Søk

Bruk * hvis du vil søke på deler av et ord. Eks. "Styringsporta*".

Viser 1-10 av 11 treff.

Sorter: Publisert Relevans

 • 3.3.2.1.6 System for tilsyn

  2019 Tildelingsbrev Rettssikkerhet Oppdrag JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  Fylkesmannen skal i løpet av første tertial 2019 ha laget et system for planlagte og hendelsesbaserte tilsyn. Systemet skal dokumenteres. Fylkesmannen skal i løpet av 2019 føre tilsyn med verger med mer enn 20 oppdrag for voksne.

 • 7.1.1.1.2.4 Tilsyn av verger

  2019 Tildelingsbrev Rapporteringskrav Alle embetene JD Alle temaer

  Fylkesmannen skal kort redegjøre for systemet for tilsyn jf. oppdrag 3.3.2.1.6. i tildelingsbrevet. Embetet skal også kort redegjøre for tilsynsarbeidet så langt og planer for gjennomføring av tilsyn med vergene i sitt område resten av året.

 • 7.3.10.1 Tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge

  2019 Tildelingsbrev Alle embetene KD ASD BFD HOD Alle temaer

 • 7.3.4.1.1 Tilsyn av verger

  2019 Tildelingsbrev Rapporteringskrav Alle embetene JD Alle temaer

  hva tilsynene har avdekket og hvordan avvik er fulgt opp. Dette skal inkludere rapportering av gjennomføring av oppdrag 3.3.2.1.6 i tildelingsbrevet.

 • Rapportering på kapittel 3.4 i årsrapporten

  2019 Årsrapport Rapport FMMR

  viser ei omfordeling mellom dei forskjellige departementa. Ressursrapporteringa viser at det har vore ein nedgang innanfor JD sine resultatområder. Noko av orsaken til det er at dokumentforvaltningsstillinga som var knytta til vergemålsområdet er overført

 • 3.3.2.2.4 Gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje

  2019 Tildelingsbrev Rettssikkerhet Oppdrag JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 1

  oppdraget «Gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje», jf. Justis- og beredskapsdepartementets (JD) oppdragsbrev 3/2018 til SRF av 7. desember 2018.

 • Rapportering på kapittel 3.4 i årsrapporten

  2019 Årsrapport Rapport FMTL

  sluttoppgjør samt at en stilling var feilbelastet resomr 600 i 2018. JD: Ingen vesentlige avvik. Resultatområde 570 Integrering av innvandrere ble fra 1.5.2018 overført fra Justisdepartementet (JD) til Kunnskapsdepartementet (KD) og resomr370. Vi endret ikke

 • Rapportering på kapittel 3.4 i årsrapporten

  2019 Årsrapport Rapport FMTF

  tilgang på midler. BLD: For fagmidler skyldes endringen økt tilgang på midler. HOD: Reduksjonen skyldes økt arbeid på fagmidler. JD: Reduksjonen skyldes hovedsakelig vakanse i stilling i 2019. For fagmidler skyldes endringen hovedsakelig redusert godtgjørelse

 • Rapportering på kapittel 3.4 i årsrapporten

  2019 Årsrapport Rapport FMNO

  overførte lønns- og driftsmidler for arkiv og IKT til FMFA KD: Økning pga. overføring av oppgave "Integrering av innvandrere" fra JD.  Kommentarer på vesentlige endringer på fagdepartementenes områder. KLD: Økting av ressurser  på forurensningsområdet i 2019

 • 5.3.1.2 Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

  2019 Virksomhets- og økonomiinstruks Rettssikkerhet Oppgave BFD Folk og samfunn

  Saksbehandling etter ekteskapsloven mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven §§ 16 og 18 a, og brudvigjingslova § 11.

Styringsdokument
Fylkesmannens roller
Fylkesmannsembete
Departement
Tema
Supplerende
Kategorier