Foreløpige styringsdokumenter

Her kan du laste ned en fil som inneholder virksomhets- og økonomiinstruksen og tildelingsbrevet i sin helhet eller relevante utdrag fra et eller begge styringsdokumentene. Dersom du bruker filtrere, vil filen kun inneholde de filtrerte resultatene. I høyre menyen kan du for eksempel velge tildelingsbrevet og ditt embete, for å hente ut embetsspesifikt tildelingsbrev. Du kan også velge spesifikke deler av begge styringsdokumentene, som for eksempel oppdrag og oppgaver.

Alle fylkesmannsembeter utarbeider hvert år en virksomhetsplan (VP). Dokumentet det lenkes til nedenfor er en tom mal, og er ment for bruk hos embetene. For å få liggende format, velg «Sideoppsett» - «Retning» - «Liggende».

Virksomhets- og økonomiinstruks

1 Innledning

Instruks for fylkesmenn (Fylkesmannsinstruksen) gitt ved kgl. res 7.august 1981, endret ved kgl. res 10. november 1988 og 6. juli 1999 er overordnet denne instruks.

Virksomhets- og økonomiinstruksen er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) 00.12.2018, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd, og trer i kraft fra 01.01.2019. Kopi av instruksen er sendt til Riksrevisjonen.

Instruksens virkeområde er virksomhets- og økonomistyring av fylkesmannen. Formålet med fylkesmannens virksomhets- og økonomistyring er at statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, at statlige midler brukes effektivt og at statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte.

Virksomhets- og økonomistyringen hos fylkesmannen skal følge Finansdepartementets Reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv, med de tilføyelser/ presiseringer som departementet har gitt i denne instruksen. Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet gjelder således i sin helhet, også de punkt som ikke er omtalt i denne instruksen.

Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet er ikke gjengitt i denne instruksen, da denne er bygget opp som et supplement til disse dokumentene.

2 Fylkesmannens myndighet og ansvar

Fylkesmannens formål, rolle, tilknytning til KMD og fagdepartementene, forutsetninger og krav til embetets ledelse, krav til organisering og krav til samordning og samhandling er regulert i Fylkesmannsinstruksen.

Fylkesmannen er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter som fylkesmannen har ansvar for. En oversikt over disse framkommer i kapittel 5 i denne instruksen.

Fylkesmannens myndighets- og ansvarsområder er:

Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

Fylkesmannen skal som sektormyndighet medvirke til iverksetting av nasjonal politikk. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med kommunene, fylkeskommunene, innbyggerne og berørte virksomheter.

Samordningsmyndighet

Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen skal ta samordningsinitiativ i fylket overfor andre statlige virksomheter og andre aktører der det er aktuelt, for sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer, og for å sikre samordning av statens styring av kommunene.

Rettssikkerhetsmyndighet

Fylkesmannen er klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og vedtak gjort i spesialisthelsetjenesten, og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen. I tillegg har fylkesmannen førstelinjeansvaret på flere områder. Fylkesmannen skal sikre likebehandling og rettsikkerhet for alle parter i sin forvaltning av lover og forskrifter.

Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

Fylkesmannen skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket. Fylkesmannen skal ta de initiativ som er påkrevd, og fremme forslag til løsninger i den utstrekning fylkesmannen finner det formålstjenlig. Fylkesmannen skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organ om forhold som antas å berøre deres virksomhet.

Fylkesmannen er et ordinært statlig forvaltningsorgan. 

3 Departementets styring av Fylkesmannen

3.1 Departementets overordnede ansvar

KMD har det administrative etatsstyringsansvaret for fylkesmannen, i tillegg til å ha samordningsansvaret overfor de øvrige departementene som legger oppgaver til fylkesmannen. KMD har også rollen som fagdepartement på noen saksområder. Det enkelte fagdepartement har finansieringsansvaret for oppgaver innen eget saksområde. Likeledes har de direkte faglig instruksjonsmyndighet over fylkesmannen innen vedkommende departements saksområde. Den enkelte fagstatsråd er konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget på sine fagområder hvor oppgaver er lagt til fylkesmannen, jf. Fylkesmannsinstruksen.

I tråd med intensjonene i Reglementet skal departementets styringsansvar bygge på prinsippene om mål- og resultatstyring og ta utgangspunkt i departementets overordnede kontrollansvar.

Ansvars- og samarbeidsforhold mellom departementene knyttet til finansiering av fylkesmannen, fremkommer i Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, datert august 2009.

3.2 Styringsdialogen

I styringsdialogen med fylkesmannen skal embetets resultater og måloppnåelse vektlegges, samt at embetet kan identifisere og håndtere risikoer som kan hindre måloppnåelse.

Styringsdialogen skal være dokumentert. Tildelingsbrevet inneholder en styringskalender hvor de viktigste elementene i styringsdialogen det enkelte år fremgår.

3.2.1 Tildelingsbrev

Etatsstyringen skjer hovedsakelig gjennom tildelingsbrevet og oppfølgingen og rapporteringen på dette. I tildelingsbrevet formidles og presiseres de mål og resultater departementene forventer som følge av Stortingets vedtak og forutsetninger. Tildelingsbrevet inneholder bevilgninger som stilles til disposisjon, samt en oversikt over embetets budsjettildelinger og fullmakter i budsjettåret.

Det utarbeides et foreløpig tildelingsbrev til fylkesmannen som sendes embetet for tilbakemelding før endelig tildelingsbrev utarbeides. Tilbakemeldingen gir blant annet grunnlag for departementenes vurdering av forholdet mellom oppgaver og ressurser innen fagområdene.

Tildelingsbrevet til fylkesmannen utarbeides av KMD i samarbeid med oppdragsgivende departementer.

Supplerende tildelingsbrev etterfølger det ordinære tildelingsbrevet og gis av KMD eller andre departement, direktorat eller tilsyn som gir oppgaver og /eller midler til fylkesmannen. Belastningsfullmakt skal brukes når budsjettfullmakter ikke kan tildeles ved delegering.

Ved behov for å instruere eller gi styringssignaler til embetene utover tildelingsbrev, skal dette alltid nedfelles skriftlig og gis i egne brev.

3.2.2 Etatsstyringsmøte, sektorvise styringsmøter og fagmøter

Felles etatsstyringsmøte

KMD avholder i utgangspunktet to årlige felles etatsstyringsmøter. Tidspunktene vil framgå av tildelingsbrevet. De felles etatsstyringsmøtene er felles for alle departement som gir oppgaver til fylkesmannen og ledelsen i alle embetene. Ved behov vil fagdepartementet invitere berørte direktorat/tilsyn til å delta i felles etatsstyringsmøte. Før møtet på våren vil embetet motta en samlet skriftlig tilbakemelding på sin årsrapport. Dette møtet tar utgangspunkt i kravene som er stilt i tildelingsbrevet og som rapporteres i årsrapporten. Måloppnåelse og rapporterte resultater gjennomgås, og det gis tilbakemelding til embetene på resultatene. På høsten er hovedtemaet for møtet styringsdokumentene for neste år. Det skrives referat fra etatsstyringsmøtene med kopi til Riksrevisjonen.

Sektorvise styringsmøter

Fagdepartementene, eventuelt direktorat/tilsyn med delegert myndighet, avholder sektorvise styringsmøter ved behov for utdyping og presisering av styringssignaler i tildelingsbrev og denne instruksen. Embetsledelsen skal alltid være representert i de sektorvise styringsmøtene. Møtefrekvens og øvrig deltakelse i møtene avgjøres av fagdepartementet, og møtene skal som hovedregel være varslet i tildelingsbrevet. Det skal skrives referat fra de sektorvise styringsmøtene, som sendes i kopi til KMD og Riksrevisjonen.

Fagmøter

Fagmøter skal dekke behovet for faglige avklaringer, og omfatte tolkning av regelverk, opplæring, saksbehandlingsrutiner, fagkonferanser og lignende. Det stilles ikke krav om at embetsledelsen eller ledelsen i departementene, direktorat eller tilsyn deltar. Det skal ikke gis nye styringssignaler i fagmøtene. Styringssignaler som er gitt i tildelingsbrev eller etatsstyringsmøtet/styringsmøter, kan utdypes eller forklares. Det skal ikke forekomme ressursdiskusjoner i fagdialogen. 

3.2.3 Lederkontrakt og kontraktsamtale

KMD utnevner fylkesmannen på åremål og utarbeider årlig lederkontrakt. Det inngås ny lederkontrakt etter at kontraktsamtalen er gjennomført.

Departementet innkaller fylkesmannen til kontraktsamtale en gang i året. Samtalene gjennomføres som regel i vårhalvåret. I kontraktsamtalen gjennomgås lederkontrakten og oppnådde resultater i tillegg til punkter som skal inn i lederkontrakten for kommende år. DFU-departementene har anledning til å spille inn til ledersamtalene.

3.2.4 Årsrapport

Årsrapporten fra fylkesmannen utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i tildelingsbrevet og skal gi et dekkende bilde av embetets resultater. KMD sender nærmere presiseringer og beskrivelse av teknisk løsning for utarbeidelse av årsrapport i november det enkelte år.

Årsregnskapet skal være en del av årsrapporten og skal utarbeides i tråd med til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Årsrapporten skal ferdigstilles i den elektroniske løsningen for dette innen 1. mars det enkelte år.

Årsrapporten vil være utgangspunkt for det felles etatsstyringsmøtet som gjennomføres om våren.

Årsrapporten skal inneholde følgende deler i nevnte rekkefølge:

I          Fylkesmannens beretning

 • Overordnet vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse
 • Overordnet framstilling av de viktigste prioriteringer for året
 • Sentrale forhold i internt og eksternt som har hatt betydning for oppnådde resultater
 • Sted, dato og fylkesmannens signatur

II         Introduksjon til embetets hovedtall

 • Embetet og samfunnsoppdraget
 • Organisasjon og ledelse
 • Presentasjon av utvalgte nøkkeltall

III       Årets aktiviteter og resultater

 • Redegjørelse for, analyse og vurdering av oppnådde resultater. Herunder:
  • Gjennomførte evalueringer
  • Særskilt om oppdrag i tildelingsbrevet/og eller faste oppgaver i VØI
  • Særskilte rapporteringskrav fra tildelingsbrevet
  • Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk
  • Samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget og regnskapsresultatet

IV       Styring og kontroll i embetet

 • Redegjørelse for vesentlige forhold ved embetets planlegging, gjennomføring og oppfølging. Herunder:
  • Embetets risikostyring
  • Embetets internkontroll, herunder iverksatte tiltak
  • Bemanning, kapasitet og kompetansesituasjonen i embetet
  • Forvaltning av egne eiendeler (materielle verdier)
  • Oppfølging av eventuelle avdekkede svakheter/utfordringer, herunder merknader fra Riksrevisjonen og status for arbeidet med informasjonssikkerhet
  • Rapportering av andre vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, likestilling, HMS/arbeidsmiljø, diskriminering, ytre miljø og lignende

V         Vurdering av framtidsutsikter

 • Forhold i og utenfor embetet som kan påvirke embetets evne til å løse samfunnsoppdraget på sikt
 • Konsekvenser for embetets evne til å nå fastsatte mål og resultater på lengre sikt

VI       Årsregnskap

 • Ledelseskommentarer med fylkesmannens signatur
 • Oppstilling av bevilgningsrapportering med noter
 • Oppstilling av artskontorapportering med noter

3.2.5 Rapportering gjennom året

Fylkesmannen skal pr. 31. august rapportere på regnskapstall og prognose for resten av året på kapittel og post. Det skal rapporteres både på utgifts- og inntektskapittel. Rapporteringen innbefatter også rapportering på resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige avvik fra budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

Fast rapportering til statsregnskapet skal skje i tråd med årlige rundskriv fra Finansdepartementet.

Rapporteringen tilpasses de styringsbehov departementene til enhver tid har, og skal framgå av tildelingsbrevet.

3.2.6 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

KMD skal ha kopi av all korrespondanse mellom fylkesmannen og Riksrevisjonen. Fylkesmannen skal rapportere i årsrapporten, eventuelt også i lederlønnssamtalen, hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp, herunder hvilke tiltak som er iverksatt og effekten av disse. 

3.3 Ansvar for avklaringer og informasjonsplikt mellom departementene og fylkesmannen

Dersom fylkesmannen vurderer at det er uklarheter i de rammer, målsetninger og føringer som formidles, har fylkesmannen et selvstendig ansvar for å ta opp saken med aktuelt departement.

Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for snarlig å informere aktuelt departement dersom det oppstår vesentlige avvik med betydning for måloppnåelsen, herunder budsjett.

Dersom fylkesmannen ser at gjeldende regelverk og ordninger kan ha/har vesentlige utilsiktede konsekvenser, skal virksomheten snarlig informere aktuelt departement om dette. Fylkesmannen skal også uoppfordret gi aktuelt departement beskjed dersom virksomheten ser mulige forbedringstiltak som departementet kan iverksette (endringer i lov, forskrift, instruks) som kan bidra til å nå overordnede målsetninger. Departementene vil også kunne be om særskilte evalueringer i forbindelse med praksis- og regelverksendringer.

KMD skal holdes orientert om saker av vesentlighet som fylkesmannen tar opp med fagdepartementene.

3.4 Etablering av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) blir ny virksomhet fra 1. januar 2019. FMFA skal levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetenes samfunnsoppdrag. FMFA blir delegert ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver innen embetenes administrative områder.

Innenfor områdene IKT, dokumentforvaltning og informasjonssikkerhet med unntak av informasjonssikkerhet i løpende drift i fylkesmannsembetene, får FMFA delegert ansvar for alle oppgaver.

På anskaffelsesområdet vil FMFA ha ansvar for å inngå avtaler og gjennomføre anskaffelser som er felles for alle embetene, være kompetansesenter for embetene, bistå med praktisk med gjennomføring av anskaffelser over terskelverdi og koordinere avrop på rammeavtaler overfor DIFI. Innenfor økonomi- og personal-/HR-området vil FMFA ha ansvar for deler av oppgavene informasjon og veiledning, rådgivning, kvalitetssikring, standardisering av prosesser, utarbeidelse av maler og verktøy og utarbeidelse av retningslinjer. 

FMFA vil være en underlagt virksomhet av KMD. KMD har ansvaret for etatsstyringsmøter og formell styringsdialog med FMFA. FMFA skal ha en hensiktsmessig og god dialog med fylkesmannsembetene herunder møter tilpasset behov og risiko. 

4 Fylkesmannsembetets interne styring

Departementet har ansvaret for overordnet kontroll med underliggende virksomheter, iht. Bestemmelsene pkt. 1.5.2. Dette skal inngå i den ordinære styringen og oppfølgingen av embetet. 

4.1 Fylkesmannens myndighet og ansvar

Fylkesmannen er embetets øverste leder og leder embetet innenfor gjeldende lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer, instrukser og budsjetter.

På det administrative området har FMFA delegert ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver, jf. kap. 3.4. Det innebærer at Fylkesmannen skal følge de instrukser som gis av FMFA på dette området.

Fylkesmannen skal fastsette instrukser for virksomhetens interne virksomhets- og økonomistyring innenfor rammen av denne instruks.

Ledelsen i embetet skal basere seg på gjeldende lederplattform i staten.

Fylkesmannen kan innenfor gjeldende rammer for styring, samhandling og organisering, vurdere hvilken intern organisering av embetet som best understøtter egen måloppnåelse.

4.1.1 Godtgjørelser/andre utbetalinger til fylkesmannen

Det skal foreligge rutiner for kontroll og godkjennelse av utleggsrefusjoner og andre oppgavepliktige tilleggsytelser til fylkesmannen. 

4.2 Fylkesmannens planlegging, gjennomføring og oppfølging

Fylkesmannen skal gjennom sin planlegging, gjennomføring og oppfølging sørge for å utnytte tilgjengelige ressurser på en mest mulig formålstjenlig og effektiv måte.

Fylkesmannen skal utarbeide strategi for virksomheten samt interne styringsdokumenter i form av virksomhetsplan, årsplan eller tilsvarende. Det skal også utarbeides budsjett og prognoser for å sikre avviksrapportering og mulighet for oppfølging av regnskap, resultater og måloppnåelse. Risikostyring skal brukes som verktøy i planarbeidet, jf. punkt 4.2.1 Risikostyring.

Strategier og interne styringsdokumenter skal ha både ettårig og flerårig perspektiv.

Fylkesmannen må sikre at planer og strategier er i tråd med departementenes mål og prioriteringer. Likeledes at finansieringsordningens krav til ressursdisponering ivaretas.

4.2.1 Risikostyring

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll. Fylkesmannen skal aktivt bruke risikostyring som verktøy i sin mål- og resultatstyring. God risikostyring skal gi bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som er stilt til disposisjon. Risikovurderingene skal relateres til mål- og resultatkravene for virksomheten og inngår således som en integrert del av styringen. Der hvor det vurderes å være høy risiko skal risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal gjøres vurderinger av gjenværende risiko og om denne er akseptabel.

I tilbakemelding på foreløpig tildelingsbrev skal embetet gi en vurdering av situasjonen for gjeldende budsjettår.  Eventuelle vurderinger av høy risiko for manglende måloppnåelse skal fremkomme i tilbakemeldingen.  

Fylkesmannen skal i forbindelse med innspill til det årlige etatsstyringsmøtet sende inn en oversikt over de vesentligste risikomomentene som kan hindre måloppnåelse. Fristen fastsettes i den årlige bestillingen av innspill til etatsstyringsmøtet.

4.2.2 Evalueringer

Det vises til krav i Reglement for økonomistyring i staten § 16 om evalueringer av virksomhetens oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra risiko og vesentlighet. Resultatinformasjonen skal benyttes i virksomhetens planlegging for de påfølgende år.

4.2.3 Arbeidsgiverrollen

Fylkesmannen skal følge opp statlig arbeidsgiverpolitikk, herunder implementere føringer og følge opp rapporteringer på personalområdet. 

4.2.4 Regnskapsprinsipp og regnskapsføring

Fylkesmannsembetet skal utarbeide et virksomhetsregnskap i samsvar med kontantprinsippet, bruttoprinsippet, ettårsprinsippet og fullstendighetsprinsippet, jf. Bestemmelsene punkt 3.4.2.

Fylkesmannen avgjør i samråd med departementet eventuelle endringer i regnskapsprinsipp for virksomhetsregnskapet, jf. Bestemmelsene pkt. 3.4.2.

Fylkesmannen skal bruke standard kontoplan som føringskontoplan og skal rapportere til statsregnskapet etter statens kontoplan.

Det vises for øvrig til årlige og varige rundskriv fra Finansdepartementet.

4.2.5 Tilskudds- og stønadsforvaltning

Fylkesmannen skal påse at alle tilskudds- og stønadsordninger som embetet­ forvalter­ skal følges opp i samsvar med kapittel 6.3, 6.4 og 6.5/7.3 og 7.4 i Bestemmelsene og de presiseringer og føringer fra departementene som formidles i årlige tildelingsbrev og regelverk for ordningene. Forvaltningen av tilskudds-/stønadsordninger må baseres på embetets vurdering av risiko og vesentlighet. 

4.3 Krav til fylkesmannens internkontroll

Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for å innrette embetets systemer og rutiner for internkontroll og påse at nødvendige kontrolloppgaver blir utført. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal ligge til grunn. Fylkesmannen skal rapportere umiddelbart til ansvarlig departement dersom det avdekkes vesentlige svakheter, feil eller mangler.

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, se kap. 4.2.1.

4.4 Kommunal- og moderniseringsdepartementets øvrige krav

4.4.1 Inkluderende arbeidsliv(IA)

Fylkesmannen skal være en IA- virksomhet og ha en lokal samarbeidsavtale som bygger på ”Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv”. 

4.4.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Fylkesmannen skal ha et system for å kartlegge og følge opp risiko- og problemområder innen helse, miljø og sikkerhet, jf. Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

4.4.3 Likestilling og mangfold

Fylkesmannen skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, jf. likestillings- og diskriminerings-loven § 26.

Alle offentlige virksomheter skal redegjøre for faktisk tilstand når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. De skal også redegjøre for planlagte og iverksatte likestillingstiltak for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn.

Offentlige virksomheter skal dessuten redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Fylkesmannen skal redegjøre for dette i årsrapporten i forbindelse med rapportering av nøkkeltallene på likestilling.

4.4.4 Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet i fylkesmannsembetet skal være basert på Statens kommunikasjonspolitikk og gjeldende regelverk som offentlighetsloven og forvaltningsloven.

4.4.5 Klart språk

Fylkesmannsembetet skal ha klart språk i interne og eksterne dokumenter og i all nettkommunikasjon.

Embetet kan hente veiledning og tips på nettsiden til det sentrale klarspråksprosjektet www.klarspråk.no

4.4.6 Etiske retningslinjer

Embetet skal med utgangspunkt i retningslinjene videreutvikle og styrke den etiske bevisstheten blant de an­satte, og slik legge et godt grunnlag for lederes og ansattes muligheter for etisk refleksjon. 

4.4.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap skal inngå som en integrert del av embetets virksomhet, og embetet skal ha en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere ekstraordinære hendelser. Fylkesmannens ansvar for regional samordning av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og fylkesmannens ansvar for egenberedskap er fastsatt i Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, kgl.res. 19. juni 2015.

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermverdige verdier. Fylkesmannen skal i forbindelse med rapportering per 30. april, sende en egen rapport om sikkerhetstilstanden i embetet til KMD. Rapporten skal redegjøre for status for sikkerhetsarbeidet. Fylkesmannen må vurdere nivå på sikkerhetsgradering på rapport om sikkerhetstilstand som sendes KMD.

Fylkesmannen skal vurdere behov for å sikkerhetsklarere personell jf. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste med forskrifter.

4.4.8 Informasjonssikkerhet

Fylkesmannen skal ha et dokumentert styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), basert på anerkjente standarder, f.eks. ISO 27001/27002. Departementet viser til Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet av 17.desember 2012. IKT-systemer og informasjonsaktiva skal klassifiseres og risikovurderes for å sikre hensynet til informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Hendelser som truer eller kompromitterer informasjonssikkerheten skal rapporteres. Status i informasjonssikkerhetsarbeidet i fylkesmannsembetet rapporteres i årsrapporten.

4.4.9 E-forvaltning og IKT

Fylkesmannen skal tilby brukerrettede digitale tjenester som bidrar til å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for nærings­drivende, innbyggere og forvaltning. Brukeren skal ikke behøve å rapportere inn opplysninger forvaltningen allerede kjenner til, tjenester som ikke krever brukernærhet skal være tilgjengelige digitalt, og det skal vurderes om manuelle tjenester kan fases ut der digitale tjenester gir et tilstrekk­elig godt tilbud til brukerne.

Det skal legges til rette for at embetets IKT-systemer bruker nasjonale/sektorspesifikke felleskomponenter og registre, og utveksler informasjon digitalt med forvaltningen for øvrig.

4.4.10 Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser

Fylkesmannen skal ha systemer og rutiner som sikrer etterfølgelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Fylkesmannen må gjennom en strategi for innkjøp og oppfølging av denne sikre nødvendig kompetanse og etablere gode rutiner slik at alle innkjøp gjøres i samsvar med regelverket, og ellers mest mulig effektivt. Det er også viktig at innkjøpsarbeidet inngår i ledelsens internkontroll, slik at uheldig praksis kan korrigeres så snart som mulig.

Fylkesmannen skal med jevne mellomrom evaluere sin innkjøpspraksis.

5 Oversikt over Fylkesmannens faste oppgaver

Kapittel 2 i denne instruksen gir en kort beskrivelse av fylkesmannens myndighets- og ansvarsområder knyttet til fylkesmannens roller. Fylkesmannen er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter. En oversikt over disse framkommer i dette kapitlet. Bakgrunnsinformasjon som er den enkelte oppdragsgivers ansvar, skal gi nyttig informasjon til løsning av oppgaven og er ikke en del av denne instruksen, men ligger som lenker i den elektroniske styringsportalen.

5.1 Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

5.1.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn

5.1.1.1

 • Gi råd og veiledning til kommunene om hvordan universell utforming kan implementeres i planarbeid og tjenester.
 • Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene for å fremme universell utforming innenfor regionen.
 • Spre kunnskap om virkemidler og finansieringsordninger som er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019.
 • Sørge for at universell utforming er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at fylkesmannens kompetanse på universell utforming videreutvikles.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn

5.1.1.2

Fylkesmannen skal fremme likestilling knyttet til kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på de områder fylkesmannen har lovpålagt ansvar for. 

Fylkesmannen skal:

 • være en pådriver for at kommunene arbeider aktivt for å fremme likestilling gjennom å bidra til å gjøre aktivitets- og redegjørelsesplikten og arbeidsmetoden som følger av plikten i Likestillings - og diskrimineringsloven kjent. 
 • sørge for at problemstillinger, metoder og mål for likestilling er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at fylkesmannens kompetanse på likestilling videreføres. 
 • spre kunnskap om:
  • metoden som ligger i aktivitetsplikten for arbeidsgiver og offentlig myndigheter og tjenesteutøvere.
  • relevante tilskuddsordninger på likestillingsfeltet (se Bufdir.no).
  • statistikk som synliggjør status og utvikling knyttet til likestilling og levekår (se. Bufdir.no).

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Folk og samfunn

5.1.1.3

Organisere statsborgerseremonier.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

5.1.1.4

Ha et bevisst forhold til bruk av samiske språk.

Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

5.1.1.5

Konsultere Sametinget eller andre berørte samiske interesser med målsetning om å oppnå enighet.

Alle statsforvaltere UD Folk og samfunn

5.1.1.6

Behandle saker om apostille og påføre dokumenter apostillestempel. Fylkesmannen skal føre et register eller protokoll med oppgave over foretatte attestasjoner hvor bl.a. nummeret på apostillen skal framgå, dato, navn på underskriver og stilling. 

Alle statsforvaltere UD Folk og samfunn

5.1.1.7

Honorær konsul skal ha eksekvatur fra myndighetene i mottakerstaten for å utøve sitt virke. Fylkesmannen skal undersøke om det er noe til hinder for at aktuell kandidat godkjennes som et annet lands honorære konsul i Norge.

FMVL KMD Folk og samfunn

5.1.1.8

Fylkesmannen i Vestland skal:

 • Behandle søknader og utbetale statlig tilskudd til politiske partiers kommune- og fylkesorganisasjoner over kap. 577 Tilskudd til de politiske partiene.
 • Utføre sekretariatsfunksjon for Partilovnemnda og utføre arkivtjenester for nemnda og Partirevisjonsutvalget.

5.1.2 Barnehage og opplæring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.1.2.1

Informere og veilede lokal barnehagemyndighet, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, allmennhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale politikken på barnehage- og opplæringsområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.1.2.2

Informere, veilede og legge til rette for deltakelse i nettverk, statlige strategier og kompetanseutviklingstiltak på barnehage- og grunnopplæringsområdet. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.1.2.3

Veilede skoler og skoleeiere i arbeidet med prøver og eksamen.

Se til at prøver blir gjennomført i henhold til formål og retningslinjer, og legge til rette for og veilede skoler og kommuner i oppfølging av resultatene. 

Se til at eksamen blir gjennomført i henhold til regelverk og retningslinjer. I dette ligger gjennomføring av den sentrale sensuren og klagebehandling ved eksamen. 

Melde endringer i ansvarsfordelingen mellom embetene på eksamensområdet innen 1. februar hvert år til Utdanningsdirektoratet, post@udir.no, for registrering i Prøvetjenesten eller i Eksamenstjenesten. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.1.2.4

Rettkjenne vitnemål fra videregående skoler i Norge når vitnemålet skal brukes som dokument i utlandet.

FMOV KD Barnehage og opplæring

5.1.2.5

Følge opp og veilede norske friskoler i utlandet på eksamens- og prøvefeltet.

Bakgrunnsinformasjon

FMAG KD Barnehage og opplæring

5.1.2.6

Behandle søknader om eksamen i videregående opplæring i utlandet.

Bakgrunnsinformasjon

FMNO FMTF KD Barnehage og opplæring

5.1.2.7

Ivareta  koordineringsansvar for samisk fjernundervisning, og samarbeide om gjennomføring av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning.

Bakgrunnsinformasjon

FMTF KD Barnehage og opplæring

5.1.2.8

Bidra til utvikling av læremidler og kompetanseutvikling knyttet til læreplanen i finsk som andrespråk, herunder kvensk.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.3 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.3.1

 • Bidra til at ny kunnskap tas i bruk i de kommunale barnverntjenestene og/eller andre i tjenester rettet mot utsatte barn og familier i kommunen.
 • Bidra til at erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid blir spredt.
 • Bidra til å videreformidle og spre strukturer for kunnskap- og kompetanseutvikling i samarbeid aktuelle samarbeidspartnere som universitet- og høgskoler, RKBU/RBUP, Bufetat, brukerorganisasjoner med flere.

 

5.1.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.1

Fylkesmannen har en fagrolle på folkehelseområdet som innebærer å være pådriver for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå. Dette skal skje bl.a. gjennom formidling av råd og veiledning om nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i folkehelsearbeidet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.2

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere, rundskriv og handlings- og tiltaksplaner på folkehelseområdet og innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert. Det gjelder også for de ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.3

Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, inkludert urbefolkning, innvandrerbefolkningen og andre sårbare grupper som innsatte i fengsel og personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Dette innebærer blant annet at fylkesmannen påser at aktuelle grupper involveres i planlegging av tjenestene og ved vurdering av kompetansebehov, samt påser at helse- og omsorgstjenestene benytter tolketjenester av god kvalitet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.4

Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.5

Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene om rekrutterings- og kompetansetiltakene under Kompetanseløft 2020.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.6

Følge med på at det opprettes og godkjennes et tilstrekkelig antall LIS1- og turnusstillinger for leger og turnusplasser for fysioterapeuter, og gjennomføre fastsatte opplærings- og veiledningstiltak.

I ny spesialistutdanning for legene har kommunene fått et utvidet ansvar for gjennomføring av den felles del 1 i kommunene (tidligere turnustjeneste) og for leger i videre spesialisering (LIS) i allmennmedisin og samfunnsmedisin (del 3).

Bakgrunnsinformasjon

FMOV FMVL FMTF HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.7

Regionansvar for administrasjon av turnustjenesten for fysioterapeuter.

Bakgrunnsinformasjon

FMTF HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.8

Administrere ventelisteordningen for turnusfysioterapeuter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.9

Bistå i arbeidet med implementering av generelle smitteverntiltak, og følge opp arbeidet med riktig bruk av antibiotika i kommunehelsetjenesten, for å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Fylkesmannen skal også bidra aktivt for å øke andelen som vaksineres mot sesonginfluensa, spesielt for ansatte i helsetjenesten. Fylkesmannen skal bidra til oppfølging av hepatitt strategien og arrangere årlig smittevernkonferanser for kommunale ledere og annet personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.10

Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder bl.a. Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak under Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram, velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.11


Fylkesmannen skal bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader til investeringstilskuddet til heldøgnsomsorgsplasser. Dette for å bidra til å
sikre god kvalitet på prosjektene som mottar tilskudd og at det kan gis
forsvarlige og gode tjenester i byggene som mottar tilskudd. I tillegg skal fylkesmannen bidra til å sikre at sykehjem og omsorgsplasser som er innvilget tilskudd er tilpasset personer med demens.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.12

Fylkesmannen skal arbeide målrettet og bidra
til styrkingen og oppfølgingen av det kommunale psykisk helse og rusarbeidet, herunder identifisere kommuner, tjenester og områder med risiko for mangelfull måloppnåelse på området. Fylkesmannen understøtter at:

 • BrukerPlan tas i bruk i alle kommuner. Fylkesmannen bør understøtte at kommunene bruker data fra BrukerPlan i arbeidet med å forbedre tjenestene.
 • Kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Fylkesmannen understøtter at kommunene bruker data fra BrukerPlan og IS-24/8 i arbeidet med å forbedre tjenestene.

Fylkesmannen skal samarbeide med de regionale kompetansesentrene om tverrsektorielle kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold, selvmordsforebyggende arbeid og oppfølging av pårørende, herunder også flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet. 

Fylkesmannen skal bistå i planarbeid der psykisk helse- og rusutfordringer inngår, og understøtte lokal tjenesteutvikling.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.13

Bidra til at tjenestene tar i bruk verktøy for innhenting av brukererfaring og brukertilfredshet at brukermedvirkning ivaretas i lokal tjenesteutvikling. Verktøyet skal være tilpasset alle befolkningsgrupper, inkludert aktuelle innvandrergrupper.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.14

Fylkesmannen skal i all sin virksomhet vurdere konsekvenser for befolkningens helse og trivsel, og fordelingen av denne, der det er relevant.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.15

Fylkesmannen skal, i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, helsetjenester og fylkeskommunen, bistå med å arrangere fagdager og kompetansegivende kurs for helsepersonell om arbeid med endring av levevaner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.16

Ha oversikt over etablerte koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak, og understøtte utviklingsarbeidet, og bistå kommunene i arbeid for å utvikle et differensiert tilbud innen habilitering og rehabilitering og koordinering som ivaretar tilbud til hele bredden av målgrupper.

Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.17

Fylkesmannen skal:

 • følge opp kommuner med risiko for svikt i tjenestetilbudet til barn, unge og familier med tilsyn, råd, veiledning og samordning.
 • gjennom tilsyn, råd, veiledning og samordning være en pådriver overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet
 • bistå i gjennomføringen av nasjonale kompetansehevende tiltak rettet mot barnevernstjenesten
 • gjøre fortløpende vurderinger av kvalitet og risiko knyttet til barneverntjenestenes oppfølging av barn og unge. Vurderingen skal ta utgangspunkt i fylkesmannens modell for vurdering av risikobildet.
Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.18

Kommunenes halvårsrapportering på barnevernsområdet:

Følge opp og kontrollere kommunenes halvårsrapporteringer på barnevernområdet, samt indikatorene for satsing på kommunalt barnevern, jf. rundskriv Q 31/2014.

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.19

I fylker der fylkeskommunen mottar midler i Program for folkehelsearbeid i kommunene, bør fylkesmannen delta i samarbeidsorganet.

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.20

Fylkesmannen skal samarbeide med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i deres oppdrag med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i kommunene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

5.1.5 Miljø og klima

Oppgaver
Alle statsforvaltere KLD JD LMD Miljø og klima

5.1.5.1

Avgi uttalelser til konsesjonssøknader om vannkraft, søknader om opprustings- og utvidelsesprosjekter og følge opp og avgi uttalelser i prosesser for revisjon av vannkraftkonsesjoner.

Følge opp naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner gjennom pålegg om undersøkelser og tiltak i tråd med veileder M-721/2017.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat

5.1.5.2

Vannforvaltning:

 • Ha en miljøfaglig samordningsrolle i prosesser knyttet til kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltningsplaner, herunder sikre at karakterisering og klassifisering av vannforekomstene er oppdatert, holde fagsystemet Vannmiljø og Vann-Nett oppdatert, også med status for egne tiltak, videreføre og igangsette delprogram under regionale overvåkingsprogram og ved behov gi råd og veilede andre sektorer, kommuner og vannområder.
 • Gjennomføre myndighetspålagt overvåking i tråd med vannforskriften (avløp, akvakultur, delegert industri etc.)
 • Bidra i arbeidet i grenseoverskridende vannområder og internasjonale vannregioner.
 • Iverksette tiltak på eget myndighetsområde i tråd med plan og tiltaksprogram.
 • Ivareta landbrukets sektoransvar ved gjennomføringen av vannforskriften.

Bakgrunnsinformasjon

FMOV FMIN FMVT FMAG FMRO FMVL KLD Miljø og klima

5.1.5.3

Vurdere behov for, gjennomføre og overvåke kalking i innsjøer

innsjøer skadet av menneskeskapt forsuring, samt overvåke og vurdere innsjøer hvor kalking forsøksvis er avsluttet. I samarbeid med Miljødirektoratet utrede behov og sørge for mest mulig optimal kalking i laksevassdrag. Data fra overvåking skal registreres i vannmiljøsystemet, og kalkingsdata skal registreres i kalkingsbasen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.4

Forvalte verneområder, bistå og veilede aktører i verneområdeforvaltningen, sørge for gjennomføring av skjøtsel og andre tiltak, oppdatere kunnskapsgrunnlag og bevaringsmål, løpende oppdatere Naturbase ved vernevedtak og melding om oppstart av planarbeid samt når det gjelder forvaltningsplanstatus og -behov, og holde Miljødirektoratet oppdatert på den økologiske tilstanden i norske Ramsarområder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.5

Bidra i arbeidet med nytt vern, inkludert gjennomføre verneplanprosesser innenfor skogvern, marint vern og begrenset suppleringsvern, samt bidra i arbeidet med forskriftsendringer for eksisterende verneområder. Tilrådingene sendes Miljødirektoratet innen avtalte frister. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Miljø og klima

5.1.5.6

Ivareta landbrukets interesser i arbeidet med nye verneområder og i utarbeidelse og oppfølging av faggrunnlaget for arter og naturtyper.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat

5.1.5.7

Bidra til å ivareta miljøverdier i kulturlandskapet, herunder administrere tilskuddsordning for verdifulle kulturlandskap.  Sørge for fortløpende oppdatering av datasettet Verdifulle kulturlandskap i Naturbase. Koordinere arbeidet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, ved å bidra til at målrettede tiltak gjennomføres, sørge for at nye områder i UKL kommer i gang og og at UKL-områdene blir brukt som grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima

5.1.5.8

Rovvilt: 

 • Bidra til at skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt blir lavest mulig.
 • Sørge for god kommunikasjon og dialog med berørte aktører.
 • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
 • Være miljø- og jordbruksfaglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
 • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt så effektivt som mulig i forbindelse med skadesituasjoner og i henhold til gjeldende frister for saksbehandling. Før vedtak om skadefelling av ulv skal fylkesmannen gjøre en vurdering av innsats for å avdekke genetisk status så langt det er mulig.
 • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
 • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn. Gi SNO oppdatert oversikt over godkjente båser for fangst av jerv.
 • Følge opp varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen.
 • Behandle søknader fra kommunale fellingslag om bruk av løs, på drevet halsende hund ved skadefelling av ulv. Bruk av slik hund skal rapporteres til Miljødirektoratet, jf brev om delegering av 14.07.2017.

Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.9

Utøve myndighet og ivareta oppgaver knyttet til viltforvaltningen, primært arter som ikke er høstbare.

Bakgrunnsinformasjon

FMOV FMIN FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL KLD Miljø og klima

5.1.5.10

Delta i oppfølging av vedtatte planer, arbeid med rullerende handlingsprogram og verdiskapingsprogram for de sju regionale villreinplanene: Setesdal (Heiplanen), Hardangervidda, Nordfjella, Rondane – Sølnkletten, Forollhogna, Ottadalen (Reinheimen-Breheimen) og Dovrefjell.

Bakgrunnsinformasjon

FMIN FMMR FMTL KLD Miljø og klima

5.1.5.11

I samarbeid med berørte embeter (OP, MR) har Fylkesmannen i Trøndelag ansvaret for forvaltningen av moskus.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.12

Truete arter og naturtyper:

 • Sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført i tråd med handlingsplaner og faggrunnlag der dette er utarbeidet.
 • Oppdatere fortløpende kunnskap i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide beslutningsgrunnlag og faggrunnlag.
 • Informere og veilede kommuner og grunneiere

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.13

Koordinere og gjennomføre bekjempelse, kartlegging og overvåking av fremmede skadelige organismer i og utenfor verneområder, og bidra med faglig veiledning overfor kommunene og allmennheten. Behandle søknader om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.14

Ha dialog med SNO om naturoppsyn og tiltak knyttet til blant annet verneområder hvor fylkesmannen er forvaltningsmyndighet, motorferdsel i utmark, laks, handlingsplaner for truede arter mv. Holde SNO lokalt løpende orientert om alle forhold eller hendelser som kan gi grunnlag for anmeldelse eller annen oppfølging.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.15

Friluftsliv:

 • Opptre som grunneier og rettighetshaver for statlig sikret friluftsområder på vegne av staten innen sitt fylke, og bistå Miljødirektoratet ved behov.
 • Avgjøre søknader om midlertidig omdisponering av statlig sikret friluftsområde i inntil 10 år.
 • Bidra til drift og videre utvikling av Skjærgårdstjenesten i aktuelle fylker, herunder tilskuddsforvaltning og driftstilskudd.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.16

Ivareta oppgaver på eget myndighetsområde og veilede kommunal myndighet innen motorferdsel.  

Bakgrunnsinformasjon

FMOV KLD Miljø og klima

5.1.5.17

Ivareta oppgaver etter markaloven i samsvar med markalovens formål, blant annet å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka og sikre Markas grenser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal som regionalt fagorgan for markasaker arbeide for en enhetlig forvaltning av Marka og økt kunnskap om Marka og markaloven hos kommuner og fylkesmenn med arealer i Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er også sekretariat for Markarådet.

FMTL KLD Miljø og klima

5.1.5.18

Videreføre og lede den regionale arbeidsgruppen for kortnebbgås i Trøndelag, og være observatør i den nasjonale gruppen for kortnebbgås som samordner de ulike norske interessegruppenes innspill til den internasjonale planen.

Bakgrunnsinformasjon

FMOV KLD Miljø og klima

5.1.5.19

Ha det nasjonale ansvaret for oppfølging av tiltak, overvåking og kartlegging av storsalamander.

Bakgrunnsinformasjon

FMOV FMIN KLD Miljø og klima

5.1.5.20

Delta i arbeidsgruppa for edelkreps. FMOV leder denne gruppa i neste femårsperiode, mens sekretariatsfunksjonen rulleres mellom de deltakende fylkesmennene.

Bakgrunnsinformasjon

FMIN KLD Miljø og klima

5.1.5.21

Følge opp handlingsplan for hortulan

Bakgrunnsinformasjon

FMNO KLD Miljø og klima

5.1.5.22

Følge opp handlingsplan for hubro og den prioriterte arten svarthalespove

Bakgrunnsinformasjon

FMRO KLD Miljø og klima

5.1.5.23

Følge opp handlingsplan for åkerrikse

FMTL KLD Miljø og klima

5.1.5.24

Følge opp handlingsplan for elvemusling

Bakgrunnsinformasjon

FMTF KLD Miljø og klima

5.1.5.25

Bistå i Barentssamarbeidets miljøarbeidsgruppe (WGE), herunder delta i vanngruppen og naturverngruppen. Bistå vannregionmyndighetene i samarbeidet med Finland om internasjonal vannregion i tråd med avtale og memorandum fra 2013. Lede og være sekretariat for Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen. Koordinere det grensenære samarbeidet og lede prosjekter under Den norsk-russiske miljøvernkommisjon. Bistå i en norsk-russisk arbeidsgruppe om laksesaker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.26

Fiskeforvaltning:

 • Utføre oppgaver og saksbehandling for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
 • Ivareta allmenhetens adgang til fiske i friskmeldte gyrovassdrag og kalkede vassdrag
 • Samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen

Bakgrunnsinformasjon

FMVT KLD Miljø og klima

5.1.5.27

Bidra i arbeidet med å hindre spredning av gjedde i Telemark

FMVT KLD Miljø og klima

5.1.5.28

Bidra i regional koordineringsgruppe for bekjempelse av G. salaris i Drammensregionen. Vurdere bevaring av fiskebestanden i Sandeelva, i samråd med direktoratet

FMOV KLD Miljø og klima

5.1.5.29

Lede regional koordineringsgruppe for bekjempelse av G. salaris i Drammensregionen. Vurdere bevaring av fiskebestander i Drammensregionen, i samråd med direktoratet

FMOV KLD Miljø og klima

5.1.5.30

Være sekretariat for fagråd Skagerakkysten.

FMMR KLD Miljø og klima

5.1.5.31

Ivareta oppgaver i Driva- og Raumaregionen: Lede arbeidet med bevaring av fiskebestander; lede regional koordineringsgruppe og lede lokal referansegruppe i Drivaregionen ifm. bekjempelse av G. salaris. Lede arbeidet med reetablering av fiskebestander i Raumaregionen etter bekjempelse av G. salaris

FMMR KLD Miljø og klima

5.1.5.32

2019 er det femte året etter endt bekjempelse av G. salaris i Raumaregionen. Dersom overvåkingsresultatene er positive også neste år, vil Mattilsynet friskmelde vassdragene i 2019. Fylkesmannen som tiltakshaver får ansvar for å markere denne begivenheten

FMMR KLD Miljø og klima

5.1.5.33

Videreføre arbeidet med Herje genbank.

FMTF KLD Miljø og klima

5.1.5.34

Lede arbeidet med bevaring av fiskebestander i Skibotnregionen etter bekjempelse av G. salaris. Dersom behov, bistå ifm. oppvekstanlegg for genbankmateriale.

FMTF KLD Miljø og klima

5.1.5.35

Følge utviklingen med etablering av selvreproduserende bestander av pukkellaks.

FMTF KLD Miljø og klima

5.1.5.36

Bidra som sakkyndig i relevante prosesser knyttet til forvaltningen av Neidenelva dersom disse startes opp, etter nærmere avtale med KLD/Miljødirektoratet. Bidra i arbeidet med oppfølging av forvaltningsplan Tana. Bidra i arbeidet med å vurdere krokgarn som redskap i sjølaksefisket.

FMVL KLD Miljø og klima

5.1.5.37

Videreføre prosjektet "redningsaksjonen for Vossolaksen" i tråd med revidert prosjektplan

FMVL KLD Miljø og klima

5.1.5.38

Lede lokal koordineringsgruppe for genbank Hardanger, bistå i tilbakeføring av overskuddsrogn og bistå i koordineringen av innsamling av biologisk materiale fra de Hardangerfjordfjordbestandene som skal inn i genbanken

FMVL KLD Miljø og klima

5.1.5.39

Etter nærmere avtale med direktoratet ha ansvar for drift og utvikling av Lakseregisteret - anadrome vassdrag og Lakseregisteret - sjølaksefiske

FMVL KLD Miljø og klima

5.1.5.40

Vurdere allmenhetens adgang til laksefiske i Lærdalselva, jf. presisering fra departementet om praktisering av § 26 i lakse- og innlandsfiskeloven (2013) og St. prp. 86 (2011-2012)

FMRO KLD Miljø og klima

5.1.5.41

Holde seg orientert og oppdatert om etablering av ny genbank på Ims og bistå direktoratet dersom det oppstår behov.

FMNO KLD Miljø og klima

5.1.5.42

Vurdere allmenhetens adgang til laksefiske i Vefsnaregionen, jf. presisering fra departementet om praktisering av § 26 i lakse- og innlandsfiskeloven (2013) og St. prp. 86 (2011-2012).

FMIN KLD Miljø og klima

5.1.5.43

Være norsk prosjektleder for den norske delen av prosjektet Vänerlaksen – Två Länder-én elv under Interreg Sverige-Norge

FMOV FMIN FMVT FMVL FMTF KLD Miljø og klima

5.1.5.44

Levere bidrag til ny forvaltningsstrategi for storørret.

FMOV FMIN FMVT FMAG FMRO FMVL FMTF KLD Miljø og klima

5.1.5.45

Revidere fylkesvis kultiveringsplan.

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.46

Ivareta oppgaver innenfor eget myndighetsområde på forurensning for å hindre tilførsel av og fjerne helse- og miljøfarlige stoffer på land og i sjø. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.47

Grunnforurensning- og sedimentområdet:

 • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
 • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft. Dette inkluderer oppfølging av overvåking i etterkant av gjennomført tiltak.
 • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.   
 • Ha dialog med og informere Miljødirektoratet i saker om spredning av miljøgifter eller helsefare, spesielt om disse er av prinsipiell karakter og hvor det kan forventes å bli kontroversielt.
 • Veilede kommunen om forurenset grunn.
  Vedlikeholde egne lokaliteter i databasen grunnforurensning

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.48

Ved akutt forurensning gi de interkommunale utvalgene mot akuttforurensning (IUAene) i fylket miljøfaglig bistand etter behov. Veilede kommunale myndigheter ved håndtering av hendelser av lokal karakter. Inngå i Miljødirektoratets kriseorganisasjon under statlige aksjoner mot akutt forurensning.  

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.49

Delegerte virksomheter (herunder forskriftsregulerte industribransjer, avløps-, avfallsbehandlings- og gjenvinningsanlegg):

 • Behandle søknader  om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.
 • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsforskriften § 36-19, herunder følge opp BAT( Best Available Techniques) konklusjoner som vedtas.
 • Vedlikeholde og løpende oppdatere Forurensning.
 • Gå gjennom og kvalitetssikre egenkontrollrapporter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.50

Veilede og følge opp kommunal myndighet i avløpssaker, og veilede og bistå kommuner, avfallsselskaper og andre aktører i oppfølging av nasjonal avfallspolitikk.

Bakgrunnsinformasjon

FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KLD Miljø og klima

5.1.5.51

Sørge for at avfallsplaner i havner er godkjent og regodkjennes hvert tredje år.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.52

Bistå Miljødirektoratet i forvaltning av tilskuddsmidler for arbeid med marin forsøpling.

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.53

Koordinere arbeidet med hav- og vassdragsforsøpling i fylket. Fylkesmannen skal sammen med relevante private og offentlige aktører sørge for et godt samarbeid mellom aktørene i regionen slik at oppryddingsarbeidet samordnes og effektiviseres.

Alle statsforvaltere KLD HOD JD KMD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.1.5.54

Fylkesmannen skal ha dialog med alle kommuner og formidle relevant kunnskap og informasjon om klimatilpasning og klimaendringer og  følge opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer for tilpasning til klimaendringer.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.6 Landbruk og mat

Oppgaver
FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.1

Gjennomføre reindriftspolitikken på regionalt nivå:

 • Bidra til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften, samt bidra til at distriktsstyrene videreutvikler eget selvstyre i hht. reindriftsloven
 • Veilede om økt produksjon og økt bærekraftig slakteuttak overfor distriktsstyrer og siidaandelshavere.

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.2

Videreutvikle dialog og gjennomføre møter i samarbeidsforumet med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.3

Være vedtaksmyndighet etter reindriftslovens bestemmelser, bruke den regionale og lokale kunnskapen til å forberede søknader til Reindriftsstyret, samt følge opp vedtak fattet av Reindriftsstyret:

 • Forberede søknader om distriktsgrenser
 • Forberede søknader om øvre reintall
 • Forberede søknader om gjeterhytter, gjerder og anlegg
 • Iverksette tiltak ved ulovlig oppførte gjerder, anlegg og gjeterhytter
 • Iverksette sanksjoner og tvangstiltak etter reindriftslovens kap. 11 i tett dialog med Landbruksdirektoratet

(Vurderer kulepunktene inn som bakgrunnsinformasjon)

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.4

Følge opp planlegging, gjennomføring og etterkontroll av prosjekter finansiert over Reindriftens Utviklingsfond (RUF). 

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.5

Følge opp inngåtte reinbeiteavtaler og avtaler om oppføring og vedlikehold av reingjerder.

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.6

I dialog med distriktsstyrene skal brudd på bruksreglene følges opp, i henhold til reindriftslovens bestemmelser. 

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.7

Grunnlagsdata i Melding om reindrift (MOR):

 • Bidra med utvikling av nytt fagsystem etter forespørsel fra Landbruksdirektoratet
 • Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om avvik mellom MOR og vedtak truffet i Reindriftsstyret.
FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.8

Utarbeide en plan og risikovurdering for gjennomføring av reinpramming etter mal fra Landbruksdirektoratet. Frist 1.4 og 1.9.

Bakgrunnsinformasjon

FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.9

Utarbeide en plan for gjennomføring av telling for reindriftsåret 2019/2020 etter mal fra Landbruksdirektoratet. Frist 1.7.2019. Orientere Landbruksdirektoratet om avvik mellom MOR og resultatet av telling senest 3 uker etter at telling i distrikt er gjennomført. 

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.10

Bidra til bevisstgjøring omkring det ansvar offentlige myndigheter har når det gjelder Grunnloven § 108 og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, samt følge opp internasjonale konvensjoner og lover knyttet til den grenseoverskridende reindriften.

Evt ha et punkt på dette i samarbeid med KMD. Vurderes. 

Bakgrunnsinformasjon

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.11

Gi innspill til endringer og forbedringer i reindriftsavtalen til Landbruksdirektoratet innen 01.09. 

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.12

Bidra til å øke kunnskapen om reindriftens arealbehov og reindriftens medvirkning i arealprosesser, gjennom dialog med kommunene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.13

Samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen. 

 Vurderer noe inn på autorisasjonsbevis her...

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.14

Innrette bruken av virkemidlene i skogbruket slik at de styrker langsiktige investeringer i oppbygging og skjøtsel av ny skog med hensyn til skogproduksjon og fremtidig verdiskaping

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD ASD HOD JD KD Landbruk og mat Helsedirektoratet

5.1.6.15

Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids-, og sosialområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.16

- Mobilisere til utvikling av ulike produksjoner i og i tilknytning til landbruket regionalt og overfor kommunene. Følge opp ambisjonene som er synliggjort i meld.st. (2014-2015) Gården som ressurs- marknaden som mål, samt strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressurser.

 - Forvalte midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket.

- Følge opp Regionalt næringsprogram, i samarbeid med det regionale partnerskapet, og gi signal til Innovasjon Norge om prioriteringer i forvaltning av IBU-midler innen 01.02. med kopi til LMD. 

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.17

Videreutvikle økologisk landbruk som en del av landbruket i fylket

Bakgrunnsinformasjon

FMOV LMD Landbruk og mat

5.1.6.18

Ivareta særskilt satsing på jord og jordkultur, gjennom prosjektet om Foregangsfylket for levende matjord. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.19

Være en regional pådriver og samarbeide med regionale aktører for å bidra til å oppnå målsettingene om nok og trygg mat, økt matmangfold, interesse for utvikling av Matnasjonen Norge og matglede på institusjoner. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.20

Gi innspill om endringer og forbedringer i jordbruksavtalen etter nærmere bestilling fra Landbruksdirektoratet.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.21

Bidra til økt bruk av skogråstoff til bioenergi og økt bruk av tre.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.22

Sikre planmessig oppfølging av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i dialog med kommunene. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.23

Påse at kommunene overvåker skogen av hensyn til skogskader, og melder skader til NIBIO.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.24

Påse at kommunene gjennomfører resultatkontroll av skogbruk og miljø. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.25

Tydeliggjøre kommunenes lovpålagte kontrollansvar knyttet til foryngelsesplikten i skogbruksloven. Mangelfull kontroll bør få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske virkemidler på skogområdet. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.26

Bidra til videreutvikling av skogsveinettet gjennom veiledning, bistand i arbeidet med kommunale hovedplaner for skogsveier og tilstandsregistrering av eldre veier.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.27

Informere om og administrere skogfondordningen. Kopi av revisjonsberetning sendes Landbruksdirektoratet innen 1.6.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.28

Bidra til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin årlige rapport om bærekraftig skogbruk.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.29

Behandle klager etter konsesjonsloven, jordloven, skogloven og odelsloven. Gi faglig støtte og opplæring av kommunene i regelverket etter eiendomslovgivningen, slik at nasjonal politikk blir ivaretatt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.30


Forvalte regelverket for regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt kontrollere at produsentene overholder konsesjonsgrensene og reglene for driftsfellesskap. Kopi av brev der fylkesmannen fatter vedtak om driftsfellesskap eller når konsesjoner faller bort skal sendes Landbruksdirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.31

Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om saker etter jord- og konsesjonslovgivningen som har vært til behandling hos Sivilombudsmannen.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.32

Fylkesmannen skal informere og påse at kommunene gjennomfører risikobasert stedlig kontroll av skogkulturtiltak finansiert gjennom NMSK og/eller skogfond. 

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.33

Tilfredsstillende oppfølging av hovedplan for skogbruksplanlegging

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.34

Fylkesmannen skal påse at jordvernet blir ivaretatt i kommunale og regionale planer, i tråd med regjeringens jordvernstrategi.   

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.35

Bidra med informasjon, opplæring og kvalitetssikring slik at kommunene rapporterer korrekt gjennom KOSTRA-Landbruk

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.36

FM skal være et kompetansesenter for kommunene på landbruk gjennom formidling av nasjonal politikk og bevisstgjøring av kommunenes rolle og ansvar med vekt på god forvaltning og kontroll av økonomiske og juridiske virkemidler. (Arrangere minst en samling for kommunene hvert år?)

5.1.7 Kommunal styring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.1.7.1

Økonomiforvaltning

Fylkesmannen skal:

 • Veilede/informere kommuner om økonomibestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.
 • Informere kommuner om veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring.
 • Veilede/informere kommuner om KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon.
 • Melde kommuner inn eller ut av ROBEK.
 • Fordele skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen. Skjønnsmidler skal fordeles etter en helhetlig vurdering av behovet i hver enkelt kommune.
 • Ved behov foreta saksbehandling som gjelder naturskade/uforutsette hendelser.

 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.1.7.2

Kontroll og godkjenning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven, herunder:

 • Låneopptak og budsjettvedtak for ROBEK-kommuner.
 • Kommunale vedtak om garantier over 500 000 kroner.
 • Låneopptak for interkommunale selskaper hvor minst en av deltakerkommunene er oppført i ROBEK.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.1.7.3

Modernisering i kommunene

Stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Det skal ikke gis prosjektskjønnsmidler til ordinær drift.

Prosjekter som mottar skjønnsmidler, skal evalueres og formidles.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.1.7.4

Kommuneinndeling

 • Stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte
  kommunene, synliggjøre konsekvenser av status quo og der det er hensiktsmessig bidra til kommunesammenslåinger.
 • Sørge for god og oppdatert kompetanse om inndelingsloven.
 • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse, og tolke loven i aktuelle saker.
 • Bistå kommuner som har vedtatt å slå seg sammen, blant annet ved veiledning om kommuneloven og annet relevant regelverk.
 • Forberede og, der fylkesmannen har myndighet, avgjøre saker om endring og/eller fastsettelse av kommune- eller fylkesgrenser i tråd med inndelingsloven og rundskriv H-10/15.
 • Melde kommuner inn i ROBEK, jf. inndelingsloven § 16 a.
 • Motta uttalelser fra fellesnemnda om årsbudsjetter og økonomiplaner for kommunene, jf. inndelingsloven § 26, tredje ledd. 
 • Lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang, jf. inndelingsloven § 28.
 • Ved behov bistå kommuner med hjelp til å forhandle fram en avtale om det økonomiske oppgjøret ved grensejustering eller deling, jf. inndelingsloven § 18.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.8 Arealforvaltning, by og samfunnsutvikling

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.1.8.1

Fylkesmannen skal legge regjeringens føringer til grunn i sitt arbeid. Det vises særskilt til hensyn som fremgår av Plan- og bygningslovens formål i §§1-1 og 3-1, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og alle statlige planretningslinjer og bestemmelser. Videre skal føringer gitt i meldinger til Stortinget følges opp.

Fylkesmannen skal formidle nasjonal politikk og prioriteringer tidlig i den regionale og kommunale planleggingen, veilede om riktig forståelse og praktisering av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og samarbeide med fylkeskommunen om dette.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.1.8.2

Fylkesmannen skal følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning ivaretas der det er behov for dette, og bidra til beslutningsrelevante plan- og utredningsprogram.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.1.8.3

Fylkesmannen skal ivareta oppgaver i henhold til rundskriv H-2/14 om bruk av innsigelser. Rundskriv og retningslinjer om nasjonale interesser og innsigelser fra departementene og statsetatene, skal legges til grunn for arbeidet.Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn

5.1.8.4

Fylkesmannen skal medvirke til at regionale og kommunale kystsoneplaner legger til rette for en balansert bruk og vern av kystsonen, samt at arealbruken på sjø og land sees i sammenheng.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn

5.1.8.5

Fylkesmannen skal  bidra til at regionale og kommunale planer i fjell og utmark avklarer langsiktige utbyggingsgrenser og sikrer balanse mellom utbygging og vern. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD KLD LMD Areal, by og samfunn

5.1.8.6

Fylkesmannen skal følge opp statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og bidra til at disse legges til grunn  i alle relevante regionale og kommunale planer.

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn

5.1.8.7

Fylkesmannen skal følge opp statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, og bidra til reduserte klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.

Fylkesmannen skal veilede og følge opp kommunene slik at vurdering av effekt på klimagassutslipp, samt mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk, finnes igjen i relevante planer og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven og annet regelverk.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn

5.1.8.8

Fylkesmannen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer legges til grunn ved utbygging av fornybar energi og kraftlinjer gjennom oppfølging av enkeltsaker i meldings-, søknads- og detaljplanfasen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.1.8.9

Fylkesmannen kan klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven der nasjonale eller vesentlig regionale interesser blir berørt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.8.10

Veilede kommuner til å kunne stille krav om forsvarlig massehåndtering.

5.1.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppgaver
Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

5.1.9.1

Informere og veilede kommunene om mål, innhold og metoder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.2

Gjennomføre øvelser med kommuner. I øvelsen skal kommunens kriseorganisasjon og overordnet beredskapsplan øves. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.3

Gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i kommunene. Tilsynene skal gjennomføres i tråd med veiledning for fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD ASD Samfunnssikkerhet og beredskap Tilsyn Helsetilsynet

5.1.9.4

Gjennomføre tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.10 Tilskuddsforvaltning / forvaltning av økonomiske virkemidler

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

5.1.10.1

Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.

Bakgrunnsinformasjon

FMVL FMTF HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

5.1.10.2

Forvalte midler til å videreføre arbeidet med å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane.

Bakgrunnsinformasjon

FMTF HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

5.1.10.3

Forvalte midler til veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin for leger i Nord-Norge.

Bakgrunnsinformasjon

FMOV FMVT FMVL FMTL FMTF HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

5.1.10.4

Forvalte tilskudd til Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.5

Sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalte Tilskudd  til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret og Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.6

Fordele midler til stillinger i det kommunale barnevernet.

Alle statsforvaltere KD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.7

Forvalte tilskudd etter gjeldende retningslinjer og regelverk på barnehage- og opplæringsområdet, inkludert informasjon, veiledning og kontroll.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.8

Fylkesmannen skal behandle søknader om tilskudd til:

 • Vannmiljøtiltak, kalking (kap. 1420 post 70.1)
 • Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt (kap. 1420 post 72)
 • Rovvilttiltak (kap. 1420 post 73)
 • Friluftsformål, ordningen Skjærgårdstjenesten (kap. 1420 post 78)
 • Verdiskaping basert på naturarven (kap. 1420 post 81)
 • Truede arter og naturtyper (kap. 1420 post 82)
 • Fisketiltak (kap. 1425 post 70)
 • Vilttiltak (kap. 1140 post 71)

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.9

Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av økonomiske virkemidler og regelverk knyttet til foretakets inntekter og velferd, og påse at forvaltningen skjer i samsvar med overordnede nasjonale føringer. Kopi av rundskriv/brev vedr. produksjonstilskudd som utarbeides av embetet og kopi av dispensasjonsvedtak knyttet til avløsning ved sykdom og fødsel skal sendes Landbruksdirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.10

Plan for risikobaserte kontroller ifm. forvaltningen av de økonomiske virkemidlene skal utarbeides årlig. Landbruksdirektoratet utarbeider veiledning til hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Bekreftelse på at kontrollplan er utarbeidet sendes Landbruksdirektoratet innen 1.4. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.11

Gjennomføre strafferettslige vurderinger av feil som avdekkes i forvaltningen av de økonomiske og juridiske virkemidlene. Kopi av politianmeldelser sendes til Landbruksdirektoratet. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.12

Fylkesmannen skal ha årlig dialog med Mattilsynet, der oppfølging av avkortning i dyrevelferdssaker, og samarbeidet regionalt og lokalt er tema.  

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.13

Prognosere erstatningsomfanget ved skader grunnet klima.

 (Legges inn under 5.1.10.19?)

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.14

Følge opp informasjonssikkerheten i de fagsystemene Landbruksdirektoratet stiller til rådighet, i tråd med fellesføringer for informasjonssikkerhet i kap. 5.2.2. Vi ber spesielt om at brukertilganger i fagsystemene gjennomgås regelmessig, og minimum en gang per år. Det bes om at eventuelle sikkerhetshendelser knyttet til Landbruksdirektoratets fagområder rapporteres til direktoratet, til adressen "sikkerhet@ldir.no". 

FMTF BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.10.15

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal løpende og innen 1. desember fatte vedtak om og innen 31. desember utbetale statsrefusjon for dekning av utgifter til tiltak som iverksettes på fastlandet, ihht. forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 5.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.16

Fylkesmannen skal gjennomføre minst en temabasert kartlegging og utredning innen produksjonstilskudd hvert år. Dere skal ta utgangspunkt i tema hvor det er størst utfordringer i eget fylke. Arbeidet skal bidra til bedre kunnskap om hvordan kommunen følger opp det aktuelle området, om regelverket følges, og hvordan det kan gjøres forbedringer m.v.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler Klagesaksbehandling

5.1.10.17

Forvalte regelverket og behandle klagesaker innen produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.18

Forvalte regelverket og være vedtaksmyndighet etter klimaberettiget skade og erstatninger etter offentlige pålegg. 

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler Klagesaksbehandling

5.1.10.19

Forvalte regelverk, og være vedtaks- og klagemyndighet for tilskudd til skogbruk og skogfond. 

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler Klagesaksbehandling

5.1.10.20

Forvalte regelverk, være vedtaks- og klagemyndighet for tilskudd til miljøtiltak i jordbruket. 

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.21

Forvalte regelverk og være vedtaksmyndighet for tilskudd til reindrift. 

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler Klagesaksbehandling

5.1.10.22

Forvalte regelverk og behandle klagesaker for tilskudd til grønt- og potetproduksjon. 

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler Klagesaksbehandling

5.1.10.23

Forvalte regelverk, være vedtaks- og klagemyndighet for velferdstiltak i jordbruket. 

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.24

Forvalte regelverk og være vedtaksmyndighet for tilskudd til veterinære reiser og tilskudd til kommunale veterinærtjenester (stimuleringstilskudd). 

5.2 Samordningsmyndighet

5.2.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle statsforvaltere ASD Folk og samfunn

5.2.1.1

Fylkesmannen skal følge opp og veilede kommuner som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD ASD BFD HOD JD Folk og samfunn Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

5.2.1.2

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014–2020) angir retningen for arbeidet med boliger og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet ut 2020.

Strategien skal bidra til at kommunene møter en samordnet stat og får bedre rammebetingelser i arbeidet. Barn og unge er en prioritert målgruppe i Bolig for velferd. I den resterende strategiperioden er to tiltak prioritert. Det er å tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig, og å etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å miste boligen sin.

Strategien skal styrke kommunenes arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Et av målene i strategien er at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Fylkesmannen skal bidra aktivt til at strategien implementeres i kommunene i tråd med forutsetningene.

Fylkesmannen skal:

Koordinere sektorovergripende oppgaver og virkemidler og bidra til at ulike statlige satsinger ses i sammenheng med Bolig for velferd, f.eks. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021), regjeringens arbeid mot barnefattigdom (BLD Prop. 1 S (2018-2019)), Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff, Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet" og fellesoppdraget 0-24-samarbeidet.

Koordinere regionale fora for boligsosiale problemstillinger. Foraene skal bidra til å samordne regionale aktørers tiltak og virkemidler for kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte. Fylkesmannen skal i samarbeid med Husbanken ta initiativ til å opprette slike fora der dette ikke allerede er etablert.

Bidra til at kommunene framskaffer egnede boliger til vanskeligstilte personer gjennom tilstrekkelig og variert boligbygging.

Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging. Fylkesmannen skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og boligsosiale forhold.

Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i ordinære planprosesser.

Medvirke til at muligheter i veiviseren.no, veileder for boligsosialt arbeid på nett, blir kjent i kommunene.

Opprette en kontaktperson for Husbanken og kommunene i boligsosiale spørsmål

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

5.2.1.3

Ha oversikt over utviklingen innen det systematiske folkehelsearbeidet i kommunene og fylkeskommunen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD HOD JD Folk og samfunn

5.2.1.4

Fylkesmannen skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og boligsosiale forhold. Fylkesmannen skal integrere det boligsosiale arbeidet i etablerte fora og læringsarenaer.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.2 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle statsforvaltere KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.2.1

Koordinert innsats for utsatte barn og unge og deres familier (0-24 samarbeidet)

Fylkesmannen skal gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket være en pådriver for tverretatlig samarbeid og samordning om utsatte barn og unge og deres familier, i fylket og i kommunene. Formålet med arbeidet er bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for at alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

5.2.2.2

Veilede kommunene om miljørettet helsevern som integrert del av det lokale folkehelsearbeidet og være pådriver overfor kommuner med skoler og barnehager som mangler godkjenning etter helselovgivningen.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.3 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.3.1

I dialog med primær- og spesialisthelsetjenesten fremme god samhandling, bidra til rolleavklaring mellom tjenester og nivåer, samt understøtte sammenhengende tjenesteforløp for den enkelte på tvers av fag, tjenester og sektorer. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.3.2

Bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjennom å:

 • bruke Iplos-data til planlegging og styring, og samarbeide med Helsedirektoratet om å arrangere IPLOS-temadager for kommunene annet hvert år.
 • ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant annet velferdsteknologi.
 • inngå et formalisert samarbeid med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.3.3

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommuner og helseforetak følger opp kravene i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Formålet er å oppnå kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tjenestene. Forskriften understreker øverste ledelses ansvar for å etterspørre kvalitetsdata, ta i bruk styringssystemer og etablere en kultur i organisasjonen for åpenhet og læring.

Fylkesmannens rolle er å være pådriver, arrangere samlinger for kommuner, støtte opp og veilede kommunen i prosesser som fører til kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.4 Miljø og klima

Oppgaver
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.2.4.1

Gjennom tidlig involvering, høringsuttalelser m.m. bidra til at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt i utredninger og planprosesser og konseptvalgutredninger, bypakker/bymiljø/byvekstavtaler, Nasjonal Transportplan, interkommunalt plansamarbeid, regionale planer og annen overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Miljø og klima

5.2.4.2

Bidra til å styrke kunnskapen og gjennomføre informasjonstiltak om reduserte utslipp fra jordbruksdrift og hvordan jordbruket kan tilpasses et klima i endring. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.4.3

Koordinere arbeidet på klimatilpasning internt og mellom embeter, samt sørge for at hensyn til klimaendringer blir integrert i relevante oppgaver.

.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Miljø og klima

5.2.4.4

Synliggjøre hvordan skog og trevirke kan bidra positivt i klimasammenheng og til det grønne skiftet gjennom å erstatte fossile utslipp samt styrking av skogens karbonopptak.

Alle statsforvaltere LMD Miljø og klima

5.2.4.5

Arbeide for økt produksjon og bruk av bioenergi i samarbeid med Innovasjon Norge.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.5 Kommunal styring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.2.5.1

Kommunerettet samordning:

 • Ivareta et tverrsektorielt samordningsansvar i forholdet mellom regional statsforvaltning og kommunene, jf. departementets retningslinjer for fylkesmannens samordningsfunksjon og kommunerettet styring (H-2143).
 • Fylkesmannsembetene skal gi råd og veiledning til kommunene for å bygge opp om målsettingen i enkelte av de bilaterale avtalene fra konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Dette gjelder avtaler der det ligger forventninger om samarbeid mellom KS regionalt og fylkesmannsembetene. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Tilsyn

  5.2.5.2

  Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren:

  • Fylkesmannen skal arbeide for at det i statlige tilsyn tas hensyn til egenkontrollen i kommunene, og at tilsyn med den enkelte kommune er hensiktsmessig.
  • Fylkesmannen skal samordne det statlige tilsynet med kommunene i tråd med gjeldende kommunelov § 60 e og ny kommunelov §§ 30-6 og 30-7 når denne trer ikraft. Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart.
  • Fylkesmannen skal arbeide for at det statlige tilsynet med kommunene bidrar til læring og forbedring i kommunene.


  Bakgrunnsinformasjon

  5.2.6 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.6.1

  Fylkesmannen skal samordne statlige interesser og bidra til at fylkeskommunen og kommunene får et mest mulig helhetlig bilde av statens forventninger og krav i planleggingen.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.2

  Fylkesmannen skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer.

  Det vises til eget brev fra KMD av 22.12.2017, ref. 14/2150-149, for en nærmere beskrivelse av oppgaven.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.3

  Fylkesmannen skal føre en oversikt over antall behandlede plansaker ved oppstart og offentlig ettersyn, antall dispensasjoner til uttalelse, behandlede klagesaker knyttet til plan-og bygningsloven, omfanget av innsigelser, meklinger, og klager fremmet av fylkesmannen (settesfylkesmannssaker).

  Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.4

  Legge til rette for samordning av planlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å sikre reindriften sammenhengende bruksarealer.

  FMTL FMNO FMTF LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.5

  Bidra til å oppdatere og kvalitetssikre reindriftsnæringens arealbrukskart.

   Slås sammen med 5.2.6.6.?

  Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.6

  Ajourholde informasjonssystem for beitebruk i utmark (IBU).

  FMTL FMNO FMTF LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.7

  Bidra til at reinbeitedistriktene har utarbeidet distriktsplaner som et viktig grunnlag for kommunale og fylkeskommunale planleggingsprosesser.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.8

  Formidle nasjonal politikk for jordvern og kulturlandskap.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.9

  Belyse konsekvenser og ivareta landbrukets- og reindriftens interesser i arealplansaker, saker etter naturmangfoldloven og ved større tiltak og prosesser.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.10

  Medvirke til at kommunene ivaretar landbrukets interesser i sine klima- og energiplaner.

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.11

  Fylkesmannen skal i samarbeid med regionale sektormyndigheter være en pådriver for økt bruk av kart og GIS i fylket.

  Fylkesmannen skal veilede og støtte kommunene og i geodataspørsmål og bidra til at disse har kunnskap om tilgjengelig geografisk informasjon.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.12

  Fylkesmannen skal i samarbeid Kartverket bidra til at kommunene følger opp bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon, som innebærer oppfølging av krav til det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Her inngår kunnskap om datasettene, kunnskap om hvordan datasettene blir gjort tilgjengelige og kunnskap om å bruke de på riktig måte.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.13

  Fylkesmannen skal delta i og ivareta Fylkesmannens regionale satsingsområder i Norge Digitalt samarbeidet i fylket.

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.14

  Fylkesmannen skal i samarbeid med Kartverket følge opp tiltakene i Nasjonal Geodatastrategi og tilhørende handlingsplan

  Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.15

  Ivareta landbrukets interesser i kartsamarbeidet Geovekst og informere om nytten av Geovekst og Norge Digitalt.

  Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn

  5.2.6.16

  Følge opp ajourholdet av arealressurskartet (AR5) i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og bidra til at kommunene holder arealressurskart (AR5) oppdatert. 

  5.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.1

  Ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket (fylkesROS) med oppfølgingsplan som er utarbeidet i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører, og i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.2

  Ta initiativ til, bidra i, veilede og samordne sivil beredskapsplanlegging og det sivil-militære samarbeidet i fylket, herunder øvelser og kompetansehevende tiltak.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.3

  Ha oppnevnt et fylkesberedskapsråd og benytte dette i den regionale samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet, herunder arrangere minimum ett møte i året og felles øvelse hvert fjerde år.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.4

  Ha en revidert beredskapsplan og plan for krisekommunikasjon basert på fylkesROS og utarbeidet i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.5

  Ha underliggende planverk knyttet til nasjonale beredskapstiltak.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.6

  Ha systemer for på kort varsel å kunne motta og eventuelt videreformidle varsel og meldinger i henhold til gjeldende rutiner og retningslinjer.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.7

  Øve og evaluere egen kriseorganisasjon minimum en gang i året. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.8

  Ved uønskede hendelser samordne krisehåndteringen i regionen gjennom fylkesberedskapsrådet, med øvrige aktuelle aktører og med berørte kommuner.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.9

  Ved uønskede hendelser benytte krisestøtteverktøyet DSB-CIM.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.10

  Sende ukerapport og situasjonsrapport til DSB iht. gjeldende rutiner og retningslinjer.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD ASD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.11

  Varsle Helsedirektoratet om større hendelser i fylket som berører helse- og sosialsektoren.Varsle Arbeids- og velferdsdirektoratet om større hendelser i fylket som medfører økt behov for sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.2.7.12

  Ta initiativ til å følge opp evalueringer etter regionale øvelser og uønskede hendelser for å sikre læring og utvikling. Evalueringsrapporter skal sendes til DSB. 

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV FMIN FMTL FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.13

  Bistå i regionvis innføring av nye brukergrupper for å sikre størst mulig samfunnsmessig gevinst av landsdekkende Nødnett, med spesiell fokus på viktige samfunnssikkerhetsaktører i fylket.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.14

  Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innen ekstremvær og klimaendringer.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.15

  Fylkesmannen skal gjennomføre et årlig sivil-militært kontaktmøte for landsdelen.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere LMD JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.16

  Bidra med skogfaglig kompetanse i regional og lokal skogbrannberedskap.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere LMD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.17

  Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Landbruks- og matdepartementets område, jf. brev av 20.4.2012.

  FMTL FMNO FMTF LMD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.18

  Lede arbeidet i beredskapsutvalgene for reindrift og bidra til god dialog og samhandling med Mattilsynet og Landbruksdirektoratet om beitesituasjonen og dyrevernmessige forhold.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.19

  Fylkesmannens skal på anmodning bistå i Forsvarets arbeid med nøkkelobjektene. Fylkesmannen og Forsvaret skal videreutvikle samarbeidet knyttet til sivile nøkkelobjekt, jf. instruks om sikring og beskyttelse av objekter.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.2.8 Tilsyn

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helsetilsynet

  5.2.8.1

  Fylkesmannen skal årlig legge en plan for å samordne tilsyn på Statens helsetilsyns områder. Planlagte tilsyn registreres i NESTOR.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD BFD Helsetilsynet

  5.2.8.2

  Fylkesmennene innen samme region skal i fellesskap legge en plan for tilsyn med spesialisthelsetjenesten og med Bufetat. Dette arbeidet koordineres av hhv. Kontaktfylkesmannen for helseregion og koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufetat.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV FMIN FMVL FMTL FMTF BFD Helsetilsynet

  5.2.8.3

  Ved tilsyn med Bufetat skal koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufetat samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen. Som følge av strukturreformen vil Helsetilsynet ta initiativ til at det inngås nye avtaler om hvem som skal være koordinerende fylkesmann for tilsynet med Bufetat.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV FMVL FMTL FMTF HOD Helsetilsynet

  5.2.8.4

  Statens helsetilsyn har utpekt en fylkesmann i hver helseregion som kontaktfylkesmann for oppgaver som gjelder spesialisthelsetjenesten: Fylkesmannen i Oslo og Viken (Helseregion Sør-Øst), Fylkesmannen i Vestland (Helseregion Vest), Fylkesmannen i Trøndelag (Helseregion Midt-Norge) og Fylkesmannen i Troms og Finnmark (Helseregion Nord).

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV FMIN FMRO FMVL FMNO FMTF HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.2.8.5

  Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av fylkesmannen i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Fylkesmannen i Vestland, etter avtale med Fylkesmannen i Rogaland), UNN/Narvik HF (Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter avtale med Fylkesmannen i Nordland) og Sykehuset Innlandet Kongsvinger HF som overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019 (hvor tilsynet gjennomføres av Fylkesmannen i Oslo og Viken etter avtale med Fylkesmannen i Innlandet).

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KLD Tilsyn

  5.2.8.6

  Delta i det regionale/lokale samordningsarbeidet og samordne tilsynsaktiviteten med andre tilsynsetater, herunder HMS-etatene, i tråd med tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. 

  Bakgrunnsinformasjon

  5.3 Rettssikkerhetsmyndighet

  5.3.1 Folk og samfunn

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

  5.3.1.1

  Gi råd og veiledning til politiet, vegmyndighetene, helsepersonell og publikum i spørsmål om helsekrav til førerkort. Fylkesmannen skal behandle søknader om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav, samt ta imot meldinger om ikke oppfylte helsekrav, jf. helsepersonelloven § 34. Fylkesmannen skal vurdere disse meldingene og sende tilrådning til politiet om å tilbakekalle føreretten hvis helsekravet ikke er oppfylt. Førerkortsakene skal registreres i registreringssystemet Trafikk, eller tilsvarende register etter nærmere presisering.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV BFD Folk og samfunn

  5.3.1.2

  Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven §§ 16 og 18 a, og brudvigjingslova § 11.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn

  5.3.1.3

  Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.:

  • Fylkesmannen skal behandle saker som følger av ekteskapsloven og lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
  • Fylkesmannen skal behandle søknader om skiftefritak, jf. ekteskapsloven § 8.
  • Fylkesmannen skal rettlede forstandere i registrerte trossamfunn og livssynssamfunn med vigselsrett.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Folk og samfunn

  5.3.1.4

  Søknader om fri sakførsel og fritt rettsråd:

  • Fylkesmannen skal behandle saker i første instans etter rettshjelpsloven med tilhørende forskrifter.
  • Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget til Statens sivilrettsforvaltning.
  • Fylkesmannen skal etablere systemer og rutiner som sikrer tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen.
  Alle statsforvaltere JD Folk og samfunn

  5.3.1.5

  Forliksråd:

  • Fylkesmannen skal foreta oppnevninger av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene etter valg foretatt av kommunestyret og føre tilsyn med de administrative sidene ved forliksrådenes virksomhet, jf. domstolloven § 58, sammenholdt med domstolloven § 1.
  • Fylkesmannen skal kontrollere om valget av forliksrådsmedlemmene er lovlig og utferdige oppnevnelsen av de som er valgt, jf. domstolloven § 58.
  • Fylkesmannen skal påse at forliksrådsmedlemmene signerer forsikringen og at denne sendes til fylkesmannen, jf. domstolloven § 60. Forsikringene oppbevares av fylkesmannen.
  • Fylkesmannen skal følge opp mangelfull virksomhet eller kritikkverdige forhold på et generelt grunnlag.
  • Fylkesmannen skal følge opp henvendelser fra forliksrådene selv, kommuneadministrasjonen og eventuelt videreformidle henvendelser til Justis- og beredskapsdepartementet.
  Alle statsforvaltere JD Folk og samfunn

  5.3.1.6

  Tomtefeste:

  • Fylkesmannen skal avgjøre enkeltsaker vedrørende krav fra fester om innløsing av festetomter etter tomtefesteloven, herunder behandle søknader om oppreisning for fristoversittelse, og avgjøre hva som skal følge med ved innløsing ved punktfeste og i område der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.
  • Fylkesmannen skal foreta forberedende saksbehandling og innhente uttalelser for å kunne vurdere om det skal gis samtykke til innløsing av festetomt for visse eldre festesaker.
  • Fylkesmannen skal forberede klagesaker til Statens sivilrettsforvaltning.
  Alle statsforvaltere JD Folk og samfunn

  5.3.1.7

  Navneloven:

  • Fylkesmannen skal behandle klager over vedtak fattet av skattekontorene i henhold til navneloven.
  • Saker om førstegangs navnevalg for barn skal prioriteres fremfor navneendringer for voksne.
  Alle statsforvaltere KUD Folk og samfunn

  5.3.1.8

  Tros- og livssynsamfunn

  Behandle saker etter lov om trudomssamfunn og ymist anna med forskrifter og lov om tilskott til livssynssamfunn med forskrifter. Utbetale statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

  Alle statsforvaltere KUD Folk og samfunn

  5.3.1.9

  Gravferdsloven

  Behandle søknader om privat gravplass for nedsetting av askeurne, behandle søknader om tillatelse til å spre aske for vinden, behandle klager over enkeltvedtak som er truffet av kommunen i medhold av gravferdsloven.

  Alle statsforvaltere KUD Folk og samfunn

  5.3.1.10

  Lov om helligdager og helligdagsfred

  Fylkesmannen skal behandle søknader om dispensasjon fra påbud om at utsalgssteder skal holde stengt mens helligdagsfreden varer. Behandle søknader om å få fastsatt forskrift om at et område skal regnes som typisk turiststed.

  Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

  5.3.1.11

  Fylkesmannen kan fatte vedtak om fullføring av oppmålingsforretning som kommunen ikke har fullført innen oppgitt frist jf. matrikkellova § 35 tredje ledd. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

  5.3.1.12

  Fylkesmannen kan pålegge kommunen å tildele vegadresser når det anses nødvendig, jf. matrikkelforskriften § 55.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.3.2 Barnehage og opplæring

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.3.2.1

  Informere og veilede om barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMTF KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

  5.3.2.2

  Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling, og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 

  Ved gjennomføring av tilsyn skal Fylkesmannen involvere Sysselmannen for å ta hånd om de særskilte utfordringene for Svalbard. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.3.2.3

  Ivareta rollen som håndhevingsmyndighet og behandle meldte saker om elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslovens § 9 A-6 og friskoleloven § 2-4. 

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV KD Barnehage og opplæring

  5.3.2.4

  Embetet har følgende oppgaver overfor norske friskoler i utlandet:

  • Behandle klagesaker.
  • Informere og veilede om regelverket.
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
  • Gjøre vedtak om spesialundervisning.
  • Utbetale tilskudd til spesialundervisning.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMVL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

  5.3.2.5

  Forvalte tilskudd og gjennomføre andre oppgaver knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.3.2.6

  Bidra til at samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager og samiskopplæring i grunnopplæringen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.3.2.7

  Bidra til at barn i barnehagen og elever, lærlinger og voksne i grunnopplæringen, som har rettigheter som en nasjonal minoritet, får oppfylt disse rettighetene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMTF KD Barnehage og opplæring

  5.3.2.8

  Bidra til at opplæring i finsk som andrespråk for elever som har rettigheter til dette skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.3.2.9

  Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barnehage og skole. 

  Bakgrunnsinformasjon

  5.3.3 Familier, barn og unge

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

  5.3.3.1

  Veiledning og informasjon innen familierettens område

  Fylkesmannen skal veilede og rettlede kommuner og publikum om lover på familierettens område, herunder om mekling.

  Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

  5.3.3.2

  Informasjon om biologisk opphav

  Fylkesmannen skal gi ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor fylkesmannen har gitt adopsjonsbevilling, jf. forskrift 22. juni 2018 nr. 960 punkt punkt IV.

  .

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

  5.3.3.3

  Saksbehandling etter barneloven

  Fylkesmannen skal behandle saker etter barneloven med tilhørende rundskriv:

  • Stadfeste avtaler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær slik at de får tvangskraft, når begge foreldrene ber om det, jf. barneloven § 55 første ledd.
  • Behandle saker om reisekostnader ved samvær, jf. barneloven § 44 andre ledd.
  • Behandle klager over avslag på opplysninger om barnet, samt krav om tap av opplysningsretten, jf. barneloven § 47 andre og tredje ledd.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

  5.3.3.4

  Implementering av Barnekonvensjonen

  Fylkesmannen skal bistå kommunene med å implementere Barnekonvensjonen i sitt arbeid på alle områdene til Fylkesmannen, jf. Sjumilssteget. Fylkesmannen skal både internt og eksternt arbeide for å sikre at Barnekonvensjonen legges til grunn for den samordnede innsatsen og for å sikre gode helhetsløsninger for barn og unge.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

  5.3.3.5

  Fylkesmannen skal bidra til å gjøre fritidserklæringen kjent i kommunene. Fritidserklæringen har en intensjon om at alle barn og unge skal ha en mulighet til å delta jevnlig i minst en fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, jf. FNs barnekonvensjon, artikkel 31 Lek og fritid.

  Gjennom sin kunnskap om barn og unges levekår i kommunene skal Fylkesmannen bidra til at kommunene legger forholdene til rette for et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger. Dette er et viktig virkemiddel for sosial inkludering og deltakelse for barn og unge i lokalsamfunnet.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.3.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.1

  Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.2

  Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMRO HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.3

  Samarbeide med Helsedirektoratet om fortolkning, forvaltning og regelverksutvikling av lover og forskrifter knyttet til helse på petroleumsfeltet, og behandle søknader om godkjenning av petroleumsleger og dykkerleger. Fylkesmannen i Rogaland er også sekretariat for Klagenemnda.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.4


  Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og skal behandle saker i første instans etter vergemålsloven med tilhørende forskrifter, samt utlendingsloven kapittel 11 A med tilhørende forskrifter.

  Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.5

  Fylkesmannen skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Fylkesmannen skal ha kompetanse på sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og formidle dette videre i forbindelse med opplæringen av verger og representanter. Fylkesmannen skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

  Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område. Tilsyn skal innbefatte både økonomiske disposisjoner og utførelse av oppdraget for øvrig. Gjennomførte tilsyn skal dokumenteres.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.6

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvar for å bistå øvrige fylkesmannsembeter med opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen.

  Informasjon som Fylkesmannen mottar i forbindelse med håndtering av transittfasen, og som kan være nyttig for de øvrige fylkesmannsembetene, skal formidles videre så snart som mulig. 

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal i forbindelse med oppdraget øke sin kompetanse på menneskehandel og bidra til at denne kompetansen spres til øvrige embeter og til representantene. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.7


  Fylkesmannen skal sikre at lovpålagte oppgaver blir gjennomført innen rimelig tid, ha kontroll på restansesituasjonen og sikre god tilgjengelighet i førstelinjen.

  I akutte tilfeller i forbindelse med avhør av barn og særlig sårbare fornærmede og vitner i straffesaker, skal fylkesmannen ha oppnevnt verge så snart som mulig.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.8


  Fylkesmannen skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

  Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering kontrollere vergeregnskap utover sentralt uttrekk.  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.9


  Fylkesmannen skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som fylkesmannen forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.10


  Fylkesmannen skal arbeide kontinuerlig med å oppdatere data og forbedre datakvaliteten i saksbehandlingssystemet VERA.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.11

  Fylkesmannen skal gjennomgå løpende vergemål  med hensyn til individtilpasning og mandatuforming når dette anses som nødvendig og hensiktsmessig

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.12

  Sosialtjenesteloven

  Fylkesmannen skal holde opplæring i loven og forskrifter for ansatte i NAV-kontoret, og eventuelt andre ansatte i kommunen. Opplæringen skal koordineres med NAV region.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.13

  Sosialtjenesteloven

  Fylkesmannen skal gi NAV-kontorene tilbud om faglig veiledning og spre erfaringer og resultater fra tilsyn til NAV-kontor og kommunene i fylket.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.14

  Behandle søknad om fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.15

  Motta pasientjournaler etter opphør av virksomhet mv og oppbevare dem dersom vilkårene i forskrift om pasientjournal er oppfylt.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.16

  Fylkesmannen skal i henhold til delegasjon behandle anmodning om samtykke etter straffeprosessloven § 118 og tvisteloven § 22-3 i at kommunalt ansatte i arbeids- og velferdsforvaltningen avgir vitneforklaring for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.17

  Oppnevne medlem til abortnemndene og dekke medlemmets utgifter knyttet til nemndsarbeid.  Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til oppnevning, drift og administrasjon av de fylkesvise steriliseringsnemndene, samt godkjenning av private sykehus mv. som utfører sterilisering.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.18


  Før opprettelse av vergemål skal fylkesmannen gjennomføre samtale med personen det er begjært vergemål for. Formålet er blant annet å kartlegge om vedkommende ønsker vergemål, og hva vedkommende ønsker hjelp til. Unntak kan gjøres når samtale vurderes som umulig eller formålsløst.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.19

  Behandle søknader om dispensasjoner fra forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.20

  Godkjenne inngrep i forbindelse med donasjon av organer eller uttak av fornybart vev fra personer under 18 år, fra personer som mangler samtykkekompetanse og personer som er uten rettslig handleevne.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.21

  Fylkesmannen har oppgaver knyttet til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.22


  Det skal fremgå av vedtak om opprettelse av vergemål hvilken vurdering som er gjort av vergehavers samtykkekompetanse, hvorvidt samtale med vergehaver er gjennomført og at omfanget av vergemålet er vurdert.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.3.4.23

  Fylkesmannen har enkelte oppgaver knyttet til oppnevning og drift av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.24

  Fritak for taushetsplikt

  Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barneverntjenesten.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.25

  Fylkesmannen skal bruke tilgjengelige digitale løsninger for en mest mulig effektiv vergemålsforvaltning. Fylkesmannen skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.26


  Fylkesmannen skal gjennomføre årlige brukerundersøkelser blant vergene i sitt område. Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for å utforme undersøkelsene.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.27

  Fylkesmannen skal ha et forsvarlig og helhetlig system for internkontroll på vergemålsområdet som er tilpasset risiko og vesentlighet.

  5.3.5 Miljø og klima

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  5.3.5.1

  Innenfor motorferdsel utføre lovlighetskontroll av kommunens vedtak.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.3.6 Kommunal styring

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  5.3.6.1

  Kommunalrett:

  • Sørge for god og oppdatert kompetanse i kommunalrett.
  • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter kommuneloven, og tolke kommuneloven i aktuelle saker. Fylkesmannen skal vise varsomhet og ikke tilrå konkrete løsninger i enkeltsaker, men heller peke på hvilke muligheter som ligger innenfor lovens rammer, siden kommunene har selvstendig ansvar for sin lovanvendelse.
  • Behandle lovlighetsklager fra medlemmer av kommunestyret og eventuelt foreta lovlighetskontroll av eget tiltak jf. gjeldende kommunelov § 59 og ny kommunelov § 27-1 når denne trer ikraft.
  • Sørge for god og oppdatert kompetanse knyttet til regelverket om modeller for interkommunalt samarbeid. Fylkesmannen skal veilede om muligheter og begrensninger reglene for interkommunalt samarbeid i kommuneloven og IKS-loven gir. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  5.3.6.2

  Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren:

  • Veilede kommuner og private om forvaltningsrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til offentleglova.
  • Behandle klager etter offentleglova og forvaltningsloven, dvs. klager på enkeltvedtak truffet av kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd og offentleglova § 32.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.3.7 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.3.7.1


  Fylkesmannen skal etter behov vurdere den juridiske holdbarheten av kommuneplaner og reguleringsplaner.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.3.7.2

  Fylkesmannen skal behandle krav om sakskostnader etter forvaltningsloven i plan- og byggesaker, jf. forvaltningsloven § 36.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.3.7.3

  Fylkesmannen skal bistå Regjeringsadvokaten i rettssaker der Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet er saksøkt. Fylkesmannen skal utarbeide utkast til tilsvar og møte som partsrepresentant i slike saker.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  5.3.7.4

  Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område

  Fylkesmannen skal:

  • avgjøre ekspropriasjonssøknader som førsteinstans etter oreigningsloven § 2 nr.12 og 31.
  • vurdere å gi samtykke til ekspropriasjon der dette kreves etter plan- og bygningsloven kap. 16.
  • behandle klagesaker der kommunen har ekspropriasjonshjemmel etter plan- og bygningsloven kap. 16.
  • avgjøre søknader om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 på bygningsrettens område.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.3.8 Tilsyn

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere BFD Tilsyn

  5.3.8.1

  Tilsyn med krisesentertilbudet

  Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8 i lov om kommunale krisesentertilbud, jf. loven § 9. Fylkesmannen skal gjøre Bufdirs veileder med faglige anbefalinger om kvalitet og innhold i krisesentertilbudet kjent i kommunene, i samarbeid med RVTS. Veilederen ble lansert i 2018. Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Tilsyn

  5.3.8.2

  Tilsyn med familievernkontor:

  • Fylkesmannen skal kontrollere om virksomheten er i tråd med lover og forskrifter gjennom tilsyn.
  • Risikovurderinger av hele familievernkontorets virksomhet skal ligge til grunn for valg av tema for tilsynet. Tilsynet skal rettes mot sentrale og prioriterte områder med høy risiko for mangler.
  • Det anbefales at fylkesmannens tilsyn gjennomføres som systemrettet tilsyn. I dette ligger anbefaling om at familievernkontorets arbeid med internkontroll gjennomgås.
  • Tilsyn skal gjennomføres minimum hvert tredje år eller oftere dersom det vurderes som nødvendig. jf. gjeldende retningslinjer.

  Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.3

  Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Fylkesmannen skal også vurdere om helsepersonell har brutt plikter i helselovgivningen. Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 6 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.4

  Fylkesmannens skal i sin dialog med helseforetakene og ved tilsynsvirksomhet ha oppmerksomhet på etterlevelse av plikten til å varsle om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Fylkesmannen skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn, og kan delta på stedlig tilsyn der dette anses nødvendig. Det er vedtatt at varslingsplikten skal utvides til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, jf. endret spesialisthelsetjenestelov § 3-3 a, ny kommunelov § 12-3 og i ny tilsynslov § 6. Utvidelsen forventes å tre i kraft fra andre halvdel av 2019.  Fylkesmannen påregnes å ha oppmerksomhet på alle sider ved varselordningen, og skal bidra til implementeringen av ordningen. Helsetilsynet vil komme tilbake til nærmere beskrivelse av oppgaven.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.5

  I saker der Helsetilsynet ikke gjennomfører stedlig tilsyn etter et varsel og saken oversendes fylkesmannen til vurdering, skal fylkesmannen vurdere om det skal startes tilsynssak som skal behandles i tråd med veileder og de frister som der er satt. Fylkesmannen skal alltid involvere og vurdere samtale med pårørende i tilsynssaker som er åpnet på grunnlag av varsel i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Kopi av avsluttende brev i tilsynssakene oversendes Statens helsetilsyn.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.6

  Fylkesmannen skal bistå politi- og påtalemyndighet i vurdering av alvorlige hendelser, og mulige overtredelser etter helsepersonelloven og eventuelle brudd på alternativ behandlingsloven. Fylkesmannen skal vurdere om etterforskning bør settes i gang. Saker som er ferdig etterforsket skal fylkesmannen sende til Statens helsetilsyn for vurdering av om det skal begjæres påtale etter helsepersonelloven § 67 eller alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.7

  Fylkesmannen skal følge opp varsler fra helseinstitusjon om innleggelse med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, om tilbakeholdelse av rusmiddelavhengige, herunder gravide.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.8

  Planlegging av tilsyn skal bygge på en risikovurdering med utgangspunkt i kunnskap fra tilsyn, klagebehandling og kartlegginger.

  Fylkesmannen skal sende forslag til tema for landsomfattende tilsyn når Statens helsetilsyn inviterer til det.

  Alle statsforvaltere BFD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.9

  I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen etter egen risikovurdering føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste og Bufetat, og avgjør selv form og omfang på tilsynet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.10

  Tilsyn med barnevernet

  • Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven, jf. barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd og 2-3 b.
  • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn, og med omsorgssentre for mindreårige, jf. barnevernloven § 2-3 b, tredje ledd.Tilsynsbesøk skal skje når det kan forventes at barn er til stede. De som gjennomfører tilsynet skal ta kontakt med det enkelte barn og spørre om barnets syn på oppholdet. Det forventes av fylkesmennene har systematisk oversikt over risiko og sårbarhet ved institusjonene i sitt fylke, og tar utgangspunkt i dette ved gjennomføring av tilsyn.
  • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b, fjerde ledd.

  Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang i barneverninstitusjoner og ved omsorgssentre for mindreårige, og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere ASD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.11

  I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen føre tilsyn med sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet.

  Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.12

  Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester basert på egne risikovurderinger, og avgjør selv form og omfang på dette tilsynet.  I tillegg skal fylkesmannen gjennomføre landsomfattende tilsyn med tema bestemt av Statens helsetilsyn.

  Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet. Gjennomføring av tilsyn med spesialisthelsetjenesten skal skje koordinert i helseregionen og de landsomfattende tilsynene skal gjennomføres med regionale tilsynslag, jf. oppgave 5.2.8.4.

  Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter og personell hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang innen helse- og omsorgssektoren og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.13

  Fylkesmannen skal gjennomføre stedlig tilsyn der fylkesmannen har godkjent gjeldende vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning, og hvor det ikke tidligere har vært gjennomført stedlig tilsyn. Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering gjennomføre andre stedlige tilsyn der det utføres eller er stor sannsynlighet for at det utføres tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Fylkesmannen skal prioritere stedlig tilsyn der det foreligger vedtak om inngripende tvangstiltak.

  Fylkesmennene skal sende kopi av rapporter etter stedlige tilsyn til Statens helsetilsyn.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.14

  Som hovedregel skal fylkesmannen innhente og bruke erfaring fra barn og voksne som brukere, pasienter og pårørende i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.15

  Fylkesmannen skal kontrollere barneverntjenestenes fristskjema og følge opp med relevante tilsynsaktiviteter. Ved vedvarende fristoversittelser skal fylkesmannen vurdere å ilegge mulkt. Kopi av vedtak om ileggelse av mulkt skal sendes til Statens helsetilsyn til orientering.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.16

  Fylkesmannen skal vurdere om kopi av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Fylkesmannen skal på eget initiativ gjennomgå og overprøve vedtak som har vart mer enn 3 måneder.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.17

  Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven om planlagte skadeavvergende tiltak og tiltak for å dekke grunnleggende behov for personer med utviklingshemming, og behandle søknader om dispensasjon fra utdanningskrav. Overprøving av vedtak og behandling av søknader om dispensasjon skal skje fortløpende og minst 90 prosent skal være behandlet innen 3 måneder.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.18

  Fylkesmannen skal gjennomgå meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Tilsyn

  5.3.8.19

  Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende Metodehåndbok, retningslinjer og omfangskrav.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Tilsyn

  5.3.8.20

  Føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller, jf. barnehageloven § 9 andre ledd.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima Tilsyn

  5.3.8.21

  Fylkesmannen skal:

  • Bruke Forurensning aktivt i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.
  • Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegert industri samt følge gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og fylkesmannen.
  • Veilede kommuner, bransjer og virksomheter i forurensningsregelverket.
  • Stille krav ved akutt forurensning dersom myndighet blir delegert fylkesmannen i enkeltsaker. 

  Bakgrunnsinformasjon

  FMRO HOD Tilsyn Helsetilsynet

  5.3.8.22

  Fylkesmannen i Rogaland skal i samarbeid med Petroleumstilsynet føre tilsyn med helsetjenesten på innretninger i norsk olje- og gassindustri med hjemmel i petroleumsloven.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Tilsyn

  5.3.8.23

  Varsle Udir om risiko ved friskoler etter gjeldende retningslinjer. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere ASD BFD Helsetilsynet

  5.3.8.24

  Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 5 måneder eller mindre for saker på ASDs område. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp

  Bakgrunnsinformasjon

  5.3.9 Klagesaksbehandling

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

  5.3.9.1

  Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

  Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

  5.3.9.2

  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (introduksjonsloven)

  Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter og organisere etterutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere BFD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

  5.3.9.3

  Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter barnevernloven (med forskrifter). Minst 90 prosent av klager på bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre skal behandles innen 1 måned. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere ASD HOD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

  5.3.9.4

  Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven, tannhelsetjenesteloven, folkehelselovens kapittel 3 (miljørettet helsevern) og sosialtjenesteloven i henhold til veiledere for saksbehandling fra Statens helsetilsyn.

  Minst 90 prosent av klagesakene skal være avsluttet innen 3 måneder.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

  5.3.9.5

  Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Klagesaksbehandling Helsetilsynet Helsedirektoratet

  5.3.9.6

  Fylkesmannen skal behandle klager på meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkesmannen skal forberede eventuelle klagesaker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere NFD HOD Klagesaksbehandling Helsedirektoratet

  5.3.9.7

  Behandle klager på enkeltvedtak etter alkohollovens § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7

  Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

  5.3.9.8

  Behandle klager knyttet til barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere SD Klagesaksbehandling

  5.3.9.9

  Fylkesmannen er klageinstans i avkjørselssaker for riksveger, jf. vegloven § 11. Fylkesmannen vil dermed være klageinstans for vedtak som regionvegkontoret fatter i henhold til vegloven §§ 40, 41, 42 og 43 for riksveger.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima Klagesaksbehandling

  5.3.9.10

  Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter relevante miljølover med tilhørende forskrifter hvor fylkesmannen er tillagt myndighet som klageinstans.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

  5.3.9.11

  Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter matrikkellova jf. matrikkellova § 46. Tvist om gjennomføring av oppmålingsarbeid avgjøres av fylkesmannen, jf. matrikkellova § 47.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

  5.3.9.12

  Fylkesmannen skal behandle klager over kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, herunder begjæringer om utsatt iverksettelse av vedtak etter forvaltningsloven § 42.

  Klager over kommunens vedtak i byggesaker skal avgjøres av fylkesmannen innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften. Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42. For disse sakene gjelder en tidsfrist for behandlingen på 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Klagesaksbehandling Helsedirektoratet

  5.3.9.13

  Behandle klager på vedtak om tvungen legeundersøkelse og vedtak om behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven. Fylkesmannen skal avgjøre om de formelle og materielle vilkårene er tilstede og fatte vedtak om opphør eller stadfestelse av vedtakene eller oppheve vedtakene og sende tilbake til
  institusjonen for ny behandling. Helsedirektoratet utarbeider maler for
  fylkesmannens klagevedtak.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Klagesaksbehandling Helsedirektoratet

  5.3.9.14

  Behandle klager på kommunale enkeltvedtak etter tobakksskadeloven §§ 8 og 9.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Klagesaksbehandling

  5.3.9.15


  Fylkesmannen skal behandle klager over kommunens vedtak i seksjoneringssaker, jf. eierseksjonsloven § 16. Kompetansen til å behandle klager er delegert til fylkesmennene.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KMD Klagesaksbehandling

  5.3.9.16


  Fylkesmannen skal behandle klager på kommunestyrets vedtak om å benytte seg av forkjøpsrett etter lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.4 Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

  5.4.1 Barnehage og opplæring

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.4.1.1

  Formidle informasjon til sentrale myndigheter om virkningen av statlig politikk innenfor barnehage- og grunnopplæringsområdet.

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.4.1.2

  Formidle funn fra gjennomførte tilsyn til barnehagemyndigheter, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, berørte elever og foreldre, andre relevante målgrupper og befolkningen for øvrig.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.4.1.3

  Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV KD Barnehage og opplæring

  5.4.1.4

  Følge opp norske friskoler i utlandet i GSI. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD KMD Barnehage og opplæring

  5.4.1.5

  Bidra til et mest mulig korrekt grunnlag for trekk i rammene til kommunene ved å sørge for at friskoler (grunnskoler) leverer individdata til korreksjonsordningen innen gitt frist, og at kommunene har godkjent individdataene innen sin frist. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  5.4.1.6

  Bistå Utdanningsdirektoratet i forbindelse med blant annet nominasjoner, regionale konferanser og høringskonferanser. 

  Bakgrunnsinformasjon

  5.4.2 Helse-, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.1

  Fylkesmannens opplæringstiltak skal omhandle sosialtjenestelovens formål og de fem obligatoriske sosiale tjenestene som ligger i NAV-kontoret. Fylkesmannen skal utarbeide felles kompetanseplan om de sosiale tjenestene sammen med NAV region. Fylkesmannen skal delta aktivt i utformingen og gjennomføringen av kompetanse- og utviklingsløp i arbeids- og velferdsforvaltningen der sosiale tjenester bør inngå, slik at NAV-kontoret opplever opplæringen som helhetlig og tilpasset veiledernes arbeidssituasjon.  


  Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region og andre relevante aktører for å bidra til at barn som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet får nødvendige hjelp og tjenester fra NAV-kontoret.


  Fylkesmannen skal videreutvikle og drifte faglige nettverk for kompetanse- og erfaringsutveksling i arbeidet med henholdsvis kvalifiseringsprogrammet og økonomisk rådgivning.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.2

  Fylkesmannen skal følge med på levekårsutviklingen i fylket og i kommunene, identifisere utfordringer og adressere disse i dialog med kommuner og NAV region.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.3

  Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region om å etablere og følge opp samarbeidsavtaler med universitetene og høgskolene når det gjelder innhold i studietilbud og eventuelle lokale forsøks- og utviklingstiltak.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

  5.4.2.4

  Fylkesmannen skal basert på tilsynserfaringer gi innspill til årlig melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.4.2.5

  Fylkesmannen skal bidra til at personell i pleie- og omsorgstjenesten får opplæring om tann- og munnstell av den offentlige tannhelsetjenesten.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.6

  Gjennom dialog skal fylkesmannen bidra til å sikre forankring av Kvalifiseringsprogrammet hos politisk og administrativ ledelse i kommunene. I dialogen med kommunene skal det være oppmerksomhet på at brukerne som fyller vilkårene for deltagelse i kvalifiseringsprogram får tilbud om dette. 

  Kvalifiseringsprogrammet skal inngå i dialogen mellom NAV region og Fylkesmannen.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV FMVL FMTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.7

  Fylkesmannsembetene i Oslo og Viken, Vestland og Trøndelag har et særskilt ansvar for å bistå øvrige embeter med kompetansehevende tiltak innenfor økonomisk rådgivning. Nevnte embeter skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet med å videreutvikle kurs i økonomisk rådgivning.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

  5.4.2.8

  Fylkesmannen skal bistå Statens helsetilsyn ved overvåking av streik som kan medføre fare for liv og helse, og skal innhente informasjon og vurdere konsekvensen ved streik i henhold til de frister som Statens helsetilsyn til enhver tid setter.

  Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

  5.4.2.9

  Fylkesmannen skal registrere planlagte tilsyn i NESTOR og ajourføre tilsynsaktivitetene fortløpende. Fylkesmannen skal fortløpende registrere klage- og tilsynssaker og lovregulert kontroll ved bruk av tvang i NESTOR. Registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter utløpet av hvert tertial (31/12, 30/4 og 31/8), slik at fylkesmennene og Statens helsetilsyn kan ta ut nasjonale statistikker for å vurdere saksbehandlingstid og omfang av tilsyn, herunder tilsyn der feil ikke er rettet.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

  5.4.2.10

  Kopi av all korrespondanse som er knyttet til hendelser relatert til blodbankvirksomhet eller til virksomheter som håndterer humane celler og vev, for eksempel hornhinner, stamceller og celler til bruk i assistert befruktning, skal oversendes Statens helsetilsyn.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  5.4.2.11

  Fylkesmannen har oppgaver som er av stor betydning for gjennomføring av psykisk helsevern, herunder oppgaver knyttet til godkjenninger av institusjoner for bruk av tvang og dispensasjoner for faglig ansvarlig.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.4.3 Miljø og klima

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere HOD JD KLD KMD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  5.4.3.1

  Klima:

  • Gi råd, veilede og følge opp kommunene i klima- og miljøsaker, herunder bidra til å spre informasjon om klimatiltak og klimatilpasning i kommunene, veiledningsmateriale og klimagasstatistikk for kommuner.
  • Bidra til at klima- og miljøhensyn og klima- og miljødata blir formidlet, forankret og integrert i alle sektorer.
  • Informere kommunene om støtteordningen Klimasats, og bidra til å spre erfaringer fra gjennomførte Klimasats-prosjekter.
  • Bistå Miljødirektoratet i å vurdere Klimasats-søknader om klimavennlig areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen kan bistå i vurdering av søknader på andre tema etter eget ønske.
  • Informere kommunene om tilskuddsordningen til klimatilpasning, og bidra til vurdering av aktuelle søknader.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.4.4 Samfunnssikkerhet og beredskap

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.4.4.1

  Holde sentrale myndigheter og regionale aktører orientert om status for samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket, og ta opp spørsmål som har betydning utover fylkesgrensen.

  Bakgrunnsinformasjon

  5.5 Andre faste oppgaver

  5.5.1 Oppgaver for Kongehuset

  Oppgaver
  Alle statsforvaltere Kongehuset Annet tema

  5.5.1.1

  Forberede, gjennomføre og evaluere kongelige besøk i fylket i samråd med Det kongelige hoff.

  Alle statsforvaltere Kongehuset Annet tema

  5.5.1.2

  Forestå utdeling av Kongens fortjenestemedalje. Gi informasjon om ordner og medaljer som utdeles av H.M.Kongen. Dele ut ordner etter anmodning fra Ordenskanselliet. Formidle lokal presseomtale, leserinnlegg av interesse for Det kongelig hoff.

  5.5.2 Drift av embetenes kartdatabase og GIS programvare via FRI for samtlige fylkesmannsembeter

  Oppgaver
  FMOV FMIN KMD Annet tema

  5.5.2.1

  Sørge for størst mulig tilgjengelighet til tjenestene overfor brukerne og formidle nødvendig kartgrunnlag og data til embetene, samt være avtaleforvalter for programvareavtalen med Geodata på vegne av embetene

  FMOV FMIN KMD Annet tema

  5.5.2.2

  Utrede tekniske og programmessige spørsmål fra brukere og utviklere, og etablere driftsfunksjon ift FRI og faggrupper for de ulike tjenester som kartbasen skal inneholde.

  FMOV FMIN KMD Annet tema

  5.5.2.3

  Tilrettelegge for videre utvikling av felles karttjenester for embetene.

  Tildelingsbrev

  1 Innledning

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir gjennom tildelingsbrevet styringssignaler og tildeler midler til fylkesmannen i 2019, jf. Prop. 1 S (2018–2019) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 00 S (2018-2019) vedtatt 00.12.2018. 

  Virksomhets- og økonomiinstruksen, gjeldende fra 01.01.2019, inneholder oversikt over faste og lovpålagte oppgaver, og legger sammen med tildelingsbrevet rammene for fylkesmannens virksomhet i 2019.  

  Vi ber fylkesmannen ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

  2 Overordnede prioriteringer

  2.1 Tverrsektorielle prioriteringer

  God måloppnåelse på flere av områdene i fylkesmannsembetenes
  portefølje er avhengig av samordning og samarbeid mellom flere sektorer. Det gjelder spesielt for området arealforvaltning og by- og
  samfunnsutvikling. Samfunnsutviklingen og arealbruken må bli mer bærekraftig, samtidig som verdiskapingen skal øke. Det er en utfordring å oppnå en balansert utvikling med attraktive og velfungerende byer og distrikter. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på, og tilpasses, et klima i endring. For å møte disse utfordringene er det viktig å ivareta helhet og effektivitet i samfunnsplanleggingen gjennom å se flere sektorer i sammenheng. Fylkesmannen sin samordningsrolle er sentral. Fylkesmannen skal i 2019 fortsatt bidra til å identifisere tiltak for mer effektive planprosesser og  bedre plankvalitet.

  God måloppnåelse på flere av områdene i fylkesmannsembetenes
  portefølje er avhengig av kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Mange av dagens kommuner har små organisasjoner og store utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å dekke opp alle fagområder. Større kommuner og en mer ensartet og framtidsrettet kommunestruktur er en forutsetning for sterke velferdskommuner som kan gi gode og likeverdige tjenester og drive aktiv og helhetlig samfunnsutvikling nå og i framtiden. Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for endringer i kommunestrukturen. Alle sammenslåinger i perioden 2017-2021 skal utelukkende være basert på lokale vedtak.

  Fylkesmannen har, på bakgrunn av embetets brede kontaktflate mot kommunene og gode kjennskap til de ulike kommunenes styrker og svakheter, en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing der det lokalt ligger til rette for dette.

  Fylkesmannen skal samordne og legge til rette for gode arenaer for samarbeid om samfunnssikkerhet i fylket. Dette gjøres gjennom informasjonsutveksling, felles plan- og kunnskapgrunnlag om risiko og sårbarhetsutfordringer i fylket, og samarbeid om tiltak for å forebygge, styrke beredskap og krisehåndteringsevnen. I dette ligger også en videreutvikling av totalforsvaret, herunder det sivil-militære samarbeidet regionalt. 

  Fylkesmannen skal være pådriver for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier. Fylkesmannen samordningsrolle er sentral i dette arbeidet. Fylkesmannen skal aktivt bidra til bedre regional samordning og samarbeid om innsatser og tiltak som retter seg mot denne målgruppen, for å understøtte kommunenes arbeid. Gjennom støtte og veiledning til kommunene skal fylkesmannen bidra til et samordnet tjenestetilbud innen fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv i kommunene.  

  2.2 Arbeids- og sosialdepartementet

  Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene gjennom tiltak som styrker kompetansen og regelverksetterlevelsen.

  Landsomfattende tilsyn har de senere årene avdekket svikt knyttet til blant annet tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene og at søknader ikke alltid blir individuelt vurdert. Fylkesmannen skal også i 2019 medvirke til god kunnskap om sosialtjenesteloven for at kommunen skal kunne gi forsvarlige sosiale tjenester for alle brukere. Dette innebærer blant annet at kommunene ivaretar tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte saken i tråd med lovens formål og systematisk sørger for at barneperspektivet ivaretas i NAV-kontoret. Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region og andre relevante aktører for å bidra til at barn som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet får nødvendige hjelp og tjenester fra NAV-kontoret.

  Fylkesmannen skal i 2019, blant annet på grunnlag av dialogen med kommunen, vurdere forståelsen og praktiseringen av sosialtjenesteloven ved samtlige NAV-kontor i fylket. Fylkesmannen skal spesielt rette sine opplærings- og veiledningstilbud mot kommuner der tilsyn, klagesaksbehandling eller annen erfaring vitner om utfordringer. Opplæringstilbudet skal utformes slik at det i omfang, form og innhold møter opplæringsbehovene Fylkesmannen har identifisert. Også veiledningstilbudet skal tilpasses NAV-kontorenes behov.

  Arbeids- og velferdsdirektoratet utvikler digitale verktøy for oppfølging av de som mottar statlige ytelser og de som mottar økonomisk stønad og andre tjenester etter sosialtjenesteloven. Alle systemleverandører utvikler ny funksjonalitet i de kommunale fagsystemene. Fylkesmannen og NAV region skal jobbe sammen for å medvirke til at digitalisering i NAV kan gi mer effektiv saksbehandling og bedre oppfølging av brukere.

  Fylkesmannen skal i 2019 fortsatt rette spesiell oppmerksomhet, bl.a. i sin tilsynsaktivitet, mot aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp gjennom aktivitetsplikt for personer under 30 år og kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal i opplæringen om kvalifiseringsprogrammet vektlegge at programmet er en rettighet og at hensikten med programmet er overgang til arbeid. Fylkesmannen skal sette i verk kompetansehevende tiltak og legge til rette for erfaringsutveksling om oppfølging av utsatt ungdom i NAV-kontorene, i samarbeid med NAV region.

  2.3 Barne- og likestillingsdepartementet

  Fylkesmannen er en viktig støttespiller for kommunene i kompetanse- og kvalitetsutviklingen i kommunale tjenester for barn og unge. Fylkesmannen skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tiltakene i kompetansestrategien for et bedre barnevern.

  Fylkesmannen skal sørge for at barnets perspektiv ivaretas ved tilsyn på barnevernområdet, og at barna blir involvert i tilsyn på en aktiv måte.

  Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med virksomheten ved familievernkontor og med kommunenes ansvar for krisesentertilbudet, herunder tilbudet til barn og menn og spesielt sårbare personer med alvorlige rusproblem, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser. Tilsynet med kommunenes oppfølging av voldsutsatte i reetableringsfasen skal prioriteres i 2019. 

  Fylkesmannen skal bidra til at kommunene styrker innsatsen mot vold og overgrep mot barn, jf. Prop. 12 s (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

  Fylkesmannen skal i sin tilsynsaktivitet, bidra til samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern om barn som på samme tid har behov for tjenester fra begge. 

  Det forventes at fylkesmennene har systematisk oversikt over risiko og sårbarhet ved barnevernsinstitusjonene i sitt fylke, og tar utgangspunkt i dette ved gjennomføring av tilsyn.

  2.4 Helse- og omsorgsdepartementet

  Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett være med på å bedre folkehelsen og øke kvaliteten, innovasjonsevnen og regelverksetterlevelsen i helse- og omsorgstjenestene.

  Regjeringen har lagt fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre Målet er å bidra til at eldre får mulighet til å mestre egen hverdag og får god hjelp når de trenger det. Fylkesmannen vil ha en sentral rolle i å gjennomføre reformen og koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden. Støtteapparatet skal veilede og bistå kommunene med å
  planlegge, utforme og gjennomføre reformen lokalt.

  Fylkesmannen skal bistå kommunene i deres etterlevelse av krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient – og brukersikkerhet.Regjeringen legger i 2019 fram en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken som del av det systematiske folkehelsearbeidet. Mål og strategier i ny handlingsplan for fysisk aktivitet inngår som del av meldingen. Regjeringen legger også i 2018 frem en ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Planen vil inneholde både folkehelse- og tjenesteperspektivet. Fylkesmannen har en viktig veileder og pådriverrolle overfor kommunene i dette arbeidet i tråd med folkehelseloven.

  Andre områder som vil kreve fylkesmannen bidrag de kommende årene er blant annet videre oppfølging av Omsorg 2020, Kompetanseløft 2020, Fremtidens primærhelsetjeneste, jf Meld. St. 26 (2014-2015), Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Opptrappingsplan mot vold og overgrep, Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering og spesialistutdanningens tredje del.

  Fylkesmannen har et helhetlig ansvar for oppgaveporteføljen embetene har på Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområder. Fylkesmannen skal gjøre en skjønnsmessig og risikobasert vurdering og prioritering, og bruke ressursene best mulig ut fra disse prioriteringene med sikte på endring og forbedring i tjenestene. Lovpålagte oppgaver skal prioriteres, og da særlig saker som omhandler enkeltpersoners rettigheter og saker der konsekvensene av svikt er alvorlige. Svikt og svik i oppfølging av volds- og overgrepsutsatte førte til lovendringer fra 2018, hvor helse- og omsorgstjenestens ansvar nå er tydeliggjort. Det vises også til det omtale under kapittel 2.3 om samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern.

  Brukerinvolvering er fortsatt et satsingsområde. Brukerne av tjenestene skal oppleve at tilsynsmyndigheten blir mer tilgjengelig og åpen, og kunnskap og erfaringer fra brukerne skal bidra til å styrke faktagrunnlaget i tilsynet.

  Fylkesmannen skal tilstrebe en lik fordeling av ressurser mellom Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.

  Forklaring på resultatmål fra Helse- og omsorgsdepartementet: 

  Styringsparameter og resultatmål retter seg enten mot fylkesmannen, eller mot kommunene via fylkesmannen. Der oppdraget retter seg mot fylkesmannen direkte, vil embetet bli vurdert på resultatmål.

  Når oppdraget skal formidles av fylkesmannen, men gjennomføres i kommunene, er ikke fylkesmannen ansvarlig for selve resultatmålet (/resultatoppnåelsen). Fylkesmannens rolle er da å følge med på at kommunene gjennomfører oppdraget og når resultatmålet. I Fylkesmannens rapportering er det da viktig at embetet gjør rede for hvordan man har arbeidet for at kommunene skal nå mål, og eventuelt hvorfor kommunene ikke når resultatmål.

  2.5 Justis- og beredskapsdepartementet

  Fylkesmannen skal bidra i arbeidet med å fremme samfunnssikkerhet i kommunene, vurdere mulige fremtidige virkninger av samfunnsplanleggingen, styrke beredskapen og krisehåndteringsevnen. Målet er å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Embetene skal fortsatt ha oppmerksomhet på forebygging og systematikk i arbeidet. Dette innebærer også å tilrettelegge for kommunenes oppfølging av egenberedskap i befolkningen. 

  Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko og sårbarhet for å sikre et oppdatert plan- og kunnskapsgrunnlag. Dette gir grunnlag for å styrke samfunnssikkerheten i fylket de neste årene, gjennom forebygging, beredskap og krisehåndteringsevne. I dette arbeidet skal fylkesmannen samarbeide med andre samfunnssikkerhetsaktører.

  Totalforsvarsprogrammet videreføres frem til 2020. Fylkesmannen bidrar i evalueringen av øvelsen Trident Juncture 2018, og lærings-punkter etter øvelsen skal implementeres. 

  Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og er førstelinjetjeneste på vergemålsområdet. Medbestemmelse for vergehavere og individtilpasning av det enkelte vergemål vil bli særlig vektlagt i 2019.

  Bevilgningen til vergemålsordningen ble styrket med 43 mill. kroner i 2018 for å sette fylkesmennene bedre i stand til å nå målene med vergemålsreformen. Fylkesmannen skal gjennom sin rolle som førstelinje på vergemålsområdet bidra til å nå målet om en effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet.  Fylkesmannen skal særlig fokusere på å heve kvaliteten på vergemålsfeltet i de kommende årene.  Omfang av vergemålene skal tilpasses den enkelte vergehavers vilje og hjelpebehov og dette skal følges opp av vergene. Dette krever at fylkesmennene sørger for rekruttering av tilstrekkelig antall verger og representanter, og sørger for god oppfølging av disse gjennom opplæring og utbetaling av godtgjøring.

  Av hensyn til vergehavere skal det føres tilsyn med vergene. Fylkesmannen skal i 2019 fortsette å digitalisere vergemålsforvaltningen og skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.  

  2.6 Klima- og miljødepartementet

  Fylkesmannens innsats på klima- og miljøområdet er viktig for å iverksette nasjonal miljøpolitikk og utvikle fylket i en klima- og miljøvennlig retning.

  Arbeidet med å redusere hav- og vassdragsforsøpling skal prioriteres høyt i 2019. Fylkesmannen har ansvar for å koordinere det regionale samarbeidet, og sørge for at avfallsplaner i fylkets havner er godkjente. Opprydding i forurenset sjøbunn på prioriterte skipsverft, i tiltaksplaner og på steder med forurenset grunn, fortsetter i henhold til nasjonal handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn og fremdriftsplan for opprydding av forurenset sjøbunn ved prioriterte skipsverft.

  Fylkesmannen skal følge opp industrien slik at virksomhetene opplever lik behandling uansett hvor i landet de er etablert. Tilsynsaktiviteten skal økes, og i enda større grad baseres på risiko. Det forventes også at utslippskonsesjonene er oppdatert og har høy kvalitet.

  I 2019 skal fylkesmannen fortsette arbeidet med frivillig vern av skog, jf. Stortingets mål om å verne 10 pst. av norsk skog. I tillegg skal marint vern, tilrettelegging for supplerende vern i andre naturtyper og arbeidet med forvaltningsplaner for verneområdene prioriteres. 

  Arbeidet med klimatilpasning og klimagassreduksjon fortsetter. I 2019 skal fylkesmannen fortsette å veilede og informere kommunene.

  Arbeidet med vannforvaltning videreføres i 2019. Fylkesmannen har en rekke oppgaver knyttet til overvåkning, tiltak og kvalitetssikring. 

  2.7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En rekke fylkesmannsembeter fusjoneres fra 1.1.2019. Det er viktig at fylkesmannen bruker 2019 på å utvikle nye organisasjoner og konsolidere sin drift. Fra 1.1.2019 etableres Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), og virksomheten får delegert ansvar for drift og utvikling av det administrative området. Departementet ber om at fylkesmannsembetene støtter opp om FMFAs arbeid ved oppstart. FMFA og embetene skal innen 01.07.2019 inngå avtaler for arealene som FMFA skal benytte. Det skal vurderes i hver avtale hvilke andre felleskostnader som skal inngå.

  Fylkesmannen gjør hvert år et viktig arbeid med å veilede og formidle kunnskap om lover og forskrifter på kommunalrettens område. Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget i juni 2018 (lov 22.06.15 nr. 83), jf. Innst. 369 L (2017–2018) og Prop.46 L (2017-2018). Fylkesmannen vil ha en sentral rolle i å veilede kommuner, folkevalgte og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter når disse trer i kraft. Det er derfor viktig at fylkesmannsembetene sørger for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

  Det har vært en relativt sterk inntektsvekst i kommunene de siste årene, og antall kommuner i ROBEK har blitt betydelig redusert. Vi kan ikke regne med like gode økonomiske resultater i årene framover. Det er derfor viktig at fylkesmannsembetene jobber aktivt med kommuneøkonomi, slik at antall kommuner i ROBEK forblir på et lavt nivå.

  Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt, peker på hvordan plan- og bygningsloven er en av nøklene til bærekraftig utvikling i hele landet. Utfordringer knyttet til verdiskapning, urbanisering, klimaendringer, miljø og boligforsyning, stiller krav til fylkesmannens samordningsrolle. I 2019 skal fylkesmannen bidra til en bærekraftig, trygg og fremtidsrettet areal- og samfunnsutvikling gjennom tiltak for mer effektive plan- og byggesaksprosesser og bedre plankvalitet. Samordning av nasjonale og viktige regionale interesser, samordning av statlige innsigelser, oppfølging av samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og byvekstavtaler, formidling og tidlig dialog, herunder oppfølging av veiledning om planlegging i sjøområder, fjellområder, fareområder og LNFR-områder, skal bidra til dette.

  2.8 Kunnskapsdepartementet

  2019 er et omstillingsår for mange av embetene. Fylkesmannen må derfor ha særskilt oppmerksomhet på å sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse for å sikre god oppgaveløsning.  

  Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett bidra til å øke kvaliteten, kompetansen og regelverksetterlevelsen i barnehagene og grunnopplæringen. Myndighetsoppgavene klagesaksbehandling, tilsyn og veiledning i regelverket er embetenes primæroppgaver og skal prioriteres. I tillegg skal oppgaver knyttet til regional kompetanseutvikling på barnehage- og opplæringsområdet vektlegges i det kommende året. 

  Fylkesmannens gjennomslagskraft overfor kommunene er avhengig av at riktig virkemiddel blir benyttet til rett tid og med riktig omfang. Kunnskap om og analyse av tilstanden i sektor skal ligge til grunn for hvilket virkemiddel som tas i bruk. Tilsynsaktiviteten skal opprettholdes på samme nivå som tidligere år. Tilsyn skal gjennomføres dersom risikoen tilsier det.
   
  Arbeidet for et trygt og godt skolemiljø skal prioriteres. Fylkesmannen skal fortsatt behandle enkeltsaker, men i tillegg bidra til at skolene implementerer veilederen for 9A-saker og informere elever og foreldre om håndhevingsordningen og meldeordningen. Det er viktig at fylkesmannen benytter sin kunnskap og erfaring fra håndhevingsordningen til å jobbe forebyggende og systematisk for at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø.  

  I desentralisert ordning for kompetanseutvikling har fylkesmannen en sentral rolle som tilrettelegger for at samarbeidsforum er etablert og har utarbeidet langsiktige utviklingsplaner basert på det lokale kunnskapsbehovet. Det er viktig at skoleeierne benytter andre statlige ordninger for kvalitetsutvikling i sammenheng med den desentraliserte ordningen. I løpet av 2019 skal alle skoleeiere som er omfattet av oppfølgingsordningen ha satt i gang kvalitetsforbedrende tiltak. 

  Fylkesmannen har en viktig rolle som tilrettelegger i regional ordning for kompetanseutvikling på barnehageområdet. I løpet av 2019 skal samarbeidsforumet ha iverksatt en kompetanseutviklingsplan som dekker kompetansebehovet i barnehagene i fylket. 

  2.9 Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen skal i 2019legge til rette for å nå regjeringens mål om økt matproduksjon, landbruk over hele landet, videreutvikling av lønnsom næringsaktivitet i landbruket, samt økt produksjon- og verdiskaping i reindriftsnæringen. Nylig framlagte meldinger til Stortinget og Stortingets behandling av disse er relevante dokumenter for fylkesmannens arbeid på landbruks- og matområdet, jf. omtale nedenfor.                                                                                             

  Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Regjeringen har som mål å øke og effektivisere norsk matproduksjon, og vil legge til rette for at næringen kan utvikle seg. Enklere virkemiddelstruktur, økt konkurranse og mer markedsretting av produksjonen vil være sentralt i denne omstillingen. Bærekraftig og økt produksjon på norsk ressurser danner grunnlaget for å utvikle norsk jordbruksproduksjon i samsvar med markedet og forbrukernes ønsker.

  Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring vektlegger at en konkurransedyktig skog- og trenæring i Norge er avgjørende for størst mulig verdiskaping av norsk tømmer. Det er fortsatt behov for ombygging av eksisterende skogsveier og utbygging av nye veier for å holde kravene som tømmertransporten og transportutstyret setter. Fylkesmannen må også i 2019 arbeide for videreutvikling av en hensiktsmessig infrastruktur for å bidra til økt verdiskaping i skog- og trenæringen.   

  Meld. St. 32 Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter viser til at økologisk bærekraftig drift og økt produksjon danner grunnlaget for de unike mulighetene i reindriften. I meldingen presenteres strategier og tiltak for at næringen bedre skal kunne utnytte sitt potensiale i en rasjonell og markedsorientert retning. Reindriftens inntekter skal i størst mulig grad skapes ved å selge etterspurte produkter og tjenester til markedet. Dette vil sikre grunnlaget for den unike næringen og kulturbæreren som reindriften er.                                      

  Klimautfordringene i landbruket er komplekse. Når det gjelder skogbruk, så er bærekraftig skogforvaltning og klimainnsats nært knyttet sammen. Skogbruk og klima handler om å utnytte skogen til substitusjon av fossilt baserte produkter, og samtidig legge til rette for god foryngelse og skogskjøtsel som videreutvikler skogressursene for framtida. Når det gjelder jordbruket er det foreløpig få virkemidler som er innrettet med hovedformål å redusere jordbrukets utslipp av klimagasser. Det arbeides med utvikling av kunnskapsgrunnlaget, både når det gjelder jordbrukets samlede utslipp og bidrag til utslippsreduksjoner, herunder kunnskap om endringer som skjer på foretaksnivå. Den løpende utviklingen hvor ny forskning, teknologi og kunnskap tas i bruk, er blant de viktigste tiltakene for å få ned klimabelastningen. Fylkesmannen har en viktig rolle når det gjelder å følge med på denne kunnskapsutviklingen og bidra til at denne når ut til forvaltning og næring.

  Fylkesmannen har en viktig rolle ved å følge opp regjeringens oppdaterte jordvernstrategi, jf. vedlegg 1 i Prop 1 S (2018-2019) for Landbruks- og matdepartementet. Ikke minst videreføres målet om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 4000 dekar innen 2020. Som et viktig ledd i oppfølgingen av strategien, har Landbruks- og matministeren i brev av 1. oktober 2018 klargjort jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. 

   

  3 Mål for 2019

  3.1 Nasjonal politikk skal være kjent og iverksatt i fylket

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.1.1 Tverrsektorielle delmål

  3.1.1.1 En bærekraftig, trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling og arealbruk

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.1.1.1

  Fylkesmannens bidrag til gode og effektive planprosesser gjennom formidling, dialog og samordning av nasjonale og viktige regionale interesser.

  Alle statsforvaltere KMD BFD JD KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.1.1

  FM har hatt dialog med og formidlet nasjonale og regionale hensyn til alle kommuner i fylket, og deltar aktivt i regionalt planforum.

  Hjelpetekst

  Ved avvik fra resultatmål gis en kort begrunnelse for årsaken i kommentarfeltet.

  Alle statsforvaltere KMD BFD HOD KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

  3.1.1.1.1.2

  Andel relevante kommunale og regionale planer med tidlig medvirkning: 100%

  Hjelpetekst

  Ved avvik fra resultatmålet gis en kort begrunnelse for årsaken i kommentarfeltet.

  Som relevante planer menes: kommuneplanens arealdel, kommunedeplaner og reguleringsplaner, og regionale planer.

  Med tidlig medvirkning menes at det allerede ved oppstart av planen gis uttalelse dersom planen er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, og at fylkesmannen deltar i planforum.

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.1.3

  Mekling i planer med uløste innsigelser: 100 %.

  Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn Familier, barn og unge Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.1.4

  Andel kommuner har planprogram som redegjør for hvordan boligsosiale utfordringer og løsninger skal ivaretas

  Hjelpetekst

  Resultatmål: 100 %

  3.1.1.1.2

  Vurdering av hensyn til samfunnssikkerhet, herunder klimaendringer og sikkerhet rundt storulykkevirksomheter.

  Alle statsforvaltere JD KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.2.1

  Kommuner med storulykkevirksomheter må ved rullering av kommuneplaner etablere hensynssoner med tilhørende bestemmelser rundt storulykkevirksomhetene (Veileder samfunnssikkerhet i arealplanlegging)

  3.1.1.1.3

  Andel kommuner med planprogram som ivaretar boligsosiale hensyn.

  Alle statsforvaltere KMD HOD Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Kommunal styring Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

  3.1.1.1.3.1

  100 %

  Hjelpetekst

  Boligsosiale hensyn i kommuneplanene innebærer at boliger for vanskeligstilte skal være egnede boliger som er integrert i normale bomiljø, og at det gis tjenester og booppfølging som skal til for å mestre boforholdet. Planprogrammene må redegjøre for hvordan kommuneplanenes areal- og samfunnsdel skal ivareta dette.

  3.1.1.1.4

  Reindriftens arealressurser er ivaretatt i alle planprosesser

  FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.4.1

  I 100% av alle planprosesser

  3.1.1.1.5

  Omdisponering av dyrka jord samsvarer med nasjonalt jordvernmål for år 2020, på 4000da.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.5.1

  Gradvis reduksjon i omdisponeringen av dyrka jord frem mot 2020

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.6

  Fylkesmannen skal sørge for at kommunene tar i bruk sjekkliste for ROS som DSB m.fl. har utarbeidet. Sjekklisten inneholder blant annet lenker til klimaprofilene som skal brukes ved utarbeidelse av ROS-analyse.

  FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMTL FMTF KMD Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.7

  I 2019 skal fylkesmannen i de ni  største byområdene delta i forberedende arbeid og/eller aktivt i forhandlinger og reforhandlinger av byvekstavtaler, og følge opp byvekst- og byutviklingsavtalene for å sikre ivaretagelse av arealdimensjonen i avtalene.

  Det vises til eget brev med KMD ref. 15/4537-53 Fylkesmannens rolle og oppgaver når det gjelder arbeidet med byvekstavtaler for de ni største byområdene, for en nærmere beskrivelse av oppdraget.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.8

  Fylkesmannen skal i løpet av 2019 i dialog med kommunene bidra til å øke kunnskapen om plan- og bygningslovens verktøy for å redusere nedbygging av dyrka jord i tråd med regjeringens jordvernstrategi. Fylkesmannen skal informere kommunene om revidert veileder om jordvern. 

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.1.1.9

  Fylkesmannen skal i 2019 bidra til at kommunene tar i bruk ny KOSTRA-applikasjon i rapporteringen for 2018 gjennom KOSTRA-landbruk (Vurderes flyttet over i VØI)

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.10

  Fylkesmannen skal fremme kandidater til nasjonal jordvernpris og kulturlandskapspris for 2019. Frist for innsending av nominasjoner er 01.04.2019. (Vurderes flyttet over i VØI)

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.11

  Fylkesmannen skal i løpet av siste halvår 2019 tilby nye folkevalgte i kommunene opplæring om landbruk og jordvern. 

   (Har gitt KMD innspill om å lage et fellespunkt på dette)

  3.1.1.2 Fylkesmannen understøtter kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.1.2.1

  Tilsyn med kommunenes etterlevelse av krav til samfunnssikkerhet og beredskap i helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven med forskrifter.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.1.1

  Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i ¼ av kommunene. Kommuner for tilsyn velges ut på bakgrunn av en vurdering av risiko og vesentlighet.

  Hjelpetekst

  På bakgrunn av bestemmelser i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

  Alle statsforvaltere ASD HOD JD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsetilsynet

  3.1.1.2.1.2

  Fylkesmannen avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i kommunene basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. Tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i kommunene skal gjennomføres som felles tilsyn med fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven, jf. veileder for felles beredskapstilsyn i kommunene fra DSB og Helsetilsynet.

  Hjelpetekst

  Det vises til veileder for felles beredskapstilsyn i kommunene, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens helsetilsyn. Veiledninger fra Helsedirektoratet og DSB skal legges til grunn for arbeidet.

  3.1.1.2.2

  Fylkesmannen skal veilede kommunen i arbeidet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. 

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  3.1.1.2.2.1

  Fylkesmannen skal styrke veiledningen i kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder helseberedskap. 

  Hjelpetekst

  Veiledninger fra Helsedirektoratet og DSB skal legges til grunn for arbeidet.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.2.2

  Fylkesmannen skal i 2019 bidra til at kommunene arbeider for styrket egenberedskap hos innbyggerne gjennom å implementere egenberedskapskampanjen fra DSB.

  3.1.1.2.3

  Fylkesmannen skal bidra til at kommunen har kompetanse i krisehåndtering.

  Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  3.1.1.2.3.1

  Fylkesmannen skal i løpet av 2019- 2022 gjennomføre øvelse for alle kommuners kriseorganisasjon.

  Hjelpetekst

  Varslingsøvelser er ikke godkjent som fullstendig øvelse. Kommuneøvelsene skal øve hovedfunksjonene i kriseorganisasjonen. Fylkesmannen oppfordres til å bruke eksisterende øvelsesarenaer og invitere med flere kommuner der det er naturlig. DSBs veiledningsmateriell for øvelser og evaluering anbefales.

  Oppdrag
  FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.4

  Når fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunene etter kommunal beredskapsplikt, ref.3.1.1.3.1.1, skal fylkesmannens tilsyn omfatte kommuner der det finnes næringsdrivende som er pålagt oppgaver etter næringsberedskapsloven, ref. NFDs brev 18.01.2018.Tilsynet skal vurdere hvordan kommunens bistandsplikt til næringslivet (§ 12 i næringsberedskapsloven), er ivaretatt.

  FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.5

  Fylkesmannen i Troms og Finnmark må i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og andre relevante aktører, sluttføre arbeidet med egen forsyningsplan for matvarer i fylket i løpet av 2019. Fylkesmannen i Nordland må være forberedt på å involveres i arbeidet.

  Alle statsforvaltere HOD JD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  3.1.1.2.6

  Læringspunkter etter Helse Nords evalueringsrapport etter helsesektorenes feltøvelser i forbindelse med Trident Juncture 2018 skal drøftes med kommunene.

  FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.7

  Fylkesmannen skal implementere kriseberedskap knyttet til reindrift i fylkesmannens beredskapsplan.

  3.1.2 Arbeids- og sosialdepartementet

  3.1.2.1 Økt kunnskap om sosialtjenesteloven

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.2.1.1

  Opplæringstiltak.

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.1.1

  Alle NAV-kontor i fylket har fått tilbud om opplæring i sosialtjenesteloven og forskrifter med særlig vekt på aktivitetsplikt for personer under 30 år og kvalifiseringsprogram


  Hjelpetekst

  Manglende deltakelse i opplæringen skal kommenteres

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.1.2

  Alle NAV-kontor som vurderes å ha lav kunnskap om sosialtjenesteloven og hvordan den skal praktiseres, eller forvaltningsloven og saksbehandlingsreglene i sosialtjenesteloven, tilbys opplæring.

  3.1.2.1.2

  Gjennomførte tiltak for å prioritere oppfølging av kommuner der det gjennom tilsyn, klagesaksbehandling og annen veiledning er avdekket særlige utfordringer.

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.2.1

  Fylkesmannen har vurdert samtlige NAV kontors praktisering av sosialtjenesteloven, og deretter systematisk fulgt opp alle kommuner der det gjennom tilsyn, klagesaksbehandling og annen veiledning er avdekket særlige utfordringer.

  Hjelpetekst

  I rapporteringen skal det fremgå antall kommuner i fylket som har fått oppfølging, begrunnelse for prioriteringene og hvilke tiltak som er iverksatt.

  3.1.3 Helse- og omsorgsdepartementet

  3.1.3.1 Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet i helse- og omsorgssektoren i kommunene

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.3.1.1

  Andel kommuner med vedtatte planer som omfatter kompetanseheving, rekruttering og innføring av velferdsteknologi for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.1.1

  100%

  Hjelpetekst

  Unntak må forklares.

  Helsedirektoratet utarbeidet i dialog med fylkesmannen i 2017 en kartleggingsmetode som fylkesmannen kan ta i bruk.

  3.1.3.1.2

  Antall kommuner med dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.2.1

  100% ved utgangen av 2019

  Hjelpetekst

  Antall plasser med dagaktivitetstilbud for personer med demens  og antall kommuner som gir dagaktivitetstilbud fremkommer av Helsedirektoratets oversikt over tildelt tilskudd. Oversikten oversendes fylkesmennene 3 ganger i året. I tillegg fremkommer antall kommuner som har dagaktivitetstilbud til personer med demens i KOSTRA-skjema 4, pkt. 4. Totalt antall personer med demens som får dagaktivitetstilbud fremkommer av nasjonale kartlegginger av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens. Siste kartlegging var i 2014, og neste er i 2018, med rapport i 2019.

  3.1.3.1.3

  Andel ansatte i helse- og omsorgstjenesten med formell grunn- og videreutdanning.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.3.1

  Andelen har økt siden 2018.

  Hjelpetekst

  Tall hentes fra KOSTRA

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.4

  Fylkesmannen skal gi råd og veiledning slik at kommunene planlegger og gjennomfører kompetansehevende tiltak for å øke formalkompetansen blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Fylkesmannen skal gjennomgå rapporteringsdata fra kommunenes bruk av kompetanse- og innovasjonstilskuddet, og rapporterer videre om kommunenes kompetanse- og personellsituasjon innen 1. mai.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.5

  Fylkesmannen skal stimulere til at velferdsteknologi blir en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene innen 2020.  

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.6

  Fylkesmannen skal følge med på at kommunene planlegger opplæring for alle leger i vakt som skal ha grunnkompetanse etter §7 første ledd i akuttmedisinforskriften. Overgangsordningene er forlenget. Kompetansekravene for leger i vakt skal være oppfylt fra 1.1.2020. Kravene for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering gjennomføres fra 1.5.2021. Fylkesmannen bes følge utviklingen i kommunene.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.7

  Fylkesmannen skal følge med på fastlegedekningen i kommunene og tilby veiledning til kommuner med underdekning av fastleger. Ved behov bør Fylkesmannen organisere nettverkssamlinger for deling av erfaring mellom kommunene.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.8

  Fylkesmannen skal ha ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15 (2017-2018) Leve hele livet- En kvalitetsreform for eldre i sin region og koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden..

  Det regionale støtteapparatet skal gi informasjon, råd og veiledning og bistå kommunesektoren i å sette Leve livet på dagsorden i lokalt planarbeid, blant annet gjennom kommunebesøk, faglig veiledning og nettverkssamarbeid. 

  Reformen berører mange av de saksfelt fylkesmannen har ansvaret for. Reformen må forankres i embetsledelsen slik at oppgaven ses på tvers av avdelingsstrukturen i embetet og mellom Helsedirektoratet og embetene.

  Fylkesmannen skal innen 1. kvartal 2019 utarbeide en plan for gjennomføringen av "Leve hele livet" i sin region i samarbeid med det regionale støtteapparatet.

  Fylkesmannen skal innen 1. kvartal 2019 etablere et formalisert samarbeid mellom Fylkesmannen, KS og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

  Det regionale støtteapparatet, koordinert av fylkesmannen, skal gjennomføre dialogmøter med alle kommunene i sin region i 2019.

  Fylkesmannen skal rapportere årlig status for reformen i kommunene til Helsedirektoratet gjennom noen overordnede indikatorer. Eget oppdragsbrev vil bli sendt om dette.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.9

  Fylkesmannen skal bistå Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) med å legge til rette for regionale samlinger for kommunene der forebygging av selvmord og oppfølging av etterlatte er tema. Formidling om det veiledende for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord og veileder for oppfølging av etterlatte etter selvmord, vil være en sentral del av innholdet på konferansen. Bruker, pårørende og etterlatte bør involveres i dette samarbeidet

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.10

  Spesialistutdanningens tredje del i ny utdanning starter 1.3.2019. Det er viktig at fylkesmennene bidrar med god informasjon til kommunene om ordningen og følger opp med koordinering, veiledning og støtte i implementeringen. Spesielt viktig blir det å forberede de individuelle veilederne på nye oppgaver i del 3.

  Fylkesmannens ansvar for læringsaktiviteter (kurs, gruppeveiledning, veilederopplæring) i kommunedelen av spesialistutdanningens første del videreføres. Det er laget maler for form og innhold i disse læringsaktivitetene. Det presiseres at kurset i akuttmedisin må følge malen fra Helsedirektoratet, eller benytte godkjent tilbyder av akuttmedisinkurs for leger ved legevakt.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.11

  Kommunene har gjort seg kjent med det veiledende materielle for kommunene om forebygging av selvskading og selvmordsforsøk i kommunen, og har en plan for hvordan de skal gjøre dette kjent for relevant helsepersonell. Fylkesmannen informerer om veiledende materiale. Dette rapporteres I IS-24/8

  3.1.3.2 Forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.3.2.1

  Antall personer med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer med egnet botilbud.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.1.1

  Ingen personer med psykiske helse- og/eller rusmiddelproblemer står uten egnet botilbud.

  Hjelpetekst

   Tall hentes fra Brukerplan/ rapportering på Bolig for velferd.

  3.1.3.2.2

  Antall kommuner som har implementert rutiner for oppfølgning av pakkerforløp for psykisk helse og rus. Voldsproblematikken inngår i pakkeforløpene.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.2.1

  Alle kommuner

  3.1.3.2.3

  Andel kommuner har fått informasjon om opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og nye lovbestemmelser i helselovgivningen som berører arbeidet.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.3.1

  100 %

  3.1.3.2.4

  Antall kommuner med kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.4.1

  Flere  kommuner har utarbeidet kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner enn i 2018.

  Hjelpetekst

  Tall hentes fra IS 24/8 for 2018

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.5

  Fylkesmannen skal bidra til at kommunene utvikler sitt rusarbeid i tråd med Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) og bidra til at kommunene integrerer rusfeltet i sitt ordinære planverk. Arbeidet sees i sammenheng med fylkesmannens innsats på psykisk helsefeltet og andre tilstøtende områder. Fylkesmennene skal initiere samarbeidet med kompetansesentrene om opptrappingsplanen. Fylkesmannen skal oversende sin virksomhetsplan med angivelse av tidspunkt for aktivitet og milepælsplan for arbeidet med Opptrappingsplanen for rusfeltet. Planen oversendes Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars 2019.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.6

  Alle kommuner bør ha tatt i bruk BrukerPlan og/eller annet kartleggingsverktøy i planlegging, utforming og dimensjonering av tjenestilbudet for personer med psykiske helse- og/eller rus- og voldsproblemer. Fylkesmannen bes følge opp kommuner som ikke benytter slik kartleggingsverktøy, og melder det videre i årsrapporten.

  Tall til årsrapportering hentes fra BrukerPlan-rapporten og IS 24/8.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.7

  Alle kommuner bør ha etablert et system på tvers av tjenestene for identifisering av personer med behov for tidlig intervensjonstiltak ved rusrelatert problematikk. Fylkesmannen bes følge opp kommuner som ikke har dette.

  Tall hentes fra IS 24/8 for 2018.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.8

  Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 2020. Fylkesmannen bes følge opp de som har vansker med å rekruttere psykolog.

  Tall hentes fra rapportering på tilskuddsordning «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» sett i sammenheng med IS 24/8.

  3.1.3.3 Styrket folkehelsearbeid

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.3.3.1

  Andel kommuner som har etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.3.1.1

  100 %

  Hjelpetekst

  Helsedirektoratet har i dialog med fylkesmannen i 2017 utarbeidet en kartleggingsmetode som fylkesmannen kan ta i bruk.

  3.1.3.3.2

  Andel kommuner som har vektlagt utjevning av sosiale helseforskjeller i planer etter plan- og bygningsloven.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.3.2.1

  100 % 

  Hjelpetekst

  Helsedirektoratet har i dialog med fylkesmannen i 2017 utarbeidet en kartleggingsmetode som fylkesmannen kan ta i bruk.

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere HOD KD Barnehage og opplæring Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.3.3

  Fylkesmannen skal i 2019 bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen (utgis desember 2018) til kommunene i kraft av at de er lokal barnehagemyndighet. Frist 31.12.2019. Samordnes med utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.

  Alle statsforvaltere HOD Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.3.4

  Fylkesmannen skal bidra til at erfaringer, metoder og arbeidsformer i Nærmiljøprosjektet videreføres gjennom program for folkehelsearbeid i kommunene.

  3.1.4 Klima- og miljødepartementet

  3.1.4.1 Økosystemene i fylket har god tilstand og leverer økosystemtjenester

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.4.1.1

  Igangsatte restaureringstiltak i myr og annen våtmark.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.1.1

  Alle restaureringstiltak som har fått tildelt midler i 2019, skal være igangsatt i løpet av året.

  Hjelpetekst

  Embetene skal rapportere på hvor mange tiltak som har fått midler i 2019 og hvilke tiltak som er igangsatt. Er det tiltak som ikke er igangsatt, skal det forklares.

  3.1.4.1.2

  Revisjon av regionale vannovervåkingsprogram

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.2.1

  Alle overvåkingsprogram skal være revidert i løpet av året.

  Hjelpetekst

  Her skal det rapporteres hvor mange overvåkingsprogram som er revidert, eventuelle avvik og forklaring på avvikene.

  3.1.4.1.3

  Bruk av sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.3.1

  Bruk av sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner har økt sammenliknet med 2018.

  Hjelpetekst

  Rapporteringen skal inneholde en sammenlikning mellom 2018 og 2019, og skal inkludere nye pålegg, løpende pålegg og frivillige avtaler med konsesjonærer, jf. tabell.

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.4

  Fylkesmannen skal foreslå arealer for naturtypekartlegging, med vektlegging av områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress der man kan forvente å finne naturtyper som er truede, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner eller er spesielt dårlig kartlagt. Frist: 15.11.2019.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.5

  Fylkesmannen skal varsle grunneierne om det endelige utvalget av arealer for naturtypekartlegging i 2019 når Miljødirektoratet har dette klart, samt følge opp grunneierne ved behov. 

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.6

  Kvalitetssikre det kunnskapsfaglige bidraget i dokumentene "Hovedutfordringer i vannregionen" innen høringsstart 1. april, og delta i prosessen med og høringen av "Planprogram for regional vannforvaltningsplan." som skal høres 1. april.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.7

  Nye overvåkingsdata skal være registrert i Vannmiljø. Frist 31.12.2019

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.8

  Følge opp aktuelle vannforvaltningstiltak i vedtatte regionale tiltaksplaner fra 2016 innenfor eget myndighetsområde. Frist: 31.12.2019

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.9

  Gjennomføre myndighetspålagt overvåking i tråd med vannforskriften: Oppdatere innhold av den pålagte overvåkingen i Excel-ark på Sharepoint-området til Miljødirektoratet. Frist: 01.04.2019

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.10

  Bistå Miljødirektoratet ved søknadsbehandling av Vannmiljøtiltak (kap. 1420 post 70.3) Frist 01.02.2019

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.11

  Delta i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet. Embetene avklares i endelig tildelingsbrev.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.12

  Markere villaksåret 2019 (International Year of the Salmon). Frist. 31.12.2019.

  FMTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.13

  Bistå Miljødirektoratet med å arrangere NASCO-møte og internasjonalt symposium i Tromsø

  FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.14

  Om nødvendig, gjennomføre fangstregistrering og organisering av utfiskingstiltak knyttet til pukkellaks. Frist: 31.12.2019.

  FMOV KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.15

  Sørge for at regional koordineringsgruppe for bekjempelse av G. salaris i Drammensregionen er operativ og for at nødvendig kartleggingsarbeid er igangsatt. Frist: 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.16

  Ivareta fiskeforvaltningshensyn i arbeidet med gjennomføring av vedtatte vannforvaltningsplaner. Frist: 31.12.2019. 

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.17

  Bistå Miljødirektoratet i opplæring og oppgaveoverføring av fylkesmannens oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten og statlig sikrede friluftsområder til fylkeskommunene.

  3.1.4.2 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.4.2.1

  Skogareal tilrådd for vern

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.1.1

  Fylkesmennene skal tilrå vern av skog i et omfang som bidrar til at skogvernbudsjettet for 2019 utnyttes fullt ut

  Hjelpetekst

  Embetene skal rapportere på eventuelle avvik på resultatmålet.

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.2

  Oversende forslag til områder som skal vurderes for videre prosess gjennom fylkesvise supplerende verneplaner innen 1. februar 2019, og eventuelt starte verneplanprosesser etter nærmere avtale med Miljødirektoratet.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.3

  Levere framdriftsplan for arbeidet med forvaltningsplaner for verneområdene som har behov for det. Frist 1. mai 2019.

  FMVL FMTL KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.4

  Oversende tilråding om vern av marine områder. Frist 31. desember 2019.

  FMMR FMNO FMTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.5

  Gjennomføre høring av verneforslag for marine områder. Frist 31. desember 2019.

  FMTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.6

  Oversende tilråding om endret verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat. Frist 1. mai 2019.

  FMAG KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.7

  Damfrosk skal settes ut i Arendal kommune og samarbeidsprosjektet følges opp. Frist 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.8

  Bistå Miljødirektoratet ved kvalitetssikring av indikatoren for større sammenhengende naturområder. Frist: 31. mars 2019.

  FMOV KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.9

  Utrede betydningen av forskjellen mellom krav om saksbehandling av byggetiltak etter markaloven og etter plan- og bygningsloven. Herunder redegjøre for hvordan markalovens og plan- og
  bygningslovens regler om søknad og tillatelse til byggetiltak praktiseres i Oslomarka, hvilke positive og negative virkninger forskjellen mellom regelverkene har, og gi en anbefaling om fremtidig regulering av byggetiltak i Oslomarka.

  Departementet vil ta kontakt med fylkesmannsembetet om dette.

  3.1.4.3 Forurensning skal ikke skade helse og miljø

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.4.3.1

  Varsel om reviderte tillatelser med å oppfylle rensekrav for avløpsanlegg

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.1.1

  Alle avløpsanlegg etter kapittel 14 i forurensningsforskriften som har tillatelser som er gitt før 1.1.2007, skal ha fått varsel i løpet av 2019 om revidering

  Hjelpetekst

  Oversikt over antall varsel som er sendt, skal rapporteres. Eventuelle varsler som ikke er gitt, skal forklares.

  Oppdrag
  FMAG KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.2

  Gjennomføre minst ett tilsyn pr tiltaksområde i henhold til tillatelser og pålegg gjennomført i Listerfjordene i løpet av 2019. (Flekkefjord/Fedafjorden).Tilsynsrapporter sendes fortløpende i kopi til Miljødirektoratet.

  FMMR KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.3

  Alle søknader om tillatelse til oppryddingstiltak i tiltaksområdet Ålesund skal ferdigbehandles i 2019

  FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.4

  Alle prioriterte skipsverftslokaliteter som har behov for opprydding i forurenset sediment, skal ha fått pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan for opprydding innen 31.12.2019.

  FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.5

  All informasjon om prioriterte skipsverftslokaliteter i databasen Grunnforurensning skal være kvalitettssikret og oppdatert i henhold til veiledning. Frist 31.8.2019.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.6

  Planer for oppfølging av avløpsanlegg som ikke oppfyller rensekrav gitt i avløpsdirektivet/forurensningsforskriften, er levert Miljødirektoratet 31.8.2019

  3.1.4.4 Hav- og vassdragsforsøpling er redusert

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.4.4.1

  Antall  havner som har fått godkjent avfallsplan i 2019 


  FMMR KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.1

  200 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMTL KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.2

  100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMOV KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.3

  100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMNO KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.4

  150 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.5

  200 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMVL KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.6

  350 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMRO KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.7

  100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMAG KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.8

  50 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  Oppdrag
  FMVL FMTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.2

  Delta og komme med innspill i statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.3

  Gi innspill til områder som bør prioriteres for opprydding av hav- og vassdragsforsøpling. Dette skal brukes som grunnlag for prioritering av tilskuddsmidler. Frist: 31. august 2019.

  3.1.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  3.1.5.1 God økonomiforvaltning i kommunene

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.5.1.1

  Antall kommuner i ROBEK.

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  3.1.5.1.1.1

  Antallet kommuner i ROBEK ved utgangen av 2019 skal ikke overstige antallet ved utgangen av 2018.

  3.1.5.1.2

  Kvalitet i KOSTRA-data.

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  3.1.5.1.2.1

  Antall feil i KOSTRA-rapporteringen reduseres vesentlig sammenliknet med 2018.

  Hjelpetekst

  Fylkesmennene vil hvert år etter den reviderte KOSTRA-publiseringen i juni bli tilsendt en oversikt med informasjon over
  antallet og konkrete feil i KOSTRA. Dette har hittil (2016-2019) vært avgrenset til ett område med mye feil (eiendomsforvaltning), men kan bli utvidet senere. Med feil menes manglende rapportering eller ekstremverdier i nøkkeltallene for KOSTRA (eiendomsforvaltning) som ikke er logiske. Vesentlig må vurderes ut fra nivået på antallet feil i den tilsendte oversikten.

  Fylkesmennenes oppnåelse av resultatmålet blir vurdert ut ifra om de får kommunene til å redusere feilene i nøkkeltallene vesentlig. Noen fylker har kommuner med mange feil og har derfor stort potensial for å påvirke kommunene til å redusere feil. Andre embeter har få feil og kan målrette innsatsen inn mot de få kommunene som har feil. Økning, ingen endring eller liten nedgang i antallet feil i nøkkeltallene er ikke tilstrekkelig for å nå resultatmålet.

  3.1.6 Landbruks- og matdepartementet

  3.1.6.1 Økt verdiskaping i landbruket

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.6.1.1

  Ta i bruk nytt regionalt næringsprogram fra 2019

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.1.1


  Innholdet i nytt RMP er presentert for landbrukets organisasjoner, kommuner og øvrige samarbeidsparter. 

  3.1.6.1.2

  Verdiskapning i skogbruket. 

  (Vurderer to separate styringsparametere her)

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.2.1

  Kommunenes arbeid med tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst er fulgt opp. 

  Hjelpetekst

  Gi tilbakemelding i stikkordsform: Hvilke tiltak er gjennomført for å sikre at kommunene gjennomfører foryngelseskontroller? Kommenter omfanget av tilfredsstillende foryngelse. Hvilke utfordringer ser Fylkesmannen med å sikre tilstrekkelig foryngelse?

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.1.6.1.2.2

  Kommunene er fulgt opp med henblikk på effektiv bruk av tilskuddsordningene i skogbruket.  

  Oppdrag
  FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.3

  Fylkesmannen skal i 2019 og 2020 veilede om økt bærekraftig slakteuttak overfor distriktsstyrer og siidaandelshavere. 

  3.1.6.2 Bærekraftig landbruk

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.6.2.1

  Klimadelen i nytt regionalt skog- og klimaprogram er tatt i bruk. 

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.2.1.1

  Klimadelen i regionalt- skog- og klimaprogram er kjent og fulgt opp av kommunene. 

  3.1.6.2.2

  Nytt regionalt miljøprogram fra 2019 er tatt i bruk.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.2.2.1

  Innholdet i RMP er kjent for landbrukets organisasjoner, kommuner og øvrige samarbeidsparter og virkemidlene er tatt i bruk av landbruksnæringa. 

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere LMD KLD Landbruk og mat

  3.1.6.2.3

  Fylkesmannen skal også i 2019 bistå Mattilsynet og Miljødirektoratet i bekjempelsen av dyresykdommen skrantesjuke (CWD). Det er viktig med oppfølging av kommunenes arbeid, herunder at viltforvaltningen tar prøver av risikodyr. 

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.2.4

  Fylkesmannen skal i løpet av 2019 bidra til å øke kunnskapen om drivepliktsbestemmelsen i jordloven i kommunene for å ivareta de landbrukspolitiske målene. 

  3.1.7 Andre oppdrag

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  3.1.7.1

  Fylkesmannen skal stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte kommunene, om konsekvenser av status quo og om muligheter som kan ligge i strukturendringer, samt bidra til kommunesammenslåing der det lokalt ligger til rette for det. En forutsetning for gode dialoger om strukturutfordringer og -muligheter er at arbeidet er forankret i embetsledelsen, og at både embetsledelsen og fagavdelingene bidrar og deltar i arbeidet. KMD vil i samarbeid med embetene utarbeide verktøy for dialog med kommunene. 

  3.2 Statlig virksomhet på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode helhetsløsninger

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.2.1 Tverrsektorielle delmål

  3.2.1.1 Den offentlige boligsosiale innsatsen skal være helhetlig og effektiv

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.1.1

  Fylkesmannens bidrag til samarbeid mellom regionale aktører om de to tiltakene i strategien Bolig for velferd.

  Alle statsforvaltere KMD ASD BFD HOD JD KD Folk og samfunn Familier, barn og unge Areal, by og samfunn

  3.2.1.1.1.1

  3.2.1.2 Tilsyn skal være samordnet, målrettet og medvirke til læring og forbedring

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.2.1

  Avslutning av tilsyn.

  Alle statsforvaltere ASD BFD HOD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Tilsyn Helsetilsynet

  3.2.1.2.1.1

  Alle tilsyn på Helsetilsynets områder hvor det er funnet brudd på lov- og forskriftskrav er avsluttet (dvs. praksis er endret) innen en avtalt frist.

  Hjelpetekst

  Vi viser til retningslinjer for oppfølging av avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter, Internserien 8/2011 (http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/retningslinjer_avslutning_tilsyn8_2011.pdf). Fylkesmannen bes kort redegjøre for eventuelle utfordringer når det gjelder å avslutte tilsynene innen den avtalte fristen.

  Oppdrag
  FMMR KMD Tilsyn

  3.2.1.2.2

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal utvikle en tilsynskalender i henhold til prosjektplan av 30. august 2018 som kan brukes av alle embeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Utviklingsarbeidet bør også legge til rette for at tilsynskalenderen kan gi oversikt over forvaltningsrevisjoner i kommunene. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal samarbeide med FMFA og andre aktører som beskrevet i prosjektplanen av 30. august 2018. Tilsynskalenderen skal være ferdigstilt innen 31. desember 2019.

  3.2.1.3 Klimahensyn skal ivaretas i alle sektorer

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.3.1

  Andel kommuner som tilfredsstiller statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og energitilpasning. 

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.2.1.3.1.1

  Minimum 50 % av kommunene har ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp i sin klima- og energiplanlegging (temaplan eller integrert i andre planer)

  Hjelpetekst

  I Statlig planretningslinje om kommunal klima- og energiplanlegging står det at kommunen skal ha "ambisiøse mål for utslippsreduksjoner". Denne veilederen viser hvordan kommunene kan følge retningslinjen. Her finner du informasjon om hvordan kommunen kan fastsette et mål. Hver kommune må finne ut hvilke mål som er mest hensiktsmessige for sin kommune, men målene bør være ambisiøse. Staten stiller ikke krav til hvor store klimagassreduksjonene skal være lokalt. Det må kommunen selv komme frem til. Det kan likevel være nyttig å se an til nasjonale målsetninger på klima, disse finner du her på Miljøstatus.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.2.1.3.1.2

  Minimum 50 % av kommunene har gjennomført tiltak for reduksjon av klimagass

  Hjelpetekst

  En indikator kan for eksempel være om kommunen har søkt støtte fra Klimasats til tiltak, om de har en handlingsplan med konkrete tiltak i sin klima- og energiplan, og om Fylkesmannen kjenner til andre aktuelle klimatiltak som er i gang ut fra deres dialog med kommunene. Veiledning og eksempler på noen aktuelle klimatiltak finner du også her på Miljøkommune.

  3.2.1.3.2

  Andel kommuner som har mottatt bistand til klima- og energiplanlegging og statlige forventninger til klima- og energiplanleggingen

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.2.1.3.2.1

  Alle kommuner har mottatt bistand

  Hjelpetekst

  Fylkesmannen har et stort handlingsrom når det gjelder klima, på den måten at det ikke er strenge regler og rutiner for hvordan oppgavene skal løses, men betydelig rom for variasjon og lokale tilpasninger ut fra hva som er hensiktsmessig. Noen kommuner er godt i gang med klimaarbeidet, og har kanskje ikke behov for mye bistand fra Fylkesmannen, andre kommuner har lite ressurser og kunnskap om klima. Vi legger til grunn at Fylkesmannen minimum har en årlig dialog med kommunene i sin region om klimaarbeidet, slik at de kjenner til statlige forventninger og tilbud om veiledning, herunder Klimasats og klimagasstatistikk. Fylkesmannen må tilpasse nivå og omfang av bistand ut fra behov.

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KLD JD Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.3.3

  Informere kommunene om:

  1) Det kommende forbudet mot å fyre med mineralolje til oppvarming av bygninger, som trer i kraft 1.1.2020, og kommunenes plikt til å følge opp forbudet.

  2)  Den nye varslingstjenesten for lokal luftkvalitet, som lanseres i 2019.

  3) Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

   Frist for å informere: 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.2.1.3.4

  Bistå Miljødirektoratet i å arrangere regionale Klimasats-samlinger, dersom det blir aktuelt.

  FMVL FMTL FMTF KLD Miljø og klima

  3.2.1.3.5

  Ferdigstille veiledning, oppsummere og formidle erfaringer og kunnskap knyttet til pilotprosjekt for klimatilpasning innenfor natur- og miljøsektoren. FMTR har prosjektledelsen. Frist: 31.12.2019

  FMTL KLD Miljø og klima

  3.2.1.3.6

  Følge opp pilotprosjektet "Nettverk klimatilpasning Trøndelag" i tråd med prosjektplan, og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

  FMOV FMTF KLD Miljø og klima

  3.2.1.3.7

  Følge opp pilotprosjektet " Kjørbekk - Fra deponi til landskap" i tråd med prosjektplan og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

  FMOV FMTF KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat

  3.2.1.3.8

  Følge opp pilotprosjektet " Klimatilpasning i landbruket" i tråd med prosjektplan og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

  FMOV FMVL FMTF KLD HOD JD KMD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Kommunal styring Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  3.2.1.3.9

  Bistå Miljødirektoratet med utarbeidelse av veiledning til klimatilpasningsdelen av Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging om klimatilpasning i kommunene. Frist: 31.12.2019.

  3.2.1.4 Fylkesmannen understøtter nasjonale myndigheters og kommunenes arbeid med bosetting og integrering

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.4.1

  Kommunenes bosetting av flyktninger.

  Alle statsforvaltere JD Annet tema

  3.2.1.4.1.1

  Andel flyktninger bosatt innen 6 måneder etter at vedtak som danner grunnlag for bosetting eller reisetillatelse er gitt: 90 % Resterende andel skal være bosatt innen 12 måneder.

  Alle statsforvaltere JD Annet tema

  3.2.1.4.1.2

  Andel enslige mindreårige bosatt innen tre måneder etter at vedtak som danner grunnlag for bosetting, eller innreisetillatelse er gitt: 50 %. 

  3.2.1.5 Andre oppdrag

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere BFD KD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.5.1

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets har utviklet kurspakken «Se meg – digitale kurs i barnevernet». Fylkesmannen skal informere og motivere kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk delkurs 1, «Samarbeid mellom skole og barnevern», som retter seg mot ansatte i skole- og barnevernsektoren. Fylkesmannen skal i tillegg fortsette arbeidet med å gjøre «Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern» kjent i kommuner og fylkeskommuner. Revidert versjon av veilederen lanseres i 2019.

  Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.5.2

  Fylkesmannen skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tiltakene i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet:

  • Tjenestestøtteprogrammet
  • Veiledningsteamet
  • Dialogmøter
  • Læringsnettverk og lokale utviklingsprosjekter

  Legg inn bakgrunnsinformasjon: Oppdraget er nærmere spesifisert i eget oppdragsbrev gitt i ...

  Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.5.3

  Fylkesmannen skal bidra til at alle kommuner får en forsvarlig  organisering av akuttberedskapen i kommunene i løpet av 2019.

  Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.5.4

  Fylkesmannen skal benytte en systematisk modell for vurdering av risikobildet i kommunal barneverntjeneste.

  FMOV FMIN FMVT FMVL FMTL FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.5

  Fylkesmannen skal i 2019 igangsette arbeidet med fylkesROS for det nye embetet, med en tilhørende oppfølgingsplan.

  FMOV FMIN FMTL FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.6

  Fylkesmannen skal bistå med forberedelser og innføring av nødkommunikasjon mellom norske, svenske og finske beredskapsaktører.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.7

  Fylkesmannen skal ved behov bistå DSB med å innhente fullmakter fra kommunene, for å kunne fremforhandle felles rammeavtaler til kjøp av nødnettutstyr. Kommunene kan gjøre avrop på rammeavtalen når de må reanskaffe nytt utstyr til brann- og redningsvesen og 110-sentraler. Frist: 31.12.2019

  FMRO FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.8

  Fylkesmannen skal videreføre, avslutte og evaluerer pilotprosjektet knyttet til bruk av Felles ressursregister/ Barents Watch.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.9

  Evalueringer etter hendelser og øvelser skal rapporteres til DSB på samordningskanal i CIM. Ny mal for rapportering er laget i CIM.

  FMOV FMIN FMRO FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.10

  Fylkesmannen skal bistå Sivilforsvaret i pilotprosjekt for videreutvikling av sivile beskyttelsestiltak.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.11

  Fylkesmannen skal støtte Sivilforsvaret i arbeidet med en utredning av sonekonsept for sivilbeskyttelse.

  Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

  3.2.1.5.12

  Fylkesmannen skal bidra til å gjøre Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017- 2021) kjent i kommunene, jf. FNs barnekonvensjon, Artikkel 19 Beskyttelse mot misbruk. Fylkesmannen skal i 2019 særlig bidra til at kommunene tar i bruk de voldsforebyggende verktøyene "Jeg vet" og "SNAKKE".

  Lenker:

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-12-s-20162017/id2517407/

  http://www.jegvet.no/

  https://snakkemedbarn.no/

  Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

  3.2.1.5.13

  Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt øker. Fylkesmannen spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for kunnskapsformidling, og skal bidra til at god praksis og relevante verktøy og tiltak gjøres kjent for kommunene. Dette gjelder for eksempel Bufdirs veileder for tverrsektorielt arbeid mot fattigdom i barnefamilier og indikatorene på kommunenivå om barnefattigdom som Bufdir har utarbeidet.

  Lenke: www.barnefattigdom.no.

  Alle statsforvaltere ASD Annet tema

  3.2.1.5.14

  Prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
  Fylkesmannsembeter som har kontorer i sammenligningsgruppen i prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier skal fortsatt innlemme kontorene i prosjektoppfølging i 2019, tilsvarende det som gis øvrige prosjekter som mottar tilskudd til sosiale tjenester.

  Alle statsforvaltere ASD Annet tema

  3.2.1.5.15

  NAV-veileder i videregående skole
  Fylkesmannen skal også i 2019 bidra i det tverretatlige samarbeidsprosjektet Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler gjennom å understøtte pilotene i de fylkene som fortsatt har forsøk, og bidra til spredning av erfaringer fra arbeidet som er gjort i fylket.

  FMOV FMVL FMTL FMTF ASD Annet tema

  3.2.1.5.16

  Økt kompetanse i NAV
  Fylkesmannsembetene i Oslo og Viken, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet i prosjektet «Økt kompetanse i NAV» og samarbeide med NAV region om utvikling og eventuell iverksetting av tiltak i regi av prosjektet.

  FMTL ASD Annet tema

  3.2.1.5.17

  Fylkesmannsembetet i Trøndelag skal videreutvikle Tjenestebarometer for sosiale tjenester i kommunene. Målet med arbeidet er å utvikle et støtteverktøy for å kunne gjøre treffsikre analyser av kommunenes risiko og sårbarhetsfaktorer slik at Fylkesmannens opplærings og veiledningsinnsats kan målrettes mot identifisert risiko. Fylkesmannsembetet i Trøndelag skal ta initiativ til samarbeid med 2 eller flere andre embeter om utprøving av verktøyet i NAV kontor med ulike kjennetegn med tanke på størrelse, utfordringsbilde ol.

  3.2.1.6 Bedre tverrsektorielt samarbeid i kommunen for utsatte barn, unge og deres familier

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.2.1.6.1

  Fylkesmannen skal etablere og lederforankre en overordnet og langsiktig plan for arbeidet med utsatte barn og unge og deres familier. Embetets egne ambisjoner, mål og tiltak for arbeidet skal framgå av planen. Fylkesmannen skal iverksette relevante tiltak, både for å samordne regionale innsatser og for å styrke samarbeidet mellom sektorer og tjenester i kommunen. 

  3.2.1.7 Sivil-militært arbeid

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.7.1

  Fylkesmannen skal legge til rette for et styrket sivilt-militært samarbeid.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.7.1.1

  Fylkesmannen skal bidra til et felles plangrunnlag for å styrke det sivil-militære samarbeidet.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.7.1.2

  Fylkesmannen skal i samarbeid med Forsvaret bidra til videreutvikling av totalforsvaret og robusthet i kritiske samfunnsfunksjoner nasjonalt, regionalt og lokalt i tråd med sentrale føringer. 

  Hjelpetekst

   Det vises til Program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet 2017-2020.

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.7.2

  Fylkesmannen skal i 2019 ha et oppdatert underliggende planverk knyttet til Sivilt beredskapssystem (SBS)

  FMMR FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.7.3

  Fylkesmannen skal i 2019 i samarbeid med Forsvaret og andre regionale aktører ferdigstille regionalt vertslandsstøtteprosjekt.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.7.4

  Fylkesmannen skal bidra i evaluering og oppfølging etter øvelsen Trident Juncture 2018.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

  3.2.1.7.5

  Læringspunkter fra evalueringsrapporten etter Nasjonal helseøvelse 2018 skal drøftes med fylkesberedskapsrådet.

  3.3 Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.3.1 Tverrsektorielle delmål

  3.3.1.1 Høy kvalitet i veiledning, kontroll, tilsyn og saksbehandling

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.1.1.1

  Gjennomførte tilsyn med ordningene i introduksjonsloven.

  Alle statsforvaltere JD Tilsyn

  3.3.1.1.1.1

  Minimum 2 tilsyn per år.

  3.3.1.1.2

  Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.2.1

  Alle klagesaker er behandlet innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften 

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.2.2

  Alle klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42, er behandlet innen 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften

  3.3.1.1.3

  Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i klager over reguleringsplan.

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.3.1

  Alle klagesaker er behandlet innen 12 uker

  Hjelpetekst

  Ved avvik fra resultatmålet gis en kort begrunnelse for årsaken i kommentarfeltet.

  3.3.1.1.4

  Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område (også der oreigningsloven er hjemmelsgrunnlag).

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.4.1

  Alle ekspropriasjonssaker i førsteinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.4.2

  Alle ekspropriasjonssaker som klageinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.3.1.1.5

  Fylkesmannen skal etablere databehandleravtale med Miljødirektoratet, ref personopplysningsloven, for alle tjenester/systemer hvor Fylkesmannen er behandlingsansvarlig og Miljødirektoratet er databehandler.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.3.1.1.6

  Delta i IED-fellesprosjekt for avfallsbransjen. I 2019 skal fylkesmannen: 1) Finne de aktuelle virksomhetene; 2) gi oppdrag til virksomhetene om å vurdere sin egen virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BREF-dokumentene; og 3) gjennomføre statusrapportering og forberedelse til videre arbeid. Frist: 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.3.1.1.7

  Delta i kommunetilsynsaksjonen for 2019, og gjennomføre antall tilsyn som er forventet i aksjonsperioden. Frist: Utgangen av aksjonsperioden.

  3.3.1.2 Effektiv og korrekt lov- og tilskuddsforvaltning

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.1.2.1

  Etablerte systemer for kontroll og oppfølging på landbruksområdet på regionalt og kommunalt nivå etterleves.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.3.1.2.1.1

  Gjennomført kontroller i henhold til kontrollplan

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.3.1.2.1.2

  Gjennomført risikobasert forvaltningskontroll av 20 % av kommunene.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.3.1.2.1.3

  Andel avvik avdekket under kontroll som er fulgt opp: 100 %. 

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.1.4

  Gjennomført risikobasert kontroll av minst 5% av søknadene om tilskudd til veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk for hver søknadsomgang. 

  3.3.1.2.2

  Fylkesmannen har fulgt opp reinbeitedistriktene i hht. reindriftsloven av 2007  

  FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

  3.3.1.2.2.1

  FM skal påse at reinbeitedistriktene har utarbeidet bruksregler og distriktsplaner i hht. Reindriftsloven. 100%. 

  Hjelpetekst

  1. Beskriv andel godkjente bruksregler og andel utarbeidede distriktsplaner etter reindriftsloven av 2007.

  2. Beskriv om bruksplanene og distriktsplanene etter FMs vurdering er tilfredsstillende etter innholdskravene i reindriftsloven av 2007.

  3. Beskriv om distriktene benytter og har et aktivt forhold til bruksregler og distriktsplaner.

  4. Beskriv hvordan FM følger opp meldinger om brudd på bruksreglene.

  Oppdrag
  FMTF LMD Landbruk og mat

  3.3.1.2.3

  Fylkesmannen skal kartlegge og dokumentere norsk/russisk grensegjerde, der gjerdet deles inn i parseller med tilstandsbeskrivelse og vedlikeholdsplan for de neste 5 år fremkommer. Frist 31.12.2019. 

  FMTL FMNO LMD Landbruk og mat

  3.3.1.2.4

  Fylkesmannen skal utarbeide en oversikt over ulovlig oppsatte gjerder og hytter i reindriftsnæringa. Frist 31.12.2020. 

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.3.1.2.5

  Bistå i arbeidet med å utvikle nytt søknads- og saksbehandlingssystem for veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk. Frist 31.12.2019. 

  3.3.1.3 Befolkningen har tillit til tjenestene og får ivaretatt sin rett til forsvarlige og nødvendige tjenester

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.1.3.1

  Stedlige tilsyn med tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

  FMOV FMIN FMRO FMTL FMNO HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.1.1

  Antallet stedlige tilsyn er økt sammenlignet med 2018.

  3.3.1.3.2

  Tilsynsmyndighetens kontakt med barn i barneverninstitusjoner og omsorgssentre.

  FMOV FMIN BFD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.2.1

  Minst 80 prosent av barn registrert ved barneverninstitusjoner og omsorgssentre skal få tilbud om samtale.

  3.3.1.3.3

  Saksbehandlingstid.

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.1

  Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre.

  Alle statsforvaltere ASD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.2

  Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre

  Alle statsforvaltere ASD HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.3

  Avslutning av klagesaker: Minst 90 prosent innen 3 måneder.

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.4

  Andel vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning som er overprøvd innen 3 måneder: Minst 90 %.

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.5

  Andel søknader om dispensasjon fra utdanningskrav som er behandlet innen 3 måneder: Minst 90 %.

  Hjelpetekst

  Søknader om dispensasjon fra utdanningskravet kommer vanligvis sammen med vedtak som skal overprøves og behandles sammen med vedtaket, jf. hol §§ 9-8 og 9-9 tredje ledd. Disse dispensasjonene registreres i NESTOR og får samme saksbehandlingstid som vedtakene (jf. rapport H4519). Fylkesmennene behandler også søknader om dispensasjoner fortløpende i vedtaksperioden, og dersom minst 90 % av disse ikke er behandlet innen 3 måneder, bes fylkesmannen beskrive utfordringen her.

  FMOV FMIN FMVL FMMR FMTL FMNO BFD Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.6

  Avslutning av klager på tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre: Minst 90 % innen 1 måned.

  3.3.1.3.4

  Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester

  FMOV HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 690 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMVL HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 370 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMVT HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 280 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMAG HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 260 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMTF HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 240 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMIN FMTL HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.6

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 300 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMMR FMNO HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.7

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 170 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMRO HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.8

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 220 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  3.3.1.3.5

  Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten

  FMAG FMTL FMTF HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 70 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMIN FMVT HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 60 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMVL HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 90 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMRO FMMR FMNO HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 40 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMOV HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 160 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  3.3.1.3.6

  Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester

  FMOV ASD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 240 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMVT ASD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 90 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMAG FMTF ASD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 80 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMVL ASD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 120 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMRO ASD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 70 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMIN FMTL ASD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.6

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 100 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMMR FMNO ASD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.7

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 60 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  Oppdrag
  FMOV FMVT FMTF BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.1.3.7

  Fylkesmannen skal følge opp kommuner i fylkene som er med i forsøk med endret oppgave- og ansvarsdeling mellom kommune og stat innen barnevernet gjennom:

  • råd og veiledning samt tilsyn ved behov
  • tertialvis rapportering til Bufdir
  • å bidra i følgeevalueringen etter nærmere anvisninger.
  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.8

  Alle landets fylkesmenn skal føre tilsyn med somatiske spesialisthelsetjenester til pasienter som er plassert på en annen avdeling enn den som har spesifikk kompetanse og medisinsk ansvar (dvs. utlokaliserte pasienter). Tilsynet skal gjennomføres ved alle helseforetak i løpet av to år (2019 og 2020). Tilsynene utgjør en del av resultatmålet for planlagte tilsyn. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederen for det landsomfattende tilsynet. Tilsynene skal utføres i tråd med veilederen.

  Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.9

  Alle landets fylkesmenn skal i 2019 føre tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilsynene skal utføres i tråd med utarbeidet veileder og utgjør en del av resultatmålet for planlagt tilsyn. Antallet tilsyn som skal gjennomføres fremgår av Helsetilsynets veileder for tilsynet. Alle tilsynene skal være gjennomført innen utgangen av 2019.

  Alle statsforvaltere ASD BFD Tilsyn Helsetilsynet

  3.3.1.3.10

  Alle landets fylkesmenn skal i 2019 føre tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten i Nav, med vekt på brukermedvirkning.  Det er utarbeidet en veileder og tilsynene skal utføres i tråd med denne. Tilsynene utgjør en del av resultatmålet for planlagte tilsyn. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederne. Alle tilsynene skal være gjennomført innen utgangen av 2019.

  3.3.1.4 Andre oppdrag

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  3.3.1.4.1

  Fylkesmannen skal veilede kommuner, folkevalgte, og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter når disse trer i kraft, og må sørge for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

  FMNO KMD Kommunal styring

  3.3.1.4.2

  Fylkesmannen i Nordland har i oppdrag å koordinere oppfølgingsarbeidet for handlingsplanen Jasska - trygghet. Oppdraget varer til 31. desember 2019. Det vises til brev 16. juni 2017 fra KMD til Fylkesmannen.

  3.3.2 Justis- og beredskapsdepartement

  3.3.2.1 En effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.2.1.1

  Saksbehandlingstid (utvalgte sakstyper).

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.1

  Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.2

  Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 20 dager.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.3

  Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 45 dager.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.4

  Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Fylkesmannen mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 50 dager.

  3.3.2.1.2  Tilsyn av verger

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.2.1

  Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen. I tillegg skal alle regnskap hvor fylkesmannen har pålagt utvidet regnskapsplikt, kontrolleres.

  3.3.2.1.3

  Digital innlevering av vergeregnskap

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.3.1

  Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 75 %.

  3.3.2.1.4

  Digital innsending av søknader om godtgjøring og fylkesmannens samtykke

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.4.1

  Andelen søknader om godtgjøring og søknader om fylkesmannens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 50 %

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.5

  Fylkesmannen skal innen første tertial 2019 kontakte oppnevnte verger i de vergemål hvor det står midler i en og samme bank som overstiger innskuddsgarantien. Vergene skal påminnes om plikten de har (jf. vergemålsforskriftens § 25, andre ledd) til å velge plassering i flere banker når beløpet overstiger beløpsgrensen for innskuddsgarantien.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.6

  Fylkesmannen skal i løpet av første tertial 2019 ha laget et system for planlagte og hendelsesbaserte tilsyn. Systemet skal dokumenteres.

  Fylkesmannen skal i løpet av 2019 føre tilsyn med verger med mer enn 20 oppdrag for voksne.

  3.3.2.2 Vergehaver skal ha høy grad av selvbestemmelse og vergemålene skal være individtilpassede

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.2.2.1

  Individtilpasning av vergemål

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.2.1.1

  Når et vergemål opprettes, skal det foretas nødvendige undersøkelser slik at mandatet individtilpasses og ikke er mer inngripende enn nødvendig

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.2.2

  Fylkesmennene skal i 2019 ta i bruk metoden for samtaler utarbeidet av Statens sivilrettsforvaltning i sin kontakt med vergehavere, og gi vergene opplæring i beslutningsstøtte.

  3.3.3 Kunnskapsdepartementet

  3.3.3.1 Barnehagemyndigheter, barnehageeiere og skoleeiere forstår, formidler og etterlever regelverket

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.3.1.1

  Riktig virkemiddel til riktig tid

  Alle statsforvaltere KD Tilsyn Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.1.1

  Kunnskap om tilstanden i sektor på rettsikkerhetsområdet skal ligge til grunn for alle vurderinger av oppfølging og valg av virkemiddel

  3.3.3.1.2

  Implementering og bruk av veilederen om saksbehandling i 9A-saker

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.2.1

  Veilederen om saksbehandling i 9A-saker er implementert og tatt aktivt i bruk

  3.3.3.1.3

  Formidling om håndhevingsordningen

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.3.1

  Elever og foreldre skal få regelmessig og oppdatert informasjon om håndhevingsordningen og meldeordningen

  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hva dere har gjort for å sikre at elever og foreldre har fått regelmessig og oppdatert informasjon om håndhevingsordningen og meldeordningen. 

  3.3.3.1.4

  Forebyggende og systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.4.1

  Fylkesmannen skal jobbe forebyggende og systematisk slik at skoleeiere og skoleledere har kompetanse på hva som gir et trygt og godt skolemiljø.  

  Hjelpetekst

  Dere skal gi en omtale av deres forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø, herunder kort redegjøre for hvordan dere har benyttet deres erfaringer fra håndhevingsordningen. 

  3.3.3.1.5

  Veiledende arbeid for å sikre profesjonell og empatisk kommunikasjon mellom skolen og elev/foreldre

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.5.1

  Elever/foreldre som har erfart at de ikke har blitt ivaretatt av skolen på en god måte er redusert, som følge av at skolen har fått veiledning fra fylkesmannen

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering fra dere om deres veiledning har bidratt til at elever/foreldre blir ivaretatt på en god måte. 

  3.3.3.1.6

  Interne kompetansetiltak for å sikre profesjonell og empatisk kommunikasjon mellom Fylkesmannen og elev/foreldre

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.6.1

  Elever/foreldre som har erfart at de ikke har blitt ivaretatt av Fylkesmannen på en god måte er redusert

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering fra dere om tiltakene dere har satt i gang har bidratt til at elever/foreldre blir ivaretatt på en god måte.

  3.3.3.1.7

  Riktig rettsanvendelse og forståelse av saksbehandlingsreglene i vedtak 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.7.1

  Vedtak fra skoleeier med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering om deres veiledning kan ha bidratt til færre rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil.  

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.7.2

  Vedtak fra barnehagemyndigheten med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering om deres veiledning kan ha bidratt til færre rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil.  

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.7.3

  Vedtak fra fylkesmannen med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering om tiltakene dere har satt i gang kan ha bidratt til færre rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil.  

  3.3.3.1.8

  Klarspråk og brukerrettede vedtak 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.8.1

  Vedtak som er tilpasset mottakeren har økt

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering om tiltakene dere har iverksatt har bidratt til mer brukerrettede vedtak.   

  3.3.3.1.9

  Risikobasert tilsyn 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn

  3.3.3.1.9.1

  Omfang av tilsynsaktiviteten skal minimum være på samme nivå som kravet for 2018. 

  Hjelpetekst

  Tallrapportering.

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn

  3.3.3.1.9.2

  80 prosent av foreløpige tilsynsrapporter skal gjelde FNT og nasjonal tilsynssatsning på barnehageområdet

  3.3.3.1.10

  Treffsikkerhet i tilsyn 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn

  3.3.3.1.10.1

  Tilsyn uten avdekkede brudd på regelverk skal reduseres sammenliknet med 2018

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn

  3.3.3.1.10.2

  Tilsyn som avdekker flere enn ett brudd på regelverket skal økes sammenliknet med 2018. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn

  3.3.3.1.10.3

  Embetene skal være samstemte i hvordan de gjør gode risikovurderinger

  3.3.3.1.11

  Målrettet og tilpasset regelverksveiledning 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.11.1

  Økt bevissthet i valg av veiledningsform og innhold tilpasset kommunens perspektiv og behov

  Oppdrag
  FMIN KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.12

  Fylkesmannen skal ha særskilt oppmerksomhet på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven.  Ledelsen skal sikre god oppgaveløsning og nødvendig kvalitetssikring.

  FMVT KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.13

  Fylkesmannen skal ha særskilt oppmerksomhet på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven.  Ledelsen skal sikre god oppgaveløsning og nødvendig kvalitetssikring.

  FMOV FMIN FMVT FMAG FMVL FMTL FMTF KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.14

  Fylkesmannen skal implementere felles rutiner som sikrer lik forståelse og lik praksis i håndteringen av håndhevingsordningen.  

  3.4 Fylkesmannen skal ta de initiativ som finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter orientert om tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.4.1 Kunnskapsdepartementet

  3.4.1.1 Barnehageeiere og skoleeiere har ansatte med kompetanse som fremmer utvikling, læring og trivsel tilpasset barn og unges behov

  Styringsparametere Resultatmål

  3.4.1.1.1

  Samarbeidsforum med relevante aktører i desentralisert ordning for kompetanseutvikling

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.1.1

  Partene i samarbeidsforumet ivaretar partnerskapets grunnleggende idé om likeverdige roller, god samhandling og kunnskapsbaserte, langsiktige utviklingsplaner

  Hjelpetekst

  Dere skal gi en vurdering av hvordan partene i samarbeidsforumet arbeider for å oppnå resultatmålet.  

  3.4.1.1.2

  Bruk av desentralisert ordning og andre statlige ordninger for kompetanseutvikling

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.2.1

  Alle skoleeiere benytter desentralisert ordning for kompetanseutvikling i sammenheng med andre statlige ordninger til kvalitetsutvikling av skolene

  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hvilke tiltak samarbeidsforumet har igangsatt og hvor langt skoleeiere har kommet med å se disse satsingene i sammenheng. 

  3.4.1.1.3

  Oppfølging av skoleeiere i oppfølgingsordningen

  FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.3.1

  Alle skoleeiere som er omfattet av oppfølgingsordningen har igangsatte tiltak med sikte på kvalitetsforbedring.

  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hvilke tiltak som er igangsatt og hvordan det har bidratt til kvalitetsforbedring.  

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.4

  Fylkesmannen skal bidra til at samarbeidsforumets kompetanseutviklingsplan er i tråd med kompetansebehovet i barnehagene i fylket. I tillegg skal planen ivareta sammenheng med andre nasjonale satsinger og kompetansetiltak. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.5

  Fylkesmannen skal gjennomføre aktiviteter som støtter skoleeierne i forberedelsesarbeidet til innføring av nytt læreplanverk fra 2020. Fylkesmannen skal, så langt det er relevant, koble aktivitetene til behovene som er definert lokalt gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.6

  Fylkesmannen skal legge til rette for og gjennomføre aktiviteter som støtter skoleeiere i oppfølging av resultater de har fra brukerundersøkelser, prøver og eksamen. Fylkesmannen skal spesielt støtte skoleeierne med å:  

  • gjøre analyser av de lokal resultatene
  • benytte resultatene og analysene til å gjøre endringer som fører til bedre kvalitet for elevene

  4 Andre forutsetninger og krav

  4.1 Føringer for 2019

  4.1.1 Effektiviseringsfremmende tiltak

  Foreløpig:
  Fylkesmannen skal arbeide systematisk med å utnytte
  tildelte ressurser mer effektivt.

  Sentrale virkemidler i dette arbeidet er digitalisering, omorganisering, prosessendringer og samarbeid på tvers av sektorer og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal fylkesmannen gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. Det skal også fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, herunder bruk av sentrale felleskomponenter, er særlig vurdert.

  4.1.2 Regjeringens inkluderingsdugnad (5 % målet)

  Foreløpig:
  KMD viser til rundskriv H-3/18 om regjeringens inkluderingsdugnad og 5 %-målet i de statlige virksomhetene.

  Fylkesmannen skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. 

  I årsrapportens kapittel 4 skal fylkesmannen redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 %- målet og målene for inkluderingsdugnaden. Fylkesmannen skal vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden.

  4.2 Vesentlige endringer i oppgaveporteføljen

  4.2.1 Arbeids- og sosialdepartementet

  4.2.2 Barne- og likestillingsdepartementet

  4.2.3 Helse- og omsorgsdepartementet

  Fylkesmannen er i Prop. 1 S (2018-2019) foreslått styrket med 10 mill. kroner til arbeidet med å gjennomføre Meld. St. 15 (2017 2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Det vil bli ettersendt eget oppdragsbrev med belastningsfullmakt for bevilgningen.

  4.2.4 Justis- og beredskapsdepartementet

  4.2.5 Klima- og miljødepartementet

  Flytting av arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalter fra Fylkesmannen i Innlandet til Fylkesmannen i Vestland

  Arbeidsgiveransvaret for en nasjonalparkforvalter for Jotunheimen flyttes fra Fylkesmannen i Oppland til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fra 1. januar 2019. Som følge av endringen i arbeidsgiveransvar flyttes 1 million kroner fra Fylkesmannen i Innlandet til Fylkesmannen i Vestland fra 2019.

  4.2.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmannens fellesadministrasjon (FMFA) opprettes fra 1. januar 2019. FMFA skal levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetenes samfunnsoppdrag. FMFA vil i den sammenheng overta oppgaver som i dag utføres av fylkesmannsembetene og KMD. Dette gjelder oppgaver knyttet til IKT, informasjonssikkerhet, dokumentforvaltning, HR/personal-området og økonomi- og anskaffelsesområdet (jf. punkt 3.4 i virksomhets- og økonomiinstruksen). 

  4.2.7 Kunnskapsdepartementet

  4.2.8 Landbruks- og matdepartementet

  5 Foreløpige budsjettildelinger

  I samsvar med forslaget i Prop. 1 S (2018-2019) gis foreløpig tildeling for fylkesmannen utgifter og inntekter i 2019 i samsvar med kapittel 5.1.1 og 5.1.2.

  5.1 Foreløpige budsjetttildelinger på kap. 525 og kap. 3525

  5.1.1 Kap. 525 Fylkesmannsembetene (Utgifter)

  I Prop. 1S (2018-2019) er følgende tildeling foreslått for 2019:

   Post

  Betegnelse

  Tildeling  2019
  (I 1000 kroner)

  01

  Driftsutgifter

  1 888 042

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  167 804

   

  Sum kap. 525

  2 055 846

  Oversikt over de foreløpige tildelingene til det enkelte embete og til Fylkesmennenes Fellesadministrasjon (FMFA) følger som vedlegg 2.

  Foreløpig budsjettildeling til embetene for 2019 er i stor grad videreført fra 2018 bortsett fra endringer som følger av overføring av oppgaver til FMFA. Tildelingene til de embetene som slås sammen, er slått sammen. 

  Forklaringer til beløpene framkommer på første side i vedlegget.

  Rammeendringer

  Bevilgningen på posten foreslås økt med 7 mill. kroner til totalt 12 mill. kroner for å dekke engangskostnader knyttet til etablering av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA). I tillegg foreslås bevilgningen økt med 1,1 mill. kroner som følge av overføring av oppgaver fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til FMFA.

  Når embetet mottar midler til tidsavgrensede prosjekter eller oppgaver, skal midlene inntektsføres på kap. 3525, post 01, og når midlene brukes, skal de utgiftsføres på kap. 525, post 21 i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.2 c).I tabellen under framgår tildelingen til embetet.

  5.1.2 Kap. 3525 Fylkesmannsembetene (Inntekter)

  I Prop. 1S (2018-2019) er følgende tildeling foreslått for 2019:

  Post

  Betegnelse

  Tildeling 2019
  (I 1000 kroner)

  01

  Inntekter ved oppdrag

  167 804

   

  Sum kap. 3525

  167 804

  5.2 Tildelinger utenfor kapittel 525

  5.2.1 Arbeids- og sosialdepartementet

  5.2.2 Barne- og likestillingsdepartementet

  Som følge av Stortingets budsjettvedtak tildeler Barne- og likestillingsdepartementet fylkesmannen følgende midler i 2019:

  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 21 Spesielle driftsutgifter
  Til sammen X mill. kroner tildeles til stillinger i embetene. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene.


  I forbindelse med forsøket i Røyken, Nøtterøy og Alta kommune med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet  tildeles hver av fylkesmennene i Troms og Finnmark, Viken og Vestfold og Telemark inntil 333 330 kroner. Midlene skal benyttes til å føre tilsyn i henhold til Forskriftene om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i den respektive kommune § 14. Fylkesmannen skal i tillegg legge til rette for samhandlingen mellom forsøkskommune og Bufetat i fylket.


  Inntil 2 mill. kroner tilstilles Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet. Det vises til Virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen gjeldende fra  01.01.2019, hvor Fylkesmannen i Troms og Finnmarks oppgave knyttet til å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet er beskrevet.


  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern
  Barne- og likestillingsdepartementet stiller i vedlegg X midler til tilskudd til videreførte stillinger.


  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 61 Utvikling i kommunene
  Til sammen X mill. kroner tilstilles embetene til tilskudd til lokale utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene.

  5.2.3 Justis- og beredskapsdepartementet

  Tildeling over kap. 469, post 01 Vergemålsordningen

  Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  469,01

  Vergemålsordningen

  17 517 FMIN
  469,01

  Vergmålsordningen

  13 558 FMAG
  469,01 11 773 FMMR
  469,01

  Vergemålsordningen

  12 685 FMNO
  469,01

  Vergemålsordningen.

  63 452 FMOV
  469,01

  Vergemålsordningen

  15 531 FMRO
  469,01

  Vergemålsordningen

  12 943 FMTF
  469,01

  Vergemålsordningen

  20 541 FMTL
  469,01

  Vergemålsordningen

  19 277 FMVT
  469,01 25 398 FMVL

  Sum

  212 675

  Nedenfor er tildeling til de ulike embetene over kap 469, post 01 Vergemålsordningen, for 2019. I tillegg gis en belastningsfullmakt på kap. 469 Vergemålsordningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 470 Fri rettshjelp, post 01 Driftsutgifter.


  Bevilgningene på kap. 469, post 21 og kap. 470, post 01
  disponeres i tråd med regelverket for de regelstyrte ordningene. Det er viktig at fylkesmannen er oppmerksom på hvilke type utgifter som kan belastes de regelstyrte postene, samt utviser en kritisk holdning til bruken av denne typen utgifter. Justis- og beredskapsdepartementet gjør oppmerksom det er flere
  virksomheter som belaster kap. 470, post 01.  

  5.2.4 Klima- og miljødepartementet

  Miljødirektoratet tildeler budsjettmidler til spesielle oppdrag og tidsavgrensede prosjekter til fylkesmannen over kapittel 1140 Høstbare viltressurser, 1400 Klima- og miljødepartementet, 1410 Miljøforskning og overvåking, 1420 Miljødirektoratet og 1425 Fisketiltak. Det vises til supplerende tildelinger for detaljerte budsjettildelinger på klima- og miljøområdet til hvert enkelt embete.

  Det tilstrebes å tildele budsjettmidler på klima, naturmangfold og forurensningsområdet så tidlig som mulig på året, slik at fylkesmannen kan få til god planlegging. På noen områder som rovvilt og kalking av vassdrag, er det forskjeller i fylkesmannens behov for midler mellom år, og behovene vanskelig kan forutses på begynnelsen av året. Disse budsjettmidlene tildeles gjennom året.

  Retningslinjer

  Miljødirektoratet viser til retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 16.02.2010 (nå KMD) vedrørende administrativ kostnadsdekning. Dekning av embetets (eventuelle) faktiske administrative tilleggskostnader avtales med oppdragsgiver, jf. retningslinjenes pkt. 5. De tildelte midlene er ikke overførbare til neste år og eventuelle overskridelser kan ikke påregnes dekket.

  Klikk her for rundskriv om tilskuddsordninger fra  Klima og miljødepartementet, rundskriv T 1/17

  Referanse i VØI

  VØI 5.1.5.46: Behandle søknader fra delegerte virksomheter (herunder forskriftsregulerte industribransjer, avløps-, avfallsbehandlings- og gjenvinningsanlegg) om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsforskriften § 36-19, herunder følge opp BAT( Best Available Techniques) konklusjoner som vedtas.

  VØI 5.3.8.21: Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegert industri samt følge opp gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og FM.

  Bevilgning

  Det følger av forurensningsforskriften § 39-3 at den ansvarlige for virksomheten skal betale gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak. Beregningen av forventet gebyrinngang ovenfor skal sikre et tilstrekkelig tilsynsomfang ut fra sammensetning og omfanget av tilsynsobjekter i hvert embete. Fylkesmannen bruker satsene i gebyrveilederen for konsesjonsbehandling og tilsyn.

  Miljødirektoratet viser for øvrig til at det i tilsynsplanen for 2019 også vil fremgå estimat over antall tilsyn for hvert embete.

  I 2019 er bevilgningen på 16,6 millioner kroner i gebyrer fra tilsyn og XX millioner kroner i gebyrer fra konsesjonsbehandling, total XX millioner kroner. Det er ikke anledning til å bruke gebyrinntekten til annet enn å dekke faktiske utgifter tilknyttet tilsynsaktivitet og saksbehandling på forurensningsområdet.

  Gebyrfinansierte utgifter belastes kap. 1420 post 23 og må ikke overskride innbetalte gebyr inneværende år. Tildelte midler vil justeres i henhold til oppdaterte inntektsprognoser på høsten.

  For mer informasjon om planlegging/budsjettering, rapportering og bruk av tildelte midler, se veiledning om budsjettering og oppfølging av gebyrer gebyrveileder.

  Tildeling for gebyrer fra tilsyn og konsesjonsbehandling

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 2 600 FMOV
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMOV
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 600 FMIN
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMIN
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 300 FMVT
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMVT
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 200 FMAG
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMAG
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 300 FMRO
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMRO
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 2 600 FMVL
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMVL
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 400 FMMR
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMMR
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 500 FMTL
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMTL
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 400 FMNO
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMNO
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 700 FMTF
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 0 FMTF

  Sum

  16 600

  5.2.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvikling av tilsynskalender

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  Kapittel 571 post 21

  Utvikling av tilsynskalender for fylkesmannsembetene og andre statlige tilsynsmyndigheter.

  607092 300 FMMR

  Sum

  300

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal utvikle en tilsynskalender i henhold til prosjektplan av 30. august 2018 som kan brukes av alle embeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Utviklingsarbeidet bør også legge til rette for at tilsynskalenderen kan gi oversikt over forvaltningsrevisjoner i kommunene. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal samarbeide med FMFA og andre aktører som beskrevet i prosjektplanen av 30. august 2018. Tilsynskalenderen skal være ferdigstilt innen 31. desember 2019.

  Referanse til TB: Oppdrag 3.2.1.2.2

  Kommunestruktur

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMOV
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMIN
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMVT
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMAG
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMRO
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMVL
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMMR
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMTL
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMNO
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMTF

  Sum

  13 000

  Referanse til TB: 2.1 og 3.1.7.1

  Partiloven

  Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  577.01

  Driftsutgifter

  0 FMVL
  577.71

  Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

  33 761 FMVL
  577.73

  Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

  73 771 FMVL
  577.75

  Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

  21 913 FMVL

  Sum

  129 445

  Midlene skal gå til utbetaling av statlig partistøtte på regionalt og kommunalt nivå, administrasjon av søknads- og støtteutbetalingen, kontorteknisk bistand til Partilovnemnda og arkivstøtte til nemnda og Partirevisjonsutvalget.

  Referanse til VØI: 5.1.1.8

  5.2.6 Kunnskapsdepartementet

  5.2.7 Landbruks- og matdepartementet

  Innholdet her kan ikke ferdigstilles på dette tidspunktet - legges inn i løpet av desember

  6 Fullmakter

  Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til fylkesmannen for budsjettåret 2019. Fylkesmannen er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet viser til.

  I tillegg gjelder de administrative fullmaktene fylkesmannen har fått delegert i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 04.05.2015.

  6.1 Merinntektsfullmakt

  Fullmakten gjelder tilgang til å overskride kap. 525, post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3525, post 01, jf. romertallsvedtak II i Prop. 1 S (2018-2019). 

  6.2 Fullmakt til nettobudsjettering

  Fullmakten gjelder adgang til å nettoføre som utgiftsreduksjon på kap. 525, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der embetet samordner utgiftene, jf. Romertallsvedtak VII i Prop. 1 S (2018-2019).

  6.3 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

  Fullmakten gis for kap. 525, post 01 på de vilkår som fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-110 av 13.01.2017 pkt. 2.2. 

  6.4 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

  Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. Unntak fra denne fullmakten er inngåelse av ny husleieavtaler eller endringer av løpende husleieavtaler, som skal drøftes med departementet før oppstart og godkjennes av departementet. Ved inngåelse av nye husleiekontrakter skal embetene bruke Statsbygg som rådgiver.

  7 Rapportering og resultatoppfølging

  7.1 Rapportering gjennom året

  7.1.1 Rapporteringskrav per 30.04

  Rapporteringen skal sendes til oppdragsgiveren innen 15.5.2019.

  7.1.1.1 Justis- og beredskapsdepartementet


  7.1.1.1.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.1.1.1.1

  Fylkesmannen skal sende en egen rapport om sikkerhetstilstanden i embetet til KMD (se også VØI pkt. 4.4.7).

  7.1.1.1.2 Vergemålsordningen

  Rapportering sendes SRF innen 15.5 iht. mal som SRF distribuerer. 

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.1.1.2.1

  Fylkesmannen skal gi en kort samlet vurdering av måloppnåelsen på vergemålsfeltet per 1. tertial og forventet måloppnåelse for 2019. Eventuelle avvik og  manglende måloppnåelse skal vektlegges. Aktuelle tiltak skal kort beskrives.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.1.1.2.2

  Fylkesmannen skal rapportere på ressursbruken på kap. 469, post 01 og post 21.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.1.1.2.3

  Fylkesmannen skal kort rapportere på hvordan metoden for samtaler utarbeidet av Statens sivilrettsforvaltning har blitt tatt i bruk og hvilke erfaringer som er gjort så langt.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.1.1.2.4

  Fylkesmannen skal kort redegjøre for systemet for tilsyn jf. oppdrag 3.3.2.1.6. i tildelingsbrevet. Embetet skal også kort redegjøre for tilsynsarbeidet så langt og planer for gjennomføring av tilsyn med vergene i sitt område resten av året.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.1.1.2.5

  Fylkesmannen skal rapportere på gjennomføringen av oppdrag 3.3.2.1.5 i tildelingsbrevet om innskuddsgaranti.

  7.1.1.1.3 Rettshjelp

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.1.1.3.1

  Fylkesmannen skal rapportere på forbruk samt forventet
  forbruk på kap. 470, post 01 både for inneværende og påfølgende budsjettår.Rapporteringen sendes Statens sivilrettsforvaltning. Eventuelle avvik skal begrunnes. Fylkesmannen skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området. 

  Fylkesmannen skal i tillegg rapportere på antall innkomne og
  behandlede saker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid og antall restanser.

   

  7.1.2 Rapporteringskrav per 31.08

  Rapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen 15.9.2019.

  7.1.2.1 Justis- og beredskapsdepartementet


  7.1.2.1.1 Vergemålsordningen

  Rapportering sendes Statens sivilrettsforvaltning (SRF) innen 15.9 iht. mal som SRF distribuerer. 

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.2.1.1.1

  Fylkesmannen skal gi en kort samlet vurdering av måloppnåelsen på vergemålsfeltet per 2. tertial og forventet måloppnåelse for 2019. Eventuelle avvik og  manglende måloppnåelse skal vektlegges. Aktuelle tiltak skal kort beskrives.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.2.1.1.2

  Fylkesmannen skal rapportere på ressursbruken på kap. 469, post 01 og post 21.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.2.1.1.3

  Fylkesmannen skal rapportere på status i arbeidet med å kontrollere vergeregnskap i henhold til sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.2.1.1.4

  Fylkesmannen skal rapportere på resultatene av brukerundersøkelsen blant vergene i sitt område.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.2.1.1.5

  Fylkesmannen skal gi en vurdering av andelen opprettede vergemål for voksne per 2. tertial hvor det er gjennomført samtale med vergehaver. Fylkesmannen skal også gi en kort beskrivelse av utviklingen av praksis på området i 2019.

  7.1.2.1.2 Rettshjelp

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.1.2.1.2.1

  Fylkesmannen skal rapportere på forbruk samt forventet forbruk på kap. 470, post 01 både for inneværende og påfølgende budsjettår. Rapporteringen sendes Statens sivilrettsforvaltning. Eventuelle avvik skal begrunnes. Fylkesmannen skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området. 

  7.1.2.2 Klima- og miljødepartementet

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.1.2.2.1

  Rapportering på supplerende tildelinger på klima- og miljøområdet

  Alle statsforvaltere KLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Miljø og klima

  7.1.2.2.2

  Status på arbeidet med godkjenning og re-godkjenning av avfallsplaner i havner

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.1.2.2.3

  Status for arbeidet i forurenset sjøbunn i tiltaksplanområder der det er planlagt opprydning, eller opprydning pågår.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.1.2.2.4

  Status på hvor mange og hvilke grunnforurensningssaker embetet har jobbet med det siste året.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.1.2.2.5

  Status på antall verneområder hvor det arbeides med forvaltningsplaner i 2019, og forventet ferdigstilling.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.1.2.2.6

  Status på areidet med å kvalitetssikre og oppdatere grunnforurensningslokaliteter i Grunnforurensning.

  7.1.2.3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Alle statsforvaltere KMD Annet tema

  7.1.2.3.1

  Fylkesmannen skal rapportere på regnskapstall pr. 31.08 innen 15.09 på kap. 525/3525, og gi en prognose for forbruk for resten av året. Det skal rapporteres både på utgifts- og inntektskapittel. Rapporteringen innbefatter også rapportering på resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige avvik i forhold til budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

  I tillegg skal det rapporteres på forbruk pr. 31.08 innen 15.09, samt forbruk pr. 31.12 innen 15.01.20, for midler som er tildelt over kap. 500, post 21 (byvekstavtaler mv.).

  Rapporteringen skal skje i Sharepoint.

  7.1.2.4 Landbruks- og matdepartementet

  FMTL FMNO FMTF LMD Alle temaer

  7.1.2.4.1

  Rapporter på forbruk, avvik i henhold til tildelte midler og planlagte tiltak, samt forventet forbruk ved årets slutt knyttet til belastningsfullmakt på kap. 1142 post 45 og 71 innen 5.9.2019. Bruk tilsendt mal fra Landbruksdirektoratet  

   (Undersøker om det kan legges en lenke til malen)

  7.1.3 Rapporteringskrav med egne frister

  7.1.3.1 Helse- og omsorgsdepartementet

  Alle statsforvaltere HOD Alle temaer

  7.1.3.1.1

  Rapportere på økonomi- og tilskudd (inkl. belastningsfullmakten over kapittel 734 post 01 kontrollkommisjoner, driftsbudsjett) i egen tertialportal – tall per 30.04, 31.08 og 31.12.

  Frist til Hdir 1. tertialrapport 15.05.
  Frist til Hdir 2. tertialrapport 15.09.
  Frist til Hdir 3. tertialrapport 15.01 (påfølgende år).

  Alle statsforvaltere HOD Alle temaer

  7.1.3.1.2

  Rapportering på tilskuddsmidler mellom tiltak som inngår i kap 761, post 68 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd pr 01.05. Herunder gi en kortfattet vurdering av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene, herunder også helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  7.1.3.1.3

  Jamfør oppdrag 3.1.3.1.5.skal fylkesmannen rapporterer status om planlegging innen 1.7.18. Helsedirektoratet kommer tilbake med rapporteringsmal.

  7.1.3.2 Kunnskapsdepartementet

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

  7.1.3.2.1

  Rapportere på økonomi og tilskudd i egen tertialportal – tall per 30.04, 31.08 og 31.12

  Frist til Udir 1. tertialrapport 15.05.
  Frist til Udir 2. tertialrapport 13.09.
  Frist til Udir 3. tertialrapport 15.01 (påfølgende år).

  Alle statsforvaltere KD Alle temaer

  7.1.3.2.2

  Rapportere om retten til barnehageplass - tall per 1. desember. 

  Frist: 4. desember 2019. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  7.1.3.2.3

  Fylkesmannen skal rapportere om aktiviteter som støtter skoleeiernes arbeid fram mot innføring av nytt læreplanverk fra 2020: 

  • Hvilke aktiviteter er gjennomført?
  • Hvor mange skoleeiere har vært involvert? 
  • På hvilken måte er de gjennomførte aktivitetene sett i sammenheng med behovene som er definert i det lokale samarbeidsforumet for desentralisert ordning?

  Frist: 15. september 2019

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  7.1.3.2.4

  Fylkesmannen skal oversende den overordnede og langsiktige planen for embetets arbeid med utsatte barn og unge og deres familier. Planen skal sendes til postmottak@udir.no og merkes med sak 17/3253. Frist: 15. mai 2019. 

  7.1.3.3 Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen forvalter ordninger over to næringsavtaler innenfor landbruks- og matområdet. Det er nødvendig med egne frister for enkelte rapporteringspunkter, knyttet til oppfølging og gjennomføring av årlige forhandlinger om avtalene.

  FMTL FMNO FMTF LMD Alle temaer

  7.1.3.3.1

  Gi innspill til Landbruksdirektoratet om budsjettbehov og tiltak for 2019 knyttet til kapittel 1142 post 45 Større utstyrskjøp og post 71 Omstillingstillingstiltak i Finnmark innen 7.11. Bruks tilsendt mal fra Landbruksdirektoratet. 

   (Lenke?)

  FMTL FMNO FMTF LMD Alle temaer

  7.1.3.3.2

  Rapporter om arbeidet i Beredskapsutvalgene for reindrift innen 1.4. og 1.11.

  Alle statsforvaltere LMD Alle temaer

  7.1.3.3.3

  Rapportering for 2018 og budsjett for 2019 sendes innen 15.1 til Landbruksdirektoratet knyttet til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

  Alle statsforvaltere LMD Alle temaer

  7.1.3.3.4

  Rapporter på saker fylkesmannen har behandlet i 2018 etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven i eget skjema som sendes Landbruksdirektoratet innen 1.3.

   (Lenke?)

  Alle statsforvaltere LMD Alle temaer

  7.1.3.3.5

  Landbruksvikarordningen: Sende samlet oversikt over rapporteringen fra avløserlagene for 2018 til Landbruksdirektoratet innen 15.6.

  Alle statsforvaltere LMD Alle temaer

  7.1.3.3.6

  Rapporter i henhold til tabell tilsendt fra Landbruksdirektoratet knyttet til tilskuddsordninger der fylkesmannen disponerer regional ramme, jf. tilskuddsordninger som fordeles i kap. 5.2 i tildelingsbrevet. Frist for innspill er 1.12.  

   (Lenke?)

  FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  7.1.3.3.7

  Rapporter på forbruk og avvik per 31.12 på kap. 1142 post 45 Større utstyrskjøp og post 71 omstillingstiltak i Finnmark. Frist for rapportering til Landbruksdirektoratet er 20.01.

  FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

  7.1.3.3.8

  Rapporter om oppdateringer og endringer i bruksregler og distriktsplaner etter mal fra Landbruksdirektoratet. Frist 01.11.2019. 

   (Lenke?)

  7.1.3.4 Klima- og miljødepartementet

  Alle statsforvaltere KLD Alle temaer

  7.1.3.4.1

  Rapportering på tildelinger fra Miljødirektoratet på KLD sine kapitler 1400 og 1410.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.1.3.4.2

  Skjærgårdstjenesten: Innen 1. mai 2018 rapportere hvordan tildelte midler på kapittel 1420.78 er fordelt mellom driftsenhetene. Kopier av driftsenhetenes regnskap for 2017 skal følge rapporten.

  7.1.3.5 Justis- og beredskapsdepartementet

  7.2 Årsrapport og årsregnskap

  Fylkesmannsembetene skal oversende årsrapporten for 2018 til departementet, med kopi til Riksrevisjonen, innen 1. mars 2019. Årsrapporten skal inneholde rapportering på mål, styringsparametere og resultatmål omtalt i dette tildelingsbrevets pkt. 3 pkt. og andre rapporteringskrav som framgår av pkt. 7.3. Det er ikke rapportering på oppgavene i Virksomhets- og økonomiinstruksen. Dersom det er vesentlige avvik på oppgavene, skal det rapporteres i årsrapporten i kapittel 3.2.

  Departementet vil understreke at det er fylkesmannen som står ansvarlig for at den avlagte årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til departementet. Departementet vil ikke godta at det gjøres korrigeringer i årsrapporten etter den er avlagt, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.

  7.3 Andre rapporteringskrav i årsrapporten

  7.3.1 Arbeids- og sosialdepartementet


  Alle statsforvaltere ASD Alle temaer

  7.3.1.1

  Det vises til styringsparameter 3.1.2.1.1. Fylkesmannen skal kort beskrive opplæringen som er gitt NAV-kontorene, og begrunne sitt valg av omfang, form og innhold i opplæringen opp mot utfordringsbildet i NAV-kontorenes praktisering av tjenestene.

  Alle statsforvaltere ASD Alle temaer

  7.3.1.2

  Det vises til styringsparameter 3.1.2.1.2. Fylkesmannen skal redegjøre for forståelsen og praktiseringen av sosialtjenesteloven i kontorene i fylket/regionen.

  Alle statsforvaltere ASD Alle temaer

  7.3.1.3

  Fylkesmannen skal beskrive:
  - Situasjonen for kvalifiseringsprogrammet (KVP) i fylket
  - Hvor god oversikt NAV- kontorene har over personer i målgruppen for KVP
  - Om personer i målgruppen for KVP får tilbud om program
  - Hva som kjennetegner NAV-kontor som jobber godt med KVP
  - Om utfordringene med KVP har endret seg fra 2018
  - Embetets arbeid med KVP i fylket

  FMTL ASD Alle temaer

  7.3.1.4

  Det vises til oppdrag 3.2.1.7.9

  Fylkesmannen i Trøndelag skal kort beskrive status i arbeidet med tjenestebarometer.

  Alle statsforvaltere ASD Alle temaer

  7.3.1.5

  Det vises til styringsparameter 3.1.2.1.2. Fylkesmannen skal redegjøre for sitt arbeid med å vurdere særlige utfordringer i kommunene, samt kort beskrive hvordan kommunene er fulgt opp.

  Alle statsforvaltere ASD Alle temaer

  7.3.1.6

  Fylkesmannen skal beskrive kommunenes erfaring med aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år. Herunder om aktivitetsplikten bidrar til overgang til arbeid og utdanning.

  7.3.2 Barne- og likestillingsdepartementet

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.1

  Fylkesmannen skal rapportere på antall gjennomførte tilsyn med
  kommunenes oppfølging av krisesenterloven, informasjonsarbeid overfor kommunene om faglig veileder for innhold og kvalitet i tilbudet, samt gi en kort vurdering av tilgjengelighet og kvalitet på tilbudet i fylket.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.2

  Fylkesmannen skal redegjøre for bakgrunnen for og konsekvenser av eventuelle nedleggelser av krisesentrene eller reduksjon i tilbudet.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.3

  Fylkesmannen skal rapportere på antall behandlede søknader, og fattede vedtak inndelt i innvilgelser, avslag og avvisninger knyttet til hver sakstype, etter ekteskapsloven, anerkjennelsesloven og brudvigjingslova i årsrapporten.

  Fylkesmannen skal rapportere på andelen separasjons- og skilsmissesøknader som er mottatt digitalt.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.4

  Fylkesmannen skal rapportere på antall fattede vedtak etter barneloven i årsrapporten.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.5

  Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med veiledning og informasjon på familierettens område, herunder om mekling. Dette kan for eksempel være hvilke typer saker som dominerer, utviklingstrekk og utfordringer. Det er også av interesse å få opplyst hvem som kontakter Fylkesmannen.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.6

  Fylkesmannen skal rapportere på antall saker hvor det er gitt ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor fylkesmannen har gitt adopsjonsbevilling.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.7

  Fylkesmannen skal rapportere på antall tilsyn med familievernkontorene.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.8

  Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med veiledning og informasjon på universell utforming.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.9

  Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med å fremme likestilling knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag i aktuell lovgivning.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.10

  Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid på området barnevern og skole, herunder Se meg – digitale kurs i barnevernet, delkurs 1 og Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.11

  Fylkesmannen skal utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten ved barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn, jf. forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 14 og forskrift for sentre for foreldre og barn §28. Statens helsetilsyn skal ha kopi av årsrapporten.

  Alle statsforvaltere BFD Alle temaer

  7.3.2.12

  Fylkesmannen skal rapportere status på barnevernstjenestens akuttberedskap i alle kommunene i fylket, herunder om alle har en forsvarlig akuttberedskap.

  Fylkesmennene skal redegjøre for embetenes vurdering av kvalitet og risiko i barnevernet i fylket.

  7.3.3 Helse- og omsorgsdepartementet

  7.3.3.1 Rapportering på Leve hele livet

  Samlet vurdering av hvorvidt det kommunale helse- og omsorgstilbudet i fylket utvikles i henhold til retning og målsetninger i Leve hele livet.

  Alle statsforvaltere HOD Alle temaer

  7.3.3.1.1

  Samlet vurdering av hvorvidt det kommunale helse- og omsorgstilbudet i fylket utvikles i henhold til retning og målsetninger i Leve hele livet.

  7.3.3.2 Rapportering på Omsorgsplan 2020, herunder Demensplan 2020

  Alle statsforvaltere HOD Alle temaer

  7.3.3.2.1

  Samlet vurdering av hvorvidt det kommunale helse- og omsorgstilbudet i fylket utvikles i henhold til retning og målsettinger i Omsorgsplan 2020, herunder Demensplan 2020.

  7.3.3.3 Rapportering på Opptrappingsplan for rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016))

  Alle statsforvaltere HOD Alle temaer

  7.3.3.3.1

  Rapportere på resultatoppnåelse for tilskuddsordninger 765.60 og 765.62.

  Alle statsforvaltere HOD Alle temaer

  7.3.3.3.2

  Samlet vurdering av hvorvidt det kommunale rusarbeidet i fylket utvikles i henhold til retning og målsettinger i opptrappingsplanen.

  I tillegg bes Fylkesmannen om samlet rapportering i årsrapporten på gjennomføring av tiltak i oversendt virksomhetsplan for arbeidet i 2018 med psykisk helse og rus, jamfør Opptrappingsplanen for rusfeltet.

  7.3.3.4 Rapportering på Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019

  Alle statsforvaltere HOD Alle temaer

  7.3.3.4.1

  Rapportere på resultatoppnåelse for tilskuddsordningen til kommunene 0762.60.

  Alle statsforvaltere HOD Alle temaer

  7.3.3.4.2

  Samlet vurdering av hvorvidt tilbudet innen habilitering og rehabilitering i fylket utvikles i henhold til retning og målsettinger i opptrappingsplanen.

  7.3.4 Justis- og beredskapsdepartementet

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  7.3.4.4

  Beskriv kort hva embetet gjør, i tillegg til plansamlinger,for å gjøre følgende kjent i kommunene:

  •  Ny sjekkliste som er utarbeidet til ROS-analyser
  •  Fylkets klimaprofil blir brukt under kommunens planleggingsarbeid og i ROS-analyser. 


  Hjelpetekst

  Sjekklisten er utarbeidet i 2018 i samarbeid med FMSF, FMVE og NVE og er publisert på FM-nett og som nytt vedlegg i PBL-veileder. Registrering av bruk av klimaprofiler er fordi:

  1)  DSB er usikker på i hvilken grad disse blir brukt

  2) Dataene vil bli brukt inn i arbeidet med Kunnskapsbanken og søknad om midler til utvikling av digital ROS

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  7.3.4.5

  For hvilke storulykkevirksomheter er det etablert hensynssoner?

  Hjelpetekst

  DSB har som mål at kommunene etablerer hensynssoner i kommuneplaner rundt eksisterende storulykkevirksomheter, slik at det ikke skjer en uhensiktsmessig utvikling i arealene rundt disse.

  FMOV FMIN FMVT FMVL FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  7.3.4.6

  Redegjør for status på fylkesROS og tilhørende oppfølgingsplan

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  7.3.4.7

  Hvilke tiltak vurderer embetet har vært viktigst for å ivareta fylkesmannens ansvar for samordning i arbeidet med forebygging og beredskap?

  Hjelpetekst

  Fylkesmannen skal gi en kort omtale av regionale tiltak som er gjennomført i arbeidet med forebygging og beredskap.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  7.3.4.8

  Redegjør kort for status revisjon for underliggende planverk knyttet til SBS.


  Hjelpetekst

  Fylkesmannen skal kort beskrive status for revisjon av underliggende planverk knyttet til sivilt beredskapssystem, internt i embetet og regionalt.

  FMOV FMIN FMRO FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  7.3.4.9

  Redegjør kort for status i arbeidet med å bistå Sivilforsvaret i pilotprosjekt for videreutvikling av sivile beskyttelsestiltak.

  FMMR FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  7.3.4.10

  Redegjør kort for status i arbeidet med ferdigstilling av regionalt vertslandsstøttekonsept.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  7.3.4.11

  Fylkesmannen skal redegjøre for status på gjennomførte øvelser med kriseorganisasjonen i kommunene. 

  Hjelpetekst

  Det må opplyses om antall kommuner gjennomført i forhold til det totale antall kommuner i fylket.

  7.3.4.1 Vergemålsordningen

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.1.1

  Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på totalt antall kontrollerte vergeregnskap i 2019. Det skal oppgis hvor mange av disse vergeregnskapene embetet har plukket ut og kontrollert basert på egne risikovurderinger.


  Fylkesmannen skal også rapportere på antall vergemål som har vært gjenstand for tilsyn i 2019 utover regnskapskontroll, både planlagte og hendelsesbaserte. Fylkesmannen skal i tillegg kort beskrive hva tilsynene har avdekket og hvordan avvik er fulgt opp. Dette skal inkludere rapportering av gjennomføring av oppdrag 3.3.2.1.6 i tildelingsbrevet.

  FMOV JD Alle temaer

  7.3.4.1.2

  Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på gjennomføringen av den særskilte oppgaven på EMA-området, jf. punkt 5.3.4.6 i virksomhets- og økonomiinstruksen.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.1.3

  Fylkesmannen skal gi en vurdering av andelen opprettede vergemål for voksne hvor det er gjennomført samtale med vergehaver gjennom 2019.

  Fylkesmannen skal kort rapportere på hvordan metoden for samtaler utarbeidet av Statens sivilrettsforvaltning har blitt tatt i bruk og hvilke erfaringer som er gjort gjennom året.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.1.4

  Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på hvor mange verger som er fratatt sitt oppdrag i 2019 som en konsekvens av funn i regnskapskontrollen.


  Fylkesmannen skal også rapportere på antall verger som har blitt fratatt vergeoppdrag i løpet av 2019 på bakgrunn av andre tilsyn og en kort redegjørelse om årsaker til fratakelsene.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.1.5

  Fylkesmannen skal gi en kort, overordnet beskrivelse av hvordan embetet har arbeidet med å individtilpasse mandater, både ved opprettelse av nye vergemål og ved gjennomgang av løpende saker når dette har vært hensiktsmessig.

  7.3.4.2 Rettshjelp

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.2.1

  Fylkesmannen skal i årsrapportløsningen rapportere på antall innkomne, innvilgede og avslåtte søknader for perioden, fordelt på henholdsvis fritt rettsråd og fri sakførsel. Fylkesmannen skal også rapportere på gjennomsnittlig saksbehandlingstid og på antall restanser. Hva gjelder de innvilgede sakene, skal rapporteringen gi en oversikt over forekomsten av økonomisk dispensasjon, samt totale advokatutgifter og evt. andre utgifter som er innvilget i aktuelle periode, fordelt på saksområde. Av rapporteringen skal det videre fremgå hvorvidt det er gitt avslag som følge av økonomisk overskridelse eller av andre grunner i henhold til skjema over rettshjelpsstatistikk fra Statens sivilrettsforvaltning.

  Fylkesmannen skal rapportere på forbruk for året samt forventet forbruk på kap. 470, post 01 for påfølgende år. Eventuelle avvik skal begrunnes. Fylkesmannen skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.2.2

  Fylkesmannen skal rapportere på forventet forbruk på kap. 470, post 01 inneværende og påfølgende år. Eventuelle avvik skal begrunnes.

  7.3.4.3 Integreringsarbeid

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.3.1

  I forbindelse med introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) skal fylkesmannen rapportere på antall klagesaker, hva klagen gjelder og utfallet av klagen.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.3.2

  På området opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (introduksjonsloven) skal Fylkesmannen oppgi antall klagesaker, hva klagen gjelder og utfallet av klagen.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.3.3

  Fylkesmannen skal gjennomføre statsborgerseremonier for alle nye statsborgere i fylket som har fylt 12 år, samt medvirke til at andelen av nye statsborgere som deltar på seremoniene øker.

  Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på antall statsborgerseremonier som er avholdt, totalt antall utsendte invitasjoner til nye norske statsborgere og totalt antall nye statsborgere som har deltatt i statsborgerseremoniene i fylket.

  Alle statsforvaltere JD Alle temaer

  7.3.4.3.4

  Fylkesmannen skal også rapportere på antall deltakere i opplæring norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (også personer som ikke er omfattet av introduksjonsloven). I tillegg skal fylkesmannen rapportere på antall årsverk i kommunene som gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap iht. introduksjonsloven.

  7.3.5 Klima- og miljødepartementet

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.3.5.1

  Rapportering på supplerende tildelinger på klima- og miljøområdet

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.3.5.2

  Status på arbeidet med godkjenning og re-godkjenning av avfallsplaner i havner.

  Hjelpetekst

  Gi en oversikt over progresjonen i arbeidet og hvilke grep man gjør for å få på plass et system for re-godkjenning.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.3.5.3

  Status på gjennomførte tiltak mot fremmede organismer.

  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapportering.

  Alle statsforvaltere KLD Alle temaer

  7.3.5.4

  Status på vannforvaltningstiltak i vedtatte regionale tiltaksprogrammer fra 2016 innenfor eget myndighetsområde, ved utdrag/utskrift fra Vann-Nett.

  Hjelpetekst

  Informasjon i Vann-Nett brukes som bakgrunn for rapportering.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.3.5.5

  Status på utvalgte naturtyper (UN):

  1) Antall plansaker som berører UN-lokaliteter.

  2) Antall plansaker hvor det er tatt hensyn til UN-lokaliteter.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  7.3.5.6

  Status på sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner: Det skal rapporteres på følgende: Antall nye pålegg som er gitt, antall løpende pålegg og antall frivillige avtaler med konsesjonær. Rapport om løpende pålegg skal deles i pålegg om fiskeutsetting og øvrige pålegg

  7.3.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet


  Alle statsforvaltere KMD Annet tema

  7.3.6.13

  I årsrapporten skal fylkesmannen gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. Det skal også fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, herunder bruk av sentrale felleskomponenter, er særlig vurdert.

  7.3.6.1 Tilsyn - samordning av statlig tilsyn med kommunene, tilrettelegging for læring og forbedring ved tilsyn, og tilsynsbelastning

  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.1.1

  Fylkesmannen skal gi en kort beskrivelse av embetets tiltak for samordning av statlig tilsyn etter kommuneloven, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv. Fylkesmannen skal kort opplyse om hva som er gjort for å fremme og formidle læring hos kommunene i de tilsynene som er gjennomført. Fylkesmannen skal også gi en kort og overordnet vurdering av den samlete tilsynsbelastningen på kommunene i sitt fylke, både generelt og når det gjelder enkeltkommuner. Med tilsynsbelastning menes blant annet om tilsynet krever mye ressurser i kommunen og om tilsyn er samordnet i tid.

  7.3.6.2 God økonomiforvaltning i kommunene

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  7.3.6.2.1

  Fylkesmannen skal rapportere på det generelle veiledningsarbeidet om kommuneøkonomi, herunder hvilke tiltak som er iverksatt for å rapportere inn korrekte KOSTRA-data til riktig tid og veiledning til kommunene om bruken av disse dataene til styring i kommunene.

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  7.3.6.2.2

  Det skal rapporteres særskilt om hvilke tiltak fylkesmannen har iverksatt for den enkelte kommune som er registrert i ROBEK og hvilke tiltak som har vært iverksatt for å forhindre kommuner som er i faresonen til å bli registrert i ROBEK, herunder hvordan pedagogiske (veiledning), juridiske (lovlighetskontroll og lånegodkjenning) og økonomiske (skjønn) virkemidler er benyttet.

  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.2.3

  Omtale av prosess med kommunene i tildelingen av skjønnsmidler for 2020.

  7.3.6.3 Modernisering i kommunene

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  7.3.6.3.1

  Spesifikk omtale av arbeid med innovasjons- og fornyingsprosjekter i kommunene. Kort om fordeling av skjønnsmidler til formålet, herunder rapportering i ISORD, og formidling av resultatene.

  Omtale av virkninger og resultater av prosjektene. Noen få innovasjonsprosjekter kan trekkes spesielt fram.

  Hjelpetekst

  Fylkesmannen har en fast oppgave med å stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal tildeles etter retningslinjer for skjønnstildelingen, og det skal ikke tildeles prosjektskjønnsmidler til ordinær drift.

  Det skal her gis en omtale av embetets arbeid med omstilling og modernisering i kommunene og formidling av resultatene. Det skal også rapporteres på fordeling av skjønnsmidler til formålet. Det er viktig at eventuelle avvik mellom det som rapporteres i
  årsrapporten og det som framkommer av ISORD forklares.

  Embetene skal rapportere på virkninger og resultater av prosjektene. Selv om rapporter fra de enkelte prosjektene som er ferdigstilt finnes i ISORD, er det ønskelig med et helhetsbilde av resultater og virkninger av prosjektene. Noen få innovasjonsprosjekter kan trekkes spesielt fram.

  7.3.6.4 Kommunalrett

  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.4.1

  Det skal gis rapportering i tabell som viser:

  • Antall saker om lovlighetskontroll etter klage som det er truffet vedtak i for året, hvor mange avgjørelser som er opprettholdt og hvor mange som er kjent ulovlige.
  • Antall lovlighetskontroller som er foretatt etter initiativ av fylkesmannen, hvor mange avgjørelser som er opprettholdt og hvor mange som er kjent ulovlige.
  • Hvor mange av sakene totalt (uten å skille mellom saker etter klage og på eget initiativ) som hadde henholdsvis habilitet eller lukking av møter blant vurderingstemaene.
  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.4.2

  Fylkesmennene skal gi en kortfattet omtale av hvilke kommunalrettslige tema de (særlig) veileder kommunene om.

  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.4.3

  Fylkesmennene skal, på bakgrunn av egne erfaringer etter kontakt med kommunene, gi en kort omtale av omfanget av interkommunalt samarbeid i fylket, i hvilke former kommunene samarbeider, og hvilke tjenester det samarbeides om.

  7.3.6.5 Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren

  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.5.1

  Fylkesmennene skal i årsrapporten oppgi hvor mange klager på avslag om begjæringer om innsyn de har behandlet, jf. offentleglova § 32 og forvaltningsloven § 28 annet ledd, samt hvor mange tilfeller klager har fått helt eller delvis medhold i klager etter offentleglova § 32.

  7.3.6.6 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer


  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  7.3.6.6.1

  Det skal rapporteres på fylkesmannens arbeid med samordning av statlige innsigelser, herunder i hvilken grad innsigelser blir løst gjennom dialog. Rapporten skal omfatte informasjon om antall planer møtt med innsigelse fra statlige etater inklusiv fylkesmannen, antall planer møtt med innsigelse bare fra fylkesmannen og antall planer der innsigelser fra andre statsetater er avskåret.

  7.3.6.7 Rapportering om byggesaker etter plan- og bygningsloven

  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.7.1

  Fra og med 01.01.2017 skal alle embetene rapportere byggesaker i SYSAM- ny rapporteringsløsning for fylkesmennene.

  • Av årsrapporten for 2018 skal det fremgå totalt antall behandlede byggesaker.
  • Av årsrapporten for 2018 skal det fremgå antall saker der klagen ble gitt medhold, helt eller delvis.
  • Av årsrapporten for 2018 skal det i tillegg fremgå antall saker som ikke ble avgjort innen 12 uker. Det skal vises hvor lang gjennomsnittlig overskridelse var i disse sakene. Overskridelse skal føres i antall dager.
  • Av årsrapporten for 2018 skal det i tillegg fremgå hvor mange saker det ble avtalt lengre frist enn angitt i saksbehandlingsforskriften jf. pbl. § 21-8 andre ledd, hvor mange "særlige tilfeller" klageinstansen selv forlenget fristen i, og hvor mange saker der fristen ble forlenget på grunn av barmarksundersøkelse.

  7.3.6.8 Rapportering om plansaker etter plan- og bygningsloven

  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.8.1

  Fra og med 01.01.2017 skal alle embetene rapportere plansaker i SYSAM- ny rapporteringsløsning for fylkesmennene.

  • Av årsrapporten for 2018 skal det fremgå totalt antall behandlede klager på reguleringsplaner og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i antall dager. Det skal i tillegg fremgå antall saker der klagen ble gitt medhold, helt eller delvis.

  Hjelpetekst

  Første spørring gjelder antall behandlede klagesaker reguleringsplaner.

  7.3.6.9 Tiltak for å løse boligsosiale problemstillinger i kommunene


  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.9.1

  Beskriv innsatsen med de to tiltakene i tiltaksplanen for Bolig for velferd 2018-2020 gjennomført av regionale aktører under fylkesmannens ledelse.

  7.3.6.10 Lærlinger


  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.10.1

  Fylkesmannen skal rapportere på antall lærlinger i 2019. Det skal også framgå innenfor hvilke fag.

  7.3.6.11 Fellesføring 2019 - Regjeringens inkluderingsdugnad 5 %

  I årsrapporten skal Fylkesmannen redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 %- målet og målene for inkluderingsdugnaden, jf. Rundskriv H-3/18 sendt ut juli 2018.

  Alle statsforvaltere KMD Alle temaer

  7.3.6.11.1

  Embetet skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. Se kap. 4.1 Fellesføringer 2018

  7.3.6.12 En mer ensartet og fremtidsrettet kommunestruktur

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  7.3.6.12.1

  Fylkesmannen skal gi en kort beskrivelse av embetets arbeid og prosesser for dialog med kommuner om utfordringer fremover og hvilke muligheter som kan ligge i strukturendringer.

  7.3.7 Kulturdepartementet

  7.3.7.1 Tros- og livssynssamfunn

  Alle statsforvaltere KUD Alle temaer

  7.3.7.1.1

  Oversikt over:

  • Nye registrerte/uregistrerte trossamfunn og nye livssynssamfunn
  • Trossamfunn som er slettet hos fylkesmannen 
  • Ev. tilsyn med trossamfunn og forstander.

  7.3.7.2 Gravferdsloven

  Alle statsforvaltere KUD Alle temaer

  7.3.7.2.1

  Oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse sakene.

  7.3.7.3 Lov om helligdager og helligdagsfred

  Alle statsforvaltere KUD Alle temaer

  7.3.7.3.1

  Oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse sakene.

  7.3.8 Kunnskapsdepartementet

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

  7.3.8.1

  Fylkesmannen skal redegjøre for hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg av virkemiddel og oppfølgingsmåte av risikoutsatte kommuner på rettsikkerhetsområdet.  

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  7.3.8.2

  Fylkesmannen skal rapportere om antall meldte skolemiljøsaker til embetene som håndhevingsmyndighet, resultat av behandlingen og saksbehandlingstid. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn

  7.3.8.3

  Rapportering av tilsyn etter barnehageloven og opplæringsloven, jf. VØI pkt. 5.3.2. Fylkesmannen skal redegjøre for valg av tilsynsobjekt, omfang og innretning på tilsyn. I denne sammenheng må dere redegjøre for hvordan ulike kilder er brukt i vurderingen av tilsyn som virkemiddel. Dere skal vise hvilke vurderinger som har vært avgjørende for valg av tilsynstema, tilsynsobjekt og innretningen på tilsynet. Dere skal synliggjøre hvordan risikoen for regelverksbrudd er redusert ved bruk av tilsyn som virkemiddel.

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  7.3.8.4

  Fylkesmannen skal rapportere om antall klager, type klager og resultatet av behandlingen på barnehage- og opplæringsområdet.

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

  7.3.8.5

  Fylkesmannen skal redegjøre for egen kompetanse på regelverksområdet og tiltak som er iverksatt for å sikre god kvalitet.  

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  7.3.8.6

  Fylkesmannen skal redegjøre for roller og samhandling i partnerskapet for desentralisert ordning for kompetanseutvikling, og for prioriteringer som er gjort i samarbeidsforumets utviklingsplan. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  7.3.8.7

  Fylkesmannen skal redegjøre for hvordan etter- og videreutdanning (for eksempel lærerspesialister og veiledning av nyutdannete) blir benyttet i sammenheng med andre tiltak for kvalitetsutvikling. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  7.3.8.8

  Fylkesmannen skal redegjøre for kompetansebehov i barnehagene i fylket og hvilke prioriteringer som er gjort i samarbeidsforumets kompetanseutviklingsplan. Videre skal det redegjøres kort for hvordan ordningen ses i sammenheng med andre nasjonale satsinger og kompetansetiltak.

  Fylkesmannen skal også rapportere i tabell på deltakelse i kompetansetiltak i regional ordning for barnehage.

  FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KD Barnehage og opplæring

  7.3.8.9

  Fylkesmannen skal redegjøre for behovsanalysen som ligger til grunn for planlagte og igangsatte tiltak i kommuner som deltar i Oppfølgingsordningen. 

  Alle statsforvaltere KD Tilskudd og økonomiske virkemidler

  7.3.8.10

  Årsrapporten skal inneholde en egenvurdering av hvordan embetene forvalter tilskuddsordningene i henhold til retningslinjene og gjeldende regelverk. Fylkesmannen skal redegjøre for eventuelle avvik i utføringen av forvaltningen og gi en omtale av iverksatte tiltak. 

  FMIN KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

  7.3.8.11

  Fylkesmannen skal gjøre en egenvurdering av intern kompetanse på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven. Egenvurderingen skal inneholde identifiserte kompetansebehov og hvilke tiltak som er satt i gang for å imøtekomme dette behovet. Fylkesmannen skal redegjøre for hvordan ledelsen gjør nødvendig kvalitetssikring av oppgaveløsningen og generell god kvalitet i saksbehandlingen på regelverksområdet. 

  FMVT KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

  7.3.8.12

  Fylkesmannen skal gjøre en egenvurdering av intern kompetanse på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven. Egenvurderingen skal inneholde identifiserte kompetansebehov og hvilke tiltak som er satt i gang for å imøtekomme dette behovet. Fylkesmannen skal redegjøre for hvordan ledelsen gjør nødvendig kvalitetssikring av oppgaveløsningen og generell god kvalitet i saksbehandlingen på regelverksområdet.

  7.3.9 Landbruks- og matdepartementet

  Alle statsforvaltere LMD Alle temaer

  7.3.9.1

  - Antall årsverk i landbruksavdelingen per 31.12.2018, antall samlede årsverk i landbruksforvaltningen i kommunene per 31.12.2018, samt antall enheter/landbrukskontor i kommunene i fylket.

   - Antall årsverk i avdeling eller seksjon for reindriftsforvaltning     

   - Ressurser benyttet til kontrollarbeid

  Alle statsforvaltere LMD Alle temaer

  7.3.9.2

  Innenfor regionalt kartsamarbeid og arealressurskart skal det rapporteres i henhold til tabell:

  • Eventuelle kommuner i fylket som ikke har ajourført AR5.
  • Eventuelle utfordringer kommunene har med ajourføring av arealressurskart (AR5).


  Alle statsforvaltere LMD Alle temaer

  7.3.9.3

  Gi en overordna vurdering av kontrollresultatene i forbindelse med forvaltning av inntekts- og velferdspolitiske tiltak.

  Hjelpetekst

  Her vil det bli lagt inn en hjelpetekst - fra Ldir

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  7.3.9.4

  Gi en kort analyse/vurdering av kommunenes arbeid med avkorting ved feilopplysninger

  Hjelpetekst

  - Vurder om kommunen følger opp og avkorter i tilfeller der det er godkjent en lavere verdi enn det søker selv har oppgitt i søknad om produksjonstilskudd, og hva som er årsaken til at det evt. ikke avkortes.

  - Vurder om kommunens avkortingsbeløp ligger på det nivå som anses i tråd med retningslinjene gitt i rundskriv og om det er store forskjeller mellom kommuner i hvordan avkortning vurderes.

  7.3.10 Tverrsektoriell rapportering

  7.3.10.1 Tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge

  Alle statsforvaltere KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  7.3.10.1.1

  Fylkesmannen skal redegjøre for hvilke tiltak som er gjennomført i arbeidet for utsatte barn og unge, både for å samordne regionale innsatser og for å styrke samarbeidet mellom sektorer og tjenester i kommunen. Fylkesmannen skal også gi en overordnet vurdering av framdrift i arbeidet: hva som lykkes godt og hvilke områder som er mer utfordrende. 

  Hjelpetekst

  Med «utsatte barn og unge» menes barn og unge som har risiko for å utvikle problemer som kan lede til mangelfull grunnopplæring, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i fare for fremtidig marginalisering.

  Eksempler på tiltak kan være formidling av relevant informasjon og kunnskap, veilednings- og utviklingstiltak, sette behovet for samarbeid mellom sektorer og tjenester på dagsorden på relevante arenaer der fylkesmannen møter kommunene, samt etablering av arenaer for erfaringsutveksling mellom kommuner.  

  Relevante samarbeidspartnere er fylkeskommunen, KS, regionale kompetansesentra, universitets- og høyskolesektoren, Bufetat og NAV, m.fl. 

  7.3.10.2 ASD, KD

  Alle statsforvaltere ASD KD Alle temaer

  7.3.10.2.1

  Fylkesmannen skal gi en redegjørelse for arbeidet og erfaringene embetet har gjort seg i det tverretatlige samarbeidsprosjektet «Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler».  Herunder bes det om en redegjørelse av konkrete tiltak i embetet og planer embetet har for det videre arbeid i fylket.

  7.3.10.3 LMD og KLD

  Alle statsforvaltere LMD KLD Miljø og klima Landbruk og mat

  7.3.10.3.1

  Rapporter på status i forvaltningen av det todelte målet for rovviltpolitikken

  7.3.10.4 ASD og BLD

  Statens helsetilsyn vil i løpet av 2019 innhente tilsynssaker og klagesaker innen barnevern og sosiale tjenester, og rapporter fra tilsyn med barneverninstitusjoner. Vi kommer tilbake til omfang i egne brev til embetene.

  8 Budsjettmessige forutsetninger

  KMD understreker at embetet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 slik at målene kan nås innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.

  Fylkesmannen kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en slik fullmakt i pkt. 6 i dette brevet.

  Fylkesmannen har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet forutsetter at fylkesmannen rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, pkt. 4, hvor det framgår at "Det enkelte fagdepartement disponerer sin andel av ressurser på kap. 525 dersom omprioriteringer ikke er gjort av regjeringen". Dette innebærer at ressursmessige utfordringer innen et departements fagområder om nødvendig, må løses gjennom omprioriteringer innen dette departementets oppgaveportefølje.