Oppgave 5.1.6.2
FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

Være vedtaksmyndighet etter reindriftslovens bestemmelser, herunder:

  • Forberede søknader om gjeterhytter, gjerder og anlegg
  • Iverksette tiltak ved ulovlig oppførte gjerder, anlegg og gjeterhytter
  • Iverksette sanksjoner og tvangstiltak etter reindriftslovens kap. 11 i tett dialog med Landbruksdirektoratet

Bakgrunnsinformasjon

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-93-l-20152016/id2481741/