Oppgave 5.2.6.11
Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal veilede og støtte kommunene og regionale sektormyndigheter i geodataspørsmål og bidra til at disse har tilgang på oppdatert geografisk informasjon.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven): https://lovdata.no/dokument/NL...

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF..

Digitaliseringsrundskrivet: https://www.regjeringen.no/no/...

Det offentlig kartgrunnlaget: http://kartverket.no/geodataar...