Oppgave 5.2.1.2
Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD Folk og samfunn Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014–2020). Strategien skal styrke kommunenes arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Et av målene i strategien er at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Fylkesmannen skal bidra aktivt til at strategien implementeres i kommunene i tråd med forutsetningene.


Fylkesmannen skal:

Sikre samordning av sektorovergripende oppgaver og se ulike statlige satsinger i sammenheng med Bolig for velferd, f.eks. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), strategien Barn som lever i fattigdom, Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021) og fellesoppdraget 0-24 samarbeidet, Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff og Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet".  

Legge til rette for helhetlige vurderinger og god samordning i kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte.

Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i ordinære planprosesser


Bakgrunnsinformasjon

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i
NAV-kontor

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor/kunngj%C3%B8ring-2017-tilskudd-til-utvikling-av-sosiale-tjenester-i-nav-kontoret-tilskudd-til-oppf%C3%B8lgingstjenester-i-bolig

Prop. 1 S (2017-2018) Arbeids-og sosialdepartementet
med vedlegg. Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Veileder om hvordan det skal fattes vedtak på
tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17 i loven.

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje- bu –leve

 https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/ryddemappe-plan-bygg-eiendom/bakgrunn-og-malsettinger-for-bolig--og-b/meld-st-17-2012-2013-byggje---bu---leve/id742572/

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 –
2020) «Bolig for velferd»

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf

Prop.
1 S (2017-2018) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Digital verktøykasse der alt er samlet på et sted om
boligsosialt arbeid.

https://www.veiviseren.no

Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport

http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i videregående skole

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/fors%C3%B8k-med-nav-veileder-i-videreg%C3%A5ende-skole-en-underveisevaluering

Utsatt ungdom

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/innsats-overfor-utsatt-ungdom