Oppgave 5.2.7.1
Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket (fylkesROS) med oppfølgingsplan som er utarbeidet i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører, og i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.


Bakgrunnsinformasjon