Oppgave 5.3.7.2
Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal behandle krav om sakskostnader etter forvaltningsloven i plan- og byggesaker.


Bakgrunnsinformasjon

Forvaltningsloven § 36:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6