Oppgave 5.1.5.18
Alle embetene KLD Miljø og klima

Grunnforurensning- og sedimentområdet:

  • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
  • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft.
  • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.   
  • Ha dialog med og informere Miljødirektoratet i saker om spredning av miljøgifter eller helsefare, spesielt om disse er av prinsipiell karakter og hvor det kan forventes å bli kontroversielt.

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/