Oppgave 5.2.6.2
FMOP FMBU FMVE FMTE FMAV FMRO FMHO FMMR FMTL FMNO FMTR KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer.

Det vises til eget brev med KMD ref. 14/2150-149, for en nærmere beskrivelse av oppgaven.


Bakgrunnsinformasjon

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...