Oppgave 5.2.6.18
FMOP FMBU FMVE FMTE FMAV FMRO FMHO FMMR FMTL FMNO FMTR KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer.


Bakgrunnsinformasjon

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...