Oppgave 5.3.8.4
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal ha oppmerksomhet på etterlevelse av varslingsplikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a i sin dialog med helseforetakene og ved tilsynsvirksomhet overfor disse, og skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om spesialisthelsetjenester m.m § 3-3a

Helsetilsynsloven § 2 nytt sjette ledd

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester

Veileder for varselhåndtering og stedlig tilsyn. Tilsynsmessig håndtering av varsler etter alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a Internserien 4/2016 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)