Oppgave 5.3.9.4
Alle embetene ASD HOD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven, tannhelsetjenesteloven, folkehelselovens kapittel 3 (miljørettet helsevern) og sosialtjenesteloven i henhold til veiledere for saksbehandling fra Statens helsetilsyn.

Minst 90 prosent av klagesakene skal være avsluttet innen 3 måneder.


Bakgrunnsinformasjon

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer Helsedirektoratet rundskriv IS-8/2015  

Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven Internserien 7/2012 

Andre styrende dokumenter som gjelder klagesaker/rettighetsklager på Losen (Losen – intranett) 

Sosialtjenesteloven med tilhørende forskrifter

Rundskriv av 22. juni 2012 Hovedundskriv til Sosialtjenesteloven

Relevante forskrifter og rundskriv – samleside på Losen (Losen – intranett)

Veileder i behandlingen av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013

Folkehelseloven kapittel 3 Miljørettet helsevern