Oppgave 5.3.4.6
FMOA JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvar for å bistå øvrige fylkesmannsembeter med opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen.

Informasjon som Fylkesmannen mottar i forbindelse med håndtering av transittfasen, og som kan være nyttig for de øvrige fylkesmannsembetene, skal formidles videre så snart som mulig. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal i forbindelse med oppdraget øke sin kompetanse på menneskehandel og bidra til at denne kompetansen spres til øvrige embeter og til representantene. 


Bakgrunnsinformasjon

Dok. 8: 100 S (2016-2017) om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel og Innst. 397 S (2016–2017)