Oppgave 5.2.8.2
Alle statsforvaltere HOD BLD Helsetilsynet

Fylkesmennene innen samme region skal i fellesskap legge en plan for tilsyn med spesialisthelsetjenesten og med Bufetat. Dette arbeidet koordineres av hhv. Kontaktfylkesmannen for helseregion og koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufeat.


Bakgrunnsinformasjon

Statens helsetilsyns rapport av 21. desember 2004 om (de tidligere) kontaktfylkeslegenes (nå kontaktfylkesmennenes) rolle og funksjon (Losen – intranett)

Retningslinjer for tilsynsmyndighetenes møter med de regionale helseforetakene Internserien 8/2010 3. utg. februar 2013 (Losen – intranett)

Tilsyn med Bufetat – avtale om regionalt samarbeid Brev fra Statens helsetilsyn til Landets fylkesmenn 30. august 2016 (Losen – intranett)