Oppgave 5.2.2.1
Alle embetene KD ASD BLD HOD JD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

Koordinert innsats for barn og unge (0-24 samarbeidet)

Visjonen for 0-24-programmet er at alle barn og unge skal få den hjelpen de har krav på slik at de kan mestre eget liv.
Fylkesmannen skal være pådriver for tverretatlig samarbeid for utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal fylkesmannen gi målrettet informasjon og veiledning og være pådriver for samarbeid og samordning i og mellom kommuner, fylkeskommuner, tjenester og institusjoner som arbeider for og med utsatte barn og unge og deres familier.


Bakgrunnsinformasjon

Barnekonvensjonen

NOU 2009:22. Det du gjør, gjør det helt- bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge 

Mot alle odds – veier til samordning i norsk forvaltning

Strategi for 0-24-samarbeidet (2017 – 2020)

Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017

Læringsnotat (2016) Felles problem - felles løsning? Lærdommer fra 0-24-samarbeidet 

Riksrevisjonen (2016). Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Dokument 3:9 (2015-2016)

Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid 

Relevante forskningsrapporter 

Ungdom, frafall og marginalisering  

Oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv. Rapport fra Barne- og likestillingsdepartementet

Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem: Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering. Fafo-rapport 2014: 18

Evaluerings- og forskningsrapporter om sosiale tjenester, fattigdom og levekår

Sektorvis bakgrunnsinformasjon  

Et lag rundt læreren 

Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

«Inkludering av ungdom i skole eller arbeid 2»

Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk 2017, NAV-rapport nr.4-2017

Strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom

Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Veileder barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven