Oppgave 5.4.2.7
Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Gjennom dialog skal fylkesmannen bidra til å sikre forankring av kvalifiseringsprogrammet hos politisk og administrativ ledelse i kommunene. Arbeidet med kvalifiseringsprogrammet skal koordineres med NAV region.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/

Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html[GS1]

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Lov av 16. juni 2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad:
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111221-1471.html

Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport:
http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Arbeids- og velferdsdirektoratets nettsider om kvalifiseringsprogram, nav.no:
http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet+-+ein+veg+ut+av+fattigdom.298460.cms