Oppgave 5.1.7.1
Alle embetene KMD Kommunal styring

Økonomiforvaltning

Fylkesmannen skal:

  • Veilede/informere kommuner om økonomibestemmelsene i kommuneloven kapittel 8 og 9
  • Informere kommuner om veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring
  • Veilede/informere kommuner om KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon
  • Melde kommuner inn eller ut av ROBEK
  • Fordele skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen
  • Ved behov foreta saksbehandling som gjelder naturskade/uforutsette hendelser

Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven kapittel 8 og 9:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107


Prop. 128 S (2016-2017)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-128-s-20162017/id2552727/


Rundskriv til kommuneproposisjonen 2018 og revidert nasjonalbudsjett 2017 Rundskriv H-5/17:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2018-og-revidert-nasjonalbudsjett-2017/id2563918/


Statsbudsjettet 2018:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kmd-20172018/id2574517/


Rundskriv statsbudsjett 2018:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet-for-2018---det-okonomiske-opplegget-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2584309/


Siste grønt hefte:
https://www.regjeringen.no/contentassets/4e785b8efc0042e89b038867543a5cbe/no/sved/h-2406-gronthefte2018.pdf

Frie inntekter på nett:
https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2018/ 


Retningslinjer for skjønnstildelingen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/retningslinjer-for-skjonnstildeling/id546997/


KOSTRA:
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/


Veileder i KOSTRA 2018:
https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder_2018.pdf


Rundskriv om kommunelova og lov om interkommunale selskap. Brev frå departementet i tida etter 1. juli 2006.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-kommunelova-og-lov-om-inter/id542924/ 


Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-09-635 


Veileder om budsjettering av investeringer.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder---budsjettering-av-investeringe/id661592/ 


Veileder økonomiplanlegging:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/KOMM/Okonomiplanveileder_KRD_nett.pdf 

Retningslinjer selvkost:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/KOMM/Retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf