovedundskriv til Sosialtjenesteloven

Meny for planlagt tilsyn med sosiale tjenester på Losen (Losen – intranett)

Tidligere landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester (Losen – intranett)

Retningslinje for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn (kommer)