Oppgave 5.2.1.4
Alle embetene KMD HOD JD Folk og samfunn

Fylkesmannen skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og boligsosiale forhold. Fylkesmannen skal integrere det boligsosiale arbeidet i etablerte fora og læringsarenaer.


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html[SGT1] 
Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav
Veileder om hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17 i loven:
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60
Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje- bu –leve:
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/ryddemappe-plan-bygg-eiendom/bakgrunn-og-malsettinger-for-bolig--og-b/meld-st-17-2012-2013-byggje---bu---leve/id742572/
Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid og bistand til å mestre et boforhold:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/u-102002-boligsosialt-arbeid---bistand-t/id109040/
Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020) «Bolig for velferd»:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf
Barn som lever i fattigdom
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/sec1
Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-overgang-fra-fengsel-til-samfunn/id2557092/
Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet". 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mestre-hele-livet/id2568354/
0-24 samarbeidet
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/0-24-samarbeidet/id2511690/
Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/
Digital verktøykasse der alt er samlet på et sted om boligsosialt arbeid:
https://www.veiviseren.no
Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/
Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport:
http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf
NAV i en ny tid, st.meld 33:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf
Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier


Lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan-og bygningsloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: https://lovdata.no/dokument/IN...

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: https://lovdata.no/dokument/SF...

Veileder om barn og unge i planleggingen: https://www.regjeringen.no/no/...

Forskrift om konsekvensutredninger: https://lovdata.no/dokument/SF...