Oppgave 5.1.6.15
Alle embetene LMD ASD HOD JD KD Landbruk og mat Helsedirektoratet

Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids-, og sosialområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Meld.St. 31 (2014-2015):  

Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs – marknaden som mål

Omsorgsplan 2015 Meld. St 29 (2012-2013): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/

Demensplan2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id2465117/

Meld.St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv- en
effektiv integreringspolitikk: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20152016/id2499847/

Folkehelsemeldingen- mestring og muligheter Meld.St 19
(2014-2015): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folkehelsemeldingen-mestring-og-muligheter/id2403920/

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)-
Mestre hele livet: https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf

Nasjonal veileder Inn på tunet- gården som læringsarena for
barn og unge                https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-veileder/id2460019/

Nasjonal håndbok for dagaktiviteter for personer med demens: https://helsedirektoratet.no/demens/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demens

Veileder for Grønt arbeid:                             http://arbeidoginkludering.no/gr%C3%B8nt-arbeid