Styringsdokumenter

Her kan du laste ned en fil som inneholder TB og VØI i sin helhet eller relevante utdrag fra et eller begge styringsdokumenter. Dersom du bruker filtrere, vil filen kun inneholde de filtrerte resultatene. I høyre menyen kan du for eksempel velge tildelingsbrevet og ditt embete, for å hente ut embetsspesifikt tildelingsbrev. Du kan også velge spesifikke deler av begge styringsdokumentene, som for eksempel: oppdrag og oppgaver.

VP-malen i Word er laga for stående side. For å få liggende så velg Sideoppsett - Retning - Liggende.

Virksomhets- og økonomiinstruks

1 Innledning

Instruks for fylkesmenn (Fylkesmannsinstruksen) gitt ved kgl. res 7.august 1981, endret ved kgl. res 10. november 1988 og 6. juli 1999 er overordnet denne instruks.

 Virksomhets- og økonomiinstruksen er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD 12.12.2017, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd, og trer i kraft fra 01.1.2018. Gjenpart av instruksen er sendt til Riksrevisjonen.

Instruksens virkeområde er virksomhets- og økonomistyring av fylkesmannen. Formålet med fylkesmannens virksomhets- og økonomistyring er at statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, at statlige midler brukes effektivt og at statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte.

Virksomhets- og økonomistyringen hos fylkesmannen skal følge Finansdepartementets Reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv, med de tilføyelser/ presiseringer som departementet har gitt i denne instruksen. Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet gjelder således i sin helhet, også de punkt som ikke er omtalt i denne instruksen.

Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet er ikke gjengitt i denne instruksen, da denne er bygget opp som et supplement til disse dokumentene.

2 Fylkesmannens myndighet og ansvar

Fylkesmannens formål, rolle, tilknytning til KMD og fagdepartementene, forutsetninger og krav til embetets ledelse, krav til organisering og krav til samordning og samhandling er regulert i Fylkesmannsinstruksen.

Fylkesmannen er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter som fylkesmannen har ansvar for. En oversikt over disse framkommer i kapittel 5 i denne instruksen.

Fylkesmannens myndighets- og ansvarsområder er:

Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

Fylkesmannen skal som sektormyndighet medvirke til iverksetting av nasjonal politikk. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med kommunene, fylkeskommunene, innbyggerne og berørte virksomheter.

Samordningsmyndighet

Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen skal ta samordningsinitiativ i fylket overfor andre statlige virksomheter og andre aktører der det er aktuelt, for sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer, og for å sikre samordning av statens styring av kommunene.

Rettssikkerhetsmyndighet

Fylkesmannen er klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og vedtak gjort i spesialisthelsetjenesten, og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen. I tillegg har fylkesmannen førstelinjeansvaret på flere områder. Fylkesmannen skal sikre likebehandling og rettsikkerhet for alle parter i sin forvaltning av lover og forskrifter.

Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

Fylkesmannen skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket. Fylkesmannen skal ta de initiativ som er påkrevd, og fremme forslag til løsninger i den utstrekning fylkesmannen finner det formålstjenlig. Fylkesmannen skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organ om forhold som antas å berøre deres virksomhet.

Fylkesmannen er et ordinært statlig forvaltningsorgan. 

3 Departementets styring av Fylkesmannen

3.1 Departementets overordnede ansvar

KMD har det administrative etatsstyringsansvaret for fylkesmannen, i tillegg til å ha samordningsansvaret overfor de øvrige departementene som legger oppgaver til fylkesmannen. KMD har også rollen som fagdepartement på noen saksområder. Det enkelte fagdepartement har finansieringsansvaret for oppgaver innen eget saksområde. Likeledes har de direkte faglig instruksjonsmyndighet over fylkesmannen innen vedkommende departements saksområde. Den enkelte fagstatsråd er konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget på sine fagområder hvor oppgaver er lagt til fylkesmannen, jf. Fylkesmannsinstruksen.

I tråd med intensjonene i Reglementet skal departementets styringsansvar bygge på prinsippene om mål- og resultatstyring og ta utgangspunkt i departementets overordnede kontrollansvar.

Ansvars- og samarbeidsforhold mellom departementene knyttet til finansiering av fylkesmannen, fremkommer i Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, datert august 2009.

3.2 Styringsdialogen

I styringsdialogen med fylkesmannen skal embetets resultater og måloppnåelse vektlegges, samt at embetet kan identifisere og håndtere risikoer som kan hindre måloppnåelse.

Styringsdialogen skal være dokumentert. Tildelingsbrevet inneholder en styringskalender hvor de viktigste elementene i styringsdialogen det enkelte år fremgår.

3.2.1 Tildelingsbrev

Etatsstyringen skjer hovedsakelig gjennom tildelingsbrevet og oppfølgingen og rapporteringen på dette. I tildelingsbrevet formidles og presiseres de mål og resultater departementene forventer som følge av Stortingets vedtak og forutsetninger. Tildelingsbrevet inneholder bevilgninger som stilles til disposisjon, samt en oversikt over embetets budsjettildelinger og fullmakter i budsjettåret.

Det utarbeides et foreløpig tildelingsbrev til fylkesmannen som sendes embetet for tilbakemelding før endelig tildelingsbrev utarbeides. Tilbakemeldingen gir blant annet grunnlag for departementenes vurdering av forholdet mellom oppgaver og ressurser innen fagområdene.

Tildelingsbrevet til fylkesmannen utarbeides av KMD i samarbeid med oppdragsgivende departementer.

Supplerende tildelingsbrev etterfølger det ordinære tildelingsbrevet og gis av KMD eller andre departement, direktorat eller tilsyn som gir oppgaver og /eller midler til fylkesmannen. Belastningsfullmakt skal brukes når budsjettfullmakter ikke kan tildeles ved delegering.

Ved behov for å instruere eller gi styringssignaler til embetene utover tildelingsbrev, skal dette alltid nedfelles skriftlig og gis i egne brev.

3.2.2 Etatsstyringsmøte, sektorvise styringsmøter og fagmøter

Felles etatsstyringsmøte

KMD avholder ett årlig felles etatsstyringsmøte med fylkesmannsembetene i løpet av våren. Tidspunktet vil framgå av tildelingsbrevet. Etatsstyringsmøtet er felles for alle departement som gir oppgaver til fylkesmannen og ledelsen i alle embetene. Ved behov vil fagdepartementet invitere berørte direktorat/tilsyn til å delta i felles etatsstyringsmøte. Før møtet vil embetet motta en samlet skriftlig tilbakemelding på sin årsrapport. Møtet tar utgangspunkt i kravene som er stilt i tildelingsbrevet og som rapporteres i årsrapporten. Måloppnåelse og rapporterte resultater gjennomgås, og det gis tilbakemelding til embetene på resultatene. Det skrives referat fra etatsstyringsmøtet med kopi til Riksrevisjonen.

Sektorvise styringsmøter

Fagdepartementene, eventuelt direktorat/tilsyn med delegert myndighet, avholder sektorvise styringsmøter ved behov for utdyping og presisering av styringssignaler i tildelingsbrev og denne instruksen. Embetsledelsen skal alltid være representert i de sektorvise styringsmøtene. Møtefrekvens og øvrig deltakelse i møtene avgjøres av fagdepartementet, og møtene skal som hovedregel være varslet i tildelingsbrevet. Det skal skrives referat fra de sektorvise styringsmøtene, som sendes i kopi til KMD og Riksrevisjonen.

Fagmøter

Fagmøter skal dekke behovet for faglige avklaringer, og omfatte tolkning av regelverk, opplæring, saksbehandlingsrutiner, fagkonferanser og lignende. Det stilles ikke krav om at embetsledelsen eller ledelsen i departementene, direktorat eller tilsyn deltar. Det skal ikke gis nye styringssignaler i fagmøtene. Styringssignaler som er gitt i tildelingsbrev eller etatsstyringsmøtet/styringsmøter, kan utdypes eller forklares. Det skal ikke forekomme ressursdiskusjoner i fagdialogen. 

3.2.3 Lederlønnskontrakt og lederlønnssamtale

KMD utnevner fylkesmannen på åremål og utarbeider årlig lederlønnskontrakt. Det inngås ny lederlønnskontrakt etter at lederlønnssamtalen er gjennomført.

Departementet innkaller fylkesmannen til lederlønnssamtale en gang i året. Samtalene gjennomføres som regel i vårhalvåret. I lederlønnssamtalen gjennomgås lederlønnskontrakten og oppnådde resultater i tillegg til punkter som skal inn i lederlønnskontrakten for kommende år. DFU-departementene har anledning til å spille inn til lederlønnssamtalene.

3.2.4 Årsrapport

Årsrapporten fra fylkesmannen utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i tildelingsbrevet og skal gi et dekkende bilde av embetets resultater. KMD sender nærmere presiseringer og beskrivelse av teknisk løsning for utarbeidelse av årsrapport i november det enkelte år.

Årsregnskapet skal være en del av årsrapporten og skal utarbeides i tråd med til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Årsrapporten skal ferdigstilles i den elektroniske løsningen for dette innen 1. mars det enkelte år.

Årsrapporten vil være utgangspunkt for det felles etatsstyringsmøtet som gjennomføres om våren.

Årsrapporten skal inneholde følgende deler i nevnte rekkefølge:

I          Fylkesmannens beretning

 • Overordnet vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse
 • Overordnet framstilling av de viktigste prioriteringer for året
 • Sentrale forhold i internt og eksternt som har hatt betydning for oppnådde resultater
 • Sted, dato og fylkesmannens signatur

II         Introduksjon til embetets hovedtall

 • Embetet og samfunnsoppdraget
 • Organisasjon og ledelse
 • Presentasjon av utvalgte nøkkeltall

III       Årets aktiviteter og resultater

 • Redegjørelse for, analyse og vurdering av oppnådde resultater. Herunder:
  • Gjennomførte evalueringer
  • Særskilt om oppdrag i tildelingsbrevet/og eller faste oppgaver i VØI
  • Særskilte rapporteringskrav fra tildelingsbrevet
  • Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk
  • Samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget og regnskapsresultatet

IV       Styring og kontroll i embetet

 • Redegjørelse for vesentlige forhold ved embetets planlegging, gjennomføring og oppfølging. Herunder:
  • Embetets risikostyring
  • Embetets internkontroll, herunder iverksatte tiltak
  • Bemanning, kapasitet og kompetansesituasjonen i embetet
  • Forvaltning av egne eiendeler (materielle verdier)
  • Oppfølging av eventuelle avdekkede svakheter/utfordringer, herunder merknader fra Riksrevisjonen og status for arbeidet med informasjonssikkerhet
  • Rapportering av andre vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, likestilling, HMS/arbeidsmiljø, diskriminering, ytre miljø og lignende

V         Vurdering av framtidsutsikter

 • Forhold i og utenfor embetet som kan påvirke embetets evne til å løse samfunnsoppdraget på sikt
 • Konsekvenser for embetets evne til å nå fastsatte mål og resultater på lengre sikt

VI       Årsregnskap

 • Ledelseskommentarer med fylkesmannens signatur
 • Oppstilling av bevilgningsrapportering med noter
 • Oppstilling av artskontorapportering med noter

3.2.5 Rapportering gjennom året

Fylkesmannen skal pr. 31. august rapportere på regnskapstall og prognose for resten av året på kapittel og post. Det skal rapporteres både på utgifts- og inntektskapittel. Rapporteringen innbefatter også rapportering på resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige avvik fra budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

Fast rapportering til statsregnskapet skal skje i tråd med årlige rundskriv fra Finansdepartementet.

Rapporteringen tilpasses de styringsbehov departementene til enhver tid har, og skal framgå av tildelingsbrevet.

3.2.6 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

KMD skal ha kopi av all korrespondanse mellom fylkesmannen og Riksrevisjonen. Fylkesmannen skal rapportere i årsrapporten, eventuelt også i lederlønnssamtalen, hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp, herunder hvilke tiltak som er iverksatt og effekten av disse. 

3.3 Ansvar for avklaringer og informasjonsplikt mellom departementene og fylkesmannen

Dersom fylkesmannen vurderer at det er uklarheter i de rammer, målsetninger og føringer som formidles, har fylkesmannen et selvstendig ansvar for å ta opp saken med aktuelt departement.

Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for snarlig å informere aktuelt departement dersom det oppstår vesentlige avvik med betydning for måloppnåelsen, herunder budsjett.

Dersom fylkesmannen ser at gjeldende regelverk og ordninger kan ha/har vesentlige utilsiktede konsekvenser, skal virksomheten snarlig informere aktuelt departement om dette. Fylkesmannen skal også uoppfordret gi aktuelt departement beskjed dersom virksomheten ser mulige forbedringstiltak som departementet kan iverksette (endringer i lov, forskrift, instruks) som kan bidra til å nå overordnede målsetninger. Departementene vil også kunne be om særskilte evalueringer i forbindelse med praksis- og regelverksendringer.

KMD skal holdes orientert om saker av vesentlighet som fylkesmannen tar opp med fagdepartementene.

4 Fylkesmannsembetets interne styring

Departementet har ansvaret for overordnet kontroll med underliggende virksomheter, iht. Bestemmelsene pkt. 1.5.2. Dette skal inngå i den ordinære styringen og oppfølgingen av embetet. 

4.1 Fylkesmannens myndighet og ansvar

Fylkesmannen er embetets øverste leder og leder embetet innenfor gjeldende lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer, instrukser og budsjetter.

Fylkesmannen skal fastsette instrukser for virksomhetens interne virksomhets- og økonomistyring innenfor rammen av denne instruks.

Ledelsen i embetet skal basere seg på gjeldende lederplattform i staten.

Fylkesmannen kan innenfor gjeldende rammer for styring, samhandling og organisering, vurdere hvilken intern organisering av embetet som best understøtter egen måloppnåelse.

4.1.1 Godtgjørelser/andre utbetalinger til fylkesmannen

Det skal foreligge rutiner for kontroll og godkjennelse av utleggsrefusjoner og andre oppgavepliktige tilleggsytelser til fylkesmannen. 

4.2 Fylkesmannens planlegging, gjennomføring og oppfølging

Fylkesmannen skal gjennom sin planlegging, gjennomføring og oppfølging sørge for å utnytte tilgjengelige ressurser på en mest mulig formålstjenlig og effektiv måte.

Fylkesmannen skal utarbeide strategi for virksomheten samt interne styringsdokumenter i form av virksomhetsplan, årsplan eller tilsvarende. Det skal også utarbeides budsjett og prognoser for å sikre avviksrapportering og mulighet for oppfølging av regnskap, resultater og måloppnåelse. Risikostyring skal brukes som verktøy i planarbeidet, jf. punkt 4.2.1 Risikostyring.

Strategier og interne styringsdokumenter skal ha både ettårig og flerårig perspektiv.

Fylkesmannen må sikre at planer og strategier er i tråd med departementenes mål og prioriteringer. Likeledes at finansieringsordningens krav til ressursdisponering ivaretas.

4.2.1 Risikostyring

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll. Fylkesmannen skal aktivt bruke risikostyring som verktøy i sin mål- og resultatstyring. God risikostyring skal gi bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som er stilt til disposisjon. Risikovurderingene skal relateres til mål- og resultatkravene for virksomheten og inngår således som en integrert del av styringen. Der hvor det vurderes å være høy risiko skal risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal gjøres vurderinger av gjenværende risiko og om denne er akseptabel.

I tilbakemelding på foreløpig tildelingsbrev skal embetet gi en vurdering av situasjonen for gjeldende budsjettår.  Eventuelle vurderinger av høy risiko for manglende måloppnåelse skal fremkomme i tilbakemeldingen.  

Fylkesmannen skal i forbindelse med innspill til det årlige etatsstyringsmøtet sende inn en oversikt over de vesentligste risikomomentene som kan hindre måloppnåelse. Fristen fastsettes i den årlige bestillingen av innspill til etatsstyringsmøtet.

4.2.2 Evalueringer

Det vises til krav i Reglement for økonomistyring i staten § 16 om evalueringer av virksomhetens oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra risiko og vesentlighet. Resultatinformasjonen skal benyttes i virksomhetens planlegging for de påfølgende år.

4.2.3 Arbeidsgiverrollen

Fylkesmannen skal følge opp statlig arbeidsgiverpolitikk, herunder implementere føringer og følge opp rapporteringer på personalområdet. 

4.2.4 Regnskapsprinsipp og regnskapsføring

Fylkesmannsembetet skal utarbeide et virksomhetsregnskap i samsvar med kontantprinsippet, bruttoprinsippet, ettårsprinsippet og fullstendighetsprinsippet, jf. Bestemmelsene punkt 3.4.2.

Fylkesmannen avgjør i samråd med departementet eventuelle endringer i regnskapsprinsipp for virksomhetsregnskapet, jf. Bestemmelsene pkt. 3.4.2.

Fylkesmannen skal bruke standard kontoplan som føringskontoplan og skal rapportere til statsregnskapet etter statens kontoplan.

Det vises for øvrig til årlige og varige rundskriv fra Finansdepartementet.

4.2.5 Tilskudds- og stønadsforvaltning

Fylkesmannen skal påse at alle tilskudds- og stønadsordninger som embetet­ forvalter­ skal følges opp i samsvar med kapittel 6.3, 6.4 og 6.5/7.3 og 7.4 i Bestemmelsene og de presiseringer og føringer fra departementene som formidles i årlige tildelingsbrev og regelverk for ordningene. Forvaltningen av tilskudds-/stønadsordninger må baseres på embetets vurdering av risiko og vesentlighet. 

4.3 Krav til fylkesmannens internkontroll

Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for å innrette embetets systemer og rutiner for internkontroll og påse at nødvendige kontrolloppgaver blir utført. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal ligge til grunn. Fylkesmannen skal rapportere umiddelbart til ansvarlig departement dersom det avdekkes vesentlige svakheter, feil eller mangler.

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, se kap. 4.2.1.

4.4 Kommunal- og moderniseringsdepartementets øvrige krav

4.4.1 Inkluderende arbeidsliv(IA)

Fylkesmannen skal være en IA- virksomhet og ha en lokal samarbeidsavtale som bygger på ”Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv”. 

4.4.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Fylkesmannen skal ha et system for å kartlegge og følge opp risiko- og problemområder innen helse, miljø og sikkerhet, jf. Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

4.4.3 Likestilling og mangfold

Fylkesmannen skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, jf. likestillings- og diskriminerings-loven § 26.

Alle offentlige virksomheter skal redegjøre for faktisk tilstand når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. De skal også redegjøre for planlagte og iverksatte likestillingstiltak for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn.

Offentlige virksomheter skal dessuten redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Fylkesmannen skal redegjøre for dette i årsrapporten i forbindelse med rapportering av nøkkeltallene på likestilling.

4.4.4 Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet i fylkesmannsembetet skal være basert på Statens kommunikasjonspolitikk og gjeldende regelverk som offentlighetsloven og forvaltningsloven.

4.4.5 Klart språk

Fylkesmannsembetet skal ha klart språk i interne og eksterne dokumenter og i all nettkommunikasjon.

Embetet kan hente veiledning og tips på nettsiden til det sentrale klarspråksprosjektet www.klarspråk.no

4.4.6 Etiske retningslinjer

Embetet skal med utgangspunkt i retningslinjene videreutvikle og styrke den etiske bevisstheten blant de an­satte, og slik legge et godt grunnlag for lederes og ansattes muligheter for etisk refleksjon. 

4.4.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap skal inngå som en integrert del av embetets virksomhet, og embetet skal ha en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere ekstraordinære hendelser. Fylkesmannens ansvar for regional samordning av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og fylkesmannens ansvar for egenberedskap er fastsatt i Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, kgl.res. 19. juni 2015.

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermverdig informasjon eller objekt. Fylkesmannen skal i forbindelse med rapportering per 30. april, sende en egen rapport om sikkerhetstilstanden i embetet til KMD. Rapporten skal særskilt redegjøre for oppfølgingen av de eventuelle mangler og avvik som embetet har identifisert ved forrige rapportering. Fylkesmannen må vurdere nivå på sikkerhetsgradering på rapport om sikkerhetstilstand som sendes KMD.

Fylkesmannen skal vurdere behov for å sikkerhetsklarere personell jf. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste med forskrifter.

4.4.8 Informasjonssikkerhet

Fylkesmannen skal ha et dokumentert styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), basert på anerkjente standarder, f.eks. ISO 27001/27002. Departementet viser til Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet av 17.desember 2012. IKT-systemer og informasjonsaktiva skal klassifiseres og risikovurderes for å sikre hensynet til informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Hendelser som truer eller kompromitterer informasjonssikkerheten skal rapporteres. Status i informasjonssikkerhetsarbeidet i fylkesmannsembetet rapporteres i årsrapporten.

4.4.9 E-forvaltning og IKT

Fylkesmannen skal tilby brukerrettede digitale tjenester som bidrar til å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for nærings­drivende, innbyggere og forvaltning. Brukeren skal ikke behøve å rapportere inn opplysninger forvaltningen allerede kjenner til, tjenester som ikke krever brukernærhet skal være tilgjengelige digitalt, og det skal vurderes om manuelle tjenester kan fases ut der digitale tjenester gir et tilstrekk­elig godt tilbud til brukerne.

Det skal legges til rette for at embetets IKT-systemer bruker nasjonale/sektorspesifikke felleskomponenter og registre, og utveksler informasjon digitalt med forvaltningen for øvrig.

4.4.10 Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser

Fylkesmannen skal ha systemer og rutiner som sikrer etterfølgelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Fylkesmannen må gjennom en strategi for innkjøp og oppfølging av denne sikre nødvendig kompetanse og etablere gode rutiner slik at alle innkjøp gjøres i samsvar med regelverket, og ellers mest mulig effektivt. Det er også viktig at innkjøpsarbeidet inngår i ledelsens internkontroll, slik at uheldig praksis kan korrigeres så snart som mulig.

Fylkesmannen skal med jevne mellomrom evaluere sin innkjøpspraksis.

5 Oversikt over Fylkesmannens faste oppgaver

Kapittel 2 i denne instruksen gir en kort beskrivelse av fylkesmannens myndighets- og ansvarsområder knyttet til fylkesmannens roller. Fylkesmannen er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter. En oversikt over disse framkommer i dette kapitlet. Bakgrunnsinformasjon som er den enkelte oppdragsgivers ansvar, skal gi nyttig informasjon til løsning av oppgaven og er ikke en del av denne instruksen, men ligger som lenker i den elektroniske styringsportalen.

5.1 Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

5.1.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle embetene BLD Folk og samfunn

5.1.1.1

 • Gi råd og veiledning til kommunene om hvordan universell utforming kan implementeres i planarbeid og tjenester.
 • Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene for å fremme universell utforming innenfor regionen.
 • Spre kunnskap om virkemidler og finansieringsordninger som er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019.
 • Sørge for at universell utforming er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at fylkesmannens kompetanse på universell utforming videreutvikles.


Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Folk og samfunn

5.1.1.2

Som offentlig myndighet skal fylkesmannen fremme likestilling knyttet bl.a. til kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering på de områder fylkesmannen har lovpålagt ansvar for. Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene arbeider aktivt for å fremme likestilling knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag i aktuell lovgivning.

Spre kunnskap om likestillingsintegrering, statistikk, tilskuddsordninger m.m. som er publisert på Bufdir.no

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Folk og samfunn

5.1.1.3

Organisere statsborgerseremonier.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Folk og samfunn

5.1.1.4

Ha et bevisst forhold til bruk av samiske språk.

Alle embetene KMD Folk og samfunn

5.1.1.5

Konsultere Sametinget eller andre berørte samiske interesser med målsetning om å oppnå enighet.

Alle embetene UD Folk og samfunn

5.1.1.6

Behandle saker om apostille og påføre dokumenter apostillestempel. Fylkesmannen skal føre et register eller protokoll med oppgave over foretatte attestasjoner hvor bl.a. nummeret på apostillen skal framgå, dato, navn på underskriver og stilling. 

Alle embetene UD Folk og samfunn

5.1.1.7

Honorær konsul skal ha eksekvatur fra myndighetene i mottakerstaten for å utøve sitt virke. Fylkesmannen skal undersøke om det er noe til hinder for at aktuell kandidat godkjennes som et annet lands honorære konsul i Norge.

FMSF KMD Folk og samfunn

5.1.1.8

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skal:

 • Behandle søknader og utbetale statlig tilskudd til politiske partiers kommune- og fylkesorganisasjoner over kap. 577 Tilskudd til de politiske partiene.
 • Ha overordnet ansvar for register over alle parti og partiledd (inkludert fylkesungdomsorganisasjoner) på lokalt og regionalt nivå.
 • Forvalte grunndata i samarbeid med SSB.
 • Drifte, forvalte og utvikle Partiportalen.no.
 • Utvikle, forvalte og drifte partifinansiering.no.
FMSF KMD Folk og samfunn

5.1.1.9

Drifte og forvalte nettsidene til partilovnemnda, www.partilovnemnda.no. Utføre sekretariatsfunksjon for Partilovnemda og utføre arkivtjenester for nemnda og Partirevisjonsutvalget.

5.1.2 Barnehage og opplæring

Oppgaver
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.1.2.1

Informere og veilede lokal barnehagemyndighet, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, allmennhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale politikken på barnehage- og opplæringsområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.1.2.2

Informere, veilede og legge til rette for deltakelse i nettverk, statlige strategier og kompetanseutviklingstiltak på barnehage- og grunnopplæringsområdet. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.1.2.3

Veilede skoler og skoleeiere i arbeidet med prøver og eksamen.

Se til at prøver blir gjennomført i henhold til formål og retningslinjer, og legge til rette for og veilede skoler og kommuner i oppfølging av resultatene. 

Se til at eksamen blir gjennomført i henhold til regelverk og retningslinjer. I dette ligger gjennomføring av den sentrale sensuren og klagebehandling ved eksamen. 

Melde endringer i ansvarsfordelingen mellom embetene på eksamensområdet innen 1. februar hvert år til Utdanningsdirektoratet, post@udir.no, for registrering i Prøvetjenesten eller i Eksamenstjenesten. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.1.2.4

Rettkjenne vitnemål fra videregående skoler i Norge når vitnemålet skal brukes som dokument i utlandet.

FMOA KD Barnehage og opplæring

5.1.2.5

Følge opp og veilede norske friskoler i utlandet på eksamens- og prøvefeltet.

Bakgrunnsinformasjon

FMAV KD Barnehage og opplæring

5.1.2.6

Behandle søknader om eksamen i videregående opplæring i utlandet.

Bakgrunnsinformasjon

FMNO FMFI KD Barnehage og opplæring

5.1.2.7

Ivareta  koordineringsansvar for samisk fjernundervisning, og samarbeide om gjennomføring av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning.

Bakgrunnsinformasjon

FMTR FMFI KD Barnehage og opplæring

5.1.2.8

Bidra til utvikling av læremidler og kompetanseutvikling knyttet til læreplanen i finsk som andrespråk, herunder kvensk.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.3 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle embetene BLD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.3.1

 • Bidra til at ny kunnskap tas i bruk i de kommunale barnverntjenestene og/eller andre i tjenester rettet mot utsatte barn og familier i kommunen.
 • Bidra til at erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid blir spredt.
 • Bidra til å videreformidle og spre strukturer for kunnskap- og kompetanseutvikling i samarbeid aktuelle samarbeidspartnere som universitet- og høgskoler, RKBU/RBUP, Bufetat, brukerorganisasjoner med flere.

 

5.1.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.1

Fylkesmannen har en fagrolle på folkehelseområdet som innebærer å være pådriver for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå. Dette skal skje bl.a. gjennom formidling av råd og veiledning om nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i folkehelsearbeidet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.2

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere, rundskriv og handlings- og tiltaksplaner på folkehelseområdet og innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert. Det gjelder også for de ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet, hvor de første pakkeforløpene vil bli  publisert våren 2018.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.3

Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, inkludert urbefolkning, innvandrerbefolkningen og andre sårbare grupper som innsatte i fengsel og personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Dette innebærer blant annet at fylkesmannen påser at aktuelle grupper involveres i planlegging av tjenestene og ved vurdering av kompetansebehov, samt påser at helse- og omsorgstjenestene benytter tolketjenester av god kvalitet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.4

Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.5

Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene om rekrutterings- og kompetansetiltakene under Kompetanseløft 2020.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.6

Sikre at det opprettes og godkjennes et tilstrekkelig antall LIS1- og turnusstillinger for leger og turnusplasser for fysioterapeuter og gjennomføre fastsatte opplærings- og veiledningstiltak.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA FMHO FMTR HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.7

Regionansvar for administrasjon av turnustjenesten for fysioterapeuter.

Bakgrunnsinformasjon

FMTR HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.8

Administrere ventelisteordningen for turnusfysioterapeuter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.9

Bistå i arbeidet med implementering av smitteverntiltak, og i arbeidet mot antibiotikaresistens. Herunder fokus på økt influensa-vaksinering av helsepersonell, samt å arrangere årlig smittevernkonferanser for kommuner og annet helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.10

Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder bl.a. Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak under Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram, velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.11


Fylkesmannen skal bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader til investeringstilskuddet til heldøgnsomsorgsplasser. Dette for å bidra til å
sikre god kvalitet på prosjektene som mottar tilskudd og at det kan gis
forsvarlige og gode tjenester i byggene som mottar tilskudd. I tillegg skal fylkesmannen bidra til å sikre at sykehjem og omsorgsplasser som er innvilget tilskudd er tilpasset personer med demens.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.12

Fylkesmannen skal arbeide målrettet og bidra
til styrkingen og oppfølgingen av det kommunale psykisk helse og rusarbeidet, herunder identifisere kommuner, tjenester og områder med risiko for mangelfull måloppnåelse på området. Fylkesmannen understøtter at:

 • BrukerPlan tas i bruk i alle kommuner. Fylkesmannen bør understøtte at kommunene bruker data fra BrukerPlan i arbeidet med å forbedre tjenestene.
 • Kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Fylkesmannen skal samarbeide om tverrsektorielle kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak på psykisk helse, rus og vold – og traumefeltet i samarbeid med kompetansesentrene på området, herunder i flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet. 

Fylkesmannen skal bistå i planarbeid der psykisk helse- og rusutfordringer inngår og understøtte lokal tjenesteutvikling.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.13

Bidra til at tjenestene tar i bruk verktøy for innhenting av brukererfaring og brukertilfredshet at brukermedvirkning ivaretas i lokal tjenesteutvikling. Verktøyet skal være tilpasset alle befolkningsgrupper, inkludert aktuelle innvandrergrupper.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.14

Fylkesmannen skal i all sin virksomhet vurdere konsekvenser for befolkningens helse og trivsel, og fordelingen av denne, der det er relevant.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.15

Fylkesmannen skal, i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, helsetjenester og fylkeskommunen, bistå med å arrangere fagdager og kompetansegivende kurs for helsepersonell om arbeid med endring av levevaner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.16

Ha oversikt over etablerte koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak, og understøtte utviklingsarbeidet, og bistå kommunene i arbeid for å utvikle et differensiert tilbud innen habilitering og rehabilitering og koordinering som ivaretar tilbud til hele bredden av målgrupper.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.17

Fylkesmannen skal følge med på fastlegedekningen i kommunene gjennom å etablere en oversikt over rekruttering av fastleger og hvilke virkemidler som er brukt for å bistå kommunene. Fylkesmannen skal ved behov veilede kommunene .

Alle embetene BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.18

Fylkesmannen skal:

 • følge opp kommuner med risiko for svikt i tjenestetilbudet til barn, unge og familier med tilsyn, råd, veiledning og samordning.
 • gjennom tilsyn, råd, veiledning og samordning være en pådriver overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet
 • bistå i gjennomføringen av nasjonale kompetansehevende tiltak rettet mot barnevernstjenesten
 • gjøre fortløpende vurderinger av kvalitet og risiko knyttet til barneverntjenestenes oppfølging av barn og unge. Vurderingen skal ta utgangspunkt i fylkesmannens modell for vurdering av risikobildet.
Alle embetene BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.19

Kommunenes halvårsrapportering på barnevernsområdet:

Følge opp og kontrollere kommunenes halvårsrapporteringer på barnevernområdet, samt indikatorene for satsing på kommunalt barnevern, jf. rundskriv Q 31/2014.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.20

I fylker der fylkeskommunen mottar midler i Program for folkehelsearbeid i kommunene, bør fylkesmannen delta i samarbeidsorganet.

5.1.5 Miljø og klima

Oppgaver
Alle embetene KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat

5.1.5.1

Vannforvaltning:

 • Ha en miljøfaglig samordningsrolle i prosesser knyttet til kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltningsplaner, herunder sikre at karakterisering av vannforekomstene er oppdatert, holde fagsystemet Vannmiljø og Vann-Nett oppdatert, videreføre og igangsette delprogram under regionale overvåkingsprogram og ved behov gi råd og veilede andre sektorer, kommuner og vannområder.
 • Bidra i arbeidet i grenseoverskridende vannområder og internasjonale vannregioner.
 • Iverksette tiltak på eget myndighetsområde i tråd med plan og tiltaksprogram.
 • Ivareta landbrukets sektoransvar ved gjennomføringen av vannforskriften.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD JD LMD Miljø og klima

5.1.5.2

Avgi uttalelser til konsesjonssøknader om vannkraft, søknader om opprustings- og utvidelsesprosjekter og følge opp og avgi uttalelser i prosesser for revisjon av vannkraftkonsesjoner.

Følge opp naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner gjennom pålegg om undersøkelser og tiltak i tråd med veileder M-721/2017

Bakgrunnsinformasjon

FMOA FMHE FMOP FMBU FMVE FMTE FMAV FMRO FMHO FMSF KLD Miljø og klima

5.1.5.3

Vurdere behov for, gjennomføre og overvåke kalking i innsjøer, overvåke og vurdere innsjøer hvor kalking forsøksvis er avsluttet. I samarbeid med Miljødirektoratet sørge for mest mulig optimal kalking i laksevassdrag. Data fra overvåking skal registreres i vannmiljøsystemet, og kalkingsdata skal registreres i kalkingsbasen.

Bakgrunnsinformasjon

FMFI KLD Miljø og klima

5.1.5.4

Bistå i Barentssamarbeidets miljøarbeidsgruppe (WGE), herunder delta i vanngruppen og naturverngruppen. Bistå vannregionmyndighetene i samarbeidet med Finland om internasjonal vannregion i tråd med avtale og memorandum fra 2013. Lede og være sekretariat for Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen. Koordinere det grensenære samarbeidet og lede prosjekter under Den norsk-russiske miljøvernkommisjon. Bistå i en norsk-russisk arbeidsgruppe om laksesaker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.5

Forvalte verneområder, bistå og veilede aktører i verneområdeforvaltningen, sørge for gjennomføring av skjøtsel og andre tiltak, oppdatere kunnskapsgrunnlag og bevaringsmål, oppdatere Naturbase ved vernevedtak, melding om oppstart av planarbeid og godkjenning av forvaltningsplaner og holde Miljødirektoratet oppdatert på den økologiske tilstanden i norske Ramsarområder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.6

Bidra i arbeidet med nytt vern, inkludert gjennomføre verneplanprosesser innenfor skogvern, marint vern og begrenset suppleringsvern, samt bidra i arbeidet med forskriftsendringer for eksisterende verneområder. Tilrådingene sendes Miljødirektoratet innen avtalte frister. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.7

Truete arter og naturtyper:

 • Sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført i tråd med handlingsplaner og faggrunnlag der dette er utarbeidet.
 • Oppdatere fortløpende kunnskap i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide beslutningsgrunnlag og faggrunnlag.
 • Informere og veilede kommuner og grunneiere

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat

5.1.5.8

Bidra til å ivareta miljøverdier i kulturlandskapet, herunder administrere tilskuddsordning for verdifulle kulturlandskap.  Sørge for fortløpende oppdatering av datasettet Verdifulle kulturlandskap i Naturbase. Koordinere arbeidet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, ved å bidra til at målrettede tiltak gjennomføres, sørge for at nye områder i UKL kommer i gang og og at UKL-områdene blir brukt som grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD LMD Miljø og klima

5.1.5.9

Rovvilt: 

 • Bidra til at skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt blir lavest mulig.
 • Sørge for god kommunikasjon og dialog med berørte aktører.
 • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
 • Være miljø- og jordbruksfaglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
 • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt så effektivt som mulig i forbindelse med skadesituasjoner og i henhold til gjeldende frister for saksbehandling.
 • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
 • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn. Gi SNO oppdatert oversikt over godkjente båser for fangst av jerv.
 • Følge opp varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen.
 • Behandle søknader fra kommunale fellingslag om bruk av løs, på drevet halsende hund ved skadefelling av ulv.

Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.10

Utøve myndighet og ivareta oppgaver knyttet til viltforvaltningen, primært arter som ikke er høstbare.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.11

Koordinere og gjennomføre bekjempelse, kartlegging og overvåking av fremmede skadelige organismer i og utenfor verneområder, og bidra med faglig veiledning overfor kommunene og allmennheten. Behandle søknader om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.12

Fiskeforvaltning:

 • Utføre oppgaver og saksbehandling for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
 • Ivareta allmenhetens adgang til fiske i friskmeldte gyrovassdrag og kalkede vassdrag
 • Samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Miljø og klima

5.1.5.13

Ivareta landbrukets interesser i arbeidet med nye verneområder og i utarbeidelse og oppfølging av faggrunnlaget for arter og naturtyper.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.14

Ha dialog med SNO om naturoppsyn og tiltak knyttet til blant annet verneområder hvor fylkesmannen er forvaltningsmyndighet, motorferdsel i utmark, laks, handlingsplaner for truede arter mv. Holde SNO lokalt løpende orientert om alle forhold eller hendelser som kan gi grunnlag for anmeldelse eller annen oppfølging.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.15

Friluftsliv:

 • Opptre som grunneier og rettighetshaver for statlig sikret friluftsområder på vegne av staten innen sitt fylke, og bistå Miljødirektoratet ved behov.
 • Avgjøre søknader om midlertidig omdisponering av statlig sikret friluftsområde i inntil 10 år.
 • Bidra til drift og videre utvikling av Skjærgårdstjenesten i aktuelle fylker, herunder tilskuddsforvaltning og driftstilskudd.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.16

Ivareta oppgaver på eget myndighetsområde og veilede kommunal myndighet innen motorferdsel.  

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.17

Ivareta oppgaver innenfor eget myndighetsområde på forurensning for å hindre tilførsel av og fjerne helse- og miljøfarlige stoffer på land og i sjø. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.18

Grunnforurensning- og sedimentområdet:

 • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
 • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft.
 • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.   
 • Ha dialog med og informere Miljødirektoratet i saker om spredning av miljøgifter eller helsefare, spesielt om disse er av prinsipiell karakter og hvor det kan forventes å bli kontroversielt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.19

Ved akutt forurensning gi de interkommunale utvalgene mot akuttforurensning (IUAene) i fylket miljøfaglig bistand etter behov. Veilede kommunale myndigheter ved håndtering av hendelser av lokal karakter. Inngå i Miljødirektoratets kriseorganisasjon under statlige aksjoner mot akutt forurensning.  

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.20

Behandle søknader fra delegerte virksomheter

(herunder forskriftsregulerte industribransjer, avløps-, avfallsbehandlings- og gjenvinningsanlegg) om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsforskriften § 36-19, herunder følge opp BAT( Best available techniques) konklusjoner som vedtas.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.21

Veilede og følge opp kommunal myndighet i avløpssaker, og veilede og bistå kommuner, avfallsselskaper og andre aktører i oppfølging av nasjonal avfallspolitikk.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.22

Sørge for at avfallsplaner i havner er godkjent og regodkjennes hvert tredje år.

Bakgrunnsinformasjon

FMHE FMOP FMBU FMTE FMAV FMRO FMHO FMSF FMMR FMTL KLD Miljø og klima

5.1.5.23

Delta i oppfølging av vedtatte planer, arbeid med rullerende handlingsprogram og verdiskapingsprogram for de 7 regionale villreinplanene: Setesdal (Heiplanen), Hardangervidda, Nordfjella, Rondane – Sølnkletten, Forollhogna, Ottadalen (Reinheimen-Breheimen) og Dovrefjell.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.5.24

Fylkesmannen skal ha hatt dialog med alle kommuner og formidlet relevant kunnskap og informasjon. Fulgt opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer for tilpasning til klimaendringer.

Bakgrunnsinformasjon

FMOP FMMR FMTL KLD Miljø og klima

5.1.5.25

I samarbeid med berørte embeter (OP, MR) har Fylkesmannen i Trøndelag ansvaret for forvaltningen av moskus.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA KLD Miljø og klima

5.1.5.26

Ivareta oppgaver etter markaloven i samsvar med markalovens formål, blant annet å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka og sikre Markas grenser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal som regionalt fagorgan for markasaker arbeide for en enhetlig forvaltning av Marka og økt kunnskap om Marka og markaloven hos kommuner og fylkesmenn med arealer i Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er også sekretariat for Markarådet.

FMMR KLD Miljø og klima

5.1.5.27

Drifte genbanken på Herje

5.1.6 Landbruk og mat

Oppgaver
FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.1

Gjennomføre reindriftspolitikken på regionalt nivå:

 • Bidra til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften, samt bidra til at distriktsstyrene videreutvikler eget selvstyre i hht. reindriftsloven
 • Veilede om økt bærekraftig slakteuttak overfor distriktsstyrer og siidaandelshavere.
 • Videreutvikle dialog og gjennomføre møter i samarbeidsforumet med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.2

Være vedtaksmyndighet etter reindriftslovens bestemmelser, herunder:

 • Forberede søknader om gjeterhytter, gjerder og anlegg
 • Iverksette tiltak ved ulovlig oppførte gjerder, anlegg og gjeterhytter
 • Iverksette sanksjoner og tvangstiltak etter reindriftslovens kap. 11 i tett dialog med Landbruksdirektoratet

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.3

Følge opp planlegging, gjennomføring og etterkontroll av prosjekter finansiert over Reindriftens Utviklingsfond (RUF). 

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.4

Følge opp inngåtte reinbeiteavtaler og avtaler om oppføring og vedlikehold av reingjerder.

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.5

Bruksregler og distriktsplaner:

 • I dialog med distriktsstyrene reagere raskt ved brudd på bruksreglene, i henhold til reindriftslovens bestemmelser.
 • Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om oppdatering og endringer i bruksregler og distriktsplaner.

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.6

Grunnlagsdata i Melding om reindrift (MOR):

 • Registrere, kvalitetssikre og vedlikeholde grunnopplysninger i fagsystemet.
 • Bidra med utvikling av nye fagsystemer.
 • Orientere Landbruksdirektoratet om manglende samsvar mellom MOR og vedtak truffet i Reindriftsstyret.

 

FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.7

Utarbeide en plan for gjennomføring av reinpramming vår og høst i dialog med Landbruksdirektoratet, i henhold til reindriftsavtalen. Samt gjennomføre risikoanalyser knyttet til forhold som kan oppstå dersom planlagt pramming ikke kan gjennomføres.

Bakgrunnsinformasjon

FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.8

Utarbeide en plan for gjennomføringer av tellinger for reindriftsåret 2018/2019 etter mal utarbeidet i 2016. Frist 1.10.2018 til Landbruksdirektoratet. 

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.9

Bidra til bevisstgjøring omkring det ansvar offentlige myndigheter har når det gjelder Grunnloven § 108 og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, samt følge opp internasjonale konvensjoner og lover knyttet til den grenseoverskridende reindriften.

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.10

Gi innspill til endringer og forbedringer i reindriftsavtalen til Landbruksdirektoratet innen 01.09.2018.

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

5.1.6.11

Bidra til å øke kunnskapen om reindriftens arealbehov og reindriftens medvirkning i arealprosesser, gjennom dialog med kommunene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.12

Samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.13

Påse at landbrukets ressursgrunnlag ivaretas og at det tas hensyn til dyrka mark.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.14

Styrke langsiktige investeringer knyttet til oppbygging og skjøtsel av ny skog med hensyn til skogproduksjon og fremtidig verdiskaping.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD ASD HOD JD KD Landbruk og mat Helsedirektoratet

5.1.6.15

Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids-, og sosialområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.16

Mobilisere til utvikling av ulike produksjoner i og i tilknytning til landbruket. Følge opp ambisjonene som er synliggjort i meld.st. 31 (2014-2015) Gården som ressurs - marknaden som mål, samt i strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar. Forvalte Utrednings- og tilretteleggingsmidler i landbruket. Dialog med kommunene om landbruk som en del av kommunenes arbeid innen samfunns- og næringsutvikling.Gi signal til Innovasjon Norge om regionalt partnerskaps prioriteringer i forvaltningen av IBU- midler innen 01.02., med kopi til LMD.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.17

Videreutvikle økologisk landbruk som en del av landbruket i fylket.

Bakgrunnsinformasjon

FMOS FMOA FMOP FMBU FMVE FMHO FMSF FMTL LMD Landbruk og mat

5.1.6.18

Ivareta særskilte satsinger gjennom økologiske foregangsfylker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.19

Være en regional pådriver og samarbeide med regionale aktører for å bidra til å oppnå målsettingene om nok og trygg mat, økt matmangfold, interesse for utvikling av Matnasjonen Norge og matglede på institusjoner.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.20

Gi innspill om endringer og forbedringer i jordbruksavtalen etter nærmere bestilling fra Landbruksdirektoratet.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.21

Sikre planmessig oppfølging av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i samråd med kommunene. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.22

Bidra til økt bruk av skogråstoff til bioenergi og økt bruk av tre.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.23

Påse at kommunene overvåker skogen av hensyn til skogskader, og melder skader til NIBIO.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.24

Påse at kommunene gjennomfører resultatkontroll av skogbruk og miljø. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.25

Tydeliggjøre kommunenes lovpålagte kontrollansvar knyttet til foryngelsesplikten i skogbruksloven. Mangelfull kontroll bør få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske virkemidler på skogområdet. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.26

Bidra til videreutvikling av skogsveinettet gjennom veiledning, bistand i arbeidet med kommunale hovedplaner for skogsveier og tilstandsregistrering av eldre veier.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.27

Informere om og administrere skogfondordningen. Kopi av revisjonsberetning sendes Landbruksdirektoratet innen 1.6.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.28

Bidra til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin årlige rapport om bærekraftig skogbruk.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.29

Registrere tilskudd til miljøtiltak i skogbruket gjennom fagsystemet ØKS.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.30

Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av regelverket knyttet til eiendomslovgivningen, og bidra til at kommunene følger opp nasjonale mål og retningslinjer ved behandling av saker. Behandle klager etter odelsloven, konsesjonsloven, jordloven og skogloven. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.31


Forvalte regelverket for regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt kontrollere at produsentene overholder konsesjonsgrensene og reglene for driftsfellesskap. Kopi av brev der fylkesmannen fatter vedtak om driftsfellesskap eller når konsesjoner faller bort skal sendes Landbruksdirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.32

Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om saker etter jord- og konsesjonslovgivningen som har vært til behandling hos Sivilombudsmannen.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.33

Fylkesmannen skal informere og påse at kommunene gjennomfører stedlig kontroll av 10% av NMSK-tilskuddsordningene.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.34

Tilfredsstillende oppfølging av hovedplan for skogbruksplanlegging

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.35

Fylkesmannen skal medvirke til at jordvernet ivaretas i kommunale og regionale planer, i tråd med regjeringens jordvernstrategi.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

5.1.6.36

Bidra til at kommunene rapporterer korrekt gjennom KOSTRA-Landbruk

Bakgrunnsinformasjon

5.1.7 Kommunal styring

Oppgaver
Alle embetene KMD Kommunal styring

5.1.7.1

Økonomiforvaltning

Fylkesmannen skal:

 • Veilede/informere kommuner om økonomibestemmelsene i kommuneloven kapittel 8 og 9
 • Informere kommuner om veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring
 • Veilede/informere kommuner om KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon
 • Melde kommuner inn eller ut av ROBEK
 • Fordele skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen
 • Ved behov foreta saksbehandling som gjelder naturskade/uforutsette hendelser

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Kommunal styring

5.1.7.2

Kontroll og godkjenning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven, herunder:

 • ROBEK-kommuner jf. §60 nr.1 og 2
 • Kommunale vedtak om garantier over 500 000 kroner
 • Låneopptak for interkommunale selskaper hvor minst en av deltakerkommunene er oppført i ROBEK
 • Vedtekter og eventuelle endringer av vedtektene for kraft/hjemfallsfond jf. rundskriv H-1/11

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Kommunal styring

5.1.7.3

Modernisering i kommunene

Stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer.

Prosjekter som mottar skjønnsmidler, skal evalueres og formidles.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Kommunal styring

5.1.7.4

Kommuneinndeling

 • Stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte
  kommunene, synliggjøre konsekvenser av status quo og der det er hensiktsmessig bidra til kommunesammenslåinger.
 • Sørge for god og oppdatert kompetanse om inndelingsloven.
 • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse, og tolke loven i aktuelle saker.
 • Bistå kommuner som har vedtatt å slå seg sammen, blant annet ved veileding om kommuneloven og annet relevant regelverk.
 • Forberede og, der fylkesmannen har myndighet, avgjøre saker om endring og/eller fastsettelse av kommune- eller fylkesgrenser i tråd med inndelingsloven og rundskriv H-10/15.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.8 Arealforvaltning, by og samfunnsutvikling

Oppgaver
Alle embetene KMD BLD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.1.8.1

Fylkesmannen skal legge regjeringens føringer til grunn i sitt arbeid. Det vises særskilt til hensyn som fremgår av Plan- og bygningslovens formål i §§1-1 og 3-1, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og alle statlige retningslinjer og bestemmelser. Videre skal føringer gitt i meldinger til Stortinget følges opp.

Fylkesmannen skal formidle nasjonal politikk og prioriteringer tidlig i den regionale og kommunale planleggingen, veilede om riktig forståelse og praktisering av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og samarbeide med fylkeskommunen om dette.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD BLD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.1.8.2

Fylkesmannen skal følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning ivaretas der det er behov for dette, og bidra til beslutningsrelevante plan- og utredningsprogram.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD BLD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

5.1.8.3

Fylkesmannen skal ivareta oppgaver i henhold til rundskriv H-2/14 om bruk av innsigelser, KLDs rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet og DSBs retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser på samfunnssikkerhetsområdet skal også ivaretas. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn

5.1.8.4

Fylkesmannen skal medvirke til at regionale og kommunale kystsoneplaner legger til rette for en balansert bruk og vern av kystsonen, samt at arealbruken på sjø og land sees i sammenheng.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn

5.1.8.5

Fylkesmannen skal  bidra til at regionale og kommunale planer i fjell og utmark avklarer langsiktige utbyggingsgrenser og sikrer balanse mellom utbygging og vern. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn

5.1.8.6

Fylkesmannen skal følge opp statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging, og bidra til reduserte klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.

Fylkesmannen skal veilede og følge opp kommunene slik at vurdering av effekt på klimagassutslipp, samt mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk, finnes igjen i relevante planer og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven og annet regelverk.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn

5.1.8.7

Fylkesmannen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer legges til grunn ved utbygging av fornybar energi og kraftlinjer gjennom oppfølging av enkeltsaker i meldings-, søknads- og detaljplanfasen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

5.1.8.8

Fylkesmannen kan klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven der nasjonale eller vesentlig regionale interesser blir berørt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.1.8.9

Veilede kommuner til å kunne stille krav om forsvarlig massehåndtering.

5.1.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppgaver
Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.1.9.1

Informere og veilede kommunene om mål, innhold og metoder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.2

Gjennomføre øvelser med kommuner. I øvelsen skal kommunens kriseorganisasjon og overordnet beredskapsplan øves. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.3

Gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i kommunene. Tilsynene skal gjennomføres i tråd med veiledning for fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA FMRO JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.4

Klareringsmyndighet

Fylkesmannen skal ivareta rollen som klareringsmyndighet etter sikkerhetsloven for fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og kommunene, inntil nærmere avklaring for overtakelse er fastsatt i eget brev. Videre må embetene gjøre nødvendige forberedelser, etter pålegg fra JD, for overgangen til en sivil klareringsmyndighet.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.10 Tilskuddsforvaltning / forvaltning av økonomiske virkemidler

Oppgaver
Alle embetene HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

5.1.10.1

Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.

Bakgrunnsinformasjon

FMSF FMFI HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

5.1.10.2

Forvalte midler til å videreføre arbeidet med å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane.

Bakgrunnsinformasjon

FMFI HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

5.1.10.3

Forvalte midler til veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin for leger i Nord-Norge.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA FMVE FMHO FMTL FMTR HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

5.1.10.4

Forvalte tilskudd til Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.5

Sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalte Tilskudd  til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret og Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.6

Fordele midler til stillinger i det kommunale barnevernet.

Alle embetene KD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.7

Forvalte tilskudd etter gjeldende retningslinjer og regelverk på barnehage- og opplæringsområdet, inkludert informasjon, veiledning og kontroll.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.8

Fylkesmannen skal behandle søknader om tilskudd til:

 • Vannmiljøtiltak, kalking (kap. 1420 post 70.1)
 • Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt (kap. 1420 post 72)
 • Rovvilttiltak (kap. 1420 post 73)
 • Friluftsformål, ordningen Skjærgårdstjenesten (kap. 1420 post 78)
 • Verdiskaping basert på naturarven (kap. 1420 post 81)
 • Truede arter og naturtyper (kap. 1420 post 82)
 • Fisketiltak (kap. 1425 post 70)
 • Vilttiltak (kap. 1425 post 71)

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.9

Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av økonomiske virkemidler og regelverk knyttet til foretakets inntekter og velferd, og påse at forvaltningen skjer i samsvar med overordnede nasjonale føringer. Kopi av rundskriv/brev vedr. produksjonstilskudd som utarbeides av embetet og kopi av dispensasjonsvedtak knyttet til avløsning ved sykdom og fødsel skal sendes Landbruksdirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.10

Utarbeide årlig risikobasert plan for kontroller i henhold til Landbruksdirektoratets veiledninger innen 1.4. Bekreftelse på at kontrollplan er utarbeidet sendes Landbruksdirektoratet. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.11

Følge opp avvik som avdekkes. Kopi av politianmeldelser sendes til Landbruksdirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.12

Samarbeide med Mattilsynet, herunder om informasjonsutveksling, knyttet til tilsyn og kontroll.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.13

Forvalte regelverk, være vedtaksmyndighet og klageorgan knyttet til erstatningsordninger og tilskuddsordninger innen jordbruk, skogbruk og reindrift, samt miljøvirkemidlene innen jordbruk og skogbruk.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.14

Prognosere erstatningsomfanget ved skader grunnet klima.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.15

Vi ber fylkesmannen følge opp informasjonssikkerheten i de fagsystemene Landbruksdirektoratet stiller til rådighet, i tråd med fellesføringer for informasjonssikkerhet i kap. 5.2.2. Vi ber spesielt om at brukertilganger i fagsystemene gjennomgås regelmessig, og minimum en gang per år. Det bes om at eventuelle sikkerhetshendelser knyttet til Landbruksdirektoratets fagområder rapporteres til direktoratet, til adressen "sikkerhet@ldir.no".

FMTR BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.10.16

Fylkesmannen i Troms skal løpende og innen 1. desember fatte vedtak om og innen 31. desember utbetale statsrefusjon for dekning av utgifter til tiltak som iverksettes på fastlandet, ihht. forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 5.

Bakgrunnsinformasjon

5.2 Samordningsmyndighet

5.2.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle embetene ASD Folk og samfunn

5.2.1.1

Følge opp og veilede kommuner som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD Folk og samfunn Helsedirektoratet

5.2.1.2

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014–2020). Strategien skal styrke kommunenes arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Et av målene i strategien er at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Fylkesmannen skal bidra aktivt til at strategien implementeres i kommunene i tråd med forutsetningene.


Fylkesmannen skal:

Sikre samordning av sektorovergripende oppgaver og se ulike statlige satsinger i sammenheng med Bolig for velferd, f.eks. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), strategien Barn som lever i fattigdom, Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021) og fellesoppdraget 0-24 samarbeidet, Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff og Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet".  

Legge til rette for helhetlige vurderinger og god samordning i kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte.

Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i ordinære planprosesser

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

5.2.1.3

Ha oversikt over utviklingen innen det systematiske folkehelsearbeidet i kommunene og fylkeskommunen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD HOD JD Folk og samfunn

5.2.1.4

Fylkesmannen skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og boligsosiale forhold. Fylkesmannen skal integrere det boligsosiale arbeidet i etablerte fora og læringsarenaer.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD HOD JD Folk og samfunn

5.2.1.5

Fylkesmannen skal bidra til at kommunene gjennom tilrettelegging for
tilstrekkelig og variert boligbygging også bidrar til å framskaffe egnede boliger til vanskeligstilte grupper.

Alle embetene KMD ASD HOD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

5.2.1.6

Fylkesmannen skal koordinere regionale fora for å samordne regionale aktørers tiltak og virkemidler knyttet til boligsosiale problemstillinger i møte med kommuner. Fylkesmannen skal i samarbeid med Husbanken ta initiativ til å opprette slike fora der dette ikke allerede er etablert.

Fylkesmannen skal medvirke til at muligheter i veiviseren.no, veileder for boligsosialt arbeid på nett, blir kjent i kommunene

5.2.2 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle embetene KD ASD BLD HOD JD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

5.2.2.1

Koordinert innsats for barn og unge (0-24 samarbeidet)

Visjonen for 0-24-programmet er at alle barn og unge skal få den hjelpen de har krav på slik at de kan mestre eget liv.
Fylkesmannen skal være pådriver for tverretatlig samarbeid for utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal fylkesmannen gi målrettet informasjon og veiledning og være pådriver for samarbeid og samordning i og mellom kommuner, fylkeskommuner, tjenester og institusjoner som arbeider for og med utsatte barn og unge og deres familier.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

5.2.2.2

Veilede kommunene om miljørettet helsevern som integrert del av det lokale folkehelsearbeidet og være pådriver overfor kommuner med skoler og barnehager som mangler godkjenning etter helselovgivningen.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.3 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.3.1

I dialog med primær- og spesialisthelsetjenesten fremme god samhandling, bidra til rolleavklaring mellom tjenester og nivåer, samt understøtte sammenhengende tjenesteforløp for den enkelte på tvers av fag, tjenester og sektorer. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.3.2

Bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjennom å:

 • bruke Iplos-data til planlegging og styring, og samarbeide med Helsedirektoratet om å arrangere IPLOS-temadager for kommunene annet hvert år.
 • ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant annet velferdsteknologi.
 • følge opp det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og samarbeide med KS om tiltak og aktiviteter på regionalt og lokalt nivå.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.3.3

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommuner og helseforetak følger opp kravene i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Formålet er å oppnå kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tjenestene. Forskriften understreker øverste ledelses ansvar for å etterspørre kvalitetsdata, ta i bruk styringssystemer og etablere en kultur i organisasjonen for åpenhet og læring.

Fylkesmannens rolle er å være pådriver, arrangere samlinger for kommuner, støtte opp og veilede kommunen i prosesser som fører til kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.4 Miljø og klima

Oppgaver
Alle embetene KLD Miljø og klima

5.2.4.1

Gjennom tidlig involvering, høringsuttalelser m.m. bidra til at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt i utredninger og planprosesser og konseptvalgutredninger, bypakker/bymiljø/byvekstavtaler, Nasjonal Transportplan, interkommunalt plansamarbeid, regionale planer og annen overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Miljø og klima

5.2.4.2

Bidra til å styrke kunnskapen og gjennomføre informasjonstiltak om reduserte utslipp fra jordbruksdrift.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD JD LMD Miljø og klima

5.2.4.3

Samordne arbeidet på klimatilpasning internt og mellom embeter, samt sørge for at klimatilpasning blir integrert i relevante oppgaver.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Miljø og klima

5.2.4.4

Synliggjøre hvordan skog og trevirke kan bidra positivt i klimasammenheng og til det grønne skiftet gjennom å erstatte fossile utslipp samt styrking av skogens karbonopptak.

Alle embetene LMD Miljø og klima

5.2.4.5

Arbeide for økt produksjon og bruk av bioenergi i samarbeid med Innovasjon Norge.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.5 Kommunal styring

Oppgaver
Alle embetene KMD Kommunal styring

5.2.5.1

Kommunerettet samordning:

 • Ivareta et tverrsektorielt samordningsansvar i forholdet mellom regional statsforvaltning og kommunene, jf. departementets retningslinjer for fylkesmannens samordningsfunksjon og kommunerettet styring (H-2143).
 • Arbeide for at det i statlige tilsyn tas hensyn til egenkontrollen i kommunene, samt at fylkesmannen tilrettelegger for et hensiktsmessig tilsyn med den enkelte kommune. 
 • Fylkesmannen skal samordne det statlige tilsynet med kommunene i tråd med kommuneloven § 60 e. Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart.
 • Fylkesmannsembetene skal gi råd og veiledning til kommunene for å bygge opp om målsettingen i enkelte av de bilaterale avtalene fra konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Dette gjelder avtaler der det ligger forventninger om samarbeid mellom KS regionalt og fylkesmannsembetene. 

Bakgrunnsinformasjon

5.2.6 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

Oppgaver
Alle embetene KMD BLD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.6.1

Fylkesmannen skal samordne statlige interesser og bidra til at fylkeskommunen og kommunene får et mest mulig helhetlig bilde av statens forventninger og krav i planleggingen.

Bakgrunnsinformasjon

FMOP FMBU FMVE FMTE FMAV FMRO FMHO FMMR FMTL FMNO FMTR KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.2

Fylkesmannen skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer.

Det vises til eget brev med KMD ref. 14/2150-149, for en nærmere beskrivelse av oppgaven.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.3

Fylkesmannen skal føre en oversikt over antall behandlede plansaker ved oppstartsvarsel og offentlig ettersyn, antall dispensasjoner til uttalelse, behandlede klagesaker knyttet til plan-og bygningsloven, omfanget av innsigelser, meklinger, og klager fremmet av fylkesmannen (settesfylkesmannssaker).

Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.4

Legge til rette for samordning av planlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å sikre reindriften sammenhengende bruksarealer.

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.5

Bidra til å oppdatere og kvalitetssikre reindriftsnæringens arealbrukskart.

Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.6

Ajourholde informasjonssystem for beitebruk i utmark (IBU).

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.7

Bidra til at reinbeitedistriktene har utarbeidet distriktsplaner som et viktig grunnlag for kommunale og fylkeskommunale planleggingsprosesser.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.8

Formidle nasjonal politikk for jordvern og kulturlandskap.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.9

Belyse konsekvenser og ivareta landbrukets- og reindriftens interesser i arealplansaker, saker etter naturmangfoldloven og ved større tiltak og prosesser.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.10

Medvirke til at kommunene ivaretar landbrukets interesser i sine klima- og energiplaner.

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.11

Fylkesmannen skal veilede og støtte kommunene og regionale sektormyndigheter i geodataspørsmål og bidra til at disse har tilgang på oppdatert geografisk informasjon.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.12

Fylkesmannen skal i samarbeid med Statens kartverk bidra til at kommunene følger opp bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon, som innebærer oppfølging av krav til det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.13

Ivareta landbrukets interesser i kartsamarbeidet Geovekst og informere om nytten av Geovekst og Norge Digitalt.

Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.14

Følge opp ajourholdet av arealressurskartet (AR5) i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og bidra til at kommunene holder arealressurskart (AR5) oppdatert. 

5.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppgaver
Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.1

Ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket (fylkesROS) med oppfølgingsplan som er utarbeidet i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører, og i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.2

Ta initiativ til, bidra i, veilede og samordne sivil beredskapsplanlegging og det sivil-militære samarbeidet i fylket, herunder øvelser og kompetansehevende tiltak.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.3

Ha oppnevnt et fylkesberedskapsråd og benytte dette i den regionale samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet, herunder arrangere minimum ett møte i året og felles øvelse hvert fjerde år.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.4

Ha en revidert beredskapsplan og plan for krisekommunikasjon basert på fylkesROS og utarbeidet i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.5

Ha underliggende planverk knyttet til nasjonale beredskapstiltak.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.6

Ha systemer for på kort varsel å kunne motta og eventuelt videreformidle varsel og meldinger i henhold til gjeldende rutiner og retningslinjer.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.7

Øve og evaluere egen kriseorganisasjon minimum en gang i året. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.8

Ved uønskede hendelser samordne krisehåndteringen i regionen gjennom fylkesberedskapsrådet, med øvrige aktuelle aktører og med berørte kommuner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.9

Ved uønskede hendelser benytte krisestøtteverktøyet DSB-CIM.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.10

Sende ukerapport og situasjonsrapport til DSB iht. gjeldende rutiner og retningslinjer.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD ASD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.11

Varsle Helsedirektoratet om større hendelser i fylket som berører helse- og sosialsektoren.Varsle Arbeids- og velferdsdirektoratet om større hendelser i fylket som medfører økt behov for sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.2.7.12

Ta initiativ til å følge opp evalueringer etter regionale øvelser og uønskede hendelser for å sikre læring og utvikling. Evalueringsrapporter skal sendes til DSB. 

Bakgrunnsinformasjon

FMOS FMOA FMHE FMTL FMNO FMTR FMFI JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.13

Bistå i regionvis innføring av nye brukergrupper for å sikre størst mulig samfunnsmessig gevinst av landsdekkende Nødnett, med spesiell fokus på viktige samfunnssikkerhetsaktører i fylket.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene LMD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.14

Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Landbruks- og matdepartementets område, jf. brev av 20.4.2012.

FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.15

Lede arbeidet i beredskapsutvalgene for reindrift og bidra til god dialog og samhandling med Mattilsynet og Landbruksdirektoratet om beitesituasjonen og dyrevernmessige forhold.

Alle embetene LMD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.16

Bidra med skogfaglig kompetanse i regional og lokal skogbrannberedskap.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.17

Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor klimaområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.18

Fylkesmannen skal gjennomføre et årlig sivil-militært kontaktmøte for landsdelen.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.8 Tilsyn

Oppgaver
Alle embetene HOD ASD BLD Helsetilsynet

5.2.8.1

Fylkesmannen skal årlig legge en plan for å samordne tilsyn på Statens helsetilsyns områder. Planlagte tilsyn registreres i NESTOR.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD BLD Helsetilsynet

5.2.8.2

Fylkesmennene innen samme region skal i fellesskap legge en plan for tilsyn med spesialisthelsetjenesten og med Bufetat. Dette arbeidet koordineres av hhv. Kontaktfylkesmannen for helseregion og koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufeat.

Bakgrunnsinformasjon

FMHE FMBU FMHO FMTL FMTR BLD Helsetilsynet

5.2.8.3

Koordinerende fylkesmann for tilsynet med Bufetat skal samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA FMHE FMAV FMHO FMTL FMTR HOD Helsetilsynet

5.2.8.4

Statens helsetilsyn har utpekt en fylkesmann i hver helseregion som kontaktfylkesmann for oppgaver som gjelder spesialisthelsetjenesten. For Helseregion Sør-Øst deler tre embeter  på oppgaven: Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Oslo, Akerhus og Buskerud), Fylkesmannen i Hedmark (Hedmark, Oppland og Østfold) og Fylkesmannen i Agder (Agder, Telemark og Vestfold). De øvrige kontaktfylkesmennene er Fylkesmannen i Hordaland (Helseregion Vest), Fylkesmannen i Trøndelag (Helseregion Midt-Norge) og Fylkesmannen i Troms (Helseregion Nord).

Bakgrunnsinformasjon

FMOA FMHE FMOP FMBU FMHO FMNO FMTR HOD Helsetilsynet

5.2.8.5

Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av fylkesmannen i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Fylkesmannen i Hordaland, etter avtale med Fylkesmannen i Rogaland), UNN/Narvik HF (Fylkesmannen i Troms sammen med Fylkesmannen i Nordland), Vestre Viken HF (Fylkesmannen i Buskerud sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Sykehuset Innlandet HF (Fylkesmannen i Hedmark sammen med Fylkesmannen i Oppland).

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Tilsyn

5.2.8.6

Delta i det regionale/lokale samordningsarbeidet og samordne tilsynsaktiviteten med andre tilsynsetater, herunder HMS-etatene, i tråd med tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. 

Bakgrunnsinformasjon

5.3 Rettssikkerhetsmyndighet

5.3.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle embetene HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

5.3.1.1

Gi råd og veiledning til politiet, vegmyndighetene, helsepersonell og publikum i spørsmål om helse i henhold til trafikksikkerhet. Fylkesmannen skal behandle søknader om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav, samt ta imot meldinger om helsesvikt i forhold til førerkortforskriftens helsekrav og vurdere om politiet skal tilrås inndragning av førerkortet. Førerkortsakene skal registreres i registreringssystemet Trafikk.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA BLD Folk og samfunn

5.3.1.2

Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven §§ 16 og 18 a, og brudvigjingslova § 11

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Folk og samfunn

5.3.1.3

Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.:

 • Fylkesmannen skal behandle saker som følger av ekteskapsloven og lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
 • Fylkesmannen skal behandle søknader om skiftefritak, jf. ekteskapsloven § 8.
 • Fylkesmannen skal rettlede forstandere i registrerte trossamfunn og livssynssamfunn med vigselsrett.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Folk og samfunn

5.3.1.4

Søknader om fri sakførsel og fritt rettsråd:

 • Fylkesmannen skal behandle saker i første instans etter rettshjelpsloven med tilhørende forskrifter.
 • Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget til Statens sivilrettsforvaltning.
 • Fylkesmannen skal etablere systemer og rutiner som sikrer tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen.
Alle embetene JD Folk og samfunn

5.3.1.5

Forliksråd:

 • Fylkesmannen skal foreta oppnevninger av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene etter valg foretatt av kommunestyret og føre tilsyn med de administrative sidene ved forliksrådenes virksomhet, jf. domstolloven § 58, sammenholdt med domstolloven § 1.
 • Fylkesmannen skal kontrollere om valget av forliksrådsmedlemmene er lovlig og utferdige oppnevnelsen av de som er valgt, jf. domstolloven § 58.
 • Fylkesmannen skal påse at forliksrådsmedlemmene signerer forsikringen og at denne sendes til fylkesmannen, jf. domstolloven § 60. Forsikringene oppbevares av fylkesmannen.
 • Fylkesmannen skal følge opp mangelfull virksomhet eller kritikkverdige forhold på et generelt grunnlag.
 • Fylkesmannen skal følge opp henvendelser fra forliksrådene selv, kommuneadministrasjonen og eventuelt videreformidle henvendelser til Justis- og beredskapsdepartementet.
Alle embetene JD Folk og samfunn

5.3.1.6

Tomtefeste:

 • Fylkesmannen skal avgjøre enkeltsaker vedrørende krav fra fester om innløsing av festetomter etter tomtefesteloven, herunder behandle søknader om oppreisning for fristoversittelse, og avgjøre hva som skal følge med ved innløsing ved punktfeste og i område der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.
 • Fylkesmannen skal foreta forberedende saksbehandling og innhente uttalelser for å kunne vurdere om det skal gis samtykke til innløsing av festetomt for visse eldre festesaker.
 • Fylkesmannen skal forberede klagesaker til Statens sivilrettsforvaltning.
Alle embetene JD Folk og samfunn

5.3.1.7

Navneloven:

 • Fylkesmannen skal behandle klager over vedtak fattet av skattekontorene i henhold til navneloven.
 • Saker om førstegangs navnevalg for barn skal prioriteres fremfor navneendringer for voksne.
Alle embetene KUD Folk og samfunn

5.3.1.8

Tros- og livssynsamfunn

Behandle saker etter lov om trudomssamfunn og ymist anna med forskrifter og lov om tilskott til livssynssamfunn med forskrifter. Utbetale statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

Alle embetene KUD Folk og samfunn

5.3.1.9

Gravferdsloven

Behandle søknader om privat gravplass for nedsetting av askeurne, behandle søknader om tillatelse til å spre aske for vinden, behandle klager over enkeltvedtak som er truffet av kommunen i medhold av gravferdsloven.

Alle embetene KUD Folk og samfunn

5.3.1.10

Lov om helligdager og helligdagsfred

Fylkesmannen skal behandle søknader om dispensasjon fra påbud om at utsalgssteder skal holde stengt mens helligdagsfreden varer. Behandle søknader om å få fastsatt forskrift om et område skal regnes som typisk turiststed.

Alle embetene KMD Folk og samfunn

5.3.1.11

Fylkesmannen kan fatte vedtak om fullføring av oppmålingsforretning som kommunen ikke har fullført innen oppgitt frist jf. matrikkellova § 35 tredje ledd. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Folk og samfunn

5.3.1.12

Fylkesmannen kan pålegge kommunen å tildele vegadresser når det anses nødvendig, jf. matrikkelforskriften § 55.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.2 Barnehage og opplæring

Oppgaver
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.3.2.1

Informere og veilede om barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter.

Bakgrunnsinformasjon

FMTR KD Barnehage og opplæring

5.3.2.2

Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling, og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.3.2.3

Ivareta rollen som håndhevingsmyndighet og behandle meldte saker om elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslovens § 9 A-6 og friskoleloven § 2-4. 

Bakgrunnsinformasjon

FMOA KD Barnehage og opplæring

5.3.2.4

Embetet har følgende oppgaver overfor norske friskoler i utlandet:

 • Behandle klagesaker.
 • Informere og veilede om regelverket.
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Gjøre vedtak om spesialundervisning.
 • Utbetale tilskudd til spesialundervisning.

Bakgrunnsinformasjon

FMHO KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.3.2.5

Forvalte tilskudd og gjennomføre andre oppgaver knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.3.2.6

Bidra til at samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager og samiskopplæring i grunnopplæringen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.3.2.7

Bidra til at barn i barnehagen og elever, lærlinger og voksne i grunnopplæringen, som har rettigheter som en nasjonal minoritet, får oppfylt disse rettighetene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Bakgrunnsinformasjon

FMTR FMFI KD Barnehage og opplæring

5.3.2.8

Bidra til at opplæring i finsk som andrespråk for elever som har rettigheter til dette skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.3.2.9

Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barnehage og skole. 

Bakgrunnsinformasjon

5.3.3 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle embetene BLD Familier, barn og unge

5.3.3.1

Veiledning og informasjon innen familierettens område

Fylkesmannen skal veilede og rettlede kommuner og publikum om lover på familierettens område, herunder om mekling.

Alle embetene BLD Familier, barn og unge

5.3.3.2

Informasjon om biologisk opphav

Fylkesmannen skal gi ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor fylkesmannen har gitt adopsjonsbevilling, jf. forskrift 30. november 1999 nr. 1193.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Familier, barn og unge

5.3.3.3

Saksbehandling etter barneloven

Fylkesmannen skal behandle saker etter barneloven med tilhørende rundskriv:

 • Stadfeste avtaler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær slik at de får tvangskraft, når begge foreldrene ber om det, jf. barneloven § 55 første ledd.
 • Behandle saker om reisekostnader ved samvær, jf. barneloven § 44 andre ledd.
 • Behandle klager over avslag på opplysninger om barnet, samt krav om tap av opplysningsretten, jf. barneloven § 47 andre og tredje ledd.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Familier, barn og unge

5.3.3.4

Implementering av barnekonvensjonen

Fylkesmannen skal bistå kommunene med å implementere barnekonvensjonen i sitt arbeid på alle områdene til Fylkesmannen, jf. Sjumilssteget. Fylkesmannen skal både internt og eksternt arbeide for å sikre at barnekonvensjonen legges til grunn for den samordnede innsatsen og for å sikre gode helhetsløsninger for barn og unge.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.1

Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.2

Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.

Bakgrunnsinformasjon

FMRO HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.3

Samarbeide med Helsedirektoratet om fortolkning, forvaltning og regelverksutvikling av lover og forskrifter knyttet til helse på petroleumsfeltet, og behandle søknader om godkjenning av petroleumsleger og dykkerleger. Fylkesmannen i Rogaland er også sekretariat for Klagenemnda.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.4


Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og skal behandle saker i første instans etter vergemålsloven med tilhørende forskrifter, samt utlendingsloven kapittel 11 A med tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.5


Fylkesmannen skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Fylkesmannen skal øke sin kompetanse på sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og formidle dette videre i forbindelse med opplæringen av verger og representanter. Fylkesmannen skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område. Tilsyn skal innbefatte både økonomiske disposisjoner og utførelse av oppdraget for øvrig.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.6

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvar for å bistå øvrige fylkesmannsembeter med opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen.

Informasjon som Fylkesmannen mottar i forbindelse med håndtering av transittfasen, og som kan være nyttig for de øvrige fylkesmannsembetene, skal formidles videre så snart som mulig. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal i forbindelse med oppdraget øke sin kompetanse på menneskehandel og bidra til at denne kompetansen spres til øvrige embeter og til representantene. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.7


Fylkesmannen skal sikre god tilgjengelighet i førstelinjen.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.8


Fylkesmannen skal gjennomføre risikovurderinger og foreta skriftlige prioriteringer innenfor sin oppgaveportefølje for å sikre at lovpålagte oppgaver blir gjennomført innen rimelig tid.

I akutte tilfeller i forbindelse med avhør av barn og særlig sårbare fornærmede og vitner i straffesaker, skal fylkesmannen ha oppnevnt verge så snart som mulig.

Fylkesmannen skal ha kontroll på restansesituasjonen.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.9


Fylkesmannen skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering kontrollere vergeregnskap utover sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.10


Fylkesmannen skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som fylkesmannen forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.11


Fylkesmannen skal arbeide kontinuerlig med å oppdatere data og forbedre datakvaliteten i saksbehandlingssystemet VERA.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.12

Fylkesmannen skal gjennomgå vergemål opprettet etter gammel lov med hensyn til individtilpasning og mandatuforming når dette anses som nødvendig og hensiktsmessig

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.13

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Holde opplæring i loven og forskrifter for ansatte i NAV-kontoret, og eventuelt andre ansatte i kommunen. Opplæringen skal koordineres med NAV region.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.14

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Gi NAV-kontoret tilbud om faglig veiledning, og spre erfaringer og resultater fra tilsyn etter loven til NAV-kontor og kommunene i fylket.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.15

Behandle søknad om fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.16

Motta pasientjournaler etter opphør av virksomhet mv og oppbevare dem dersom vilkårene i forskrift om pasientjournal er oppfylt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.17

Fylkesmannen skal i henhold til delegasjon behandle anmodning om samtykke etter straffeprosessloven § 118 og tvisteloven § 22-3 i at kommunalt ansatte i arbeids- og velferdsforvaltningen avgir vitneforklaring for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.18

Oppnevne medlem til abortnemndene og dekke medlemmets utgifter knyttet til nemndsarbeid.  Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til oppnevning, drift og administrasjon av de fylkesvise steriliseringsnemndene, samt godkjenning av private sykehus mv. som utfører sterilisering.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.19


Før opprettelse av vergemål skal fylkesmannen gjennomføre samtale med personen det er begjært vergemål for. Fylkesmannen avgjør hvordan samtalen skal gjennomføres. Formålet er blant annet å kartlegge om vedkommende ønsker vergemål, og hva vedkommende ønsker hjelp til. Unntak kan gjøres når samtale vurderes som umulig eller formålsløst.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.20

Behandle søknader om dispensasjoner fra forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.21

Godkjenne inngrep i forbindelse med donasjon av organer eller uttak av fornybart vev fra personer under 18 år, fra personer som mangler samtykkekompetanse og personer som er uten rettslig handleevne.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.22

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.23


Det skal fremgå av vedtak om opprettelse av vergemål hvilken vurdering som er gjort av vergehavers samtykkekompetanse, hvorvidt samtale med vergehaver er gjennomført og at omfanget av vergemålet er vurdert.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.24

Fylkesmannen har enkelte oppgaver knyttet til oppnevning og drift av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.25

Fritak for taushetsplikt

Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barneverntjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.26

Fylkesmannen skal bruke tilgjengelige digitale løsninger for en mest mulig effektiv vergemålsforvaltning. Fylkesmannen skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.27


Fylkesmannen skal gjennomføre årlige brukerundersøkelser blant vergene i sitt område. Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for å utforme undersøkelsene.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.5 Miljø og klima

Oppgaver
Alle embetene KLD Miljø og klima

5.3.5.1

Innenfor motorferdsel utføre lovlighetskontroll av kommunens vedtak.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.6 Kommunal styring

Oppgaver
Alle embetene KMD Kommunal styring

5.3.6.1

Kommunalrett:

 • Sørge for god og oppdatert kompetanse i kommunalrett.
 • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter kommuneloven, og tolke kommuneloven i aktuelle saker. Fylkesmannen skal vise varsomhet og ikke tilrå konkrete løsninger i enkeltsaker, men heller peke på hvilke muligheter som ligger innenfor lovens rammer, siden kommunene har selvstendig ansvar for sin lovanvendelse.
 • Behandle lovlighetsklager fra medlemmer av kommunestyret og eventuelt foreta lovlighetskontroll av eget tiltak jf. kommuneloven § 59.
 • Sørge for god og oppdatert kompetanse knyttet til regelverket om modeller for interkommunalt samarbeid. Fylkesmannen skal veilede om muligheter og begrensninger reglene for interkommunalt samarbeid i kommuneloven og IKS-loven gir. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Kommunal styring

5.3.6.2

Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren:

 • Veilede kommuner og private om forvaltningsrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til offentleglova.
 • Behandle klager etter offentleglova og forvaltningsloven, dvs. klager på enkeltvedtak truffet av kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd og offentleglova § 32.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.7 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

Oppgaver
Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

5.3.7.1


Fylkesmannen skal etter behov vurdere den juridiske holdbarheten av kommuneplaner og reguleringsplaner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

5.3.7.2

Fylkesmannen skal behandle krav om sakskostnader etter forvaltningsloven i plan- og byggesaker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

5.3.7.3

Fylkesmannen skal bistå Regjeringsadvokaten i rettssaker der Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet er saksøkt. Fylkesmannen skal utarbeide utkast til tilsvar og møte som partsrepresentant i slike saker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

5.3.7.4

Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område

Fylkesmannen skal:

 • avgjøre ekspropriasjonssøknader som førsteinstans etter oreigningsloven § 2 nr.12 og 31.
 • vurdere å gi samtykke til ekspropriasjon der dette kreves etter plan- og bygningsloven kap. 16.
 • behandle klagesaker der kommunen har ekspropriasjonshjemmel etter plan- og bygningsloven kap. 16.
 • avgjøre søknader om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 på bygningsrettens område.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.8 Tilsyn

Oppgaver
Alle embetene BLD Tilsyn

5.3.8.1

Tilsyn med krisesentertilbudet

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8 i lov om kommunale krisesentertilbud, jf. loven § 9. Fylkesmannen skal bidra til å gjøre kjent Bufdirs veileder med faglige anbefalinger om kvalitet og innhold i krisesentertilbudet. Veilederen lanseres i 2018. Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Tilsyn

5.3.8.2

Tilsyn med familievernkontor:

 • Fylkesmannen skal kontrollere om virksomheten er i tråd med lover og forskrifter gjennom tilsyn.
 • Risikovurderinger av hele familievernkontorets virksomhet skal ligge til grunn for valg av tema for tilsynet. Tilsynet skal rettes mot sentrale og prioriterte områder med høy risiko for mangler.
 • Det anbefales at fylkesmannens tilsyn gjennomføres som systemrettet tilsyn. I dette ligger anbefaling om at familievernkontorets arbeid med internkontroll gjennomgås.
 • Tilsyn skal gjennomføres minimum hvert tredje år eller oftere dersom det vurderes som nødvendig. jf. gjeldende retningslinjer.

Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.3

Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Fylkesmannen skal også vurdere om helsepersonell har brutt plikter i helselovgivningen. Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 6 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.4

Fylkesmannen skal ha oppmerksomhet på etterlevelse av varslingsplikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a i sin dialog med helseforetakene og ved tilsynsvirksomhet overfor disse, og skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.5

I saker der Helsetilsynet ikke gjennomfører stedlig tilsyn etter et varsel og saken oversendes fylkesmannen til vurdering, skal fylkesmannen vurdere om det skal startes tilsynssak som skal behandles i tråd med veileder og de frister som der er satt. Fylkesmannen skal alltid involvere og vurdere samtale med pårørende i tilsynssaker som er åpnet på grunnlag av varsel i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Kopi av avsluttende brev i tilsynssakene oversendes Statens helsetilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.6

Fylkesmannen skal bistå politi- og påtalemyndighet i vurdering av alvorlige hendelser, og mulige overtredelser etter helsepersonelloven og eventuelle brudd på alternativ behandlingsloven. Fylkesmannen skal vurdere om etterforskning bør settes i gang. Saker som er ferdig etterforsket skal fylkesmannen sende til Statens helsetilsyn for vurdering av om det skal begjæres påtale etter helsepersonelloven § 67 eller alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.7

Fylkesmannen skal følge opp varsler fra helseinstitusjon om innleggelse med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, om tilbakeholdelse av rusmiddelavhengige, herunder gravide.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD ASD BLD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.8

Planlegging av tilsyn  skal bygge på en risikovurdering med utgangspunkt i kunnskap fra tilsyn, klagebehandling og kartlegginger.

Fylkesmannen skal sende forslag til tema for landsomfattende tilsyn når Statens helsetilsyn inviterer til det.

Alle embetene BLD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.9

I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen etter egen risikovurdering føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste og Bufetat, og avgjør selv form og omfang på tilsynet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.10

Tilsyn med barnevernet:

 • Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven, jf. barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd og 2-3 b.
 • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn, og med omsorgssentre for mindreårige, jf. barnevernloven § 2-3 b, tredje ledd.Tilsynsbesøk skal skje når det kan forventes at barn er til stede. De som gjennomfører tilsynet skal ta kontakt med det enkelte barn og spørre om barnets syn på oppholdet.
 • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b, fjerde ledd.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang i barneverninstitusjoner og ved omsorgssentre for mindreårige, og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.11

I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen føre tilsyn med sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.12

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester basert på egne risikovurderinger, og avgjør selv form og omfang på dette tilsynet.  I tillegg skal fylkesmannen gjennomføre landsomfattende tilsyn med tema bestemt av Statens helsetilsyn.

Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet. Gjennomføring av tilsyn med spesialisthelsetjenesten skal skje koordinert i helseregionen og de landsomfattende tilsynene skal gjennomføres med regionale tilsynslag, jf. oppgave 5.2.8.4.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter og personell hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang innen helse- og omsorgssektoren og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.13

Fylkesmannen skal gjennomføre stedlig tilsyn der fylkesmannen har godkjent gjeldende vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning, og hvor det ikke tidligere har vært gjennomført stedlig tilsyn. Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering gjennomføre andre stedlige tilsyn der det utføres eller er stor sannsynlighet for at det utføres tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Fylkesmannen skal prioritere stedlig tilsyn der det foreligger vedtak om inngripende tvangstiltak.

Fylkesmennene skal sende kopi av rapporter etter stedlige tilsyn til Statens helsetilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD ASD BLD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.14

Som hovedregel skal fylkesmannen innhente og bruke erfaring fra barn og voksne som brukere, pasienter og pårørende i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.15

Fylkesmannen skal kontrollere barneverntjenestenes fristskjema og følge opp med relevante tilsynsaktiviteter. Ved vedvarende fristoversittelser skal fylkesmannen vurdere å ilegge mulkt. Kopi av vedtak om ileggelse av mulkt skal sendes til Statens helsetilsyn til orientering.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.16

Fylkesmannen skal vurdere om kopi av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Fylkesmannen skal på eget initiativ gjennomgå og overprøve vedtak som har vart mer enn 3 måneder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.17

Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven om planlagte skadeavvergende tiltak og tiltak for å dekke grunnleggende behov for personer med utviklingshemming, og behandle søknader om dispensasjon fra utdanningskrav. Overprøving av vedtak og behandling av søknader om dispensasjon skal skje fortløpende og minst 90 prosent skal være behandlet innen 3 måneder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.18

Fylkesmannen skal gjennomgå meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Tilsyn

5.3.8.19

Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende Metodehåndbok, retningslinjer og omfangskrav.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Tilsyn

5.3.8.20

Føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller, jf. barnehageloven § 9 andre ledd.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima Tilsyn

5.3.8.21

Føre tilsyn, som er gebyrfinansiert, etter tilsynsplan fra Miljødirektoratet og forurensningsloven. Veilede kommuner, bransjer og virksomheter i forurensningsregelverket. Stille krav ved akutt forurensning dersom myndighet blir delegert fylkesmannen i enkeltsaker. 

Bakgrunnsinformasjon

FMRO HOD Tilsyn Helsetilsynet

5.3.8.22

Fylkesmannen i Rogaland skal i samarbeid med Petroleumstilsynet føre tilsyn med helsetjenesten på innretninger i norsk olje- og gassindustri med hjemmel i petroleumsloven.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Tilsyn

5.3.8.23

Varsle Udir om risiko ved friskoler etter gjeldende retningslinjer. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD BLD Helsetilsynet

5.3.8.24

Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 5 måneder eller mindre for saker på ASDs område. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp

Bakgrunnsinformasjon

5.3.9 Klagesaksbehandling

Oppgaver
Alle embetene JD Klagesaksbehandling

5.3.9.1

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene JD Klagesaksbehandling

5.3.9.2

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (introduksjonsloven)

Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter og organisere etterutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene BLD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

5.3.9.3

Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter barnevernloven (med forskrifter).

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD HOD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

5.3.9.4

Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven, tannhelsetjenesteloven, folkehelselovens kapittel 3 (miljørettet helsevern) og sosialtjenesteloven i henhold til veiledere for saksbehandling fra Statens helsetilsyn.

Minst 90 prosent av klagesakene skal være avsluttet innen 3 måneder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

5.3.9.5

Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Klagesaksbehandling Helsetilsynet Helsedirektoratet

5.3.9.6

Fylkesmannen skal behandle klager på meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkesmannen skal forberede eventuelle klagesaker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Klagesaksbehandling Helsedirektoratet

5.3.9.7

Behandle klager på enkeltvedtak etter alkohollovens § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7

Alle embetene KD Klagesaksbehandling

5.3.9.8

Behandle klager knyttet til barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene SD Klagesaksbehandling

5.3.9.9

Fylkesmannen er klageinstans i avkjørselssaker for riksveger, jf. vegloven § 11. Fylkesmannen vil dermed være klageinstans for vedtak som regionvegkontoret fatter i henhold til vegloven §§ 40, 41, 42 og 43 for riksveger.

Alle embetene KLD Miljø og klima Klagesaksbehandling

5.3.9.10

Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter relevante miljølover med tilhørende forskrifter hvor fylkesmannen er tillagt myndighet som klageinstans.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

5.3.9.11

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter matrikkellova jf. matrikkellova § 46. Tvist om gjennomføring av oppmålingsarbeid avgjøres av fylkesmannen, jf. matrikkellova § 47.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

5.3.9.12

Fylkesmannen skal behandle klager over kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, herunder klager på dispensasjoner og reguleringsplaner, begjæringer om utsatt iverksettelse av vedtak etter forvaltningsloven § 42, og krav om sakskostnader etter forvaltningsloven § 36.

Klager etter plan- og bygningsloven skal avgjøres av fylkesmannen innen 12 uker. Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42. For disse sakene gjelder en tidsfrist for behandlingen på 6 uker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Klagesaksbehandling Helsedirektoratet

5.3.9.13

Behandle klager på vedtak om tvungen legeundersøkelse og vedtak om behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven. Fylkesmannen skal avgjøre om de formelle og materielle vilkårene er tilstede og fatte vedtak om opphør eller stadfestelse av vedtakene eller oppheve vedtakene og sende tilbake til
institusjonen for ny behandling. Helsedirektoratet utarbeider maler for
fylkesmannens klagevedtak.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Klagesaksbehandling Helsedirektoratet

5.3.9.14

Behandle klager på kommunale enkeltvedtak etter tobakksskadeloven §§ 8 og 9.

Bakgrunnsinformasjon

5.4 Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

5.4.1 Barnehage og opplæring

Oppgaver
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.4.1.1

Formidle informasjon til sentrale myndigheter om virkningen av statlig politikk innenfor barnehage- og grunnopplæringsområdet.

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.4.1.2

Formidle funn fra gjennomførte tilsyn til barnehagemyndigheter, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, berørte elever og foreldre, andre relevante målgrupper og befolkningen for øvrig.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.4.1.3

Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA KD Barnehage og opplæring

5.4.1.4

Følge opp norske friskoler i utlandet i GSI. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD KMD Barnehage og opplæring

5.4.1.5

Bidra til et mest mulig korrekt grunnlag for trekk i rammene til kommunene ved å sørge for at friskoler (grunnskoler) leverer individdata til korreksjonsordningen innen gitt frist, og at kommunene har godkjent individdataene innen sin frist. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.4.1.6

Bistå Utdanningsdirektoratet i forbindelse med blant annet nominasjoner, regionale konferanser og høringskonferanser. 

Bakgrunnsinformasjon

5.4.2 Helse-, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.1

Fylkesmannens opplæringstiltak må gjenspeile sosialtjenestelovens formål og de fem obligatoriske sosiale tjenestene som ligger i NAV-kontoret. Fylkesmannen skal utarbeide felles kompetanseplan sammen med NAV region på de sosiale tjenestene. Fylkesmannen skal delta aktivt i utformingen og gjennomføringen av kompetanse- og utviklingsløp i arbeids- og velferdsforvaltningen der sosiale tjenester bør inngå, samt videreutvikle og drifte faglige nettverk for kompetanse- og erfaringsutveksling i arbeidet med henholdsvis kvalifiseringsprogrammet og økonomisk rådgivning.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.2

Følge med på levekårsutviklingen i fylket og i kommunene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.3

Samarbeide med NAV region om å etablere og følge opp samarbeidsavtaler med universitetene og høgskolene når det gjelder innhold i studietilbud og eventuelle lokale forsøks- og utviklingstiltak.

Bakgrunnsinformasjon

FMOS FMBU FMRO FMTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.4

Fylkesmannsembetene i Rogaland, Trøndelag, Østfold og Buskerud skal samarbeide med NAV region og utvalgte høgskoler i spredning av erfaringer fra Praksis og kunnskapsutvikling i NAV kontorene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

5.4.2.5

Fylkesmannen skal basert på tilsynserfaringer gi innspill til årlig melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.4.2.6

Fylkesmannen skal bidra til at personell i pleie- og omsorgstjenesten får opplæring om tann- og munnstell av den offentlige tannhelsetjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.7

Gjennom dialog skal fylkesmannen bidra til å sikre forankring av kvalifiseringsprogrammet hos politisk og administrativ ledelse i kommunene. Arbeidet med kvalifiseringsprogrammet skal koordineres med NAV region.

Bakgrunnsinformasjon

FMOA FMHO FMTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.8

Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Hordaland og Trøndelag har et særskilt ansvar for å bistå øvrige embeter med kompetansehevende tiltak innenfor økonomisk rådgivning. Nevnte embeter skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet med å videreutvikle kurs i økonomisk rådgivning.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

5.4.2.9

Fylkesmannen skal bistå Statens helsetilsyn ved overvåking av streik som kan medføre fare for liv og helse, og skal innhente informasjon og vurdere konsekvensen ved streik i henhold til de frister som Statens helsetilsyn til enhver tid setter.

Alle embetene HOD ASD BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

5.4.2.10

Fylkesmannen skal registrere planlagte tilsyn i NESTOR og ajourføre tilsynsaktivitetene fortløpende. Fylkesmannen skal fortløpende registrere klage- og tilsynssaker og lovregulert kontroll ved bruk av tvang i NESTOR. Registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter utløpet av hvert tertial (31/12, 30/4 og 31/8), slik at fylkesmennene og Statens helsetilsyn kan ta ut nasjonale statistikker for å vurdere saksbehandlingstid og omfang av tilsyn, herunder tilsyn der feil ikke er rettet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

5.4.2.11

Kopi av all korrespondanse som er knyttet til hendelser relatert til blodbankvirksomhet eller til virksomheter som håndterer humane celler og vev, for eksempel hornhinner, stamceller og celler til bruk i assistert befruktning, skal oversendes Statens helsetilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.4.2.12

Fylkesmannen har oppgaver som er av stor betydning for gjennomføring av psykisk helsevern, herunder oppgaver knyttet til godkjenninger av institusjoner for bruk av tvang og dispensasjoner for faglig ansvarlig.

Bakgrunnsinformasjon

5.4.3 Miljø og klima

Oppgaver
Alle embetene KLD Miljø og klima

5.4.3.1

Gi råd, veilede og følge opp kommunene i klima- og miljøsaker, herunder bidra til å spre informasjon om støtteordningen Klimasats, veiledningsmateriale og klimagasstatistikk for kommuner.

Bidra til at klima- og miljøhensyn og klima- og miljødata blir formidlet, forankret og integrert i alle sektorer.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD Miljø og klima

5.4.3.2

Bistå Miljødirektoratet ved oppdatering og kvalitetssikring av indikatoren for sammenhengende naturområder per 1. januar 2018, opplegg for bistand avklares ila. 1. kvartal 2018.

5.4.4 Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppgaver
Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.4.4.1

Holde sentrale myndigheter og regionale aktører orientert om status for samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket, og ta opp spørsmål som har betydning utover fylkesgrensen.

Bakgrunnsinformasjon

5.5 Andre faste oppgaver

5.5.1 Oppgaver for Kongehuset

Oppgaver
Alle embetene Kongehuset Annet tema

5.5.1.1

Forberede, gjennomføre og evaluere kongelige besøk i fylket i samråd med Det kongelige hoff.

Alle embetene Kongehuset Annet tema

5.5.1.2

Forestå utdeling av Kongens fortjenestemedalje. Gi informasjon om ordner og medaljer som utdeles av H.M.Kongen. Dele ut ordner etter anmodning fra Ordenskanselliet. Formidle lokal presseomtale, leserinnlegg av interesse for Det kongelig hoff.

5.5.2 Krav til informasjonssikkerhet og informasjonsteknologi for fylkesmannsembetene

Oppgaver
Alle embetene KMD Annet tema

5.5.2.1

Ivareta embetets informasjonssikkerhet etter personopplysningsloven med forskrifter. Dokumentere krav og rapportering gjennom bruk av Risk- Manager.

Alle embetene KMD Annet tema

5.5.2.2

Følge opp de anvisninger og forordninger som Fylkesmannen i Hedmark har for de felles etablerte IKT tjenestene og systemene.

Alle embetene KMD Annet tema

5.5.2.3

Følge opp de retningslinjer som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har for drift og utvikling av embetenes ulike nettsider, herunder informere eksterne brukere om elektroniske tjenester som embetene i felleskap tilrettelegger for tjenestebrukere og publikum.

Alle embetene KMD Annet tema

5.5.2.4

Embetet skal holde oversikt over antall programvarelisenser fra de ulike leverandører som er i bruk i eget embete. Årsak til dette er dokumentasjonskrav i de ulike programvareselskapenes lisensvilkår, som KMD har avtale med, og som er stilt til bruk i embetene. Dersom embetet gjør enkeltkjøp utenfor disse avtalene så skal embetet holde oversikt over hva som er kjøpt, når det er kjøpt og over hvilke type avtaler/leverandører som er benyttet.

5.5.3 Drift av FRI (Fylkesmannsembetenes regionale informasjonsnett)

Oppgaver
FMHE KMD Annet tema

5.5.3.1

Være ansvarlig for drift og sikkerhet for Fylkesmennenes regionale
informasjonsnett, herunder telefoniløsninger og maskinell drift av sentral ePhorteløsning samt hosting av Nestor for Helsetilsynet. Embetet skal til enhver tid sørge for oppdaterte ROS analyser,  dokumentasjon av løsninger og teknisk arkitektur samt ajourholde de ulike faggrupper under FRI.

FMHE KMD Annet tema

5.5.3.2

Være avtaleforvalter for telefoniavtalen med Statens Servicesenter i Engerdal (SSIE). Embetet skal også være avtaleforvalter for telefoniavtalen med Atea for alle embetene.

FMHE KMD Annet tema

5.5.3.3

Være avtaleforvalter og systemteknisk ansvarlig for drift av Risk-Managersystemet for embetene.

FMHE KMD Annet tema

5.5.3.4

Varsle planlagte driftsavbrudd og vedlikehold via e-post med 7 dagers varsel. Øvrige driftsavbrudd, herunder uforutsette hendelser varsles via e-post eller SMS så raskt som mulig til de øvrige embetene. Oppetidskrav er satt til 98%.

FMHE KMD Annet tema

5.5.3.5

Oppetidskrav for felles driftstjenester, herunder kartpoolløsning, GISbase, Riskemanager, ePhorte og nettverk med øvrige systemer er 98%.

5.5.4 Drift av Trippelnett og sentral drift av fri rettshjelp-ordningen

Oppgaver
FMSF KMD Annet tema

5.5.4.1

Drifte og forvalte løsningen Trippelnett, embetenes internett, ekstranett, intranett og prosjektsider, samt være ansvarlig for avtalene med system og skjemaleverandører. Nye digitale tjenester skal utvikles i tråd med embetenes prioriteringer og innenfor de til enhver tid angitte rammer fra KMD. Fylkesmannportalen skal til enhver tid være oppdatert og gi oversikt over alle felles digitale tjenester og skjema til bruk for embetene.

FMSF KMD Annet tema

5.5.4.2

Ha redaktøransvar for nyheter og fellestekster på samtlige språk som formidles gjennom portalen fylkesmannen.no

FMSF KMD Annet tema

5.5.4.3

Drifte, forvalte og videreutvikle løsningen Fritt rettsråd med etablerte tilleggstjenester/integrasjoner, herunder gi veiledning og opplæring til brukerne og markedsføre løsningen mot nye brukere, samt informere og følge opp oppgraderinger med brukere av systemet.

FMSF KMD Annet tema

5.5.4.4

Sørge for ansvarlig informasjonssikkerhet for både Trippelnettløsningene og Fritt Rettsråd løsningen.

FMSF KMD Annet tema

5.5.4.5

Varsle planlagte driftsavbrudd og vedlikehold via e-post med 7 dagers varsel. Øvrige driftsavbrudd, herunder uforutsette hendelser varsles via e-post eller SMS så raskt som mulig til de øvrige embetene og øvrige oppdragsgivere.

FMSF KMD Annet tema

5.5.4.6

Oppetidskrav for felles driftstjenester, herunder Fritt rettsråd, skjemaløsninger og integrasjoner med øvrige systemer er 98%.

5.5.5 Drift av ePhorte driftssenter for fylkesmannsembetene

Oppgaver
FMNO KMD Annet tema

5.5.5.1

Drifte ePhorte for alle embetene. Fungere som brukerstøttekontakt for embetene.Tilrettelegge for faste kontaktpersoner i embetene. Formidle kontakt med leverandør der det er nødvendig. Sørge for informasjon til embetene. Samarbeide med FMHE om teknisk drift av ePhorte.

FMNO KMD Annet tema

5.5.5.2

Samarbeide med KMD om avtaleforvaltning av avtalen med leverandør.

FMNO KMD Annet tema

5.5.5.3

Være ansvarlig for alle uttestinger i ePhorte og integrasjoner som skal være mot ePhorte. Ha ansvar for oversikt over ePhortelisenser som er i bruk i embetene.

FMNO KMD Annet tema

5.5.5.4

Tilrettelegge for gode løsninger for innmeldinger og oversikter over rapporterte feil og feilrettinger.

FMNO KMD Annet tema

5.5.5.5

Tilrettelegging av nye ePhortebaser for fusjonerte embeter.

5.5.6 Drift av embetenes kartdatabase og GIS programvare via FRI for samtlige fylkesmannsembeter

Oppgaver
FMOS FMHE KMD Annet tema

5.5.6.1

Sørge for størst mulig tilgjengelighet til tjenestene overfor brukerne og formidle nødvendig kartgrunnlag og data til embetene, samt være avtaleforvalter for programvareavtalen med Geodata på vegne av embetene

FMOS FMHE KMD Annet tema

5.5.6.2

Utrede tekniske og programmessige spørsmål fra brukere og utviklere, og etablere driftsfunksjon ift FRI og faggrupper for de ulike tjenester som kartbasen skal inneholde.

FMOS FMHE KMD Annet tema

5.5.6.3

Tilrettelegge for videre utvikling av felles karttjenester for embetene.

Tildelingsbrev

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir gjennom tildelingsbrevet styringssignaler og tildeler midler til fylkesmannen i 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2017-2018) vedtatt18.12.2017. 

Virksomhets- og økonomiinstruksen, gjeldende fra 01.01.2018, inneholder oversikt over faste og lovpålagte oppgaver, og legger sammen med tildelingsbrevet rammene for fylkesmannens virksomhet i 2018.  

Vi ber fylkesmannen ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

2 Overordnede prioriteringer

2.1 Tverrsektorielle prioriteringer

God måloppnåelse på flere av områdene i fylkesmannsembetenes portefølje er avhengig av samordning og samarbeid mellom flere sektorer. Det gjelder spesielt for området arealforvaltning og by- og samfunnsutvikling, hvor landet står overfor utfordringer knyttet til klimaendringer, miljø, urbanisering og befolkningsvekst. For å møte disse utfordringene, er det viktig å ivareta helhet og effektivitet i samfunnsplanleggingen gjennom å se flere sektorer i sammenheng. Fylkesmannen sin samordningsrolle er sentral. I 2018 er det viktig at fylkesmannen bidrar til å identifisere tiltak for mer effektive planprosesser og bedre plankvalitet.

Klima- og miljø må inngå i alle sektorers prioriteringer regionalt og lokalt for å nå nasjonale mål. Arealplanlegging er viktig virkemiddel for å bidra til mål om null utslipp av klimagasser, ivaretakelse av naturmangfold, og begrense forurensning til land, luft og vann.

Stortinget har fastsatt at målet for den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar, og at målet skal nås gradvis innen 2020. Fylkesmannen skal bidra til at dette målet kan bli nådd.

God helse og livskvalitet er et tverrgående mål og må inngå i sektorenes prioriteringer, for å nå nasjonale mål om å skape et helsefremmende og helseutjevnende samfunn. Samfunns- og arealplanlegging er viktig for blant annet å skape sosialt bærekraftige lokalsamfunn med god helse for alle.

Det er høy erkjennelse innenfor de ulike sektorene om at det er viktig og nødvendig å samhandle mer helhetlig om barn og unges utvikling og læring. Det gjelder særlig i tilfeller der det er behov for innsats fra flere faginstanser samtidig og over lengre perioder. Samhandling er også svært viktig i arbeidet med helsefremming og forebygging. 

Fylkesmannsembetene skal være pådriver for tverretatlig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier gjennom 0-24-samarbeidet. Gjennom informasjon, veiledning og oppfølging av kommunene skal fylkesmannen bidra til et samlet og samordnet tjenestetilbud til utsatte barn og unge og deres familier innen fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv. Med «utsatte barn og unge» menes barn og unge som har risiko for å utvikle problemer som kan lede til mangelfull grunnopplæring, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i fare for fremtidig marginalisering. 

Arbeidet med videreutvikling av totalforsvaret berører og involverer en rekke sektorer. Totalforsvarskonseptet innebærer at alle samfunnets ressurser skal kunne mobiliseres for forsvaret av landet og vern av samfunnet ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. I rammen av totalforsvarsarbeidet er fylkesmannens samordningsrolle derfor svært viktig. NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil øve relevante deler av det norske totalforsvaret, og  i denne øvelsen er fylkesmannens involvering og helhetlige samordningsrolle regionalt essensiell. Nasjonal helseøvelse 2018 gjennomføres som en integrert del av Trident Juncture 2018. Samvirket mellom Forsvaret og helsetjenesten er et vesentlig element i totalforsvaret.

2.2 Arbeids- og sosialdepartementet

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Embetene skal prioritere sin innsats mot kommuner der det er avdekket særlige utfordringer.

Landsomfattende tilsyn har de senere år avdekket svikt knyttet til blant annet tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene og at søknader ikke alltid blir individuelt vurdert. Fylkesmannen skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt.

Fylkesmannen skal i 2018 fortsatt ha særlig oppmerksomhet, bl.a. i sin tilsynsaktivitet, på aktivitetsplikt for personer under 30 år og kvalifiseringsprogrammet. 

2.3 Barne- og likestillingsdepartementet

Fylkesmannen er en viktig støttespiller for kommunene i kompetanse- og kvalitetsutviklingen i kommunale tjenester for barn og unge. Fylkesmannen skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tiltakene i kompetansestrategien for et bedre barnevern.

Fylkesmannen skal sørge for at barnets perspektiv ivaretas ved tilsyn på barnevernområdet, og at barna blir involvert i tilsyn på en aktiv måte.

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med virksomheten ved familievernkontor og med kommunenes ansvar for krisesentertilbudet, herunder tilbudet til barn og menn og spesielt sårbare personer med alvorlige rusproblem, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser. Tilsynet med kommunenes oppfølging av voldsutsatte i reetableringsfasen skal prioriteres i 2018. 

Fylkesmannen skal i sin tilsynsaktivitet, bidra til samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern om barn som på samme tid har behov for tjenester fra begge. 

2.4 Helse- og omsorgsdepartementet

Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett være med på å bedre folkehelsen og øke kvaliteten, innovasjonsevnen og regelverksetterlevelsen i helse- og omsorgstjenestene.

Regjeringen arbeider med en ny kvalitetsreform for eldre – Leve hele livet. Målet er å bidra til at eldre får mulighet til å mestre egen hverdag og får god hjelp når de trenger det. Det planlegges å fremme en stortingsmelding våren 2018. Fylkesmannen vil ha en sentral rolle i å gjennomføre reformen. Andre satsingsområder som vil kreve fylkesmannens bidrag de kommende årene er Omsorg 2020, Kompetanseløft 2020,  Fremtidens primærhelsetjeneste, jf Meld. St. 26 (2014-2015), rusområdet jf. Prop. 15 S (2015-2026) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Mestre hele livet - regjeringens strategi for psykisk helse, Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep, Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering, Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021), helsestasjon- og skolehelsetjenesten, implementering av akuttmedisinforskriften og nye kompetansekrav i legevakt. Fylkesmannen skal bidra til å nå målet om styrket folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå. Embetene skal prioritere sin innsats mot kommuner der det er avdekket særlige utfordringer. Gjennom en fireårig satsing og i kommunikasjon med pasienter, brukere og pårørende, skal fylkesmannen og Statens helsetilsyn utvikle et bedre faktabasert og treffsikkert tilsyn. Brukerne av tjenestene skal oppleve at tilsynsmyndigheten blir mer tilgjengelig og åpen.

Fylkesmannen har et helhetlig ansvar for oppgaveporteføljen embetene har på Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområder. Fylkesmannen skal gjøre en skjønnsmessig og risikobasert vurdering og prioritering, og bruke ressursene best mulig ut fra disse prioriteringene med sikte på endring og forbedring i tjenestene. Lovpålagte oppgaver skal prioriteres, og da særlig saker som omhandler enkeltpersoners rettigheter og saker der konsekvensene av svikt er alvorlige. Vi viser i denne forbindelse til det som er sagt under kapittel 2.3 om samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern.

Fylkesmannen skal tilstrebe en lik fordeling av ressurser mellom Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.

2.5 Justis- og beredskapsdepartementet

Fylkesmannen har en viktig rolle som pådriver og veileder i kommunenes arbeid med å styrke samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. En prioritert oppgave for embetene i 2018 vil være oppfølging av kommunal beredskapsplikt i kommunene gjennom tilsyn og veiledning.

Norge opplever et endret sikkerhetspolitisk bilde. Med bakgrunn i endringer i den geopolitiske situasjonen, hybride trusler, terrorisme og cyberangrep er det nødvendig å tilpasse totalforsvaret og øke motstandsdyktigheten i samfunnskritiske funksjoner. De som skal sikre samfunnet og ha en beredskap for å møte det endrede trusselbildet må gis nødvendige virkemidler og forutsetninger.

Fylkesmennene må også i 2018 bidra i arbeidet med utviklingen av det moderne totalforsvaret. Noen av leveransene er presisert som
oppdrag i tildelingsbrev for 2018. Andre leveranser har en naturlig plass i embetenes kontinuerlige arbeid med samfunnssikkerhet. I oppfølgingen av kommunene har fylkesmannen et ansvar for å sikre at videreutviklingen av totalforsvaret og arbeidet med robuste samfunnskritiske funksjoner når helt frem til lokalt nivå.

Bevilgningen til vergemålsordningen er styrket med 43 mill. kroner i 2018. Målet er å sette fylkesmennene i stand til å nå målene med reformen. Fylkesmannen skal gjennom sin rolle som førstelinje på vergemålsområdet bidra til å nå målet om en effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet. I tillegg skal de arbeide for at det enkelte vergemål utøves med respekt for vergehavers behov og vilje.Dette krever at fylkesmennene sørger for rekruttering av tilstrekkelig antall verger og representanter, og sørger for god oppfølging av disse gjennom opplæring og utbetaling av godtgjøring. Av hensyn til personer med verge må det føres tilsyn med vergene. Fylkesmannen skal i 2018 fortsette å digitalisere vergemålsforvaltningen og skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.  

Det kom over 31 000 asylsøkere til Norge i 2015. I 2016 og 2017 har antallet vært markant lavere. Det er likevel slik at svært mange flyktninger er bosatt i kommunene de siste årene. For at de skal komme i arbeid og bidra til fellesskapet, er det avgjørende at de raskt finner seg til rette i lokalsamfunnet. Situasjonen krever at lokale, regionale og nasjonale aktører samarbeider og samordner seg på en god måte, slik at vi i felleskap bidrar til gode løsninger. Fylkesmannen skal også i 2018 prioritere oppgaver som understøtter nasjonale myndigheters og kommunenes arbeid med integrering. I samarbeid med IMDi og andre relevante sektormyndigheter skal fylkesmannen bidra til raskere bosetting og kvalifisering av flyktninger og økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Enslige mindreårige skal prioriteres særskilt.

2.6 Klima- og miljødepartementet

Fylkesmannens innsats på klima- og miljøområdet er viktig for å iverksette nasjonal miljøpolitikk og utvikle fylket i en klima- og miljøvennlig retning. Arbeidet med å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt og omstilling til lavutslippssamfunnet skal prioriteres høyt. Det skal legges vekt på å utvikle naturforvaltningsområdet i en mer helhetlig og økosystembasert retning.  

Fylkesmannen skal følge opp kommunenes arbeid med klima- og energiplaner og lokale klimatiltak. Fylkesmannen skal oppdatere kunnskapsgrunnlaget i Vann-Nett, vurdere tiltak foreslått i de regionale planene innenfor eget myndighetsområde samt forberede ny rolle som regional vannkoordinator.

Arbeidet med opprydning i forurenset sjøbunn på prioriterte skipsverft, i tiltaksplanområder og på steder med forurenset grunn skal prioriteres.

Fylkesmannen skal følge opp arbeidet med frivillig vern av skog, marint vern og tilrettelegge for supplerende vern i andre naturtyper. Det skal utarbeides verneplaner for verneområder der slike planer er viktig for å bevare verneverdiene.

Fylkesmannen skal gjennomføre eget tilsyn og delta i tilsynsaksjoner i tråd med tilsynsplan for 2018. Tilsynet skal gjennomføres i tråd med føringer som bidrar til enhetlig forvaltningspraksis i hele landet. Noen fylker må sørge for økt tilsynsomfang.

En ny oppgave for 2018 er å koordinere det regionale samarbeidet om opprydning i marin forsøpling.

2.7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) skal etableres fra 1. januar 2019. KMD tar sikte på å avklare FMFAs ansvar, oppgaver og organisering våren 2018, mens gjennomføring av omstillings- og tilsettingsprosesser planlegges gjennomført andre halvår 2018. Embetene må understøtte arbeidet med etableringen av FMFA, blant annet bistå i gjennomføring av omstillings- og tilsettingsprosesser lokalt i henhold til føringer som gis fra KMD.

Fylkesmannsembetene har hatt en sentral rolle i gjennomføringen av kommunereformen gjennom å legge til rette for kommunenes lokale prosesser, og ved å oppsummere og komme med en tilrådning om kommunestrukturen i fylket. Embetene har i sine tilrådninger i kommunereformen pekt på behov for ytterligere endringer i kommunestrukturen i sine fylker, og skal også fremover bistå kommuner som ønsker å slå seg sammen. KMD vil i kommuneproposisjonen for 2019 presentere et opplegg for å videreføre arbeidet med endringer i kommunestrukturen, herunder med en utdyping av fylkesmannens rolle i arbeidet. Fylkesmannen har også oppsummert initiativ og behov for justeringer av dagens kommunegrenser, og vil ha ansvar for ev. utredninger. I brev av 12.10.2017 har fylkesmannen fått i oppdrag å kartlegge om det er kommuner i randsonene til de nye fylkene som er aktuelle for fylkesbytte fra 1. januar 2020.

Det har vært en relativt sterk inntektsvekst i kommunene de siste årene, og antall kommuner i ROBEK har blitt betydelig redusert. Vi kan ikke regne med like gode økonomiske resultater i årene framover. Det er derfor viktig at fylkesmannsembetene jobber aktivt med kommuneøkonomi, slik at antall kommuner i ROBEK forblir på et lavt nivå.

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt, peker på hvordan plan- og bygningsloven er en av nøklene til bærekraftig utvikling i hele landet. Utfordringer knyttet til verdiskapning, urbanisering, klimaendringer, miljø og boligforsyning, stiller krav til fylkesmannens samordningsrolle. I 2018 skal fylkesmannen bidra til en bærekraftig, trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling gjennom tiltak for mer effektive plan- og byggesaksprosesser og bedre plankvalitet. Samordning av nasjonale og viktige regionale interesser, samordning av statlige innsigelser, oppfølging av samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og byvekstavtaler, formidling og tidlig dialog, herunder oppfølging av veiledning om planlegging i sjøområder, fareområder og LNFR-områder, skal bidra til dette.

Fylkesmannen skal fremme boligsosialt arbeid og sikre koordinering og samordning av sektorgripende oppgaver og virkemidler på tvers av fagområdene, jf. nasjonal strategi Bolig for velferd (2014-2020), Opptrappingsplanen på rusfeltet, nasjonal strategi Barn som lever i fattigdom (2015-2017), 0-24-samarbeidet og den nasjonale strategien Redusert tilbakefall til ny kriminalitet (2017-2021). Fylkesmannen skal bidra til at boligsosiale hensyn vektlegges i helhetlig kommunal planlegging.

2.8 Kunnskapsdepartementet

Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett være med på å øke kvaliteten, kompetansen og regelverksetterlevelsen i barnehagene og grunnopplæringen. Tilsyn, klagebehandling og veiledning er embetenes hovedoppgaver. Tidlig innsats til rett tid og til barnets beste er avgjørende for utvikling, læring og trivsel. Embetene skal derfor gjennom sine ulike virkemidler arbeide videre for at barn og unge får et likeverdig tilbud, at innsats blir satt inn tidlig og at gjennomføringen av videregående opplæring øker. 

Arbeidet mot krenkelser for et trygt og godt skolemiljø er svært viktig. Fylkesmannen må sørge for god implementering av håndhevingsordningen, slik at vi når målet om en enklere, raskere og tryggere ordning for elevene. 

Fylkesmannen vil ha sentral rolle i nytt felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet (FNT) og nasjonal tilsynssatsning på barnehageområdet. Temaene i FNT er utvidet slik at fylkesmannen skal velge og kombinere temaer for tilsyn ut fra lokale risikovurderinger. Formålet er mer målrettede tilsyn for å oppnå bedre regeletterlevelse i sektor, samtidig som tilsynsressursene blir utnyttet bedre. 

Fylkesmannen skal føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller. Fylkesmannen må gjøre forsvarlige vurderinger av hva som er særlige tilfeller og gjennomføre tilsyn der det er nødvendig og riktig. 

I 2018 får barnehageområdet et kvalitetsløft og det er viktig at fylkesmannen fortsetter arbeidet med implementering av ny rammeplan. Det er essensielt at forståelse og kompetanse knyttet til den nye rammeplanen blir innarbeidet i alle barnehager, og fylkesmannen får derfor en sentral rolle med å følge opp revidert kompetansestrategi for barnehagen. 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling gir fylkesmannen en sentral oppgave med å legge til rette for samarbeid mellom kommunene og universiteter og høyskoler om innholdet i tiltak for kompetanseutvikling. Videre skal fylkesmannen bidra til at statlige midler bygger opp under kommunens ansvar for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skolen. Oppfølgingsordningen, for kommuner som over tid viser svake resultater, gir også embetene en viktig oppgave i å bistå kommunene med å identifisere tiltak, være i dialog med kommunene om iverksatte tiltak og bidra til at disse har et langsiktig perspektiv for kvalitetsutvikling.

2.9 Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen skal i 2018 legge til rette for å nå regjeringens mål om økt matproduksjon, landbruk over hele landet, videreutvikling av lønnsom næringsaktivitet i landbruket, samt økt produksjon- og verdiskaping i reindriftsnæringen. Nylig framlagte meldinger til Stortinget og Stortingets behandling av disse er relevante dokumenter for fylkesmannens arbeid på landbruks- og matområdet, jf. omtale nedenfor.                                                                                             
Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Regjeringen har som mål å øke og effektivisere norsk matproduksjon, og vil legge til rette for at næringen kan utvikle seg. Enklere virkemiddelstruktur, økt konkurranse og mer markedsretting av produksjonen vil være sentralt i denne omstillingen. Bærekraftig og økt produksjon på norsk ressurser danner grunnlaget for å utvikle norsk jordbruksproduksjon i samsvar med markedet og forbrukernes ønsker.

Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring vektlegger at en konkurransedyktig skog- og trenæring i Norge er avgjørende for størst mulig verdiskaping av norsk tømmer. Det er fortsatt behov for ombygging av eksisterende skogsveier og utbygging av nye veier for å holde kravene som tømmertransporten og transportutstyret setter. Fylkesmannen må også i 2018 arbeide for videreutvikling av en hensiktsmessig infrastruktur for å bidra til økt verdiskaping i skog- og trenæringen.   

Meld. St. 32 Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter viser til at økologisk bærekraftig drift og økt produksjon danner grunnlaget for de unike mulighetene i reindriften. I meldingen presenteres strategier og tiltak for at næringen bedre skal kunne utnytte sitt potensiale i en rasjonell og markedsorientert retning. Reindriftens inntekter skal i størst mulig grad skapes ved å selge etterspurte produkter og tjenester til markedet. Dette vil sikre grunnlaget for den unike næringen og kulturbæreren som reindriften er.                                      
Klimautfordringene i landbruket er komplekse. Når det gjelder skogbruk, så er bærekraftig skogforvaltning og klimainnsats nært knyttet sammen. Skogbruk og klima handler om å utnytte skogen til substitusjon av fossilt baserte produkter, og samtidig legge til rette for god foryngelse og skogskjøtsel som videreutvikler skogressursene for framtida. Når det gjelder jordbruket er det foreløpig få virkemidler som er innrettet med hovedformål å redusere jordbrukets utslipp av klimagasser. Det arbeides med utvikling av kunnskapsgrunnlaget, både når det gjelder jordbrukets samlede utslipp og bidrag til utslippsreduksjoner, herunder kunnskap om endringer som skjer på foretaksnivå. Den løpende utviklingen hvor ny forskning, teknologi og kunnskap tas i bruk, er blant de viktigste tiltakene for å få ned klimabelastningen. Fylkesmannen har en viktig rolle når det gjelder å følge med på denne kunnskapsutviklingen og bidra til at denne når ut til forvaltning og næring.
  

3 Mål for 2018

3.1 Nasjonal politikk skal være kjent og iverksatt i fylket

3.1.1 Tverrsektorielle delmål

3.1.1.1 En bærekraftig, trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling og arealbruk

3.1.1.2 Informasjon og veiledning er tydelig og målrettet

3.1.1.3 Fylkesmannen understøtter kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.2 Arbeids- og sosialdepartementet

3.1.2.1 Økt kunnskap om sosialtjenesteloven

3.1.3 Helse- og omsorgsdepartementet

3.1.3.1 Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet i helse- og omsorgssektoren i kommunene

3.1.3.2 Forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet

3.1.3.3 Styrket folkehelsearbeid

3.1.4 Klima- og miljødepartementet

3.1.4.1 Økosystemene i fylket har god tilstand og leverer økosystemtjenester

3.1.4.2 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner

3.1.4.3 Forurensning skal ikke skade helse og miljø

3.1.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3.1.5.1 God økonomiforvaltning i kommunene

3.1.5.2 Endringer i kommunestrukturen


3.1.6 Landbruks- og matdepartementet

3.1.6.1 Økt verdiskaping i landbruket

3.1.6.2 Bærekraftig landbruk

3.1.7 Andre oppdrag

Oppdrag
FMSF KMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

3.1.7.1

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skal etablere en ny versjon av partifinansiering.no innen utgangen av 2018. Teknisk drift av nettsiden overføres samtidig fra SSB til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Totale kostnader for dette oppdraget, 550 000 kroner, dekkes av bevilgningen på kap 577, post 01 for 2017 og 2018.

Alle embetene KMD KUD Folk og samfunn Annet tema

3.1.7.2

Fylkesmannen skal innen utgangen av 2018 ha fulgt opp identifiserte tiltak i IKT-strategien og arbeidet videre med digitalisering i embetet. Arbeidet inkluderer: 

 • Alle embeter skal ta i bruk tilskot.no til utbetaling av tilskudd. Avtale gjøres med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Embetene skal gjøre forberedelser til ny personvernordning (GDPR) som trer i kraft fra mai 2018, og iverksette den nye ordningen fra dette tidspunkt
 • Det enkelte embete skal ta i bruk de digitale fellesløsninger, tjenester og skjema som tilrettelegges og etableres for embetene
 • Alle embeter skal ta i bruk den digitale løsningen for
  tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utenom Den norske kirke, som er utviklet av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
FMAV KMD Annet tema

3.1.7.3

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) sitt hovedsete
skal lokaliseres i Arendal sammen med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fra 1.1.2019. Fylkesmannen skal innen utgangen av 2018 sørge for at nødvendige lokaler og tjenester vil være tilgjengelig for FMFA til oppstart. Avklaringer knyttet til tidsplan og omfang av behov, gjøres i dialog med KMD i løpet av andre halvår 2018. Ved anskaffelser av nye lokaler for embetet skal fylkesmannen, i dialog med KMD, sørge for at FMFA sine behov for lokaler og tjenester blir ivaretatt.

FMOS FMOA FMHE FMOP FMBU FMVE FMTE FMHO FMSF FMTR FMFI KMD Annet tema

3.1.7.4

I sammenheng med vedtatte fusjoner av fylkesmannsembeter skal fylkesmannen innen utgangen av 2018 gjennomføre lokale omstillingsprosesser i henhold til KMDs føringer og mandat, slik at det nye embetet er fullt ut operativt fra 1.1.2019.

Alle embetene FD ASD BLD HOD JD KMD UD Annet tema Supplerende 2

3.1.7.5

Fylkesmannen skal på egnet måte ha anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som tema i møter med kommunene. Dette kan for eksempel være gjennom kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, den nasjonale frigjørings- og veterandagen 8. mai og nasjonal veterankonferanse (jf. brev fra Forsvarsdepartementet sendt 12. juni 2018). Frist 31.12.2018.

3.2 Statlig virksomhet på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode helhetsløsninger

3.2.1 Tverrsektorielle delmål

3.2.1.1 Den offentlige boligsosiale innsatsen skal være helhetlig og effektiv

3.2.1.2 Tilsyn skal være samordnet, målrettet og medvirke til læring og forbedring

3.2.1.3 Klimahensyn skal ivaretas i alle sektorer

3.2.1.4 Fylkesmannen understøtter nasjonale myndigheters og kommunenes arbeid med flyktningsituasjonen

3.2.1.5 God samordning i opprydding av marin forsøpling


3.2.1.6 Andre oppdrag

3.3 Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene

3.3.1 Tverrsektorielle delmål

3.3.1.1 Høy kvalitet i veiledning, kontroll, tilsyn og saksbehandling

3.3.1.2 Effektiv og korrekt lov- og tilskuddsforvaltning

3.3.1.3 Befolkningen har tillit til tjenestene og får ivaretatt sin rett til forsvarlige og nødvendige tjenester

3.3.2 Justis- og beredskapsdepartement

3.3.2.1 En effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet

3.3.2.2 Vergehaver skal ha høy grad av selvbestemmelse og vergemålene skal være individtilpassede

3.4 Fylkesmannen skal ta de initiativ som finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter orientert om tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk

3.4.1 Tverrsektorielle delmål

3.4.1.1 Økt kvalitet og kompetanse i kommunene

4 Andre forutsetninger og krav

4.1 Føringer for 2018


4.1.1 Fellesføring 2018

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Embetet skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Embetet skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

4.1.2 Effektivisering

Arbeidet med å fjerne tidstyver var sentralt i fellesføringene i tildelingsbrevene for 2014 og 2015. Tidstyvarbeidet som prosjekt er i en avslutningsfase, men arbeidet med å forenkle, forbedre og effektivisere arbeidsprosessene skal videreføres. I 2017 var effektivisering en fellesføring for alle statlige virksomheter.

I 2018 skal arbeidet med effektivisering være en del av styringsdialogen mellom KMDs avdelinger og våre virksomheter. Fylkesmannen skal på etatsstyringsmøtet i november 2018 presentere hvordan ressursbruken kan gjøres mer effektiv og hva som er gjennomført så langt. Tiltakene vil være et tema på etatslederkonferansen i 2019. Det vil videre være naturlig at eventuelle effekter av arbeidet også reflekteres i innspillene i budsjettprosessen for 2020. Se gjerne Difis sider om effektivisering https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/effektivisering.

4.1.3 Lærlinger

Regjeringen har ambisiøse forventninger til offentlige virksomheters inntak av lærlinger. Det vises til brev datert 10. mars 2015 og 14. september 2016 om tilrettelegging for læreplasser og tiltak for å øke antall lærlinger i staten og tidligere tildelingsbrev.

Virksomheten skal hvert år vurdere om de kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag. Kravet om at fylkesmannen til enhver tid har minimum én lærling videreføres. Det skal rapporteres om bruk av lærlinger i årsrapporten.

4.2 Vesentlige endringer i oppgaveporteføljen

4.2.1 Kunnskapsdepartementet

I statsbudsjettproposisjonen for 2018 er det foreslått endring i følgende tilskuddsordninger:

Kap. 225 post 66 – Tilskudd til leirskoleopplæring
Fra 1.1.2018 overtar Utdanningsdirektoratet forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring, og foretar utregning og utbetaling av tilskudd for 2018. 
 
Kap. 225 post 64 – Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge
Fra høsten 2018 overtar Utdanningsdirektoratet forvaltningen av tilskuddet til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge som er i aldersgruppen 6 - 15 år, og som har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Utdanningsdirektoratet godkjenner tilskuddet for høstsemesteret 2018 og utbetaler tilskuddet i januar/februar 2019.

4.2.2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samordning av statlige innsigelser

Samordning av statlige innsigelser vil være en fast ordning fra 2018 for de embeter som har vært med i samordningsforsøket. Det vises til oppgave under virksomhets- og økonomiinstruksen del 5.2.6. Trøndelag innlemmes i ordningen som nytt sammenslått embete. Øvrige embeter innlemmes i ordningen fra 2019.

Programmet Plansatsing mot store byer avsluttes, innsatsen er rettet inn mot arbeidet med byvekstavtaler.

Programmet Plansatsing mot store byer avsluttes som program i sin
nåværende form i 2017. Deler av innsatsen for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging er nå rettet inn mot arbeidet med byvekstavtaler. Vi viser til egne oppdrag i tildelingsbrevet under del 3.1.1.1 når det gjelder arbeidet med byvekstavtaler, som for 2018 vil gjelde 9 fylkesmenn.

Departementet ønsker å videreutvikle de etablerte nettverkene for
henholdsvis bykommunene og fylkeskommuner/fylkesmenn under plansatsingen. I første omgang planlegges det for samlinger både på spesifikke tema og et oppfølgende nettverksmøte vinteren 2018 for fylkesmenn og fylkeskommuner i de fire største byområdene på bolig-, areal- og transportplanlegging. I tilknytning til arbeidet med byvekstavtaler vil det bli vurdert om det er hensiktsmessig å
opprettholde og/eller etablere nye nettverk. Vi vil ta hensyn til hva som oppleves som relevant for de berørte aktørene.

5 Budsjettildelinger

5.1 Budsjettrammer på kap. 525 og kap. 3525

I det andre felles supplerende tildelingsbrevet for 2018 bekreftes overføring av midler fra 2017 på  kapittel 525. I enkelte tilfeller tildeles også midler for å utføre spesielle oppdrag, som å for eksempel å drifte fagutvalg mv. En nærmere beskrivelse av formålet med tildelingene fremgår av kolonnen "Betegnelse" i tabellene under.

5.1.1 Kap. 525 Fylkesmannsembetene (Utgifter)

 Post

Betegnelse

Tildeling  2018

(I 1000 kroner)

01

Driftsutgifter

1 836 856

21

Spesielle driftsutgifter

163 894

 

Sum kap. 525

2 000 750

Oversikt over tildelingene til det enkelte embete følger som vedlegg 2.

Budsjettfordeling til embetene for 2018 er videreført fra 2017. Priskompensasjon og reduksjon i bevilgningen som følge av
avbyråkratiserings-  og effektiviseringsreformen (0,7%) og digital post, er fordelt forholdsmessig mellom embetene. Lønnskompensasjonen er fordelt med utgangspunkt i beregnet lønnsøkning i embetene som følge av lønnsoppgjøret i 2017.

Som tidligere år er det holdt tilbake 24 mill. kroner av bevilgningen på kap. 525, post 01 til sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene anvendes i all hovedsak til dekning av felles datalisenser, felles IKT-tjenester og driftstjenester for samtlige embeter. Det er avsatt et mindre beløp til dekning av administrative forhold som fellesmøter og KMDs fagutvalg. I tillegg er det avsatt midler til oppretting av Fylkesmennenes fellesadministrasjon og til prosjektet med DFØ for embetene som slås sammen fra 01.01.2019.

Rammeendringer

Det er lagt inn 5 mill. kroner til å dekke engangskostnader ved overgang til vedtatte endringer i fylkesmannsstrukturen. Midlene er fordelt til embetene i samsvar med vedlegg 2. Teknisk er midlene plassert på det embetet hvor hovedlokasjonen skal være.

Bevilgningen er redusert med 18,1 mill. kroner knyttet til forenklet pensjonsmodell på vergemålsområdet, beløpet er overført til
kap. 469, post 01. Det er også en reduksjon på 0,380 mill. kroner på grunn av justering av anslåtte utgifter i forbindelse med forenklet pensjonsmodell.

Kap. 525, post 01 er styrket med 2 mill. kroner som er helårsvirkning av utgifter på grunn av økning av klagesaker ved etablering av fritt rettsråd for psykisk helsevern. Midlene er fordelt i samsvar med forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rammen er også styrket med 6 mill. kroner til utnevning av områdeforvaltere for seks verneområder, midlene er fordelt etter forslag fra Klima- og miljødepartementet. Bevilgningen er redusert med 0,965 mill. kroner til drift av den sivile klareringsmyndigheten som etableres i Moss. Reduksjonen er fordelt mellom Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Rogaland.

 I 2017 ble det rammeoverført i 26 mill. kroner fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) til reindriftsforvaltning i de 5 nordligste fylkene. Det er i fordelingen for 2018 foretatt en mindre omfordeling mellom embetene på bakgrunn av innspill fra LMD.

Når embetet mottar midler til tidsavgrensede prosjekter eller oppgaver, skal midlene inntektsføres på kap. 3525, post 01, og når midlene brukes, skal de utgiftsføres på kap. 525, post 21 i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.2 c).

 I tabellen under framgår tildelingen til embetet.

Tildeling på kap. 525, post 01 for 2018

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Kap. 525, post 01

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Kap. 525, post 21

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Kap. 525 post 01 Fylkesmannsembetene

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

5.1.2 Kap. 3525 Fylkesmannsembetene (Inntekter)

I Prop. 1 S (2017-2018) for 2018 er følgende foreslått:

Post

Betegnelse

Tildeling 2018

(I 1000 kroner)

01

Inntekter ved oppdrag

164 215

 

Sum kap. 3525

164 215

5.2 Tildelinger utenfor kapittel 525

5.2.1 Barne- og likestillingsdepartementet

Som følge av Stortingets budsjettvedtak tildeler Barne- og likestillingsdepartementet fylkesmannen følgende midler i 2018:

Utgifter

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 21 Spesielle driftsutgifter

Til sammen 7 mill. kroner tildeles til stillinger i embetene. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene.

I forbindelse med forsøket i Røyken, Nøtterøy og Alta kommune med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet  tildeles hver av fylkesmennene i Finnmark, Buskerud og Vestfold inntil 333 330 kroner. Midlene skal benyttes til å føre tilsyn i henhold til Forskriftene om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i den respektive kommune § 14.

Fylkesmannen skal i tillegg legge til rette for samhandlingen mellom forsøkskommune og Bufetat i fylket.

Inntil 1,6 mill. kroner tilstilles Fylkesmannen i Troms for å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet. Det vises til Virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen gjeldende fra  01.01.2018, hvor Fylkesmannen i Troms' oppgave knyttet til å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet er beskrevet.

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern

Barne- og likestillingsdepartementet tilstiller i vedlegg 3 midler til tilskudd til videreførte stillinger.

Tilskudd til nye stillinger i 2018 er fordelt i vedlegget under Supplerende tildelingsbrev 2018-Andre. Midlene skal dekke kostnader til 40,2 nye stillinger i kommunalt barnevern. Årsverkkostnaden er kr. 735 437,50 i 2018. Fordi midlene ikke vil ha helårseffekt i 2018, kan inntil halvparten av midlene i 2018 benyttes til å dekke midlertidige stillinger, vikarutgifter e.l.

BLD fordeler midlene til fylkene basert på antall kommuner med stor belastning knyttet til sin bemannings- og kompetansesituasjon. Fylkesmennene må etter egen vurdering fordele midlene til kommuner med størst behov knyttet til sin bemanningssituasjon. Det åpnes også for at midler kan benyttes til fagutviklingsstillinger eller tiltaksstillinger som flere kommuner kan samarbeide om. 

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 61 Utvikling i kommunene

Til sammen 9,5 mill. kroner tilstilles embetene til tilskudd til lokale utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene.

5.2.2 Helse- og omsorgsdepartementet

Tilskuddsforvaltning delegert til fylkesmannen

Helsedirektoratet viser til Virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen kap 5. Oversikt over Fylkesmannens faste oppgaver, punkt 5.1. Fylkesmannen skal forvalte tilskuddsordninger jf. VØI punkt 4.2.5. Fylkesmannen skal samordne og koordinere tilskuddsforvaltningen internt i embetet, informere om tilskuddsordninger, veilede i søknadsprosesser og rapportere til Helsedirektoratet.

Formell delegering

For året 2018 delegerer Helsedirektoratet å forvalte tilskuddsmidlene i henhold til de spesifiserte formålene oppført i brevet samt i tilskuddsregelverkene.

Bruk av midlene

Fullmakten kan ikke delegeres videre uten at dette er godkjent av Helsedirektoratet. Midler gitt til tilskuddsforvaltning skal i sin helhet videreformidles til tilskuddsmottakere og skal ikke nyttes til lønn eller kjøp av varer eller tjenester av embetet.

Tilskuddsregelverk for ordningene

Helsedirektoratet lager regelverk for tilskuddsordningene som godkjennes av fagdepartementet. Fylkesmannen pålegges å følge regler og vilkår for tilskuddsforvaltningen gitt i disse regelverkene.

Fylkesmannen oppfordres til å gi innspill til Helsedirektoratet til forbedringer.

Retningslinjer for tilskuddsforvaltning og mal for tilskuddsbrev

Helsedirektoratet anmoder fylkesmannen om å følge Helsedirektoratets retningslinjer for tilskuddsforvaltning og benytte Helsedirektoratets mal for tilskuddsbrev eller tilpasse disse til eget bruk. Retningslinjen og mal er publisert på FM-nett.

Rapportering på måloppnåelse

Fylkesmannen skal rapportere på måloppnåelse for de delegerte tilskuddsordningene innen 15.05.2018. Mål og kriterier for måloppnåelse er spesifisert i tilskuddsregelverkene. For tilskuddsordninger som har egne krav på rapportering i tildelingsbrevet, skal disse følges.

Betingelser for utøvelse av tilskuddsforvaltningen

 • Fylkesmannen plikter å følge de offentligrettslige regler som gjelder for forvaltningsorganer, herunder forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven, arkivloven og statsstøtteregelverket.
 • Fylkesmannen skal regnskapsføre bruken av fullmakten. Den enkelte utgiftsføring på fullmakten må kunne identifiseres som grunnlag for rapportering.
 • Vesentlige avvik fra tidsplan og/eller budsjett, skal meddeles Helsedirektoratet umiddelbart og eventuelle endringer skal godkjennes av Helsedirektoratet.
 • Ubenyttede fullmakter ved årets slutt skal ikke interimføres eller belastes statsregnskapet..
 • Helsedirektoratet kan trekke fullmakten tilbake dersom tilskuddsforvalter ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for fullmakten.

Hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser/hjemhenting

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Gis som åpen fullmakt, beløp per embete er derfor satt til 0. Totalbeløpet for alle embetene er 2 706 000 kroner.

Formål med bevilgningen

Motta og behandle henvendelser om behov for hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge, samt hjemhenting av alvorlige psykiske lidendenorske borgere som befinner seg i utlandet. Oppdrag gis til helseforetak. Midlene skal brukes til å dekke utgifter til gjennomføring av oppdragene.

Resultatkrav

Behandle henvendelser om hjemsendelse fortløpende og besvare henvendelser samme eller senest neste dag.

Rapportering pr. 31.12 innen 15.01

 • Antall gjennomførte hjemsendelser til utlandet
 • Antall gjennomførte hjemhentinger til Norge
 • Erfaringer med gjennomføringen av ordningen

Abort- og steriliseringsnemndene

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Gis som åpen fullmakt, beløp per embete er derfor satt til 0. Totalbeløpet for alle embetene er 500 000 kroner.

Referanse til VØI

VØI 5.3.4.18 Abort- og steriliseringsnemndene.

Formål med bevilgningen

Midlene skal dekke abort- og steriliseringsnemndenes utgifter til nemndsarbeid.

Styringskrav

Godtgjøring til nemndenes medlemmer anvises etter alminnelig kontroll som følge av Reglement for økonomistyring i staten – bestemmelser om økonomistyring i staten. De til enhver tid gjeldende satser i Statens personalhåndbok skal legges til grunn ved beregning av utvalgsgodtgjørelse, jf. Statens personalhåndbok pkt.10.14.2

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 388,387 mill. kroner. Fullmakten gis som tilskudd og skal forvaltes etter forutsetningene om delegert forvaltning. Se også:

For å styrke andre prioriterte tiltak, reduseres bevilgningen med 7 mill. kroner knyttet til lokale innovasjonsprosjekter. Det skal prioriteres midler til grunn- etter- og videreutdanning. Bevilgningen til grunn-, etter- og videreutdanning av ansatte i omsorgstjenestene skal øremerkes og er styrket med 19 mill. kroner.

Det skal prioriteres midler til å øke den faglige kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten om rusproblematikk og psykisk helse. Videre skal det prioriteres midler til opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse.

Tilskuddet skal også bidra til utvikling av nye tiltak og metoder for forebygging og tidlig innsats, egenmestring, fritidsaktivitet med assistanse, kulturopplevelser, ernæring, legemiddelhåndtering, rehabilitering og habillitering, og samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og i demensomsorgen spesielt.

20,7 mill. kroner av ordningen øremerkes til spredning av velferdsteknologi i kommunene i 2018, som del av satsingen på teknologier for trygghet og mestring. 1 mill. kroner øremerkes Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling i Kristiansund.

Formål med bevilgningen

Kompetanse- og innovasjonstilskudd

Målet for ordningen er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger

Tilskuddsordningen skal sikre en nasjonal spredning og implementering av anbefalingene på det velferdsteknologiske området, slik det er beskrevet i Helsedirektoratets rapport om velferdsteknologi (IS - 2225), anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi (IS - 2534), første gevinstrealiseringsrapport (IS - 2416) og den den andre gevinstrealiseringsrapporten (IS - 2557).

Tilskuddsordningen skal bidra til å gjøre det mulig å realisere gevinstene for brukere, pårørende og tjenestene som er beskrevet i anbefalingene.

Øremerket tilskudd til Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling i Kristiansund.

Referanse til VØI og TB

 • VØI 5.1.4.5 Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene
 • VØI 5.1.4.10 Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan
 • TB 7.1.3.1.2 Rapportering på tilskuddsmidler...

Nye styringskrav

Revisorkontroll

Tidligere inneholdt tilskuddsregelverket unntaksbestemmelser for BPA og kompetanse. Nå er det kun krav om revisorkontroll ved tilskuddsbeløp som samlet overstiger 200 000 kroner for ordningen Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd som helhet.  Regelverket legger nå altså til grunn at det generelle kravet om revisorkontroll skal gjelde for alle formålene i kompetanse- og innovasjonstilskuddet.

I Helsedirektoratets mal for tilskuddsbrev omtales revisjonskravet på denne måten:

Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”. Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll.

Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner.

Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen.

Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgningen

Gis som åpen fullmakt, beløp per embete er derfor satt til 0. Totalbeløpet til embetene er 57,715 mill. kroner.

Formål med bevilgningen

Kontrollkommisjonene ivaretar rettssikkerheten til pasienter i møtet med det psykiske helsevernet ved å gjennomgå alle vedtak om tvungen psykisk helsevern og tvungen observasjon. Bevilgningen dekker drift av kontrollkommisjonene samt direktoratets oppfølging av kommisjonene, herunder budsjettoppfølging.

Referanse til VØI

VØI 5.3.4.22 Fylkesmannen har enkelte oppgaver knyttet til oppnevning og drift av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

Tiltak for å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 700 000 kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

Formål med bevilgningen

Tiltak for å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane.

Midlene skal benyttes til å videreføre arbeidet med tiltak som kan øke rekruttering og bedre stabilisering av legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane. Midlene inkluderer fylkesmannens merutgifter ved å administrere ordningen.

Referanse til VØI

5.1.10.2 Tilskuddsforvaltning/forvaltning av økonomiske virkemidler.  

Veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

Formål med bevilgningen: veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Midlene benyttes til veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin i Nord-Norge. Bevilgningen dekker lønn til veileder i samfunnsmedisin, fylkesmannens utgifter til kurs og veiledningsgrupper, og kursdeltakernes dokumenterte reise- og oppholdsutgifter så langt bevilgningen rekker. Bevilgningen kan ikke benyttes til å dekke deltakernes veiledningsavgift.

Referanse i VØI

VØI 5.1.10.3 Tilskuddsforvaltning/forvaltning av økonomiske virkemidler.

Kap. 783.21 Turnustjeneste/del 1- kurs og veiledningstiltak

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 20,2 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

Formål med bevilgningen: Turnustjeneste/del 1- kurs og veiledningstiltak

Fullmakten omfatter:

 1. kurs i offentlig helsearbeid
 2. kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS 1)
 3. kvalifisering av individuelle veiledere for LIS 1 i kommunehelsetjenesten
 4. kvalifisering av individuelle veiledere for turnusfysioterapeuter
 5. gruppebasert veiledning av LIS 1 i kommunehelsetjenesten
 6. administrering av ventelisteordning for turnusfysioterapeuter (Troms)

Oppgavene som tidligere var knyttet til turnustjeneste for leger, skal videreføres i ny spesialistutdanning for leger, del 1.  

Fylkesmenn som ser behov for tilleggsfullmakt skal:

 • rapportere avvik med tilhørende kommentarer i økonomirapporteringen for 2018
 • innsende en skriftlig søknad til Helsedirektoratet med regnskap og begrunnelse for behovet innen 31.8.2018

Referanse til VØI

5.1.4.5 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester.   

Kap. 714.21 Veiledning i alkoholloven

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgningen

Totalt 3 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

Formål med bevilgningen: Økt kompetanse på alkoholloven

Fylkesmannen skal veilede landets kommuner i alkoholloven med tilhørende forskrifter, herunder løpende veiledning og andre tiltak for å øke kommunenes kompetanse.

Referanse til VØI

 • 5.3.4.1 Veilede og gi opplæring til kommuner...
 • 5.3.9.7 Behandle klager på enkeltvedtak etter...

Kap. 762.60 Tilskudd til etablering og drift av frisklivsentraler

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Total 17,8 mill. kroner. Fullmakten gis som tilskudd og skal forvaltes etter forutsetningene ved delegert forvaltning, kap. 5.2.6. Se også:

Formål med bevilgningen

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre liver med sykdom.

Referanse til TB/VØI

5.1.10.1 Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.

71.3.1. Rapportere på økonomi- og tilskudd.

Kap. 761.21 Driftsmidler til oppfølging av Omsorg 2020

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 13,6 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

Tildelingen inkluderer driftsmidler for arbeidet med tilskudd til
lindrende behandling og omsorg ved livet slutt. Fordelingen følger fordelingen fra 2017:

 • 137.500 kroner til fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • 82.500 kroner til fylkesmannen i Vestfold
 • 110.000 kroner til fylkesmannen i Hordaland
 • 110.000 kroner til fylkesmannen i Trøndelag
 • 110.000 kroner til fylkesmannen i Troms

Formål med bevilgningen

Driftsmidler til fylkesmannens oppfølging av Omsorg 2020.

Referanse til VØI og TB

 • VØI 5.1.4.10 Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder bl.a. Demensplan 2020  
 • VØI 5.1.4.11 Fylkesmannen skal bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader
 • TB 3.1.3.1.3 Fylkesmannen skal i 2018 bistå utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
 • Styringsparameter TB 3.1.3.1.1 Utvikling av kapasitet og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester inkludert psykisk helse og rusfeltet.
 • Resultatmål TB 3.1.3.1.1.1, 3.1.3.1.1.2 og 3.1.3.1.1.3

Kap. 761.21 Forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenes

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 3,2 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

Formål med bevilgningen

Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Referanse til VØI

5.2.3 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.2.3.2 Bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjennom å...

Kap. 761.67 Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 14,5 mill. kroner. Fullmakten gis som tilskudd og skal forvaltes etter forutsetningene ved delegert forvaltning, kap. 5.2.6. Se også:

Formål med bevilgningen

Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Referanse til VØI

5.1.10.4 Forvalte tilskudd til Lindrende behandling
og omsorg ved livets slutt.

Kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus- og psykisk helsefeltet

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 17,5 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

Midlene skal i sin helhet benyttes til å legge til rette for og gjennomføre kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus- og psykisk helsearbeid, jf. føringer i statsbudsjettet (2017-2018) s. 201 og i Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020.

Formål med bevilgningen

Fylkesmannen skal samarbeide med kompetansesentrene om kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus, psykisk helse og vold, herunder også flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet.

Referanse til VØI eller TB

VØI 5.1.4.12 Fylkesmannen skal arbeide målrettet og bidra til styrkingen og oppfølgingen av det kommunale psykisk helse- og rusarbeidet (…) Fylkesmannen skal samarbeide om tverrsektorielle kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak på psykisk helse, rus og vold – og traumefeltet i samarbeid med kompetansesentrene på området.

TB 3.1.3.2.1 Forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet og økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til personer med psykisk helse og rusproblemer.

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 155 mill. kroner. Fullmakten gis som tilskudd og skal forvaltes etter forutsetningene ved delegert forvaltning, kap. 5.2.6. Se også:

 

Oppdatert avsnitt 01.03.2018

Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i fylkesvis fordeling etter sosialhjelpsnøkkelen med justeringer ut fra søknadsgrunnlaget i det enkelte fylke. Alle fylkesmannsembetene kan tildele tilskudd i tråd med innstillingen som er godkjent av direktoratet.

Tabell for ny fordeling

 

Fylkesmannen prioriterer selv hvilke tiltak som skal motta tilskudd med utgangspunkt i regelverk for ordningen og føringer i statsbudsjettet.

Formål med bevilgningen

Rekruttering av psykologer i de kommunale helse – og omsorgstjenestene for å bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen rus-, psykisk helse-, vold- og traumefeltet.

Referanse til VØI og TB

 • TB 3.1.3.2.1.6 Flere kommuner har rekruttert psykolog og flere benytter denne kompetansen i rusarbeid enn i 2017.
 • VØI 5.1.10.1 Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 474,418 mill. kroner. Fullmakten gis som tilskudd og skal forvaltes etter forutsetningene ved delegert forvaltning, kap. 5.2.6. Se også:

Helsedirektoratet gir i tabellen et foreløpig anslag over fylkesvis fordeling av tilskuddsmidlene til fylkesmannsembetene etter sosialhjelpsnøkkelen. Det kan forekomme omprioriteringer i rammen dersom embeter melder om mindreforbruk og andre embeter melder om behov for mer midler. 

Fylkesmannen prioriterer selv hvilke tiltak som skal motta tilskudd med utgangspunkt i regelverk for ordningen og føringer i statsbudsjettet.

Formål med bevilgningen

Bevilgningen skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Referanse til VØI eller TB

 • VØI 5.1.10.1 Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene
 • TB 3.1.3.1.1.5 Økt ressursinnsats i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid sammenlignet med 2017, jf. vekst i kommunerammen på 300 mill. kroner til styrket innsats på rusfeltet i 2018.

Tilskudd til Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 89,736 mill kroner. Fullmakten gis som tilskudd og skal forvaltes etter forutsetningene ved delegert forvaltning, kap. 5.2.6. Ses i sammenheng med kap. 5.2.6.17. Se også:

Formål med bevilgningen

Styrking av habilitering og rehabilitering i tråd med Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019. (Særtrykk til Prop 1 S, 2016-2017).

Referanse til VØI og TB

 • VØI 5.1.4.16 Ha oversikt over etablerte koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak...
  TB 3.1.3.1.2 Utvikling av kapasitet og kompetanse innenfor habilitering og rehabilitering...
  TB 7.3.3.3 Rapportering på Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019...

Driftsmidler til forvaltning av tilskudd Opptrappingsplan for habilitering og re

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 4 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler.

Fylkesmennene tildeles 4 mill kroner til forvaltning av det øremerkede tilskuddet til kommunene knyttet til opptrappingsplan habilitering og rehabilitering.

Ses i sammenheng med kap. 5.2.6.16.

Formål med bevilgningen

Styrking av habilitering og rehabilitering i tråd med Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019. (Særtrykk til Prop 1 S, 2016-2017)

Referanse til VØI og TB

 • VØI 5.1.4.16 Ha oversikt over etablerte koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak...
  TB 3.1.3.1.2 Utvikling av kapasitet og kompetanse innenfor habilitering og rehabilitering...
  TB 7.3.3.3 Rapportering på Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019...

Utvikle og implementere verktøy for planlegging av helse- og omsorgstjenester

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Bevilgning

Totalt 1,5 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

Formål med bevilgningen

I tråd med regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020, vil det være et mål at alle kommuner foretar analyser av morgendagens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet og gjør dem til et hovedtema i sitt kommunale planarbeid. Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid med en rekke partnere og med støtte fra departementet, utviklet verktøy for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene med egen ressursportal for tilrettelagt statistikk, analyse og veileder utarbeidet av og for kommunene. Prosjektet har som mål å utvikle en felles portal hvor kommunene på en enkel måte kan finne relevante plan – og styringsdata og analyseveiledning.

I statsbudsjettet for 2018, kap 769 post 21, er det bevilget 1,5 mill. kroner til det videre arbeidet med prosjektet "Analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenestene i kommunen".

Planverktøyet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har utviklet kan gjøres tilgjengelig for andre fylker som ønsker å ta det i bruk.

Referanse til VØI eller TB

5.1.4.10 Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder bl.a. Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak under Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram, velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger.   

Styringsparametere

3.1.3.1.1 Utvikling av kapasitet og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester inkludert psykisk helse og rusfeltet.

Resultatmål

3.1.3.1.1.1 Minst 70 % av kommunene har politisk vedtatt planer for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet, bl.a. kompetanse- og rekrutteringsplaner.

5.2.3 Justis- og beredskapsdepartementet

Nedenfor er tildeling til de ulike embetene over kap 469, post 01 Vergemålsordningen, for 2018. Pensjonskompensasjonen på 18,1 mill. er fordelt etter samme fordeling som i supplerende tildelingsbrev sendt etter revidert nasjonalbudsjett for 2017.

I tillegg gis en belastningsfullmakt på kap. 469 Vergemålsordningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 470 Fri rettshjelp, post 01 Driftutgifter.

Bevilgningene på kap. 469, post 21 og kap. 470, post 01
disponeres i tråd med regelverket for den regelstyrte ordningen. Det er viktig at fylkesmannen er oppmerksom på hvilke type utgifter som kan belastes de regelstyrte postene, samt utviser en kritisk holdning til bruken av denne typen utgifter. Justis- og beredskapsdepartementet gjør oppmerksom det er flere
virksomheter som belaster kap. 470, post 01.

Tildeling på kap. 469, post 01 for 2018

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

5.2.4 Klima- og miljødepartementet

Det vises til vedlegg 1 for detaljerte budsjettildelinger på klima- og miljøområdet til hvert enkelt embete.

Miljødirektoratet tildeler budsjettmidler til spesielle oppdrag og tidsavgrensede prosjekter til fylkesmannen over kapittel 1400 Klima- og miljødepartementet, 1410 Miljøforskning og overvåking, 1420 Miljødirektoratet og 1425 Vilt- og fisketiltak.

Det tilstrebes å tildele budsjettmidler på klima, naturmangfold og forurensningsområdet så tidlig som mulig på året, slik at fylkesmannen kan få til god planlegging. På noen områder som rovvilt og kalking av vassdrag, er det forskjeller i fylkesmannens behov for midler mellom år, og behovene vanskelig kan forutses på begynnelsen av året, så det må tildeles budsjettmidler gjennom året for å nå målsettingene.

I forbindelse med Prop. 48. S (2017-2018) og vedtak i Stortinget 26. april, skal oppgaver knyttet til høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Samtidig er budsjettmidler under Viltfondet i sin helhet overført fra kap.1425 Vilt- og fisketiltak til kap. 1140 Høstbare viltarter. Allerede utbetalte midler på kap. 1425 på viltområdet må omposteres til kap. 1140 under LMD. Riksrevisjonen har gitt KLD samtykke til at Miljødirektoratet kan ompostere en bloc, dvs. samlede beløp, ikke enkeltbilag.

 Driftsmidler

Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, iht. føringer for prosjektet, så midlene kan dermed ikke belastes til utbetaling av tilskudd. Det er viktig at dette videreformidles til alle i embetet som har behov for informasjonen.

Inntektsfinansierte utgifter på kap. 1420 post 23 må ikke overskride innbetalte gebyr inneværende år. Tildelte midler vil justeres i henhold til oppdaterte inntektsprognoser på høsten.

Gebyrveileder: http://www.fm-nett.no/Document...

I forbindelse med innføring av nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen tildeles midler på poster fra 01 til 39 eksklusiv merverdiavgift. Betalt merverdiavgift skal utgiftsføres på Finansdepartementet (FIN) sitt kapittel. Nærmere detaljer framgår av rundskriv R-116 fra FIN.

Dersom det i forutsetningene for tildelingen framkommer at hele eller deler av beløpet kan nyttes til lønnsutgifter, må fylkesmannen påse at de totale utgiftene inkludert arbeidsgiveravgift ikke overskrider tildelingen.

Investeringsmidler

Tildeles over 30-poster, blant annet midler til fysiske tiltak i naturvernområder.

Endel utgifter til verneplanprosesser kan dekkes av Miljødirektoratet over erstatningspostene. Dette gjelder konsekvensutredninger og andre nødvendige utredninger, trykking av verneplanutkast inkl. nødvendige vedlegg, utgifter til kunngjøringer i hele verneprosessen og utgifter til første gang grensemerking av verneområder. For andre tiltak nevnt foran, må dekning av utgifter avtales særskilt med Miljødirektoratet. Det må foreligge kostnadsoverslag. 

Tilskuddsmidler

Tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra  Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/17: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på: www.miljødirektoratet.no.

Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskuddsmidlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift. Det er viktig at dette videreformidles til alle i embetet som har behov for informasjonen. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev er innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2.setning, dekkes over kap 525 Fylkesmannsembetet. Det er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av tilskuddsmidler.

Ved tilskudd til enkeltpersoner som vederlag for egen arbeidsinnsats må opplysningsplikt til Skatteetaten i ihht Ligningsloven og Skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift ivaretas.

Rapportering

Rapportering av resultat og forbruk følger den ordinære styringsdialogen, jf. kap. om rapportering i tildelingsbrev. Vi ber om at fylkesmannen bruker prosjektnummer ved rapportering. For å sikre at de tildelte busjettmidlene brukes i henhold til forutsetningene kan Miljødirektoratet be om detaljert rapportering på forbruket på de enkelte poster.

Andre retningslinjer

Miljødirektoratet viser for øvrig til retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 16.02.2010 (nå KMD) vedrørende administrativ kostnadsdekning. Dekning av embetets (eventuelle) faktiske administrative tilleggskostnader avtales med oppdragsgiver, jf. retningslinjenes pkt. 5. De tildelte midlene er ikke overførbare til neste år og eventuelle overskridelser kan ikke påregnes dekket.

5.2.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KMD tildeler midler til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for å utføre
oppgaver knyttet til partiloven. Følgende tildeles for 2018:

Partifinansiering kap. 577

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Midlene skal gå til utbetaling av statlig partistøtte på regionalt og kommunalt nivå, drift av partiportalen.no, utvikling (og senere drift) av partifinansiering.no og kontorteknisk bistand til Partilovnemnda og Partirevisjonsutvalget. Det vises i denne sammenheng til pkt. 3.1.7.1  der Fylkesmannen i Sogn og Fjordane får i oppdrag å etablere en ny versjon av partifinansiering.no innen utgangen av 2018. Det vises til virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen gjeldende fra 01.01.2018 hvor Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sine oppgaver knyttet til partiloven er beskrevet under pkt. 5.1.1.8.

Byvekstavtaler

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Plansatsing mot store byer ble avsluttet som program i sin opprinnelige form i 2017. Deler av innsatsen for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging er nå rettet inn mot arbeidet med byvekstavtaler. Vi viser til egne oppdrag i tildelingsbrevet under del 3.1.1.1 når det gjelder arbeidet med byvekstavtaler, som for 2018 vil gjelde 9 fylkesmenn. De 9 fylkesmennene vil få viktige oppgaver knyttet til forhandlinger og reforhandlinger av byvekstavtaler, og oppfølging av byvekst- og byutviklingsavtalene, for å sikre ivaretagelse av arealdimensjonen i avtalene.

Referanse til VØI/TB:

TB 3.1.1.1.9 for embetene i de fire største byområdene og
TB 3.1.1.1.10 for øvrige embeter med byer som inngår byvekstavtaler.

Det vises også til TB 3.1.1.1.2 og TB 3.1.1.1.3

Jamfør også oppgave 5.1.8.1 i VØI.

Departementet ber om at fylkesmannen rapporterer i henhold til rapporteringskrav 7.1.2.3.1 i supplerende tildelingsbrev 1-2018. 

Samordning av statlige innsigelser

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Fylkesmannen skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.

Referanse til VØI/TB:
TB: 7.3.6.7.1. Merk endret rapporteringskrav i forhold til opprinnelig tildelingsbrev.
VØI: 5.2.6.2

Departementet ber om at fylkesmannen rapporterer i henhold til rapporteringskrav 7.1.2.3.1 i supplerende tildelingsbrev 1-2018. 

Opplæring i universell utforming og medvirkning

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Midlene skal gå til å styrke fylkeskommuners og kommuners kompetanse på, og bevissthet om, spørsmål knyttet til universell utforming.

Midlene kan brukes til aktiviteter knyttet til fylkets opplæringsteam, gjennomføring av regionale konferanser og andre typer opplærings- og veiledningsaktivitet rettet mot kommuner, etater mv. i fylkene, eller til andre tiltak som vil bidra til styrking av plankompetansen i kommunene.  

Midlene dekkes av Barne- og likestillingsdepartementet. Det en forutsetning at disse brukes med fokus på universell utforming og medvirkning i plan knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne.

Referanse til VØI eller TB:

TB: Punkt. 3.1.1.1.1

VØI: Punktene 5.2.6.1 og 5.1.1.1.

Departementet ber om at fylkesmannen rapporterer i henhold til rapporteringskrav 7.1.2.3.1 i supplerende tildelingsbrev 1-2018. 

Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Midlene kan brukes til aktiviteter knyttet til fylkenes opplæringsteam, gjennomføring av regionale konferanser og andre typer opplærings- og veiledningsaktivitet rettet mot kommuner, etater mv. i fylkene, eller til andre tiltak som vil bidra til styrking av plankompetansen i kommunene.

Innsatsområder i 2018 vil særlig være innenfor: Opplæring i plansystemet – hvordan bruke verktøyene i pbl, bedre samordning mellom PBL og annet regelverk, arealplanlegging i fareområder og klimatilpasning, arealplanlegging i LNFR-områder og sjø, fritidsboligområder i plan, medvirkning i planarbeidet, styrking av regionalt planforum og veiledning.

Referanse til VØI eller TB:

TB: pkt. 3.1.1.1.1

VØI: pkt. 5.1.8.1

Departementet ber om at fylkesmannen rapporterer i henhold til rapporteringskrav 7.1.2.3.1 i supplerende tildelingsbrev 1-2018. 

Utvikling av tilsynskalender

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal benytte midlene til å utvikle en tilsynskalender i henhold til prosjektplan av 14. juni 2018 som kan brukes av alle embeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn.  Utviklingsarbeidet bør også legge til rette for at tilsynskalenderen kan gi oversikt over forvaltningsrevisjoner i kommunene. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal samarbeide med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og andre aktører som beskrevet i prosjektplanen av 14. juni 2018. Prosjektet vil vare ut 2019, med forbehold om finansiering.

Referanse til TB: Oppdrag 3.2.1.2.3

Oppfølging av overgrepssakene i Tysfjord kommune

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Det vises til oppdrag fra KMD til Fylkesmannen i Nordland i brev av 16. juni 2017, der Fylkesmannen får i oppdrag å koordinere oppfølgingsarbeidet for handlingsplanen Jasska - trygghet. Fylkesmannen tildeles opptil 250 000,- for ekstraordinære utgifter i forbindelse med handlingsplanen i 2018.

Endringer i kommunestrukturen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Se føringer under kapittel 3.1.5.2.

5.2.6 Kunnskapsdepartementet

Kap 225/01 Tildeling for sensur og klagebehandling ved eksamen i grunnskolen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til sensur og klagebehandling ved eksamen i grunnskolen. Post 01 dekker utgifter til administrasjon av sensur og klagebehandling ved eksamen i grunnskolen. Dette gjelder alle kostnader med unntak av honorar for sensorene. Posten er budsjettstyrt. Kostnader til sensorskolering på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med eksamen, kan belastes kap. 225 post 01. 

Kap 225/21 Tildeling for sensur og klagebehandling ved eksamen i grunnskolen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene dekker honorar for sensur og klagebehandling i eksamen i grunnskolen. Ressursnivået er regelstyrt og endringsforslag kan fremmes i omgrupperingsproposisjonen. Satsen for sensur er satt til kr 317,60 per time for inneværende periode frem til og med april 2018. Melding om ny sats kommer etter lønnsoppgjøret per 1. mai. 


Kap 225/21 Tildeling for sensur ved eksamen i videregående opplæring

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene på post 21 dekker honorar for sensur og klagesensur i videregående opplæring. Midler på post 01 dekker utgifter til administrasjon av sensur og klagebehandling. Dette gjelder alle kostnader med unntak av honorar for sensorene. Tildelt ramme kan også dekke lønn for egne ansatte og eventuell innleie av vikar i forbindelse med oppdraget. Post 21 er budsjettstyrt. 

Kap 225/63.11 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside. 

Fylkene bes melde inn et eventuelt ekstrabehov for midler til studiehjemler i samisk i løpet av 2018. Fylkesmannen har ikke anledning til å omfordele mellom underposter.

Kap 225/63.12 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside. 

Fylkene bes melde inn et eventuelt ekstrabehov for midler til studiehjemler i samisk i løpet av 2018.
Fylkesmannen har ikke anledning til å omfordele mellom underposter.

Kap 225/63.13 Studiehjelmer for videreutdanning i samisk

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside. 

Fylkene bes melde inn et eventuelt ekstrabehov for midler til studiehjemler i samisk i løpet av 2018.
Fylkesmannen har ikke anledning til å omfordele mellom underposter.

Kap 225/64.11 Tilskudd til opplæring av nyankomne barn og unge, grunn

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Målet med ordningen er å bidra med finansiering til kommuner og fylkeskommuner som sørger for at barn og unge som søker opphold i Norge, får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring.

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside. 

Fylkesmannen har ikke anledning til å omfordele mellom underposter. 

Kap 225/64.12 Tilskudd til opplæring av barn/unge som søker opphold i Norge, vgo

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Målet med ordningen er å bidra med finansiering til kommuner og fylkeskommuner som sørger for at barn og unge som søker opphold i Norge, får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring.

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside. 

Fylkesmannen har ikke anledning til å omfordele mellom underposter.

Kap 225/67.11 Tilskudd til opplæring i finsk, grunnskole

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Formålet med tilskuddsmidlene er opplæring i finsk i grunnskolen. Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside. 

Det er holdt tilbake en styringsreserve i 2018 på kap. 225 post 67.

Fylkesmannen har ikke anledning til å omfordele mellom underposter.

Kap 225/67.13 Tilskudd til opplæring i finsk , studiehjemler for videreutd.

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Formålet med tilskuddsmidlene er opplæring i finsk, studiehjemler for videreutdanning. Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside. 

Det er holdt tilbake en styringsreserve i 2018 på kap. 225 post 67.

Fylkesmannen har ikke anledning til å omfordele mellom underposter.

Kap 225/68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Formålet er å bidra til at innsatte eller løslatte som har påbegynt opplæring under soning, som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, får det.

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside.

Kap 226/21 Svømmeopplæring for nyankomne

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til svømmeopplæring for nyankomne elever. 

Kap 226/21 Fjernundervisning i sørsamisk

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til å koordinere sørsamisk fjernundervisning. 

Kap 226/21 Fjernundervisning i nordsamisk

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til å koordinere nordsamisk fjernundervisning. 

Kap 226/21 Læremidler i finsk som andrespråk

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til å utvikle læremidler for finsk som andrespråk. 

Kap 226/21Fjernundervisning i lulesamisk

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til å koordinere lulesamisk fjernundervisning. 

Kap 226/21 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Tildelingen dekker tilretteleggingsmidler (50.000,- pr. deltaker pr. semester) for videreutdanning for ansatte i PPT inn under SEVU PPT. Det resterende beløpet benyttes til etterutdanning til regional kompetanseheving av PPT. Tidligere rutiner og skjema for søknader benyttes.

Kap 226/21 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Fylkesmennene får i oppgave å:

• Fordele midlene i tråd med hva kommunene er blitt enige om 
• Stimulere til framdrift i samarbeidsforumene
• Følge opp at kvalitetsutviklingstiltakene blir gjennomført etter planen

Fylkesmannen skal fordele midlene til kommunene, ev. private skoleeiere og de UH-miljøene som bidrar i kompetanseutviklingen, basert på enighet i det aktuelle samarbeidsforum.

Fylkesmannen i Troms får ansvar for å koordinere og fordele midler til eget nettverk for internasjonale skoler fra hele landet. 1 million av tildelingen skal fordeles til dette nettverket.

Kap 226/21 Administrasjon kompetanseutvikling

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal dekke fylkesmennenes arbeid med administrasjon av satsinger og tiltak i grunnopplæringen under område for Iverksetter av nasjonal politikk i fylket. Dette gjelder for:

 • Læringsmiljøprosjektet – målrettet arbeid mot mobbing
 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling
 • Oppfølgingsordningen
 • Veilederkorpset - 2016 og 2017 porteføljen
 • Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT,
 • jf. prosjektnr. 62134.
 • Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever, jf. prosjektnummer 62069.  
 • Ungdomstrinn i utvikling - sluttrapportering fra skoleeiere i pulje 4
 • Vurdering for læring - sluttrapportering fra pulje 

Kap 226/21 Statlig utviklingstiltak - læringsmiljø i Finnmark

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal dekke to stillinger (helårseffekt i 2018) for å styrke embetets arbeid med ny kompetansemodell og oppfølgingsordning, og tverrsektorielt arbeid. Den ene stillingen er en særskilt styrking i forbindelse med innføringen av ny kompetansemodell og oppfølgingsordningen, basert på at fylket har særskilte utfordringer og flere kommuner som skal ha oppfølging. Den andre stillingen er knyttet til tverrsektorielt arbeid basert på punkt 3 i skissen oversendt fra embetet til Udir våren 2017. Det forutsettes en reell tverrsektoriell tilnærming og at helseavdelingen i embetet deltar. 

Kap 226/21 Inkluderende barnehage- og skolemiljø (lærende nettverk)

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til oppfølging av NOU -2015:2 Å høre til. Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Oppfølgingen må ses i sammenheng med nettkurset, Læringsmiljøprosjektet, nytt kapittel 9a i opplæringsloven, ny rammeplan barnehagen. 

Reisestøtte til deltakere: FMFI, FMTR, FMNO, FMMR og FMSF 

Pulje 1: FMAV, FMFI, FMNO, FMMR, FMOP, FMVE 

Pulje 2: FMTR, FMSF, FMHO, FMRO, FMBU, FMTE, FMOA, FMHE  

Kap 226/21 Håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til arbeidet som håndhevingsmyndighet, herunder å veilede og informere i skolemiljøsaker.

Kap 226/22 Administrasjon Kompetanse for kvalitet

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal dekke fylkesmennenes arbeid med administrasjon av statlige videreutdanningstiltak for lærere. 

Fylkesmannen i Finnmark gis ekstra midler som skal dekke reise- og oppholdsutgifter for deltakere fra Finnmark i videreutdanning for lærere, Kompetanse for kvalitet. Embetet skal refundere reise- og oppholdsutgifter ut fra et samlet refusjonskrav fra hver skoleeier. Staten dekker 75 prosent av reise- og oppholdsutgifter for den enkelte deltaker som deltar på samlingsbaserte studietilbud, begrenset oppad til kr 25 000 per lærer per semester. Det forutsettes videre at billigste reisemåte velges. Merk at midlene ikke gjelder deltakere på rent nettbaserte tilbud.

Kap 227/63 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, tilskudd til Fjellheimen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til driften av Fjellheimen leirskole. Målet er å gi barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming eller med lærevansker ett opphold ved Fjellheimen leirskole. 

Fylkesmannsembetet skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside.

Kap 228/73 Frittstående grunnskoler i utlandet

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Forvaltning av ordningen er lagt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Retten til spesialundervisning følger av opplæringslova § 5-1 om rett til spesialundervisning, § 5-3 om sakkyndig vurdering, § 5-4 om saksbehandling i forbindelse med vedtak om spesialundervisning og § 5-5 om unntak fra reglene om innholdet i opplæringen.  

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside.

Kap 228 post 74 Frittstående videregående skoler i utlandet

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Forvaltning av ordningen er lagt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Retten til spesialundervisning følger av opplæringslova § 5-1 om rett til spesialundervisning, § 5-3 om sakkyndig vurdering, § 5-4 om saksbehandling i forbindelse med vedtak om spesialundervisning og § 5-5 om unntak fra reglene om innholdet i opplæringen.  

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside.

Kap 231/21 Kompetansemidler til regional ordning for barnehage

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Tildelingen gjelder regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage, med referanse til revidert kompetansestrategi for 2018-2022, Kompetanse for fremtidens barnehage. Midlene kan benyttes til flere tiltak etter vurdering av behov, herunder:

- barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak
- barnehagefaglig grunnkompetanse
- kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistenter
- fagbrev som barne- og ungdomsarbeider gjennom praksiskandidatordningen
- tilretteleggingsmidler for studieåret 2018/19. 

I tillegg kan noen midler benyttes til fagseminarer og nettverk. Hoveddelen av midlene skal benyttes til barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene skal rettes mot kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det vil ikke stilles krav om at regionale samarbeidsforum er etablert for å få tildelt midler i 2018. Fylkesmannens fordeling av kompetansemidler til sektor kan i 2018 ta utgangspunkt i tidligere fordelingspraksis til kommuner og barnehager. Samtidig må fylkesmannen bruke 2018 til å etablere samarbeidsforum og påse at forumet utvikler en helhetlig og langsiktig kompetanseplan. Det vil bli gitt nærmere føringer i eget brev.

Kap 231/21 Kompetansemidler ikke-kommunale barnehageeiere

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Tildelingen omfatter videreføring av prøveprosjekt der midler til kompetanseutvikling for barnehageansatte tildeles ikke-kommunale barnehageeiere. FMHO forvalter ordningen som omfatter alle landets fylker. Det vil bli gitt nærmere føringer i eget brev. 

Kap 231/21 Rammeplan for barnehage

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til arbeidet med rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Kap 231/21 Adm. oppgaver rammeplan barnehage

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til administrative oppgaver knyttet til tiltak for økt kvalitet på barnehageområdet.

Kap 231/21 Tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Fullmakten omfatter utbetaling av tilretteleggingsmidler for vår 2018 til barnehager med ansatte som deltar på studier, som startet høsten 2017. Midlene gjelder kun for utbetaling av de tilretteleggingsmidlene som Fylkesmannen tildelte i 2017. Ubrukte midler kan omfordeles til prosjekt 21000 dersom deler av midlene ikke skal utbetales fordi ansatte ikke lenger deltar på studiet og grunnlag for utbetaling bortfaller.  

Kap 231/21 Kompetanseutviklingstiltak for samisk

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Kap 231/21 Tilsyn med barnehager i særlige tilfeller

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Kap 231/21 Klageinstans på barnehageområdet

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

De tildelte midlene skal benyttes til behandling av klager på kommunens avgjørelse om tilrettelegging av barnehagetilbudet, jf. Innst. 388 L (2015-2016). 

Kap 231/70 Tilskudd for svømming i barnehager

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter. 

Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering. Retningslinjene er lagt ut på FM-nett og ordningene er omtalt på Utdanningsdirektoratets nettside.

Kap 230/01 Modellutvikling samarbeid lokalt og statlig nivå

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Midlene skal gå til utvalgte barnehage- og skoleeiere i Aust- og Vest-Agder og Trøndelag i forbindelse med modellutvikling for å prøve ut ulike modeller for samarbeid mellom lokalt og statlige nivå som bidrar til inkludering av barn og elever. Tildelingen gjelder for skoleåret 2018/2019. 

Kap. 231/21 Fagsamlinger i tilsynsarbeid

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Supplerende tildeling, gjelder overførte midler fra 2017. Midlene skal benyttes til fagsamlinger i tilsynsarbeidet. 

Kap. 226/21 Standpunktvurdering

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Tildeling av midler for å gjennomføre fagdager om standpunktvurdering, der særlig videregående skoler skal prioriteres som målgruppe. Dette er en videreføring av arbeid med fagdager om standpunktvurdering i 2016 og 2017.

Kap 226/21 Realfagsatsing

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Tildelingen gjelder overførte midler fra 2017. 

Kap 226/21 Kompetanse flyktninger

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Tildelingen gjelder overførte midler fra 2017. 

Kap 226/21 Kompetanse for mangfold

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Midlene skal benyttes til fylkesmannens oppfølging og samlinger for kommunene i prosjektet "Kompetanse for mangfold 2018". 

Kap 231/21 Inkluderende barnehage og skolemiljø – samlingsbasert BHG

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Vi viser til «Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage og skolemiljø. Samlingsbasert tilbud, pulje 3» av 18.10.17, og «Invitasjonsbrev samlingsbasert tilbud pulje 3, Inkluderende barnehage- og skolemiljø» av 01.03.18. 

Kap 226/22 Ordninger for økt fullføring av lærerutdanninger

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Vi viser til Oppdragsbrev nr. 06-18 fra Kunnskapsdepartementet til Udir og gir Fylkesmannen i Nordland fullmakt til å belaste kap. 226 post 22, prosjektnr. 60012, Oppdragsbrev 06-18 Ordninger for økt fullføring av lærerutdanninger med inntil 2 mill. kroner. Midlene skal brukes til ordninger som kan stimulere til flere studenter i sør- og lulesamiske lærerutdanninger. 

Kap 226/21 Oppfølgingsordningen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Vi viser til Oppdragsbrev 04/17 om etablering av Oppfølgingsordningen i tråd med Meld.st. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen. Midlene skal brukes til å støtte tiltak for kvalitetsutvikling i kommuner i Oppfølgingsordningen.

226/21 Utprøving praktiske og estetiske fag

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Kap 281/01 Forprøve i matematikk

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Vi viser til Oppdragsbrev 05-18 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. 

5.2.7 Landbruks- og matdepartementet

Belastningsfullmakt til fylkesmannen fra Landbruks- og matdepartementet      

Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2017-2018), og Stortinget sin behandling av denne, jf. Innst. 8 S (2017-2018). Departementet gir her Fylkesmannen føringer for forvaltningen av midler over kapittel 1150 post 50 Til gjennomføring av jordbruksavtalen mm., og kapittel 1151 post 51 Reindriftsavtalen 2017/2018.

Fylkesvise midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak.

I 2018 er det avsatt 50 mill. kroner til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Fordelingen av midler per fylkesmannsembete er gitt i tabellen under. Midlene skal bidra til å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt. 2 mill. av midlene øremerkes satsing på arktisk landbruk i de tre nordligste fylkene. Troms får forvaltningsansvaret for midlene. I Stortingets behandling av meld. St 11 (2016-2017) jf. innst. 251 S (2016-2017) la komitèen vekt på å sikre at den regionale muligheten i arktisk landbruk utnyttes og videreutvikles. Innsatsen bør derfor bygge på de erfaringene som er gjort med satsingen på arktisk landbruk finansiert over jordbruksavtalen i perioden 2014-2016.

Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak - jordbruk/reindrift

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag forvalter ordningen med tilskudd til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift i tråd med føringer gitt i brev fra LMD av 19.12.2013. Tilskuddsordningen er finansiert over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjettkapittel1150, post 50 og kapittel 1151 post 51 og reguleres av hhv. Jordbruksavtalen og Reindriftsavtalen. I 2018 er det avsatt 1,5 mill. kroner over kapittel 1150 post 50, og 1,45 mill. kroner til ordningen over kapittel 1151 post 51. Inntil 100 000 kroner kan belastes ordningen til administrasjons- og gjennomføringskostnader i 2018 fordelt med 50 000 kroner fra LUF og 50 000 kroner fra RUF.

Hovedmålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konflikter mellom reindriften og annet landbruk. I tillegg omfatter ordningen konfliktforebyggende tiltak mellom by og rein. Ordningen er hjemlet i Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part.

Saksbehandling og utbetaling av midler

Felles for alle midlene gjelder at Fylkesmannen må være særskilt oppmerksom på at alle tildelinger som omfattes av regelverket for offentlig støtte, skjer i tråd med dtte.

Rapportering

Det skal rapporteres på bruken av midlene i Fylkesmannens årsrapport for 2018. Det skal sendes en egen rapport til LMD på bruken av de fylkesvise midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak, med kopi til Innovasjon Norge innen 28.2.2019. Vi ber også om at det blir gitt en helhetlig overordna omtale av bruken av tilretteleggende midler og midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i rapporten.

For utrednings- og tilretteleggingsmidlene ber vi om at det blir rapportert på følgende i rapporten til LMD:

- Vurdering av måloppnåelse knyttet til de overordnede føringene for midlene.

- Vurdering av måloppnåelse knyttet til regionalt næringsprogram

- Samarbeid i regionalt partnerskap om virkemiddelbruken

- Resultat fra prosjekter/tiltak som er avsluttet i 2018.

I tillegg ber vi om en kvantitativ rapportering av virkemiddelbruken i 2018 når det gjelder forbruk, ubenyttede rammer ved årsskiftet, antall tilsagn, og fordeling av tilsagn på områdene jordbruk, skogbruk, trebruk, bioenergi, økologisk jordbruk, andre landbruksbaserte næringer samt andre tiltak.

For den særskilte innsatsen knyttet til arktisk landbruk ber vi om at det klargjøres hvilke prioriteringer som er gjort ved bruken av midlene, med omtale av gjennomførte tiltak og oppnådde resultater, herunder vurdering av hvordan bevilgningen har bidratt til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene.

Som bakgrunnsmateriale til reindriftsforhandlingene skal det rapporteres på bruken av de konfliktforebyggende midlene mellom jordbruk/reindrift innen 5. januar 2019.

Rapporteringen skal omfatte vurdering av, samt foreløpige rapporter og regnskap for 2018. Rapportene skal gi en oversikt over hvilke type tiltak som har fått økonomisk støtte, samt hvor disse er lokalisert. Videre skal rapportene gi en oversikt over forventede utbetalinger første halvår 2019.

Departementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene er brukt i tråd med forutsetningene.

Belastningsfullmakter innenfor Landbruksdirektoratets ansvarsområde.

1. Belastningsfullmakter

1.1 Delegering av fullmakter

Landbruksdirektoratet delegerer gjennom dette brevet belastningsfullmakt til budsjettdisponering for tilskuddsordninger innenfor Landbruk- og matdepartementets område. 

I henhold til Økonomireglementet skal Landbruksdirektoratet gi belastningsfullmakt til Fylkesmannen for de tilskuddsordninger der Fylkesmannen er vedtaksmyndighet. Videre skal Fylkesmannen gi belastningsfullmakt til kommunene der kommunene er vedtaksmyndighet.

Dette gjelder de tilskuddsordninger der vedtak fører til at tilskudd trekkes fra en sentral ramme og de tilskuddsordninger som er omtalt i kap. 2 der Fylkesmannen fordeler en ramme videre til kommunene. Landbruksdirektoratet har hatt en gjennomgang av samtlige tilskuddsordninger der Fylkesmannen og kommunene er vedtaksmyndighet. Produksjonstilskuddene og de regionale miljøprogramtilskuddene er unntatt fra dette da belastningsfullmakten utøves i Landbruksdirektoratet. Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og foregangsfylkene innen økologi er også unntatt da det sendes egne belastningsfullmakter til Fylkesmannen for disse ordningene.

Landbruksdirektoratet gir med dette Fylkesmannen belastningsfullmakt for de tilskuddsordninger der Fylkesmannen er vedtaksmyndighet omtalt i kap. 2. og de tilskuddsordninger der Fylkesmannen er vedtaksmyndighet se omtale i avsnittene under. Landbruksdirektoratet ber Fylkesmannen i brev gi belastningsfullmakt til kommunene for de tilskuddsordninger der kommunene er vedtaksmyndighet omtalt i kap. 2 og for de tilskuddsordninger der kommunene er vedtaksmyndighet se omtale i avsnittene under.

Økonomiske virkemidler der Fylkesmannen treffer vedtak om innvilgelse av tilskudd:

Reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk// Tidligpensjon for jordbrukere// Erstatning for avlingssvikt// Erstatning for svikt i honningproduksjonen// Erstatning etter offentlige pålegg som følge av planteskadegjørere// Erstatning etter offentlige pålegg om nedslakting av husdyr// Erstatning etter frivillig nedslaktning av sauebesetning pga. sykdommene mædi og skrapesyke// Erstatning for tap av tilskudd i en pålagt oppholdsperiode// Erstatning for nedfòringskostnader som følge av radioaktivitet// Erstatning for flytterestriksjoner for bier// Kompensasjon for produksjonstap ved MRSA// Kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite grunna rovvilt// Tilskudd til sidaandeler// Kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt.

Økonomiske virkemidler der kommunene treffer vedtak om innvilgelse av tilskudd:

Tilskudd til avløsning ved sykdom/fødsel mv.// Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid// Tilskudd til planting på nye arealer som klimatiltak*// Tilskudd til tettere planting og gjødsling som klimatiltak

* Gjelder FMTR og FMNO.

1.2 Rammer for fullmaktene

De økonomiske rammer og retningslinjer går frem av Prop. 1 S (2017-2018) Landbruks- og matdepartementet og Prop. 141 S (2016-2017) Jordbruksoppgjøret 2017 – Endringer i statsbudsjettet for 2017 m.m., og Stortingets behandling av disse, jf. Innst. 8S (2017-2018) og Innst. 445 S (2016-2017). Landbruksdirektoratet tar forbehold om eventuelle endringer i tildelingen som følge av endringer i statsbudsjettet for 2018.

2. Belastningsfullmakt for tilskuddsordninger innenfor skogbruk, jordbruk og reindrift

Fordeling av midler innen skogbruk, jordbruk og reindrift til fylkene fremgår av vedlegg 2.

2.1 Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

For 2018 er det tildelt 23,5 mill. kr til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Fylkesmannen tildeler midlene til prosjekt på grunnlag av hovedplaner og handlingsplaner. Det er derfor spesielt viktig at disse oppdateres fortløpende. Ved årets tildeling vil prosjekter som kommer til utbetaling i nær framtid, og som ennå ikke er fullfinansiert, bli prioritert. Prosjekt som er under arbeid vil bli prioritert ved neste års tildeling.

Landbruksdirektoratet vil høsten 2018 evaluere status på forbruk av årets midler til skogbruksplanlegging. Det kan bli aktuelt å trekke tilbake tilskudd som ikke er disponert til konkrete skogbruksplanprosjekt, samt omfordele midler til andre fylker.

Fylkesmannen skal sørge for at det før prosjektene avsluttes oversendes kopi av alle innsamlede data til sentral base hos Norsk institutt for bioøkonomi. Sluttutbetaling av tilskudd til skogeier skal ikke skje før prosjektet er endelig avsluttet og alle data er levert.

2.2 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Landbruksdirektoratet innfører en ny registreringsløsning i ØKS for resultater fra kontroll av utbetaling av kommunale NMSK-tilskudd og refusjon fra skogfond. Fylkesmannen skal følge opp at samtlige kommuner benytter denne løsningen ved gjennomføring av årets kontroller.

 2.2.1 Vegbygging, drift med taubane, hest o.a

I 2018 er det over Landbrukets utviklingsfond bevilget 103 mill. til vegbygging og drift med taubane, hest o.a. I tillegg til dette videreføres den sterke satsingen på skogsveger og tømmerkaier i statsbudsjettet for 2018, med en bevilgning på tilsammen 92,3 mill.kr. Landbruksdirektoratet tildeler 113 mill. kr. til fylkene til vegbygging og drift med taubane,hest oa. Det holdes tilbake sentrale midler som deles ut til fylkene etter en behovsrapportering i juni.

Gjennom tilskuddsforvaltningen skal Fylkesmannen følge opp at planleggingen av vegprosjekter blir gjennomført, at prosjektene blir fulgt opp i anleggsperioden og at sluttkontroll blir gjennomført. Endringene i klima og bruk av tunge kjøretøy stiller høye krav til vegens utforming og bæreevne. Landbruksdirektoratet legger til grunn at byggeplaner blir utarbeidet ved nybygging og ombygging (oppgradering) av skogsbilveger, jf. regelverk og retningslinjer på søknadsskjema. Tilskuddsmidlene kan også brukes til utbedring av flaskehalser, men ikke til ordinært vedlikehold. For 2018 blir det lagt til grunn at tilskudd til taubane kan økes med om lag 1 mill. kroner sammenlignet med 2017.

2.2.2 Skogkultur, miljøtiltak, andre tiltak

For 2018 er det bevilget 73 mill. kr til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak. I jordbruksavtalen er det bestemt at 3 mill. kr av de 73 mill. kr skal gå til miljøtiltak. Landbruksdirektoratet vil i løpet av året følge dette opp. Fylkene tildeles en ramme på 72,5 mill. kr for videre fordeling til kommunene. Det holdes foreløpig igjen 0,5 mill. kr. sentralt.

Tiltakene skal gjennomføres i tråd med kommunenes tiltaksstrategier. Med noe redusert ramme fra 2017, er det viktig at kommunene vurderer tilskuddssatsene nøye, samt hvilke tiltak som skal være tilskuddsberettiget.

2.2.3 Tettere planting og gjødsling som klimatiltak

For 2018 er det bevilget ca. 33 mill. kr i tilskudd til tettere planting på eksisterende skogarealer, herunder suppleringsplanting, og til tilskudd for gjødsling av skog.

Midlene tildeles fra en felles sentral ramme i Landbruksdirektoratet. Kommunene er vedtaksmyndighet og som for ordinære skogkulturtiltak skal Fylkesmannen påse at kommunene kontrollerer 10 prosent av tiltakene.

2.3 Kystskogbruksmidler

Det er avsatt 4,5 mill. kr til kystskogbruket. Midlene tildeles sentralt av Landbruksdirektoratet til fylkesoverbyggende prosjekter i kystskogbruksfylkene. Prosjekter og tiltak med formål å bidra til å løse kystskogbruksfylkenes særlige utfordringer har prioritet. Kystskogbruksfylkene kan som tidligere søke samlet om prosjektmidler fra rammen, til prosess og tiltak.

2.4 Tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet

For 2018 er det bevilget 8 mill. kr i tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet, i tillegg har Landbruksdirektoratet 2 mill. kr fra 2017 som ikke ble fordelt på fylkene. 10 mill. kr er nå tildelt fylkene. Ordningen gjelder i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, i henhold til forskrift.

2.5 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

For 2018 er det bevilget 95 mill. kr over jordbruksavtalen til SMIL. I tillegg er det omdisponert 20 mill. kr fra drenering til SMIL som skal øremerkes for utbedring av hydrotekniske anlegg. Ekstramidlene fordeles til fylker med planerte leirjordsområder hvor det har vært meldt fra om store behov for utbedringstiltak, bl.a. med utgangspunkt i godkjente vannforvaltningsplaner.

Fylkesmannen skal bidra til at kommunene prioriterer tiltak med god miljøeffekt. Fylkesmannen skal sørge for en aktivitetsfremmende forvaltning av midlene. Kommuner med god måloppnåelse, gjennomføringsevne og tiltaksstrategier der SMIL og RMP sees i sammenheng, skal prioriteres. Oppfølging av kommuner som har utgåtte arbeidsfrister må skje jevnlig, og Fylkesmannen må sørge for at kommunene inndrar tilskudd der fristen er gått ut. I 2017 ble forskriften endret slik at tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Erfaringer viser at det i noen vannområder er stort behov for utbedring av hydrotekniske anlegg i jordbruket. Det er viktig å ta tak i disse utfordringene av hensyn til avrenning, klimatilpasning, ressursbevaring, matproduksjon mm, og føringen i jordbruksavtalen er fortsatt at utbedring av hydrotekniske tiltak bør gis høyere prioritet ved fordeling av SMIL midler.

2.6 Klima- og miljøprogrammet (KMP)

Det er avsatt 6 mill. kroner til fylkesvise tiltak innenfor KMP. Programmet omhandler de fire kategoriene klimatilpasning, klimagassutslipp/ karbonbinding, naturmangfold/kulturminner og forurensning. I henhold til Prop. 1 S (2017-2018) skal prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til jordbrukets klimautfordringer prioriteres innenfor KMP. Innenfor de fylkesvise prosjektene bør styrking av en klimavennlig driftspraksis prioriteres i 2018. For øvrig kan Fylkesmannen ut fra regionale og lokale behov velge tema eller prosjekttyper innenfor alle kategoriene. Prioriteringene skal gå fram av utlysningen.

Retningslinjer for KMP ligger på Landbruksdirektoratets nettsider. Fylkesmennene skal utarbeide retningslinjer for de fylkesvise midlene innenfor rammen av de sentrale retningslinjene.

2.7 Regionalt miljøprogram (RMP)

Fylkesmannen skal videreføre RMP, og har ansvar for å informere og veilede kommuner og søkere om RMP-tilskudd. Landbruksdirektoratet gir føringer for rutiner og forvaltning knyttet til RMP og fagsystemet «eStil» i rundskriv. Fylkesmannen skal utarbeide saksbehandlingsrundskriv for RMP-tilskudd til kommunene, og sende kopi av dette til Landbruksdirektoratet.

Vi viser til bl.a. Landbruks- og matdepartementets brev av 20.9.2017, der Fylkesmannen er gitt i oppdrag å utarbeide reviderte regionale bygdeutviklingsprogram inkl. regionale miljøprogram for perioden 2019 - 2022.

Et ledd i revideringsprosessen vil være utarbeidelse av nasjonal forskrift om regionale miljøtilskudd. Landbruksdirektoratet vil legge vekt på god involvering av Fylkesmannen i arbeidet med forskriften og det vises til pågående prosess for arbeidet.

2.8 Tilskudd til drenering

For 2018 er det bevilget 58 mill. kr til tilskudd til drenering. I tillegg er det udisponerte midler fra tidligere år.

Økte satser i 2017 har medført vesentlig større søknadspågang. Innmeldt behov for 2018 er høyere enn beløpet som er avsatt for 2018. Det fordeles derfor 100 mill. kroner til fylkesvise rammer i 2018. Ved fordelingen er det tatt hensyn til ubrukte midler i hvert enkelt fylke. Fylkesmannen skal fordele midlene til kommunene. Korn-, potet- og grønnsaksarealer skal prioriteres ved fordeling av midlene. Ubrukte midler inndras ved årets slutt og fordeles i nye kommunale rammer. Det er fortsatt ubrukte midler på ordningen, og ved behov for midler utover tildelt ramme kan Fylkesmannen ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

For å motivere til økt dreneringsaktivitet har Fylkesmannen en viktig rolle når det gjelder å formidle informasjon og veiledning om ordningen.

2.9 Tilskudd til tiltak i beiteområde

For 2018 er det bevilget 13 mill. kr til tilskuddsordningen. Av dette er 3 mill. kr øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringen som følge av tiltak mot skrantesjuke i Nordfjella. De øremerkede midlene forvaltes av Fylkesmannen i Buskerud i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen i Buskerud er gitt belastningsfullmakt for de øremerkede midlene i brev av 8.11.2017.

Øvrige 10 mill. kr er fordelt til fylkene til ordinære tiltak. På grunn av behov for kompenserende tiltak for beitebrukere med storfe som grenser opp til tiltaksområdet i Nordfjella, er det for 2018 gjort en mindre omfordeling av midler til Fylkesmannen i Buskerud.

Fylkesmannen kan, innenfor rammen av forskrift og rundskriv for ordningen, velge å prioritere bestemte typer tiltak eller prosjekter. Prioriteringer skal gå fram av utlysningen.

2.10 Tilskudd til landbruksvikarer

Det er fordelt tilskudd for 240 årsverk landbruksvikarer. Ved fordelingen av tilskuddsmidler mellom avløserlagene i fylket, skal Fylkesmannen ta utgangspunkt behovet for landbruksvikar i lagenes dekningsområder. Nærmere retningslinjer fremkommer av rundskriv for ordningen. Fylkesmannen skal fatte vedtak om tildeling av tilskudd, sende tilskuddsbrev til avløserlagene i sitt fylke, og anvise utbetalinger i Saturn (evt. i AGROS hvis noe skal utbetales mot slutten av året) i tråd med vedtakene.

2.11 Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Landbruksdirektoratet har fordelt 14,5 mill. kr i stimuleringstilskudd til fylkene. Fylkesmannen skal prioritere hvilke kommuner som kan få tilskudd. Fra og med 2018 skal hele bevilgningen fordeles mellom søkerne. Det betyr at fylkesmenn som behandler søknader om stimuleringstilskudd ikke lenger kan bruke 20 000 kr av bevilgningen til dekning av administrative utgifter. Retningslinjer for fordeling av tilskudd kommer fram av rundskriv 2017-33 Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2018.

Tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjør, statsbudsjettet og regionale bygdeutviklingsprogram kan midlene gis til tiltak som skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Støtte til utvikling av økologisk landbruk kan inngå som en del av tilretteleggingstiltakene. 

Midlene kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan, hovedsaklig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket. Det kan gis tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak med inntil 75 prosent av kostandene, avgrenset oppover til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. 

For en målrettet bruk av midlene ber vi om at fylkesmannen gjør gode avklaringer med Innovasjon Norge regionalt om roller og ansvarsdeling knyttet til den totale virkemiddelbruken.

Departementet legger til grunn at midlene blir kunngjort med nødvendige opplysninger om ordningen og at forvaltningen av midlene skjer med utgangspunkt i forvaltningsloven, økonomireglementet og ev. regelverket for offentlige anskaffelser. Det må komme klart fram i vedtakene hvilke standardvilkår som gjelder for å kunne ta imot støtte. Inntil 1 % av fylket sine utrednings- og tilretteleggingsmidler kan benyttes til dekking av administrative kostnader av prosjektrettet karakter. I tillegg til kvotene for 2018, kan fylkesmannen disponere ubrukte midler fra 2017 til samme formål i 2018.

Det legges opp til å arrangere en fagsamling for saksbehandlere hos fylkesmannen på næringsutviklingsområdet også i 2018 i samarbeid med et embete. Vi vil komme tilbake til dialog om dette.

Vi vil oppfordre alle embetene og ta i bruk det elektroniske søknadsskjemaet som er utviklet for utrednings- og tilretteleggingsmidlene for en enklere og mer enhetlig forvaltning av tilskuddsmidlene. .

Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak- jordbruk/reindrift

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

Landbruksdirektoratet avdeling Alta overfører sin del av tilskuddsmidlene fra RUF til LUF, slik at midlene under ordningen samlet sett ligger under LUF. Saturn brukes for utbetaling av midlene.

 Forskriftstype: 640 //Hjemmelsnummer 01.

Koordinering på landbruks- og matområdet mellom Norge og Russland

Kap/post Betegnelse Tildeling 2018
(i 1000 kroner)
Embete

LMD har siden 2000 gitt årlig støtte over kap. 1144 post 77 til ett Fylkesmannsembete for å ivareta koordinerings-ansvaret for den prosjektorienterte kontakten på landbruksområdet mellom Norge og Russland i nordområdene.

Fra 2017 ble kap. 1144 post 77 avviklet, og det ble satt av 800 000 kroner til Fylkesmannen i Finnmark i en overgangsfase på to år til å avvikle arbeidet på en hensiktsmessig måte, jf.brev av 26.04.2017. Midlene er overført til kap. 1100 post 21.

Nærmere om tildelingen

Fylkesmannen i Finnmark blir i 2018 gitt siste del av tildelingen knyttet til koordinering av arbeidet på landbruks- og matområdet mellom Norge og Russland, som en del av satsingen på nordområdene. Koordineringsrollen innebærer kontakt med embetene i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, samt andre relevante aktører i regionen. I avslutningen av prosjektet skal det legges vekt på kunnskaps- og erfaringsutveksling som er til nytte for begge land. Fylkesmannen bør også se på mulighetene for å vidareføre samarbeidet og kontaktnettet i Russland på landbruksområdet uten særskilte prosjektmidler fra LMD.

Utbetaling av midler og rapportering

Fylkesmannen må være spesielt oppmerksom på at alle tildelinger som omfattes av regelverket for offentlig støtte, skjer i tråd med dette.

Utgiftene over kap. 1100 post 21 skal trekkes fortløpende gjennom året. Det er ikke mulighet til å benytte interimskonti i forbindelse med kap. 1100 post 21, og det er ikke mulig å overføre midler over kapittelet.

Det skal rapporteres på bruken av midlene i Fylkesmannens årsrapport for 2018. LMD vil også be om en sluttrapport når prosjektet er avsluttet. Departementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene er benyttet etter forutsetningene. 

6 Fullmakter

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til fylkesmannen for budsjettåret 2018. Fylkesmannen er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet viser til.

I tillegg gjelder de administrative fullmaktene fylkesmannen har fått delegert i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 04.05.2015.

6.1 Merinntektsfullmakt

Fullmakten gjelder tilgang til å overskride kap. 525, post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3525, post 01, jf. romertallsvedtak II i Prop. 1 S (2017-2018). 

6.2 Fullmakt til nettobudsjettering

Fullmakten gjelder adgang til å nettoføre som utgiftsreduksjon på kap. 525, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der embetet samordner utgiftene, jf. Romertallsvedtak VII i Prop. 1 S (2017-2018).

6.3 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gis for kap. 525, post 01 på de vilkår som fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-110 av 13.01.2017 pkt. 2.2. 

6.4 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. Unntak fra denne fullmakten er inngåelse av ny husleieavtaler eller endringer av løpende husleieavtaler, som skal drøftes med departementet før oppstart og godkjennes av departementet. Ved inngåelse av nye husleiekontrakter skal embetene bruke Statsbygg som rådgiver.

6.5 Merinntektsfullmakt(2)

Fullmakt til å overskride driftsbevilgningen på kap. 525, post 01 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3525, post 02 på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.4.

7 Rapportering og resultatoppfølging


7.1 Rapportering gjennom året

7.1.1 Rapporteringskrav per 30.04

Rapporteringen skal sendes til oppdragsgiveren innen 15.5.2018.

7.1.1.1 Justis- og beredskapsdepartementet


7.1.1.2 Landbruks- og matdepartementet

7.1.2 Rapporteringskrav per 31.08


7.1.2.1 Justis- og beredskapsdepartementet


7.1.2.2 Klima- og miljødepartementet

7.1.2.3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

7.1.2.4 Landbruks- og matdepartementet

7.1.3 Rapporteringskrav med egne frister

7.1.3.1 Helse- og omsorgsdepartementet

7.1.3.2 Kunnskapsdepartementet

7.1.3.3 Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen forvalter ordninger over to næringsavtaler innenfor landbruks- og matområdet. Det er nødvendig med egne frister for enkelte rapporteringspunkter, knyttet til oppfølging og gjennomføring av årlige forhandlinger om avtalene.

7.1.3.4 Klima- og miljødepartementet

7.1.3.5 Justis- og beredskapsdepartementet

7.2 Årsrapport og årsregnskap

Fylkesmannsembetene skal oversende årsrapporten for 2017 til departementet, med kopi til Riksrevisjonen, innen 1. mars 2018. Årsrapporten skal inneholde rapportering på mål, styringsparametere og resultatmål omtalt i dette tildelingsbrevets pkt. 3 pkt. og andre rapporteringskrav som framgår av pkt. 7.3. Det er ikke rapportering på oppgavene i Virksomhets- og økonomiinstruksen. Dersom det er vesentlige avvik på oppgavene, skal det rapporteres i årsrapporten i kapittel 3.2.

Departementet vil understreke at det er fylkesmannen som står ansvarlig for at den avlagte årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til departementet. Departementet vil ikke godta at det gjøres korrigeringer i årsrapporten etter den er avlagt, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.

7.3 Andre rapporteringskrav i årsrapporten

7.3.1 Arbeids- og sosialdepartementet


Alle embetene ASD Alle temaer

7.3.1.1

Fylkesmannen skal beskrive situasjonen for kvalifiseringsprogrammet (KVP) i fylket, herunder: I hvilken grad blir personer i målgruppen for programmet vurdert med hensyn til deltakelse og får de som har krav på det, tilbud om program; Hva kjennetegner NAV-kontor som jobber godt med KVP, og hvilke utfordringer opplever Fylkesmannen at NAV-kontorene har i arbeidet med KVP; Hvilke virkemidler benytter Fylkesmannen for å understøtte kommunenes arbeid for å øke bruken av KVP.

Alle embetene ASD Alle temaer

7.3.1.2

Fylkesmannen skal beskrive kommunenes erfaring med  aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år. Herunder om aktivitetsplikten bidrar til overgang til arbeid og utdanning.

7.3.2 Barne- og likestillingsdepartementet

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.1

Fylkesmannen skal rapportere på antall gjennomførte tilsyn med kommunenes oppfølging av krisesenterloven.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.2

Fylkesmannen skal redegjøre for bakgrunnen for og konsekvenser av eventuelle nedleggelser av krisesentrene eller reduksjon i tilbudet.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.3

Fylkesmannen skal rapportere på antall behandlede søknader, og fattede vedtak inndelt i innvilgelser, avslag og avvisninger knyttet til hver sakstype, etter ekteskapsloven, anerkjennelsesloven og brudvigjingslova i årsrapporten.

Fylkesmannen skal rapportere på andelen separasjons- og skilsmissesøknader som er mottatt digitalt.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.4

Fylkesmannen skal rapportere på antall fattede vedtak etter barneloven i årsrapporten.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.5

Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med veiledning og informasjon på familierettens område, herunder om mekling. Dette kan for eksempel være hvilke typer saker som dominerer, utviklingstrekk og utfordringer. Det er også av interesse å få opplyst hvem som kontakter Fylkesmannen.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.6

Fylkesmannen skal rapportere på antall saker hvor det er gitt ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor fylkesmannen har gitt adopsjonsbevilling.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.7

Fylkesmannen skal rapportere på antall tilsyn med familievernkontorene.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.8

Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med veiledning og informasjon på universell utforming.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.9

Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med å fremme likestilling knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag i aktuell lovgivning.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.10

Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid på området barnevern og skole, herunder digitalt kurs modul 1 og veilederen.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.11

Fylkesmannen skal utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten ved barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn, jf. forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 14 og forskrift for sentre for foreldre og barn §28.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.12

Fylkesmannen skal rapportere status på barnevernstjenestens akuttberedskap i alle kommunene i fylket, herunder om alle har en forsvarlig akuttberedskap.

Fylkesmennene skal redegjøre for embetenes vurdering av kvalitet og risiko i barnevernet i fylket.

7.3.3 Helse- og omsorgsdepartementet

7.3.3.1 Rapportering på Omsorgsplan 2020, herunder Demensplan 2020

7.3.3.2 Rapportering på Opptrappingsplan for rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016))

7.3.3.3 Rapportering på Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019

7.3.4 Justis- og beredskapsdepartementet

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.4

Beskriv kort hva embetet gjør, i tillegg til plansamlinger,for å gjøre følgende kjent i kommunene:


Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.5

Erfarer embetet at ROS er en integrert del av planene i kommunene? Hvis ikke, gi en kort forklaring.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.6

Beskriv kort hvilke utfordringer embetene har i plansaker når det gjelder integrering av ROS.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.7

Hvor mange kommuner har tatt i bruk veileder, sjekkliste og fylkets klimaprofil i planarbeid og ROS-Analyser pr. 31.12.18?

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.8

DSB har som mål at kommunene etablerer hensynssoner i kommuneplaner rundt eksisterende storulykkevirksomheter, slik at det ikke skjer en uhensiktsmessig utvikling i arealene rundt disse. Beskriv i hvilken grad dette har blitt gjennomført i nyere kommuneplaner.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.9

Hvordan følger fylkesmannen opp at kommuner med storulykkevirksomheter har samordnet kommunes overordnede beredskapsplan med storulykke virksomhetens beredskapsplan?

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.10

Når ble siste fylkesROS gjennomført?

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.11

Foreligger det en oppfølgingsplan til fylkesROS, og i så fall når ble den sist oppdatert?

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.12

Hvilke regionale tiltak har embetet gjennomført for å ivareta fylkesmannens ansvar for samordning i arbeidet med forebygging og beredskap?

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.13

Redegjør kort for status revisjon for underliggende planverk knyttet til SBS.


FMHE FMOP JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.14

Redegjør kort for status i arbeidet med å bistå Sivilforsvaret i videreutvikling av sivilbeskyttelsestiltak.

FMMR FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.15

Redegjør kort for status i arbeidet med å bistå Forsvaret i utvikling av regionalt vertslandsstøttekonsept.

7.3.4.1 Vergemålsordningen

7.3.4.2 Rettshjelp

7.3.4.3 Integreringsarbeid

7.3.5 Klima- og miljødepartementet

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.3.5.1

Rapportering på supplerende tildelinger på klima- og miljøområdet

Alle embetene KLD Alle temaer

7.3.5.2

Rapportere om hvordan klimaendringer og klimatilpasning ble tatt hensyn til i plansakene for 2018. Tilbakemeldingen skal omfatte hvilke plansaker som ble behandlet (fra planstrategi til reguleringsplaner), og i hvilken andel av disse plansakene klimaendringer var inkludert. I tillegg vil vi at Fylkesmannen gir en vurdering av hvor godt klimaendringer var ivaretatt i disse sakene: I hvor stor andel av plansakene var klimaendringer og klimatilpasning godt behandlet, mangelfullt behandlet og eventuelt om det ble gitt innsigelse i noen av sakene. 

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.3.5.3

Antall havner som mangler en godkjent avfallsplan og andel av innsendte avfallsplaner i havner som er godkjent eller regodkjent.

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.3.5.4

Rapport om status for arbeidet mot fremmede organismer.

Alle embetene KLD Alle temaer

7.3.5.5

Rapport om gjennomført nødvendige pålegg knyttet til myndighetspålagt overvåking i tråd med vannforskriften pr.
31.12. 2018

7.3.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet


7.3.6.1 Samordning av statlig styring av kommunesektoren

7.3.6.2 Tilsyn - samordning av statlig tilsyn med kommunene, tilrettelegging for læring og forbedring ved tilsyn, og tilsynsbelastning

7.3.6.3 God økonomiforvaltning i kommunene

7.3.6.4 Modernisering i kommunene

7.3.6.5 Kommunalrett

7.3.6.6 Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren

7.3.6.7 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

7.3.6.8 Rapportering om byggesaker etter plan- og bygningsloven

7.3.6.9 Rapportering om plansaker etter plan- og bygningsloven

7.3.6.10 Tiltak for å løse boligsosiale problemstillinger i kommunene

7.3.6.11 Lærlinger

7.3.6.12 Fellesføring 2018

7.3.6.13 Regjeringens inkluderingsdugnad (5 % målet)

7.3.7 Kulturdepartementet

7.3.7.1 Tros- og livssynssamfunn

7.3.7.2 Gravferdsloven

7.3.7.3 Lov om helligdager og helligdagsfred

7.3.8 Kunnskapsdepartementet

Alle embetene KD Tilsyn

7.3.8.1

Rapportering av tilsyn etter barnehageloven og opplæringsloven, jf. VØI pkt. 5.3.2 og bakgrunnsinformasjon (metodehåndbok og egen mal for rapportering). Fylkesmannen skal beskrive hvilke risikovurderinger som ligger til grunn for valg av tema og tilsynsobjekt. Med risikovurdering mener vi hvilke vurderinger og konklusjoner fylkesmannen har gjort på bakgrunn av de valgte kildene. Fylkesmannen skal sende inn foreløpig tilsynsrapport fortløpende i eget skjema på FM-nett. 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

7.3.8.2

Fylkesmannen skal rapportere om antall meldte skolemiljøsaker til embetene som håndhevingsmyndighet, resultat av behandlingen og saksbehandlingstid. 

Alle embetene KD Alle temaer

7.3.8.3

Fylkesmannen skal rapportere om antall klager, type klager og resultatet av behandlingen på barnehage- og opplæringsområdet.

Alle embetene KD Alle temaer

7.3.8.4

SLETTET

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

7.3.8.5

Fylkesmannen skal gi en status på etableringen av samarbeidsarena mellom skoleeiere og UH-institusjoner, med sikte på kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Fylkesmannen skal redegjøre for hva som er nyttige erfaringer og utfordringer i dette arbeidet. Fylkesmannen skal gi en beskrivelse av de tiltakene som er lagt til rette innenfor fagfornyelse, skolemiljø og andre relevante tiltak som inngår i kompetansemodellen.

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

7.3.8.6

Fylkesmannen skal gi en status på etableringen av samarbeidsarena for barnehagemyndighet, barnehageeiere og UH-institusjoner. Fylkesmannen skal redegjøre for hva som er nyttige erfaringer og utfordringer i dette arbeidet, og gi en helhetlig status på kompetanseutvikling på barnehagefeltet i fylket i henhold til tiltakene i revidert kompetansestrategi for barnehage (2018-2022).

Fylkesmannen skal også rapportere i tabell på tiltak innenfor kompetanse og rekruttering på barnehageområdet. 

Rapporteringskravet er splittet i to (se kapittel 7.3.8.8) av tekniske grunner for å koble riktige tabeller til årsrapporteringen.

Alle embetene KD Tilskudd og økonomiske virkemidler

7.3.8.7

Årsrapporten skal inneholde en egenvurdering av hvordan embetene forvalter tilskuddsordningene i henhold til retningslinjene og gjeldende regelverk. Fylkesmannen skal redegjøre for eventuelle avvik i utføringen av forvaltningen og gi en omtale av iverksatte tiltak. 

FMHO KD Barnehage og opplæring

7.3.8.8

Fylkesmannen skal gi en status på etableringen av samarbeidsarena for barnehagemyndighet, barnehageeiere og UH-institusjoner. Fylkesmannen skal redegjøre for hva som er nyttige erfaringer og utfordringer i dette arbeidet, og gi en helhetlig status på kompetanseutvikling på barnehagefeltet i fylket i henhold til tiltakene i revidert kompetansestrategi for barnehage (2018-2022).

Fylkesmannen skal også rapportere i tabell på tiltak innenfor kompetanse og rekruttering på barnehageområdet. 

Rapporteringskravet i kapittel 7.3.8.6 er splittet i to av tekniske grunner for å koble riktige tabeller til årsrapporteringen.

7.3.9 Landbruks- og matdepartementet

Alle embetene LMD Alle temaer

7.3.9.1

- Antall årsverk i landbruksavdelingen per 31.12.2018, antall samlede årsverk i landbruksforvaltningen i kommunene per 31.12.2018, samt antall enheter/landbrukskontor i kommunene i fylket.

 - Antall årsverk i avdeling eller seksjon for reindriftsforvaltning     

 - Ressurser avsatt til kontrollarbeid

Alle embetene LMD Alle temaer

7.3.9.2

Rapporter på tiltak og virkemiddelbruk for bedre skogsvegnett, herunder omfang (kilometer/kroner) for nybygging, ombygging og vedlikehold av skogsvegnettet.


Alle embetene LMD Alle temaer Supplerende 2

7.3.9.3

Innenfor regionalt kartsamarbeid og arealressurskart skal det rapporteres i henhold til tabell:

 • Eventuelle kommuner i fylket som ikke har ajourført AR5.
 • Eventuelle utfordringer kommunene har med ajourføring av arealressurskart (AR5). 
Alle embetene LMD Alle temaer

7.3.9.4

Gi en overordna vurdering av kontrollresultatene i forbindelse med forvaltning av inntekts- og velferdspolitiske tiltak.

Alle embetene LMD Alle temaer

7.3.9.5

I henhold til tabell i årsrapport skal det gis en oversikt over og en vurdering av klager og dispensasjonssøknader behandlet av fylkesmannen.

Alle embetene LMD Alle temaer

7.3.9.6


 • Rapporter på andel godkjente bruksregler og andel utarbeidede distriktsplaner
 • Beskriv hvilke tiltak fylkesmannen har gjennomført knyttet til brudd på bruksreglene, samt ulovlige gjerder og anlegg.
Alle embetene LMD Landbruk og mat Supplerende 1

7.3.9.7

Gi en kort analyse/vurdering av kommunenes arbeid med avkorting ved feilopplysninger

Alle embetene LMD Landbruk og mat Supplerende tillegg

7.3.9.8

Etter en svært tørr sommer har mange Fylkesmenn måttet legge ekstra innsats i prognosering av skade- og erstatningsomfanget etter avlingssvikt i jordbruket. I tørkeområdene må Fylkesmennene påregne ekstraordinær saksmengde for ordningen med erstatning etter avlingssvikt. Oppgaven er beskrevet i VØI pkt. 5.1.10.13 hvor det normalt kun skal avviksrapporteres. På grunn av årets ekstraordinære situasjon vil vi at Fylkesmennene skal rapportere på følgende;

- Kvantifiser forvaltningens ekstra innsats grunnet ekstraordinær avlingssvikt i jordbruket.

- Gi en kort oversikt over hvilke tiltak som ble iverksatt, i embetet og overfor kommunene

- Vurder effekten av tiltak som ble iverksatt

- Gi en kort vurdering av hvilke forhold som medvirket til eller vanskeliggjorde arbeidet for å nå Regjeringens mål om at erstatningssakene skal behandles i 2018.

7.3.10 Tverrsektoriell rapportering

7.3.10.1 KD, ASD, BLD, HOD, JD

7.3.10.2 ASD, KD

7.3.10.3 LMD og KLD

8 Budsjettmessige forutsetninger

KMD understreker at embetet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2018 slik at målene kan nås innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.

Fylkesmannen kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en slik fullmakt i pkt. 6 i dette brevet.

Fylkesmannen har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet forutsetter at fylkesmannen rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, pkt. 4, hvor det framgår at "Det enkelte fagdepartement disponerer sin andel av ressurser på kap. 525 dersom omprioriteringer ikke er gjort av regjeringen". Dette innebærer at ressursmessige utfordringer innen et departements fagområder om nødvendig, må løses gjennom omprioriteringer innen dette departementets oppgaveportefølje.

Vedlegg

Vedlegg til supplerende tildelingsbrev 2018-1

Vedlegg til supplerende tildelingsbrev 2018-2

Vedlegg til supplerende tildelingsbrev 2018-Andre