Oppgave 5.1.10.16
FMTR BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannen i Troms skal løpende og innen 1. desember fatte vedtak om og innen 31. desember utbetale statsrefusjon for dekning av utgifter til tiltak som iverksettes på fastlandet, ihht. forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 5.


Bakgrunnsinformasjon

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-01-772