Oppgave 5.4.2.2
Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Følge med på levekårsutviklingen i fylket og i kommunene.


Bakgrunnsinformasjon

Fattigdom og levekår i Norge:
https://tjenester.nav.no/nav-sok/?2&language=no&ord=fattigdomsrapporten

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

Nasjonal strategi mot barnefattigdom:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/

Oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv. Rapport fra Barne- og likestillingsdepartementet:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/oppsokende-og-utadrettet-arbeid-overfor-/id574460/

Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem: Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering. Fafo-rapport 2014: 18:
http://www.fafo.no/index.phb/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/helhetlige-tiltak-mot-barnefattigdom

«Inkludering av ungdom i skole eller arbeid 2»:
http://ww.hioa.no/Om-HIOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Inkludering-av-ungdom-i-skole-eller-arbeid-2

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse 2013-2016:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/OppfplanArbogPsykHelse.pdf

Torild Sandnes (tred.): Ungdoms levekår, Statistiske analyser 136:2013 Statistisk sentralbyrå:
http://www.ssb.no/Sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/ungdoms-levekaar-2013

Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016):
http://regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2013/handlingsplan-for-forebygging-av-krimina.html?id=734947

Evaluerings- og forskningsrapporter om sosiale tjenester, fattigdom og levekår:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forskningsrapporter+og+evalueringer+finansiert+av+NAV/sosiale-tjenester-rapportarkiv