Styringsdokumenter

Her kan du laste ned en fil som inneholder TB og VØI i sin helhet eller relevante utdrag fra et eller begge styringsdokumenter. Dersom du bruker filtrere, vil filen kun inneholde de filtrerte resultatene. I høyre menyen kan du for eksempel velge tildelingsbrevet og ditt embete, for å hente ut embetsspesifikt tildelingsbrev. Du kan også velge spesifikke deler av begge styringsdokumentene, som for eksempel: oppdrag og oppgaver.

VP-malen i Word er laga for stående side. For å få liggende så velg Sideoppsett - Retning - Liggende.

Virksomhets- og økonomiinstruks

Tildelingsbrev

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir gjennom tildelingsbrevet styringssignaler og tildeler midler til fylkesmannen i 2019, jf. Prop. 1 S (2018–2019) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2018-2019) vedtatt 14.12.2018. 

Virksomhets- og økonomiinstruksen gjeldende fra 01.01.2019, inneholder oversikt over faste og lovpålagte oppgaver, og legger sammen med tildelingsbrevet rammene for fylkesmannens virksomhet i 2019.  

Vi ber fylkesmannen ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

2 Overordnede prioriteringer

2.1 Tverrsektorielle prioriteringer

God måloppnåelse på flere av områdene i fylkesmannsembetenes
portefølje er avhengig av samordning og samarbeid mellom flere sektorer. Det gjelder blant annet for området arealforvaltning og by- og samfunnsutvikling. Samfunnsutviklingen og arealbruken må bli mer bærekraftig, samtidig som verdiskapingen skal øke. Det er en utfordring å oppnå en balansert utvikling med attraktive og velfungerende byer og distrikter. Det er viktig å ivareta helhet og effektivitet i samfunnsplanleggingen gjennom å se flere sektorer i sammenheng. Fylkesmannen sin samordningsrolle er sentral. Fylkesmannen skal i 2019 fortsatt bidra til å identifisere tiltak for mer effektive planprosesser og bedre plankvalitet.

Klimaendringene truer vårt eksistensgrunnlag, og er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid. Arbeidet for å bidra til reduserte klimagassutslipp i fylket, skal prioriteres. Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, og det er viktig at embetene i så stor grad som mulig utnytter dette virkemiddelet. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på, og tilpasses, et klima i endring.

God måloppnåelse på flere av områdene i fylkesmannsembetenes
portefølje er avhengig av kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Mange av dagens kommuner har små organisasjoner og store utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å dekke opp alle fagområder. Større kommuner og en mer ensartet og framtidsrettet kommunestruktur er en forutsetning for sterke velferdskommuner som kan gi gode og likeverdige tjenester og drive aktiv og helhetlig samfunnsutvikling nå og i framtiden. Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for endringer i kommunestrukturen. Alle sammenslåinger i perioden 2017-2021 skal være basert på lokale vedtak.

Fylkesmannen har, på bakgrunn av embetets brede kontaktflate mot kommunene og gode kjennskap til de ulike kommunenes styrker og svakheter, en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette. Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Etter valget er det særlig viktig at fylkesmannen har god dialog med de nye kommunestyrene om fylkesmannens forhold til kommunene, samhandlingen mellom kommunene og fylkesmannen, og utfordringsbildet for den enkelte kommune. Dette vil kunne legge til rette for gjensidig forståelse for hverandres arbeid, og god kontakt og oppfølging gjennom valgperioden.

Fylkesmannen skal samordne og legge til rette for gode arenaer for samarbeid om samfunnssikkerhet i fylket. Dette gjøres gjennom informasjonsutveksling, felles plan- og kunnskapsgrunnlag om risiko og sårbarhetsutfordringer i fylket, og samarbeid om tiltak for å forebygge, styrke beredskap og krisehåndteringsevnen. I dette ligger også en videreutvikling av totalforsvaret, herunder det sivil-militære samarbeidet regionalt. 

Fylkesmannen skal være pådriver for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier. Fylkesmannen samordningsrolle er sentral i dette arbeidet. Fylkesmannen skal aktivt bidra til bedre regional samordning og samarbeid om innsatser og tiltak som retter seg mot denne målgruppen, for å understøtte kommunenes arbeid. Gjennom støtte og veiledning til kommunene, skal fylkesmannen bidra til et samordnet tjenestetilbud innen fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv i kommunene.  

2.2 Arbeids- og sosialdepartementet

Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene gjennom tiltak som styrker kompetansen og regelverksetterlevelsen.

Landsomfattende tilsyn har de senere årene avdekket svikt knyttet til blant annet tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene og at søknader ikke alltid blir individuelt vurdert. Fylkesmannen skal også i 2019 medvirke til god kunnskap om sosialtjenesteloven for at kommunen skal kunne gi forsvarlige sosiale tjenester for alle brukere. Dette innebærer blant annet at kommunene ivaretar tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte saken i tråd med lovens formål og systematisk sørger for at barneperspektivet ivaretas i NAV-kontoret. Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region og andre relevante aktører for å bidra til at barn som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet får nødvendige hjelp og tjenester fra NAV-kontoret.

Fylkesmannen skal spesielt rette sine opplærings- og veiledningstilbud mot kommuner der tilsyn, klagesaksbehandling eller annen erfaring vitner om utfordringer. Opplæringstilbudet skal utformes slik at det i omfang, form og innhold møter opplæringsbehovene Fylkesmannen har identifisert. Også veiledningstilbudet skal tilpasses NAV-kontorenes behov.

Arbeids- og velferdsdirektoratet utvikler digitale verktøy for oppfølging av de som mottar statlige ytelser og de som mottar økonomisk stønad og andre tjenester etter sosialtjenesteloven. Alle systemleverandører utvikler ny funksjonalitet i de kommunale fagsystemene. Fylkesmannen og NAV region skal jobbe sammen for å medvirke til at digitalisering i NAV kan gi mer effektiv saksbehandling og bedre oppfølging av brukere.

Fylkesmannen skal i 2019 fortsatt rette spesiell oppmerksomhet, bl.a. i sin tilsynsaktivitet, mot aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp gjennom aktivitetsplikt for personer under 30 år og kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal i opplæringen om kvalifiseringsprogrammet vektlegge at programmet er en rettighet og at hensikten med programmet er overgang til arbeid. Fylkesmannen skal sette i verk kompetansehevende tiltak og legge til rette for erfaringsutveksling om oppfølging av utsatt ungdom i NAV-kontorene, i samarbeid med NAV region.

2.3 Barne- og likestillingsdepartementet

Fylkesmannen er en viktig støttespiller for kommunene i kompetanse- og kvalitetsutviklingen i kommunale tjenester for barn og unge. Fylkesmannen skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tiltakene i kompetansestrategien for et bedre barnevern.

Fylkesmannen skal sørge for at barnets perspektiv ivaretas ved tilsyn på barnevernområdet, og at barna blir involvert i tilsyn på en aktiv måte.

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med virksomheten ved familievernkontor og med kommunenes ansvar for krisesentertilbudet, herunder tilbudet til barn og menn og spesielt sårbare personer med alvorlige rusproblem, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser. Tilsynet med kommunenes oppfølging av voldsutsatte i reetableringsfasen skal prioriteres i 2019. 

Fylkesmannen skal bidra til at kommunene styrker innsatsen mot vold og overgrep mot barn, jf. Prop. 12 s (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

Fylkesmannen skal i sin tilsynsaktivitet, bidra til samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern om barn som på samme tid har behov for tjenester fra begge. 

Det forventes at fylkesmennene har systematisk oversikt over risiko og sårbarhet ved barnevernsinstitusjonene i sitt fylke, og tar utgangspunkt i dette ved gjennomføring av tilsyn.

2.4 Helse- og omsorgsdepartementet

Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett være med på å bedre folkehelsen og øke kvaliteten, innovasjonsevnen og regelverksetterlevelsen i helse- og omsorgstjenestene.

Regjeringen har lagt fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Målet er å bidra til at eldre får mulighet til å mestre egen hverdag og får god hjelp når de trenger det. Fylkesmannen vil ha en sentral rolle i å gjennomføre reformen og koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden. Støtteapparatet skal veilede og bistå kommunene med å planlegge, utforme og gjennomføre reformen lokalt.

Fylkesmannen skal bistå kommunene i deres etterlevelse av krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient – og brukersikkerhet. Fylkesmannen skal arbeide for at regjeringens mål om å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet blir realisert. Regjeringen legger i 2019 fram en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken som del av det systematiske folkehelsearbeidet. Mål og strategier i ny handlingsplan for fysisk aktivitet inngår som del av meldingen. Regjeringen legger også i 2018 frem en ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Planen vil inneholde både folkehelse- og tjenesteperspektivet. Fylkesmannen har en viktig veileder og pådriverrolle overfor kommunene i dette arbeidet i tråd med folkehelseloven.

Andre områder som vil kreve fylkesmannen bidrag de kommende årene er blant annet videre oppfølging av Omsorg 2020, Kompetanseløft 2020, Fremtidens primærhelsetjeneste, jf. Meld. St. 26 (2014-2015), Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Opptrappingsplan mot vold og overgrep, Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering og spesialistutdanningens tredje del.

Fylkesmannen har et helhetlig ansvar for oppgaveporteføljen embetene har på Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområder. Fylkesmannen skal gjøre en skjønnsmessig og risikobasert vurdering og prioritering, og bruke ressursene best mulig ut fra disse prioriteringene med sikte på endring og forbedring i tjenestene. Lovpålagte oppgaver skal prioriteres, og da særlig saker som omhandler enkeltpersoners rettigheter og saker der konsekvensene av svikt er alvorlige. Svikt og svik i oppfølging av volds- og overgrepsutsatte førte til lovendringer fra 2018, hvor helse- og omsorgstjenestens ansvar nå er tydeliggjort. Det vises også til det omtale under kapittel 2.3 om samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern.

Brukerinvolvering er fortsatt et satsingsområde. Brukerne av tjenestene skal oppleve at tilsynsmyndigheten blir mer tilgjengelig og åpen, og kunnskap og erfaringer fra brukerne skal bidra til å styrke faktagrunnlaget i tilsynet.

Fylkesmannen skal tilstrebe en lik fordeling av ressurser mellom Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.

Forklaring på resultatmål fra Helse- og omsorgsdepartementet: 

Styringsparameter og resultatmål retter seg enten mot fylkesmannen, eller mot kommunene via fylkesmannen. Der oppdraget retter seg mot fylkesmannen direkte, vil embetet bli vurdert på resultatmål.

Når oppdraget skal formidles av fylkesmannen, men gjennomføres i kommunene, er ikke fylkesmannen ansvarlig for selve resultatmålet (/resultatoppnåelsen). Fylkesmannens rolle er da å følge med på at kommunene gjennomfører oppdraget og når resultatmålet. I Fylkesmannens rapportering er det da viktig at embetet gjør rede for hvordan man har arbeidet for at kommunene skal nå mål, og eventuelt hvorfor kommunene ikke når resultatmål.

2.5 Justis- og beredskapsdepartementet

Fylkesmannen skal bidra i arbeidet med å fremme samfunnssikkerhet i kommunene, vurdere mulige fremtidige konsekvenser av ekstremvær og klimaendringer i samfunnsplanleggingen, styrke beredskapen og krisehåndteringsevnen. Målet er å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Embetene skal fortsatt ha oppmerksomhet på forebygging og systematikk i arbeidet. Dette innebærer også å tilrettelegge for kommunenes oppfølging av egenberedskap i befolkningen. 

Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko og sårbarhet for å sikre et oppdatert plan- og kunnskapsgrunnlag. Dette gir grunnlag for å styrke samfunnssikkerheten i fylket de neste årene, gjennom forebygging, beredskap og krisehåndteringsevne. I dette arbeidet skal fylkesmannen samarbeide med andre samfunnssikkerhetsaktører.

Totalforsvarsprogrammet videreføres frem til 2020. Fylkesmannen bidrar i evalueringen av øvelsen Trident Juncture 2018, og lærings-punkter etter øvelsen skal implementeres. 

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og er førstelinjetjeneste på vergemålsområdet. Medbestemmelse for vergehavere og individtilpasning av det enkelte vergemål vil bli særlig vektlagt i 2019.

Bevilgningen til vergemålsordningen ble styrket med 43 mill. kroner i 2018 for å sette fylkesmennene bedre i stand til å nå målene med vergemålsreformen. Fylkesmannen skal gjennom sin rolle som førstelinje på vergemålsområdet bidra til å nå målet om en effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet.  Fylkesmannen skal særlig fokusere på å heve kvaliteten på vergemålsfeltet i de kommende årene.  Omfang av vergemålene skal tilpasses den enkelte vergehavers vilje og hjelpebehov og dette skal følges opp av vergene. Dette krever at fylkesmennene sørger for rekruttering av tilstrekkelig antall verger og representanter, og sørger for god oppfølging av disse gjennom opplæring og utbetaling av godtgjøring.

Av hensyn til vergehavere skal det føres tilsyn med vergene. Fylkesmannen skal i 2019 fortsette å digitalisere vergemålsforvaltningen og skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.  

2.6 Klima- og miljødepartementet

Fylkesmannens innsats på klima- og miljøområdet er viktig for å iverksette nasjonal miljøpolitikk og utvikle fylket i en klima- og miljøvennlig retning.

Arbeidet med klimatilpasning og klimagassreduksjon er prioritert i 2019. Fylkesmannen skal fortsette å veilede og informere kommunene. Embetene skal videreutvikle sin rolle som pådriver for gjennomføring av nasjonal klimapolitikk og bruke sitt handlingsrom ved blant annet å utfordre kommunene til å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp.  

Arbeidet med å redusere marin forsøpling skal prioriteres høyt i 2019. Fylkesmannen har ansvar for å koordinere det regionale samarbeidet, og sørge for at avfallsplaner i fylkets havner er godkjente. Opprydding i forurenset sjøbunn på prioriterte skipsverft, i tiltaksplaner og på steder med forurenset grunn, fortsetter i henhold til nasjonal handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn og fremdriftsplan for opprydding av forurenset sjøbunn ved prioriterte skipsverft.

Fylkesmannen skal følge opp industrien slik at virksomhetene opplever lik behandling uansett hvor i landet de er etablert. Tilsynsaktiviteten skal økes, og i enda større grad baseres på risiko. Det forventes også at utslippskonsesjonene er oppdatert og har høy kvalitet.

I 2019 skal fylkesmannen fortsette arbeidet med frivillig vern av skog, jf. Stortingets mål om å verne 10 pst. av norsk skog. I tillegg skal marint vern, tilrettelegging for supplerende vern i andre naturtyper og arbeidet med forvaltningsplaner for verneområdene prioriteres. 

Arbeidet med vannforvaltning videreføres i 2019. Fylkesmannen har en rekke oppgaver knyttet til overvåkning, tiltak og kvalitetssikring. 

2.7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En rekke fylkesmannsembeter fusjoneres fra 1.1.2019. Det er viktig at fylkesmannen bruker 2019 på å utvikle nye organisasjoner og konsolidere sin drift. Fra 1.1.2019 etableres Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), og virksomheten får delegert ansvar for drift og utvikling av det administrative området. Departementet ber om at fylkesmannsembetene støtter opp om FMFAs arbeid ved oppstart. FMFA og embetene skal innen 01.07.2019 inngå avtaler for arealene som FMFA skal benytte. Det skal vurderes i hver avtale hvilke andre fellesavtaler som skal inngå.

Fylkesmannen gjør hvert år et viktig arbeid med å veilede og formidle kunnskap om lover og forskrifter på kommunalrettens område. Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget i juni 2018 (lov 22.06.15 nr. 83), jf. Innst. 369 L (2017–2018) og Prop. 46 L (2017-2018). Fylkesmannen vil ha en sentral rolle i å veilede kommuner, folkevalgte og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter når disse trer i kraft. Det er derfor viktig at fylkesmannsembetene sørger for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

Det har vært en relativt sterk inntektsvekst i kommunene de siste årene, og antall kommuner i ROBEK har blitt betydelig redusert. Vi kan ikke regne med like gode økonomiske resultater i årene framover. Det er derfor viktig at fylkesmannsembetene jobber aktivt med kommuneøkonomi, slik at antall kommuner i ROBEK forblir på et lavt nivå.

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt, peker på hvordan plan- og bygningsloven er en av nøklene til bærekraftig utvikling i hele landet. Utfordringer knyttet til verdiskapning, urbanisering, klimaendringer, miljø og boligforsyning, stiller krav til fylkesmannens samordningsrolle. I 2019 skal fylkesmannen bidra til en bærekraftig, trygg og fremtidsrettet areal- og samfunnsutvikling gjennom tiltak for mer effektive plan- og byggesaksprosesser og bedre plankvalitet. Viktige tiltak er samordning av nasjonale og viktige regionale interesser, samordning av statlige innsigelser, oppfølging av samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og byvekstavtaler, formidling og tidlig dialog, herunder oppfølging av veiledning om planlegging i sjøområder, fjellområder, fareområder og LNFR-områder.

2.8 Kunnskapsdepartementet

2019 er et omstillingsår for mange av embetene. Fylkesmannen må derfor ha særskilt oppmerksomhet på å sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse for å sikre god oppgaveløsning.  

Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett bidra til å øke kvaliteten, kompetansen og regelverksetterlevelsen i barnehagene og grunnopplæringen. Myndighetsoppgavene klagesaksbehandling, tilsyn og veiledning i regelverket er embetenes primæroppgaver og skal prioriteres. I tillegg skal oppgaver knyttet til regional kompetanseutvikling på barnehage- og opplæringsområdet vektlegges i det kommende året. 

Fylkesmannens gjennomslagskraft overfor kommunene er avhengig av at riktig virkemiddel blir benyttet til rett tid og med riktig omfang. Kunnskap om og analyse av tilstanden i sektor skal ligge til grunn for hvilket virkemiddel som tas i bruk. Tilsynsaktiviteten skal opprettholdes på samme nivå som tidligere år. Tilsyn skal gjennomføres dersom risikoen tilsier det.
 
Arbeidet for et trygt og godt skolemiljø skal prioriteres. Fylkesmannen skal fortsatt behandle enkeltsaker og implementere veilederen for 9A-saker i sin saksbehandling. Fylkesmannen skal bidra til elever og foreldre får regelmessig og oppdatert informasjon om håndhevingsordningen og meldeordningen, men i tillegg skal fylkesmannen benytte sine ulike informasjonskanaler for å informere om dette direkte. Det er viktig at fylkesmannen benytter sin kunnskap og erfaring fra håndhevingsordningen til å jobbe forebyggende og systematisk for at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø.  

I desentralisert ordning for kompetanseutvikling har fylkesmannen en sentral rolle som tilrettelegger for at samarbeidsforum er etablert og har utarbeidet langsiktige utviklingsplaner basert på det lokale kunnskapsbehovet. Dersom skoleeierne benytter andre statlige ordninger for kvalitetsutvikling, er det viktig at de ses i sammenheng med den desentraliserte ordningen. I løpet av 2019 skal alle skoleeiere som er omfattet av oppfølgingsordningen ha satt i gang kvalitetsforbedrende tiltak. 

Fylkesmannen har en viktig rolle som tilrettelegger i regional ordning for kompetanseutvikling på barnehageområdet. I løpet av 2019 skal samarbeidsforumet ha iverksatt en kompetanseutviklingsplan som dekker kompetansebehovet i barnehagene i fylket. 

2.9 Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet regionalt, og et viktig kompetansesenter og bindeledd mellom kommunene og staten i gjennomføring av den nasjonale landbrukspolitikken. Med ny fylkesmannsstruktur må embetene i 2019 videreutvikle veiledning, dialog og oppfølging av kommunene
ut fra at behov og utfordringer er ulike.

Fylkesmannen vil i 2019 ha en viktig rolle i å følge opp regjeringens reviderte jordvernstrategi, jf. vedlegg 1 i Prop. 1 S (2018-2019) for Landbruks- og matdepartementet. Målet er at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 4000 dekar innen 2020. Som et viktig ledd i oppfølgingen av strategien, har Landbruks- og matministeren i brev av 1. oktober 2018 klargjort jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. 

Nytt regionalt bygdeutviklingsprogram med tilhørende tre underprogram trer i kraft fra 1.1.2019. Departementet vil i 2019 komme tilbake til behovet for å tydeliggjøre rolle og ansvarsdelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunene i lys av at fylkeskommunene får et utvidet ansvar på landbruksområdet. Fylkesmannen må i 2019 videreutvikle samarbeid og dialog med fylkeskommunene med bakgrunn i oppgaveoverføringene som skjer fra 1.1.2020.

Økologisk bærekraftig drift og økt produksjon danner grunnlaget for de unike mulighetene i reindriften. Fylkesmannen skal bl.a. bidra til mobilisering gjennom veiledning og rådgivning for økt produksjon og verdiskaping i reindriftsnæringen. I den sammenheng er det viktig at
fylkesmannen gjennom sitt arbeid legger til rette for en bærekraftig reindrift gjennom en tilpasset bruk av naturresursene.

Det blir jobbet med utvikling av kunnskapsgrunnlaget, om jordbrukets samlede utslipp og bidrag til utslippsreduksjoner, herunder kunnskap om endringer som skjer på foretaksnivå. Utviklingen hvor ny forskning, teknologi og kunnskap tas i bruk, er blant de viktigste tiltakene for å redusere klimabelastningen. Fylkesmannen har en viktig rolle når det gjelder å følge med på denne kunnskapsutviklingen og bidra til at denne når ut til forvaltning og næring.

Fylkesmannens innsats innen tilskuddsforvaltning og kontroll må videreføres i 2019. Tilskuddsforvaltning og kontroll innen skogbruk og reindrift skal integreres i arbeidet.

Det er fortsatt behov for ombygging og nybygging av skogsveier for effektiv tømmertransport og som bidrag til økt verdiskaping i skog- og trenæringen. Fylkesmannen må i 2019 arbeide for å videreutvikle skogsveinettet, og bør videre bidra til effektive transportårer fra skog til marked. Kommunene får overført oppgaver med forvaltning av tilskudd til skogsveier og drift fra 2020 og Fylkesmannen må følge opp dette på egnet måte.  Foryngelse etter hogst skal prioriteres i 2019.

Fylkesmennene må bidra til å styrke beredskapen for å gjøre landbruket bedre rustet til å håndtere klimarelaterte hendelser som tørke, skogbrann, storm og ulike skadegjørere.

3 Mål for 2019

3.1 Nasjonal politikk skal være kjent og iverksatt i fylket

3.1.1 Tverrsektorielle delmål

3.1.1.1 En bærekraftig, trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling og arealbruk

Styringsparametere Resultatmål

3.1.1.1.1

Andel kommuner fylkesmannen har hatt dialog med om nasjonale og viktige regionale hensyn

Alle embetene KMD BLD JD KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.1.1

100%

3.1.1.1.2

Aktiv deltagelse i samlinger i regionalt planforum

Alle embetene KMD BLD JD KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.2.1

100%

3.1.1.1.3

Andel relevante kommunale og regionale planer med tidlig medvirkning

Alle embetene KMD BLD HOD KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Areal, by og samfunn

3.1.1.1.3.1

100%

3.1.1.1.4

Mekling i planer med uløste innsigelser

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.4.1

100%

3.1.1.1.5

Vurdering av hensyn til samfunnssikkerhet, herunder klimaendringer og sikkerhet rundt storulykkevirksomheter.

Alle embetene JD KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.5.1

Kommuner med storulykkevirksomheter bør ved rullering av kommuneplaner etablere hensynssoner med tilhørende bestemmelser rundt storulykkevirksomheter. For eksplosivsanlegg underlagt storulykkeforskriften bør dette ivaretas for sikkerhetsrapportpliktige virksomheter (§ 9-virksomheter).

3.1.1.1.6

Andel kommuner som ivaretar boligsosiale hensyn i planer.

Alle embetene KMD HOD Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Kommunal styring Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

3.1.1.1.6.1

100 %

Oppdrag
Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.7

Fylkesmannen skal formidle kunnskap til kommunene om endring i sjekklisten for ROS i arealplanlegging.  

FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMTL FMTF KMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.8

I 2019 skal fylkesmannen i de ni  største byområdene delta i forberedende arbeid og/eller aktivt i forhandlinger og reforhandlinger av byvekstavtaler, og følge opp byvekst- og byutviklingsavtalene for å sikre ivaretagelse av arealdimensjonen i avtalene.

Det vises til eget brev med KMD ref. 15/4537-53 Fylkesmannens rolle og oppgaver når det gjelder arbeidet med byvekstavtaler for de ni største byområdene, for en nærmere beskrivelse av oppdraget.

Alle embetene LMD KMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

3.1.1.1.9

Fylkesmannen skal i løpet av 2019 i dialog med kommunene bidra til å øke kunnskapen om plan- og bygningslovens verktøy for å redusere nedbygging av dyrka jord i tråd med regjeringens jordvernstrategi. Fylkesmannen skal informere kommunene om reviderte veiledere om jordvern som er tilgjengelig digitalt på jordvernsiden.

Alle embetene KMD JD KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.10

Fylkesmannen skal i 2019 legge til rette for at nyvalgte kommunestyrer gis opplæring i kommunalt planarbeid innenfor sektorene fylkesmannen er ansvarlig for.

Alle embetene JD KLD KMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.11

Fylkesmannen skal være pådriver og veilede kommunene i hvordan de skal følge opp statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning for det som gjelder klimatilpasning, i arealplanlegging på samfunnssikkerhetsområdet.

3.1.1.2 Fylkesmannen understøtter kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Styringsparametere Resultatmål

3.1.1.2.1

Tilsyn med kommunenes etterlevelse av krav til samfunnssikkerhet og beredskap i helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven med forskrifter.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.2.1.1

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i ¼ av kommunene. Kommuner for tilsyn velges ut på bakgrunn av en vurdering av risiko og vesentlighet.

Alle embetene HOD JD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsetilsynet

3.1.1.2.1.2

Fylkesmannen avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helsemessig beredskap i kommunene basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. Tilsyn med helsemessig beredskap i kommunene skal gjennomføres som felles tilsyn med fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven, jf. veileder for felles beredskapstilsyn i kommunene fra DSB og Helsetilsynet.

3.1.1.2.2

Fylkesmannen skal veilede kommunen i arbeidet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. 

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

3.1.1.2.2.1

Fylkesmannen skal styrke veiledningen i kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder helseberedskap. 

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.2.2.2

Fylkesmannen skal i 2019 bidra til at kommunene arbeider for styrket egenberedskap hos innbyggerne gjennom å implementere egenberedskapskampanjen fra DSB.

3.1.1.2.3

Fylkesmannen skal bidra til at kommunen har kompetanse i krisehåndtering.

Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

3.1.1.2.3.1

Fylkesmannen skal i løpet av 2019- 2022 gjennomføre øvelse for alle kommuners kriseorganisasjon.

Oppdrag
FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.2.4

Når fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunene etter kommunal beredskapsplikt, ref.3.1.1.3.1.1, skal fylkesmannens tilsyn omfatte kommuner der det finnes næringsdrivende som er pålagt oppgaver etter næringsberedskapsloven, ref. NFDs brev 18.01.2018.Tilsynet skal vurdere hvordan kommunens bistandsplikt til næringslivet (§ 12 i næringsberedskapsloven), er ivaretatt.

FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.2.5

Fylkesmannen i Troms og Finnmark må i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og andre relevante aktører, sluttføre arbeidet med egen forsyningsplan for matvarer i fylket i løpet av 2019. Fylkesmannen i Nordland må være forberedt på å involveres i arbeidet.

Alle embetene HOD JD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

3.1.1.2.6

Læringspunkter etter Helse Nords evalueringsrapport etter helsesektorenes feltøvelser i forbindelse med Trident Juncture 2018 skal drøftes med kommunene.

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.2.7

Fylkesmannen skal implementere kriseberedskap knyttet til reindrift i fylkesmannens beredskapsplan, frist 31.12.

3.1.2 Arbeids- og sosialdepartementet

3.1.2.1 Økt kunnskap om sosialtjenesteloven

Styringsparametere Resultatmål

3.1.2.1.1

Opplæringstiltak.

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.1.2.1.1.1

Alle NAV-kontor i fylket har fått tilbud om opplæring i sosialtjenesteloven og forskrifter med særlig vekt på aktivitetsplikt for personer under 30 år og kvalifiseringsprogram


Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.1.2.1.1.2

NAV-kontor som vurderes å ha lav kunnskap om sosialtjenesteloven og hvordan den skal praktiseres, eller forvaltningsloven og saksbehandlingsreglene i sosialtjenesteloven, tilbys opplæring.

3.1.2.1.2

Gjennomførte tiltak for å prioritere oppfølging av kommuner der det gjennom tilsyn, klagesaksbehandling og annen veiledning er avdekket særlige utfordringer.

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.1.2.1.2.1

Fylkesmannen har systematisk fulgt opp kommuner der det gjennom tilsyn, klagesaksbehandling og veiledning er avdekket særlige utfordringer ved praktisering av sosialtjenesteloven.

3.1.3 Helse- og omsorgsdepartementet

3.1.3.1 Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet i helse- og omsorgssektoren i kommunene

Styringsparametere Resultatmål

3.1.3.1.1

Andel kommuner med vedtatte planer som omfatter kompetanseheving, rekruttering og innføring av velferdsteknologi for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.1.1

100%

3.1.3.1.2

Antall kommuner med dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.2.1

100% ved utgangen av 2019

3.1.3.1.3

Andel ansatte i helse- og omsorgstjenesten med formell grunn- og videreutdanning.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.3.1

Andelen har økt siden 2018.

Oppdrag
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.4

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning slik at kommunene planlegger og gjennomfører kompetansehevende tiltak for å øke formalkompetansen blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Fylkesmannen skal gjennomgå rapporteringsdata fra kommunenes bruk av kompetanse- og innovasjonstilskuddet, og rapporterer videre om kommunenes kompetanse- og personellsituasjon innen 1. mai.

Fylkesmannen skal ved forvaltningen av kompetanse- og innovasjons tilskuddet til kommunene i 2019 ha særlig oppmerksomhet på tiltak knyttet til legemiddelhåndtering og legemiddelgjennomgang i sykehjem.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.5

Fylkesmannen skal stimulere til at velferdsteknologi blir en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene innen 2020.  

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.6

Fylkesmannen skal følge med på at kommunene planlegger opplæring for alle leger i vakt som skal ha grunnkompetanse etter §7 første ledd i akuttmedisinforskriften. Overgangsordningene er forlenget. Kompetansekravene for leger i vakt skal være oppfylt fra 1.1.2020. Kravene for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering gjennomføres fra 1.5.2021. Fylkesmannen bes følge utviklingen i kommunene.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.7

Fylkesmannen skal følge med på fastlegedekningen i kommunene og tilby veiledning til kommuner med underdekning av fastleger. Ved behov bør Fylkesmannen organisere nettverkssamlinger for deling av erfaring mellom kommunene.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.8

Fylkesmannen skal ha ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15 (2017-2018), Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre i sin region, og koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden.

Det regionale støtteapparatet skal gi informasjon, råd og veiledning og bistå kommunesektoren i å sette Leve livet på dagsorden i lokalt planarbeid, blant annet gjennom kommunebesøk, faglig veiledning og nettverkssamarbeid. 

Reformen berører mange av de saksfelt fylkesmannen har ansvaret for. Reformen må forankres i embetsledelsen slik at oppgaven ses på tvers av avdelingsstrukturen i embetet og mellom Helsedirektoratet og embetene.

Fylkesmannen skal innen utgangen av 1. mai 2019 utarbeide en plan for gjennomføringen av "Leve hele livet" i sin region i samarbeid med det regionale støtteapparatet.

Fylkesmannen skal innen utgangen av 1. kvartal 2019 etablere et formalisert samarbeid mellom Fylkesmannen, KS og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester om oppfølgingen av reformen.

Fylkesmannen skal koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden.

Det regionale støtteapparatet skal gjennomføre dialogmøter med alle kommunene i sin region i 2019.

Fylkesmannen skal rapportere årlig status for reformen i kommunene til Helsedirektoratet gjennom noen overordnede indikatorer. Eget oppdragsbrev vil bli sendt om dette.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.9

Fylkesmannen skal bistå Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og øvrige relevante kompetansemiljø, i deres arbeid med å legge til rette for regionale samlinger for kommunene der forebygging av selvmord og oppfølging av etterlatte er tema. Formidling av veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord, og veileder for oppfølging av etterlatte etter selvmord, vil være en sentral del av innholdet på samlingene. Bruker, pårørende og etterlatte bør involveres i dette samarbeidet.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.10

Fylkesmennene har oppdrag med å følge opp spesialistutdanningen av allmennleger. Spesialistutdanningens tredje del i ny utdanning starter 1.3.2019. Det er viktig at fylkesmennene bidrar med god informasjon til kommunene om ordningen og følger opp med koordinering, veiledning og støtte i implementeringen. Spesielt viktig blir det å forberede de individuelle veilederne på nye oppgaver i del 3.

Fylkesmannens ansvar for læringsaktiviteter (kurs, gruppeveiledning, veilederopplæring) i kommunedelen av spesialistutdanningens første del videreføres. Det er laget maler for form og innhold i disse læringsaktivitetene. Det presiseres at kurset i akuttmedisin må følge malen fra Helsedirektoratet, eller benytte godkjent tilbyder av akuttmedisinkurs for leger ved legevakt.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.1.11

Kommunene har gjort seg kjent med det veiledende materielle for kommunene om forebygging av selvskading og selvmordsforsøk i kommunen, og har en plan for hvordan de skal gjøre dette kjent for relevant helsepersonell. Fylkesmannen informerer om veiledende materiale. Dette rapporteres I IS-24/8

3.1.3.2 Forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet

Styringsparametere Resultatmål

3.1.3.2.1

Antall personer med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer med egnet botilbud.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.2.1.1

Ingen personer med psykiske helse- og/eller rusmiddelproblemer står uten egnet botilbud.

3.1.3.2.2

Andel kommuner som har fått informasjon om opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og nye lovbestemmelser i helselovgivningen som berører arbeidet.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.2.2.1

100 %

3.1.3.2.3

Antall kommuner med kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.2.3.1

Alle kommuner har utarbeidet kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner enn i 2018.

Oppdrag
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.2.4

Fylkesmannen skal bidra til at kommunene utvikler sitt rusarbeid i tråd med Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) og bidra til at kommunene integrerer rusfeltet i sitt ordinære planverk. Arbeidet sees i sammenheng med fylkesmannens innsats på psykisk helsefeltet og andre tilstøtende områder. Fylkesmennene skal initiere samarbeidet med kompetansesentrene om opptrappingsplanen. Fylkesmannen skal oversende sin virksomhetsplan med angivelse av tidspunkt for aktivitet og milepælsplan for arbeidet med Opptrappingsplanen for rusfeltet. Planen oversendes Helsedirektoratet innen 1. mars 2019.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.2.5

Alle kommuner bør ha etablert et system på tvers av tjenestene for identifisering av personer med behov for tidlig intervensjonstiltak ved rusrelatert problematikk. Fylkesmannen bes følge opp kommuner som ikke har dette.

Tall hentes fra IS 24/8 for 2018.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.2.6

Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 2020. Fylkesmannen bes følge opp de som har vansker med å rekruttere psykolog.

Tall hentes fra rapportering på tilskuddsordning «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» sett i sammenheng med IS 24/8.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.2.7

Fylkesmannen skal bidra til økt tilgjengelighet og bedre kvalitet i tilbudet til personer med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer ved å understøtte kommunene i å ta i bruk kunnskapsbaserte metoder, slik som aktivt oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam- ACT/FACT-team, Individuell jobbstøtte/ Jobbmestrende oppfølging og Rask psykisk helsehjelp.

Alle kommuner bør delta i nettverk for oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam. Der dette ikke er etablert ber vi fylkesmannen ta initiativ til et samarbeid med Kompetansesenter rus, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og helseforetak om etablering av regionale nettverk.

Rapportering skjer gjennom IS 24/8 og BrukerPlan-rapporten

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.2.8

Fylkesmannen skal bidra til å gjøre pakkeforløp for psykisk helse og rus kjent i kommunene og understøtte deres arbeid med implementeringen. Fylkesmannen bes om å gå i dialog og samarbeide med kompetansesentrene om ansvars- og oppgavefordeling i arbeidet.

3.1.3.3 Styrket folkehelsearbeid

Styringsparametere Resultatmål

3.1.3.3.1

Andel kommuner som har etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, hvor psykisk helse er inkludert.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.3.1.1

100 %

3.1.3.3.2

Andel kommuner som har vektlagt utjevning av sosiale helseforskjeller i planer etter plan- og bygningsloven.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.3.2.1

100 % 

Oppdrag
Alle embetene HOD KD Barnehage og opplæring Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.3.3

Fylkesmannen skal i 2019 bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen (utgis desember 2018) til kommunene i kraft av at de er lokal barnehagemyndighet. Frist 31.12.2019. Samordnes med utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.

Alle embetene HOD Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.1.3.3.4

Fylkesmannen skal bidra til at erfaringer, metoder og arbeidsformer utviklet gjennom i Nærmiljøprosjektet formidles til kommunene.

3.1.4 Klima- og miljødepartementet

3.1.4.1 Økosystemene i fylket har god tilstand og leverer økosystemtjenester

Styringsparametere Resultatmål

3.1.4.1.1

Igangsatte restaureringstiltak i myr og annen våtmark.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.1.1

Alle restaureringstiltak som har fått tildelt midler i 2019, skal være igangsatt i løpet av året.

3.1.4.1.2

Revisjon av regionale vannovervåkingsprogram

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.2.1

Alle overvåkingsprogram skal være revidert i løpet av året.

3.1.4.1.3

Bruk av sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.3.1

Bruk av sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner har økt sammenliknet med 2018.

Oppdrag
Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.4

Fylkesmannen skal foreslå arealer for naturtypekartlegging, med vektlegging av områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress der man kan forvente å finne naturtyper som er truede, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner eller er spesielt dårlig kartlagt. Frist: 15.11.2019.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.5

Fylkesmannen skal varsle grunneierne om det endelige utvalget av arealer for naturtypekartlegging i 2019 når Miljødirektoratet har dette klart, samt følge opp grunneierne ved behov. 

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.6

Kvalitetssikre det kunnskapsfaglige bidraget i dokumentene "Hovedutfordringer i vannregionen" innen høringsstart 1. april, og delta i prosessen med og høringen av "Planprogram for regional vannforvaltningsplan." som skal høres 1. april.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.7

Nye overvåkingsdata skal være registrert i Vannmiljø. Frist 31.12.2019

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.8

Følge opp aktuelle vannforvaltningstiltak i vedtatte regionale tiltaksplaner fra 2016 innenfor eget myndighetsområde. Frist: 31.12.2019

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.9

Gjennomføre myndighetspålagt overvåking i tråd med vannforskriften: Oppdatere innhold av den pålagte overvåkingen i Excel-ark på Sharepoint-området til Miljødirektoratet. Frist: 01.04.2019

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.10

Bistå Miljødirektoratet ved søknadsbehandling av Vannmiljøtiltak (kap. 1420 post 70.3) Frist 01.02.2019

FMOV FMRO KLD Miljø og klima

3.1.4.1.11

Delta i direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet. 

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.12

Revidere/oppdatere tiltak på eget myndighetsområde i Vann-nett som innspill til neste plan/tiltaksprogram som skal vedtas i 2021. Frist: 31.12.2019.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.13

Markere villaksåret 2019 (International Year of the Salmon). Frist. 31.12.2019.

FMTF KLD Miljø og klima

3.1.4.1.14

Bistå Miljødirektoratet med å arrangere NASCO-møte og internasjonalt symposium i Tromsø

FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KLD Miljø og klima

3.1.4.1.15

Om nødvendig, gjennomføre fangstregistrering og organisering av utfiskingstiltak knyttet til pukkellaks. Frist: 31.12.2019.

FMOV KLD Miljø og klima

3.1.4.1.16

Sørge for at regional koordineringsgruppe for bekjempelse av G. salaris i Drammensregionen er operativ og for at nødvendig kartleggingsarbeid er igangsatt. Frist: 31.12.2019.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.1.17

Ivareta fiskeforvaltningshensyn i arbeidet med gjennomføring av vedtatte vannforvaltningsplaner. Frist: 31.12.2019. 

FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR KLD Miljø og klima

3.1.4.1.18

Bistå Miljødirektoratet i opplæring og oppgaveoverføring av fylkesmannens oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten og statlig sikrede friluftsområder til fylkeskommunene.

3.1.4.2 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner

Styringsparametere Resultatmål

3.1.4.2.1

Skogareal tilrådd for vern

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.2.1.1

Fylkesmennene skal tilrå vern av skog i et omfang som bidrar til at skogvernbudsjettet for 2019 utnyttes fullt ut

Oppdrag
Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.2.2

Oversende forslag til områder som skal vurderes for videre prosess gjennom fylkesvise supplerende verneplaner innen 1. februar 2019, og eventuelt starte verneplanprosesser etter nærmere avtale med Miljødirektoratet.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.2.3

Levere framdriftsplan for arbeidet med forvaltningsplaner for verneområdene som har behov for det. Frist 1. mai 2019.

FMVL FMTL KLD Miljø og klima

3.1.4.2.4

Oversende tilråding om vern av marine områder. Frist 31. desember 2019.

FMMR FMNO FMTF KLD Miljø og klima

3.1.4.2.5

Gjennomføre høring av verneforslag for marine områder. Frist 31. desember 2019.

FMTF KLD Miljø og klima

3.1.4.2.6

Oversende tilråding om endret verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat. Frist 1. mai 2019.

FMAG KLD Miljø og klima

3.1.4.2.7

Damfrosk skal settes ut i Arendal kommune og samarbeidsprosjektet følges opp. Frist 31.12.2019.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.2.8

Bistå Miljødirektoratet ved kvalitetssikring av indikatoren for større sammenhengende naturområder. Frist: 31. mars 2019.

FMOV KLD Miljø og klima

3.1.4.2.9

Utrede betydningen av forskjellen mellom krav om saksbehandling av byggetiltak etter markaloven og etter plan- og bygningsloven. Herunder redegjøre for hvordan markalovens og plan- og
bygningslovens regler om søknad og tillatelse til byggetiltak praktiseres i Oslomarka, hvilke positive og negative virkninger forskjellen mellom regelverkene har, og gi en anbefaling om fremtidig regulering av byggetiltak i Oslomarka.

Departementet vil ta kontakt med fylkesmannsembetet om dette.

3.1.4.3 Forurensning skal ikke skade helse og miljø

Styringsparametere Resultatmål

3.1.4.3.1

Varsel om reviderte tillatelser med å oppfylle rensekrav for avløpsanlegg

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.3.1.1

Alle avløpsanlegg etter kapittel 14 i forurensningsforskriften som har tillatelser som er gitt før 1.1.2007, skal ha fått varsel i løpet av 2019 om revidering

Oppdrag
FMAG KLD Miljø og klima

3.1.4.3.2

Gjennomføre minst ett tilsyn pr tiltaksområde i henhold til tillatelser og pålegg gjennomført i Listerfjordene i løpet av 2019. (Flekkefjord/Fedafjorden).Tilsynsrapporter sendes fortløpende i kopi til Miljødirektoratet.

FMVL KLD Miljø og klima

3.1.4.3.3

Føre tilsyn med aktuelle virksomheter/eiendommer som er lokalisert i nedslagsfeltet til Store Lungegårdsvann i forbindelse med kildesøkprosjektet for dette fjordområdet. Frist: 31.12.2019.

FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KLD Miljø og klima

3.1.4.3.4

Alle prioriterte skipsverftslokaliteter som har behov for opprydding i forurenset sediment, skal ha fått pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan for opprydding innen 31.12.2019.

FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KLD Miljø og klima

3.1.4.3.5

All informasjon om prioriterte skipsverftslokaliteter i databasen Grunnforurensning skal være kvalitettssikret og oppdatert i henhold til veiledning. Frist 31.8.2019.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.3.6

Planer for oppfølging av avløpsanlegg som ikke oppfyller rensekrav gitt i avløpsdirektivet/forurensningsforskriften, er levert Miljødirektoratet 31.8.2019

FMAG FMRO FMNO KLD Miljø og klima

3.1.4.3.7

Kvalitetssikre lokaliteter og sikre at kjent forurensning er registrert i databasen Grunnforurensning for egne og andre fylker i henhold til avtale med Miljødirektoratet. Frist 31.12.2019.

FMVT KLD Miljø og klima

3.1.4.3.8

Videreføre og konkludere  kildesporingsundersøkelser av miljøgifter som tilføres Skiens/Porsgrunnselva (langs strekningen Skien – Porsgrunn). Frist: 31.12.2019.

3.1.4.4 Marin forsøpling er redusert

Styringsparametere Resultatmål

3.1.4.4.1

Antall  havner som har fått godkjent avfallsplan i 2019 


FMMR KLD Miljø og klima

3.1.4.4.1.1

200 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

FMTL KLD Miljø og klima

3.1.4.4.1.2

100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

FMOV KLD Miljø og klima

3.1.4.4.1.3

100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

FMNO KLD Miljø og klima

3.1.4.4.1.4

150 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

FMTF KLD Miljø og klima

3.1.4.4.1.5

200 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

FMVL KLD Miljø og klima

3.1.4.4.1.6

350 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

FMRO KLD Miljø og klima

3.1.4.4.1.7

100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

FMAG KLD Miljø og klima

3.1.4.4.1.8

50 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan

Oppdrag
FMVL FMTF KLD Miljø og klima

3.1.4.4.2

Delta og komme med innspill i statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.1.4.4.3

Gi innspill til områder som bør prioriteres for opprydding av  marin forsøpling. Dette skal brukes som grunnlag for prioritering av tilskuddsmidler. Frist: 31. august 2019.

3.1.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3.1.5.1 God økonomiforvaltning i kommunene

Styringsparametere Resultatmål

3.1.5.1.1

Antall kommuner i ROBEK.

Alle embetene KMD Kommunal styring

3.1.5.1.1.1

Antallet kommuner i ROBEK ved utgangen av 2019 skal ikke overstige antallet ved utgangen av 2018.

3.1.5.1.2

Kvalitet i KOSTRA-data.

Alle embetene KMD Kommunal styring

3.1.5.1.2.1

Antall feil i KOSTRA-rapporteringen reduseres vesentlig sammenliknet med 2018.

3.1.6 Landbruks- og matdepartementet

3.1.6.1 Økt verdiskaping i landbruket

Styringsparametere Resultatmål

3.1.6.1.1

Ta i bruk nytt regionalt næringsprogram (RNP) fra 2019

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.1.6.1.1.1

Innholdet i nytt RNP er presentert for landbrukets organisasjoner, kommuner og øvrige samarbeidsparter. Tilhørende virkemidler er innrettet slik at målene i RNP nås. 

3.1.6.1.2

Verdiskapning i skogbruket. 

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.1.6.1.2.1

Kommunenes arbeid med tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst er fulgt opp. 

Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

3.1.6.1.2.2

Kommunene er fulgt opp med henblikk på effektiv bruk av tilskuddsordningene i skogbruket. 100%.

3.1.6.1.3

Verdiskaping i reindriften

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

3.1.6.1.3.1

Gjennomført rådgiving og veiledning overfor distriktsstyrene og siidaandelsledere for å sikre økt produksjon og verdiskaping i reindriften.

3.1.6.2 Bærekraftig landbruk

Styringsparametere Resultatmål

3.1.6.2.1

Klimadelen i nytt regionalt skog- og klimaprogram er tatt i bruk. 

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.1.6.2.1.1

Klimadelen i regionalt- skog- og klimaprogram er kjent og fulgt opp av kommunene. 

3.1.6.2.2

Nytt regionalt miljøprogram (RMP) fra 2019 er fastsatt, og forskrift om regionale miljøtilskudd er fastsatt i tråd med den nasjonale instruksen. 

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.1.6.2.2.1

Innholdet i RMP er kjent for landbrukets organisasjoner, kommuner og aktuelle søkere.

3.1.6.2.3

Bidra til opprettholdelse av kulturlandskap og redusert miljøbelastning fra jordbruksdrift.

Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

3.1.6.2.3.1

Tiltak i RMP er innrettet mot de regionale miljøutfordringene.

3.1.6.2.4

Reindriftens arealressurser er ivaretatt i alle planprosesser

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

3.1.6.2.4.1

I 100%  av alle planprosesser

3.1.6.2.5

Landbrukets arealressurser er ivaretatt i alle planprosesser

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.1.6.2.5.1

Gradvis reduksjon i omdisponeringen av dyrka jord, jf. nasjonalt jordvernmål.

Oppdrag
Alle embetene LMD KLD Landbruk og mat

3.1.6.2.6

Fylkesmannen skal også i 2019 bistå Mattilsynet og Miljødirektoratet i bekjempelsen av dyresykdommen skrantesjuke (CWD). Fylkesmannen vil ha ansvar for ulike oppgaver som informasjonsarbeid, forvaltning av tilskudd til beitelag og vedlikeholde
sperregjerder (gjelder Fylkesmannen i Trøndelag). Det er også viktig med oppfølging av kommunenes arbeid i saken, herunder at viltforvaltningen prøvetar risikodyr.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.1.6.2.7

Fylkesmannen skal i løpet av 2019 bidra til å øke kunnskapen om drivepliktsbestemmelsen i jordloven i kommunene for å ivareta de landbrukspolitiske målene. 

3.1.7 Andre oppdrag

Oppdrag
Alle embetene KMD BLD HOD JD KLD KD LMD Miljø og klima Kommunal styring Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.7.1

Fylkesmannen skal stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte kommunene og om muligheter som kan ligge i strukturendringer, samt bidra til kommunesammenslåing der det lokalt ligger til rette for det. En forutsetning for gode dialoger om strukturutfordringer og -muligheter er at arbeidet er forankret i embetsledelsen, og at fagavdelingene bidrar i arbeidet.


FMOV FMIN FMVT FMAG FMVL FMTL FMTF KD Barnehage og opplæring

3.1.7.2

På barnehage- og grunnopplæringsområdet skal Fylkesmannen fra januar 2019 starte arbeidet med å gjennomføre tiltak for økt standardisering av klagesaksbehandling, økt profesjonalisering av tilsyn og mer effektiv informasjonsformidling og veiledning. I tillegg skal embetet starte arbeidet med å gjennomføre tiltak for et sterkt og robust fagmiljø. Frist 31.12.19. 

FMAG FMTL KMD Annet tema

3.1.7.3

Fylkesmannen skal i 2019 gi status opp mot målsettingen med sammenslåingen, herunder kgl. res. og egendefinerte målbilder. Embetet bes også konkretisere fremtidige tiltak som planlegges etablert og som bidrar til måloppnåelse. 

3.2 Statlig virksomhet på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode helhetsløsninger

3.2.1 Tverrsektorielle delmål

3.2.1.1 Den offentlige boligsosiale innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Styringsparametere Resultatmål

3.2.1.1.1

Fylkesmannens bidrag til samarbeid mellom regionale aktører om de to tiltakene i strategien Bolig for velferd.

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Folk og samfunn Familier, barn og unge Areal, by og samfunn

3.2.1.1.1.1

Helhetlig samarbeid mellom stat og kommune om de to tiltakene i Bolig for velferd.

3.2.1.2 Tilsyn skal være samordnet, målrettet og medvirke til læring og forbedring

Oppdrag
FMMR KMD Tilsyn

3.2.1.2.1

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal utvikle en tilsynskalender i henhold til prosjektplan av 30. august 2018 som kan brukes av alle embeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Utviklingsarbeidet bør også legge til rette for at tilsynskalenderen kan gi oversikt over forvaltningsrevisjoner i kommunene. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal samarbeide med FMFA og andre aktører som beskrevet i prosjektplanen av 30. august 2018. Tilsynskalenderen skal være ferdigstilt innen 31. desember 2019.

3.2.1.3 Klimahensyn skal ivaretas i alle sektorer

Styringsparametere Resultatmål

3.2.1.3.1

Andel kommuner som tilfredsstiller statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.2.1.3.1.1

Minimum 50 % av kommunene har ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp i sin klima- og energiplanlegging (temaplan eller integrert i andre planer)

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.2.1.3.1.2

Minimum 50 % av kommunene har gjennomført tiltak for reduksjon av klimagassutslipp

3.2.1.3.2

Andel kommuner som har mottatt bistand til klima- og energiplanlegging og statlige forventninger til klima- og energiplanleggingen

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.2.1.3.2.1

Alle kommuner har mottatt bistand

Oppdrag
Alle embetene KLD HOD JD KMD Miljø og klima Landbruk og mat Kommunal styring Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

3.2.1.3.3

Informere kommunene om:

1) Det kommende forbudet mot å fyre med mineralolje til oppvarming av bygninger, som trer i kraft 1.1.2020, og kommunenes plikt til å følge opp forbudet.

2)  Den nye varslingstjenesten for lokal luftkvalitet, som lanseres i 2019.

3) Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

 Frist for å informere: 31.12.2019.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.2.1.3.4

Bistå Miljødirektoratet i å arrangere regionale Klimasats-samlinger, dersom det blir aktuelt.

FMVL FMTL FMTF KLD Miljø og klima

3.2.1.3.5

Ferdigstille veiledning, oppsummere og formidle erfaringer og kunnskap knyttet til pilotprosjekt for klimatilpasning innenfor natur- og miljøsektoren. FMTF har prosjektledelsen. Frist: 31.12.2019

FMTL KLD Miljø og klima

3.2.1.3.6

Følge opp pilotprosjektet "Nettverk klimatilpasning Trøndelag" i tråd med prosjektplan, og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

FMVT KLD Miljø og klima

3.2.1.3.7

Følge opp pilotprosjektet " Kjørbekk - Fra deponi til landskap" i tråd med prosjektplan og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

FMOV FMTF KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat

3.2.1.3.8

Følge opp pilotprosjektet " Klimatilpasning i landbruket" i tråd med prosjektplan og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

FMOV FMVL FMTF KLD HOD JD KMD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Kommunal styring Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

3.2.1.3.9

Sammen med Miljødirektoratet utarbeide veiledning til klimatilpasningsdelen av Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging om klimatilpasning i kommunene. Frist: 31.12.2019.

3.2.1.4 Andre oppdrag

Oppdrag
Alle embetene BLD KD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.2.1.4.1

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets har utviklet kurspakken «Se meg – digitale kurs i barnevernet». Fylkesmannen skal informere og motivere kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk delkurs 1, «Samarbeid mellom skole og barnevern», som retter seg mot ansatte i skole- og barnevernsektoren. Fylkesmannen skal i tillegg fortsette arbeidet med å gjøre «Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern» kjent i kommuner og fylkeskommuner. Revidert versjon av veilederen lanseres i 2019.

Alle embetene BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.2.1.4.2

Fylkesmannen skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tiltakene i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet:

 • Tjenestestøtteprogrammet
 • Veiledningsteamet
 • Dialogmøter
 • Læringsnettverk og lokale utviklingsprosjekter
Alle embetene BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.2.1.4.3

Fylkesmannen skal benytte en systematisk modell for vurdering av risikobildet i kommunal barneverntjeneste.

FMOV FMIN FMVT FMVL FMTL FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.4.4

Fylkesmannen skal i 2019 igangsette arbeidet med fylkesROS for det nye embetet, med en tilhørende oppfølgingsplan.

FMOV FMIN FMTL FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.4.5

Fylkesmannen skal bistå med forberedelser og innføring av nødkommunikasjon mellom norske, svenske og finske beredskapsaktører.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.4.6

Fylkesmannen skal ved behov bistå DSB med å innhente fullmakter fra kommunene, for å kunne fremforhandle felles rammeavtaler til kjøp av nødnettutstyr. Kommunene kan gjøre avrop på rammeavtalen når de må reanskaffe nytt utstyr til brann- og redningsvesen og 110-sentraler. Frist: 31.12.2019

FMRO FMNO FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.4.7

Fylkesmannen skal videreføre, avslutte og evaluerer pilotprosjektet knyttet til bruk av Felles ressursregister/ Barents Watch.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.4.8

Evalueringer etter hendelser og øvelser skal rapporteres til DSB på samordningskanal i CIM. Ny mal for rapportering er laget i CIM.

FMOV FMIN FMRO FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.4.9

Fylkesmannen skal bistå Sivilforsvaret i pilotprosjekt for videreutvikling av sivile beskyttelsestiltak.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.4.10

Fylkesmannen skal støtte Sivilforsvaret i arbeidet med en utredning av sonekonsept for sivilbeskyttelse.

Alle embetene BLD Familier, barn og unge

3.2.1.4.11

Fylkesmannen skal bidra til å gjøre Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017- 2021) kjent i kommunene, jf. FNs barnekonvensjon, Artikkel 19 Beskyttelse mot misbruk. Fylkesmannen skal i 2019 særlig bidra til at kommunene tar i bruk de voldsforebyggende verktøyene "Jeg vet" og "SNAKKE".

Lenker:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-12-s-20162017/id2517407/

http://www.jegvet.no/

https://snakkemedbarn.no/

Alle embetene BLD Familier, barn og unge

3.2.1.4.12

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt øker. Fylkesmannen spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for kunnskapsformidling, og skal bidra til at god praksis og relevante verktøy og tiltak gjøres kjent for kommunene. Dette gjelder for eksempel Bufdirs veileder for tverrsektorielt arbeid mot fattigdom i barnefamilier og indikatorene på kommunenivå om barnefattigdom som Bufdir har utarbeidet.

Lenke: www.barnefattigdom.no.

Alle embetene ASD Annet tema

3.2.1.4.13

Prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
Fylkesmannsembeter som har kontorer i sammenligningsgruppen i prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier skal fortsatt innlemme kontorene i prosjektoppfølging i 2019, tilsvarende det som gis øvrige prosjekter som mottar tilskudd til sosiale tjenester.

Alle embetene ASD Annet tema

3.2.1.4.14

NAV-veileder i videregående skole
Fylkesmannen skal også i 2019 bidra i det tverretatlige samarbeidsprosjektet Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler gjennom å understøtte pilotene i de fylkene som fortsatt har forsøk, og bidra til spredning av erfaringer fra arbeidet som er gjort i fylket.

FMOV FMVL FMTL FMTF ASD Annet tema

3.2.1.4.15

Økt kompetanse i NAV
Fylkesmannsembetene i Oslo og Viken, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet i prosjektet «Økt kompetanse i NAV» og samarbeide med NAV region om utvikling og eventuell iverksetting av tiltak i regi av prosjektet.

FMTL ASD Annet tema

3.2.1.4.16

Fylkesmannsembetet i Trøndelag skal videreutvikle Tjenestebarometer for sosiale tjenester i kommunene. Målet med arbeidet er å utvikle et støtteverktøy for å kunne gjøre treffsikre analyser av kommunenes risiko og sårbarhetsfaktorer slik at Fylkesmannens opplærings og veiledningsinnsats kan målrettes mot identifisert risiko. Fylkesmannsembetet i Trøndelag skal ta initiativ til samarbeid med 2 eller flere andre embeter om utprøving av verktøyet i NAV kontor med ulike kjennetegn med tanke på størrelse, utfordringsbilde ol.

Alle embetene KD ASD BLD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

3.2.1.4.17

Fylkesmannen skal etablere og lederforankre en overordnet og langsiktig plan for arbeidet med utsatte barn og unge og deres familier (0-24 samarbeidet). Embetets egne ambisjoner, mål og tiltak for arbeidet skal framgå av planen. Fylkesmannen skal iverksette relevante tiltak, både for å samordne regionale innsatser og for å styrke samarbeidet mellom sektorer og tjenester i kommunen. 

3.2.1.5 Tilrettelegge for et godt sivilt-militært arbeid

Styringsparametere Resultatmål

3.2.1.5.1

Fylkesmannen skal legge til rette for et styrket sivilt-militært samarbeid.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.5.1.1

Utarbeide et felles plangrunnlag for å styrke det sivilt-militære samarbeidet.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.5.1.2

I tråd med sentrale føringer videreutvikle totalforsvaret og robustheten i kritiske samfunnsfunksjoner nasjonalt, regionalt og lokalt.

Oppdrag
Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.5.2

Fylkesmannen skal i 2019 ha et oppdatert underliggende planverk knyttet til Sivilt beredskapssystem (SBS)

FMMR FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.5.3

Fylkesmannen skal i 2019 i samarbeid med Forsvaret og andre regionale aktører ferdigstille regionalt vertslandsstøtteprosjekt.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.5.4

Fylkesmannen skal bidra i evaluering og oppfølging etter øvelsen Trident Juncture 2018.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

3.2.1.5.5

Læringspunkter fra evalueringsrapporten etter Nasjonal helseøvelse 2018 skal drøftes med fylkesberedskapsrådet.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.2.1.5.6

Fylkesmannen skal bidra i planleggingen av øvelse IKT-2020.

3.3 Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene

3.3.1 Tverrsektorielle delmål

3.3.1.1 Høy kvalitet i veiledning, kontroll, tilsyn og saksbehandling

Styringsparametere Resultatmål

3.3.1.1.1

Gjennomførte tilsyn med ordningene i introduksjonsloven.

Alle embetene JD Tilsyn

3.3.1.1.1.1

Minimum 2 tilsyn per år.

3.3.1.1.2

Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

3.3.1.1.2.1

Alle klagesaker er behandlet innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften 

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

3.3.1.1.2.2

Alle klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42, er behandlet innen 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften

3.3.1.1.3

Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i klager over reguleringsplan.

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

3.3.1.1.3.1

Alle klagesaker er behandlet innen 12 uker

3.3.1.1.4

Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område (også der oreigningsloven er hjemmelsgrunnlag).

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

3.3.1.1.4.1

Alle ekspropriasjonssaker i førsteinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

3.3.1.1.4.2

Alle ekspropriasjonssaker som klageinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

Oppdrag
Alle embetene KLD Miljø og klima

3.3.1.1.5

Fylkesmannen skal etablere databehandleravtale med Miljødirektoratet, ref. personopplysningsloven, for alle tjenester/systemer hvor Fylkesmannen er behandlingsansvarlig og Miljødirektoratet er databehandler.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.3.1.1.6

Delta i IED-fellesprosjekt for avfallsbransjen. I 2019 skal fylkesmannen: 1) Finne de aktuelle virksomhetene; 2) gi oppdrag til virksomhetene om å vurdere sin egen virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BREF-dokumentene; og 3) gjennomføre statusrapportering og forberedelse til videre arbeid. Frist: 31.12.2019.

Alle embetene KLD Miljø og klima

3.3.1.1.7

Delta i kommunetilsynsaksjonen for 2019, og gjennomføre antall tilsyn som er forventet i aksjonsperioden. Frist: Utgangen av aksjonsperioden.

3.3.1.2 Effektiv og korrekt lov- og tilskuddsforvaltning

Styringsparametere Resultatmål

3.3.1.2.1

Etablerte systemer for kontroll og oppfølging på landbruksområdet på regionalt og kommunalt nivå etterleves.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.3.1.2.1.1

Gjennomført kontroller i henhold til kontrollplan

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.3.1.2.1.2

Gjennomført risikobasert forvaltningskontroll av 20 % av kommunene.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.3.1.2.1.3

Andel avvik avdekket under kontroll som er fulgt opp: 100 %. 

Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

3.3.1.2.1.4

Gjennomført risikobasert kontroll av minst 5% av søknadene om tilskudd til veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk for hver søknadsomgang. 

3.3.1.2.2

Fylkesmannen har fulgt opp reinbeitedistriktene i hht. reindriftsloven av 2007  

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

3.3.1.2.2.1

FM skal påse at reinbeitedistriktene har utarbeidet bruksregler og distriktsplaner i hht. Reindriftsloven. 100%. 

3.3.1.2.3

Kontroll innenfor reindrift

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

3.3.1.2.3.1

Utarbeidet plan for og gjennomført telling av rein for reindriftsåret 2019/2020. Avvik mellom Melding om reindrift og resultatet av tellingen skal meldes til Landbruksdirektoratet 3 uker etter tellingen er avsluttet.

Oppdrag
FMTF LMD Landbruk og mat

3.3.1.2.4

Fylkesmannen skal kartlegge og dokumentere norsk/russisk grensegjerde, der gjerdet deles inn i parseller med tilstandsbeskrivelse og vedlikeholdsplan for de neste 5 år fremkommer. Frist 31.12.2019. 

FMTL FMNO LMD Landbruk og mat

3.3.1.2.5

Fylkesmannen skal utarbeide en oversikt over ulovlig oppsatte gjerder og hytter i reindriftsnæringa. Frist 31.12.2020. 

Alle embetene LMD Landbruk og mat

3.3.1.2.6

Bistå i arbeidet med å utvikle nytt søknads- og saksbehandlingssystem for veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk. Åpne for månedlige søknadsomganger for å ivareta søkers likviditet og dermed sikre ordningens målsetting om utjevning. Frist 31.12.2019. 

3.3.1.3 Befolkningen har tillit til tjenestene og får ivaretatt sin rett til forsvarlige og nødvendige tjenester

Styringsparametere Resultatmål

3.3.1.3.1

Stedlige tilsyn med tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

FMOV FMIN FMRO FMTL HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.1.1

Antallet stedlige tilsyn er økt sammenlignet med 2018.

3.3.1.3.2

Tilsynsmyndighetens kontakt med barn i barneverninstitusjoner og omsorgssentre.

Alle embetene BLD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.2.1


Fylkesmannen skal ta kontakt med det enkelte barn med tilbud om tilsynssamtale. Barnet kan kontaktes i forkant eller under fylkesmannens tilsynsbesøk. Dersom barnet ikke var tilstede under tilsynsbesøket, skal fylkesmannen i etterkant kontakte barnet med tilbud om samtale.                                                                    

Alle embetene BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.2.2

Fylkesmannen skal gjennomføre samtale med alle barn som ønsker det.

3.3.1.3.3

Saksbehandlingstid.

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.3.1

Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre.

Alle embetene ASD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.3.2

Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre

Alle embetene ASD HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.3.3

Avslutning av klagesaker: Minst 90 prosent innen 3 måneder.

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.3.4

Andel vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning som er overprøvd innen 3 måneder: Minst 90 %.

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.3.5

Andel søknader om dispensasjon fra utdanningskrav som er behandlet innen 3 måneder: Minst 90 %.

FMOV FMIN FMVL FMMR FMTL FMNO BLD Helsetilsynet

3.3.1.3.3.6

Avslutning av klager på tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre: Minst 90 % innen 1 måned.

3.3.1.3.4

Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester

FMOV HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.4.1

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 690 poeng

FMVL HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.4.2

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 370 poeng

FMVT HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.4.3

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 280 poeng

FMAG HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.4.4

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 260 poeng

FMTF HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.4.5

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 240 poeng

FMIN FMTL HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.4.6

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 300 poeng

FMMR FMNO HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.4.7

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 170 poeng

FMRO HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.4.8

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 220 poeng

3.3.1.3.5

Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten

FMAG FMTL FMTF HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.5.1

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 70 poeng

FMIN FMVT HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.5.2

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 60 poeng

FMVL HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.5.3

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 90 poeng

FMRO FMMR FMNO HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.5.4

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 40 poeng

FMOV HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.5.5

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 160 poeng

3.3.1.3.6

Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester

FMOV ASD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.6.1

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 240 poeng

FMVT ASD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.6.2

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 90 poeng

FMAG FMTF ASD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.6.3

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 80 poeng

FMVL ASD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.6.4

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 120 poeng

FMRO ASD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.6.5

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 70 poeng

FMIN FMTL ASD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.6.6

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 100 poeng

FMMR FMNO ASD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.6.7

Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 60 poeng

3.3.1.3.7

Avslutning av tilsyn

Alle embetene HOD ASD BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.7.1

Alle tilsyn på Helsetilsynets områder hvor det er funnet brudd på lov- og forskriftskrav er avsluttet (dvs. praksis er endret) innen en avtalt frist.

3.3.1.3.12

Oppdrag
FMOV FMVT FMTF BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.1.3.8

Fylkesmannen skal følge opp kommuner i fylkene som er med i forsøk med endret oppgave- og ansvarsdeling mellom kommune og stat innen barnevernet gjennom:

 • råd og veiledning samt tilsyn ved behov
 • tertialvis rapportering til Bufdir
 • å bidra i følgeevalueringen etter nærmere anvisninger.
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.9

Alle landets fylkesmenn skal føre tilsyn med somatiske spesialisthelsetjenester til pasienter som er plassert på en annen avdeling enn den som har spesifikk kompetanse og medisinsk ansvar (dvs. utlokaliserte pasienter). Tilsynet skal gjennomføres ved alle helseforetak i løpet av to år (2019 og 2020). Tilsynene utgjør en del av resultatmålet for planlagte tilsyn. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederen for det landsomfattende tilsynet. Tilsynene skal utføres i tråd med veilederen.

Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.10

Alle landets fylkesmenn skal i 2019 føre tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilsynene skal utføres i tråd med utarbeidet veileder og utgjør en del av resultatmålet for planlagt tilsyn. Antallet tilsyn som skal gjennomføres fremgår av Helsetilsynets veileder for tilsynet. Alle tilsynene skal være gjennomført innen utgangen av 2019.

Alle embetene ASD BLD Tilsyn Helsetilsynet

3.3.1.3.11

Alle landets fylkesmenn skal i 2019 føre tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten i Nav, med vekt på brukermedvirkning.  Det er utarbeidet en veileder og tilsynene skal utføres i tråd med denne. Tilsynene utgjør en del av resultatmålet for planlagte tilsyn. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederne. Alle tilsynene skal være gjennomført innen utgangen av 2019.

Alle embetene BLD Folk og samfunn

3.3.1.3.13

Fylkesmennene skal sentralisere saksbehandlingen av søknader om separasjon og skilsmisse etter ekteskapsloven innenfor de nye sammenslåtte embetene. Arbeidet skal begynne i 2019 og gjennomføres gradvis fram mot 2022.

3.3.1.4 Andre oppdrag

Oppdrag
Alle embetene KMD Kommunal styring

3.3.1.4.1

Fylkesmannen skal veilede kommuner, folkevalgte, og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter når disse trer i kraft, og må sørge for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

FMNO KMD Kommunal styring

3.3.1.4.2

Fylkesmannen i Nordland har i oppdrag å koordinere oppfølgingsarbeidet for handlingsplanen Jasska - trygghet. Oppdraget varer til 31. desember 2019. Det vises til brev 16. juni 2017 fra KMD til Fylkesmannen.

3.3.2 Justis- og beredskapsdepartement

3.3.2.1 En effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet

Styringsparametere Resultatmål

3.3.2.1.1

Saksbehandlingstid (utvalgte sakstyper).

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.1

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.2

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 20 dager.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.3

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 45 dager.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.4

Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Fylkesmannen mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 60 dager.

3.3.2.1.2Tilsyn av verger

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.2.1

Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen. I tillegg skal alle regnskap hvor fylkesmannen har pålagt utvidet regnskapsplikt, kontrolleres.

3.3.2.1.3

Digital innlevering av vergeregnskap

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.3.1

Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 65 %.

3.3.2.1.4

Digital innsending av søknader om godtgjøring og fylkesmannens samtykke

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.4.1

Andelen søknader om godtgjøring og søknader om fylkesmannens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 40 %

Oppdrag
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.5

Fylkesmannen skal innen første tertial 2019 kontakte oppnevnte verger i de vergemål hvor det står midler i en og samme bank som overstiger innskuddsgarantien. Vergene skal påminnes om plikten de har (jf. vergemålsforskriftens § 25, andre ledd) til å velge plassering i flere banker når beløpet overstiger beløpsgrensen for innskuddsgarantien.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.6

Fylkesmannen skal i løpet av første tertial 2019 ha laget et system for planlagte og hendelsesbaserte tilsyn. Systemet skal dokumenteres.

Fylkesmannen skal i løpet av 2019 føre tilsyn med verger med mer enn 20 oppdrag for voksne.

FMOV FMIN FMVT FMVL FMTL FMTF JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.7

Fylkesmannen skal i forbindelse med sammenslåing av embeter identifisere områder hvor det har vært ulike rutiner og ulik praksis, og etablere en felles tilnærming med sikte på økt rettslikhet og effektivitet.  

3.3.2.2 Vergehaver skal ha høy grad av selvbestemmelse og vergemålene skal være individtilpassede

Styringsparametere Resultatmål

3.3.2.2.1

Individtilpasning av vergemål

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.2.1.1

Når et vergemål opprettes, skal det foretas nødvendige undersøkelser slik at mandatet individtilpasses og ikke er mer inngripende enn nødvendig

Oppdrag
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.2.2

Fylkesmennene skal i 2019 ta i bruk metoden for samtaler utarbeidet av Statens sivilrettsforvaltning i sin kontakt med vergehavere, og gi vergene opplæring i beslutningsstøtte.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.2.3

Fylkesmannen skal i 2019 gjennomgå saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje. Nærmere beskrivelse av oppdraget vil komme i et supplerende tildelingsbrev.

3.3.3 Kunnskapsdepartementet

3.3.3.1 Barnehagemyndigheter, barnehageeiere og skoleeiere forstår, formidler og etterlever regelverket

Styringsparametere Resultatmål

3.3.3.1.1

Riktig virkemiddel til riktig tid

Alle embetene KD Tilsyn Klagesaksbehandling

3.3.3.1.1.1

Kunnskap om tilstanden i sektor på rettsikkerhetsområdet skal ligge til grunn for alle vurderinger av oppfølging og valg av virkemiddel

3.3.3.1.2

Implementering og bruk av veilederen om saksbehandling i 9A-saker

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.2.1

Veilederen om saksbehandling i 9A-saker er implementert og tatt aktivt i bruk

3.3.3.1.3

Formidling om håndhevingsordningen

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.3.1

Elever og foreldre skal få regelmessig og oppdatert informasjon om håndhevingsordningen og meldeordningen

3.3.3.1.4

Rask behandling i saker etter § 9 A-6.

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.4.1

Fylkesmannen skal sørge for å komme raskt i gang med behandlingen av saker etter § 9 A-6.

3.3.3.1.5

Forebyggende og systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.5.1

Fylkesmannen skal jobbe forebyggende og systematisk slik at skoleeiere og skoleledere har kompetanse på hva som gir et trygt og godt skolemiljø.  

3.3.3.1.6

Veiledende arbeid for å sikre profesjonell og respektfull kommunikasjon mellom skolen og elev/foreldre

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.6.1

Elever/foreldre som har erfart at de ikke har blitt ivaretatt av skolen på en god måte er redusert, som følge av at skolen har fått veiledning fra fylkesmannen

3.3.3.1.7

Interne kompetansetiltak for å sikre profesjonell og respektfull kommunikasjon mellom Fylkesmannen og elev/foreldre

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.7.1

Negative tilbakemeldinger fra elever/foreldre på Fylkesmannens ivaretakelse er redusert

3.3.3.1.8

Riktig rettsanvendelse og forståelse av saksbehandlingsreglene i vedtak 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.8.1

Vedtak fra skoleeier med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.8.2

Vedtak fra barnehagemyndigheten med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.8.3

Vedtak fra fylkesmannen med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

3.3.3.1.9

Klarspråk og brukerrettede vedtak 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.9.1

Vedtak er skrevet med klart språk og tilpasset mottakeren.

3.3.3.1.10

Risikobasert tilsyn 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

3.3.3.1.10.1

Omfang av tilsynsaktiviteten skal minimum være på samme nivå som kravet for 2018. 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

3.3.3.1.10.2

80 prosent av foreløpige tilsynsrapporter skal gjelde FNT og nasjonal tilsynssatsning på barnehageområdet

3.3.3.1.11

Treffsikkerhet i tilsyn 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

3.3.3.1.11.1

Tilsyn uten avdekkede brudd på regelverk skal reduseres sammenliknet med 2018

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

3.3.3.1.11.2

Tilsyn som avdekker flere enn ett brudd på regelverket skal økes sammenliknet med 2018. 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

3.3.3.1.11.3

Embetene skal være samstemte i hvordan de gjør gode risikovurderinger

3.3.3.1.12

Målrettet og tilpasset regelverksveiledning 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

3.3.3.1.12.1

Økt bevissthet i valg av veiledningsform og innhold tilpasset kommunens behov

Oppdrag
FMIN KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

3.3.3.1.13

Fylkesmannen skal ha særskilt oppmerksomhet på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven.  Ledelsen skal sikre god oppgaveløsning og nødvendig kvalitetssikring.

FMVT KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

3.3.3.1.14

Fylkesmannen skal ha særskilt oppmerksomhet på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven.  Ledelsen skal sikre god oppgaveløsning og nødvendig kvalitetssikring.

FMOV FMIN FMVT FMAG FMVL FMTL FMTF KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

3.3.3.1.15

Fylkesmannen skal implementere felles rutiner som sikrer lik forståelse og lik praksis i håndteringen av håndhevingsordningen.  

3.3.3.2 Fylkesmannen understøtter nasjonale myndigheters og kommunenes arbeid med bosetting og integrering

Styringsparametere Resultatmål

3.3.3.2.1

Kommunenes bosetting av flyktninger.

Alle embetene KD Annet tema

3.3.3.2.1.1

Andel flyktninger bosatt innen 6 måneder etter at vedtak som danner grunnlag for bosetting eller reisetillatelse er gitt: 90 % Resterende andel skal være bosatt innen 12 måneder.

Alle embetene KD Annet tema

3.3.3.2.1.2

Andel enslige mindreårige bosatt innen tre måneder etter at vedtak som danner grunnlag for bosetting, eller innreisetillatelse er gitt: 50 %. 

3.4 Fylkesmannen skal ta de initiativ som finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter orientert om tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk

3.4.1 Kunnskapsdepartementet

3.4.1.1 Barnehageeiere og skoleeiere har ansatte med kompetanse som fremmer utvikling, læring og trivsel tilpasset barn og unges behov

Styringsparametere Resultatmål

3.4.1.1.1

Samarbeidsforum med relevante aktører i desentralisert ordning for kompetanseutvikling

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

3.4.1.1.1.1

Partene i samarbeidsforumet har god samhandling som fører fram til omforente, langsiktige og kunnskapsbaserte tiltak.

3.4.1.1.2

Bruk av desentralisert ordning og andre statlige ordninger for kompetanseutvikling

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

3.4.1.1.2.1

Alle skoleeiere benytter desentralisert ordning for kompetanseutvikling i sammenheng med eventuelle andre statlige ordninger til kvalitetsutvikling av skolene. 

3.4.1.1.3

Oppfølging av skoleeiere i oppfølgingsordningen

FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KD Barnehage og opplæring

3.4.1.1.3.1

Alle skoleeiere som er omfattet av oppfølgingsordningen har igangsatte tiltak med sikte på kvalitetsforbedring.

Oppdrag
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

3.4.1.1.4

Fylkesmannen skal bidra til at samarbeidsforumets kompetanseutviklingsplan for regional ordning er i tråd med kompetansebehovet i barnehagene i fylket. I tillegg skal planen ivareta sammenheng med andre nasjonale satsinger og kompetansetiltak, i tråd med strategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022.

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

3.4.1.1.5

Fylkesmannen skal gjennomføre aktiviteter som støtter skoleeierne i forberedelsesarbeidet til innføring av nytt læreplanverk fra 2020. Fylkesmannen skal, så langt det er relevant, koble aktivitetene til behovene som er definert lokalt gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling. 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

3.4.1.1.6

Fylkesmannen skal legge til rette for og gjennomføre aktiviteter som støtter skoleeiere i oppfølging av resultater de har fra brukerundersøkelser, prøver og eksamen. Fylkesmannen skal spesielt støtte skoleeierne med å:  

 • gjøre analyser av de lokal resultatene
 • benytte resultatene og analysene til å gjøre endringer som fører til bedre kvalitet for elevene

4 Andre forutsetninger og krav

4.1 Føringer for 2019

4.1.1 Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden

Fylkesmannen skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.

Fylkesmannen skal i årsrapporten redegjøre for hvordan embetets
rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

Har embetet hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Har embetet færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres.

I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden.", jf. Rundskriv H-3/18.

4.1.2 Motvirke arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Fylkesmannen skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører
følger lover og regler.

Fylkesmannen skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. jf. Rundskriv H-8/17.

4.1.3 Utvikling av klimavennlig virksomhet

Det er viktig at embetene gjennomfører klimatiltak i egen virksomhet. Alle embetene skal i løpet av 2019 gjøre tiltak for å sikre at egen virksomhet blir mer miljøvennlig, gjennom for eksempel miljøsertifisering og innføring av klimaledelse.

4.2 Vesentlige endringer i oppgaveporteføljen

4.2.1 Helse- og omsorgsdepartementet

Fylkesmannen er i Prop. 1 S (2018-2019) foreslått styrket med 10 mill. kroner til arbeidet med å gjennomføre Meld. St. 15 (2017 2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Det vil bli ettersendt eget oppdragsbrev med belastningsfullmakt for bevilgningen.

4.2.2 Klima- og miljødepartementet

Flytting av arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalter fra Fylkesmannen i Innlandet til Fylkesmannen i Vestland

Arbeidsgiveransvaret for en nasjonalparkforvalter for Jotunheimen flyttes fra Fylkesmannen i Oppland til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fra 1. januar 2019. Som følge av endringen i arbeidsgiveransvar flyttes 1 million kroner fra Fylkesmannen i Innlandet til Fylkesmannen i Vestland fra 2019.

4.2.3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkesmannens fellesadministrasjon (FMFA) opprettes fra 1. januar 2019. FMFA skal levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetenes samfunnsoppdrag. FMFA vil i den sammenheng overta oppgaver som i dag utføres av fylkesmannsembetene og KMD. Dette gjelder oppgaver knyttet til IKT, informasjonssikkerhet, dokumentforvaltning, HR/personal-området og økonomi- og anskaffelsesområdet.

I 2019 skal FMFA også ha samordnings- og koordineringsansvaret overfor embetene for kart/GIS-området.

4.2.4 Kunnskapsdepartementet

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 er følgende endring vedtatt:     

Kap. 225 post 68 – Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen
Fra 1.1.2019 er forvaltningen av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen endret. Utdanningsdirektoratet vil foreta utregning og utbetaling av tilskudd, men Fylkesmannen i Vestland fortsatt skal ha koordinerende oppgaver knyttet til opplæringen. 

5 Budsjettildelinger 2019

I tråd med Stortingets vedtak tildeles fylkesmannen utgifter og inntekter i 2019 i samsvar med kapittel 5.1.1 og 5.1.2.

5.1 Budsjettildelinger på kap. 525 og kap. 3525

5.1.1 Kap. 525 Fylkesmannsembetene (Utgifter)

I tråd med Stortingets vedtak tildeles fylkesmannen utgifter og inntekter i 2018 i samsvar med kapittel 5.1.1 og 5.1.2:

 Post

Betegnelse

Tildeling  2019
(I 1000 kroner)

01

Driftsutgifter

1 888 042

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

167 804

 

Sum kap. 525

2 055 846

Oversikt over de foreløpige tildelingene til det enkelte embete og til Fylkesmennenes Fellesadministrasjon (FMFA) følger som vedlegg 2.

Budsjettildeling til embetene for 2019 er i stor grad videreført fra 2018 bortsett fra endringer som følger av overføring av oppgaver til FMFA. Tildelingene til de embetene som slås sammen, er slått sammen. 

Forklaringer til beløpene framkommer på første side i vedlegget.     

Det presiseres at det kan bli endringer i løpet av budsjettåret mellom tildelingene til FMFA og embetene. 

Rammeendringer

Bevilgningen på posten foreslås økt med 7 mill. kroner til totalt 12 mill. kroner for å dekke engangskostnader knyttet til etablering av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA). I tillegg foreslås bevilgningen økt med 1,1 mill. kroner som følge av overføring av oppgaver fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til FMFA.

Når embetet mottar midler til tidsavgrensede prosjekter eller oppgaver, skal midlene inntektsføres på kap. 3525, post 01, og når midlene brukes, skal de utgiftsføres på kap. 525, post 21 i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.2 c).I tabellen under framgår tildelingen til embetet.

Tildeling på kap. 525, post 01 for 2019

Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
525.01

Driftsutgifter

346 484 FMOV
525.01

Driftsutgifter

185 639 FMIN
525.01

Driftsutgifter

139 980 FMVT
525.01

Driftsutgifter

134 946 FMAG
525.01

Driftsutgifter

111 796 FMRO
525.01

Driftsutgifter

195 500 FMVL
525.01

Driftsutgifter

89 785 FMMR
525.01

Driftsutgifter

186 676 FMTL
525.01

Driftsutgifter

111 248 FMNO
525.01

Driftsutgifter

160 504 FMTF

5.1.2 Kap. 3525 Fylkesmannsembetene (Inntekter)

I Prop. 1S (2018-2019) er følgende tildeling foreslått for 2019:

Post

Betegnelse

Tildeling 2019
(I 1000 kroner)

01

Inntekter ved oppdrag

167 804

 

Sum kap. 3525

167 804

5.2 Tildelinger utenfor kapittel 525

5.2.1 Barne- og likestillingsdepartementet

Som følge av Stortingets budsjettvedtak tildeler Barne- og likestillingsdepartementet fylkesmannen følgende midler i 2019:

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 21 Spesielle driftsutgifter
Til sammen 9,5 mill. kroner tildeles til stillinger i embetene. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene.


I forbindelse med forsøket i Røyken, Nøtterøy og Alta kommune med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet  tildeles hver av fylkesmennene i Troms og Finnmark, Viken og Vestfold og Telemark inntil 333 330 kroner. Midlene skal benyttes til å føre tilsyn i henhold til Forskriftene om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i den respektive kommune § 14. Fylkesmannen skal i tillegg legge til rette for samhandlingen mellom forsøkskommune og Bufetat i fylket.


Inntil 2 mill. kroner tilstilles Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet. Det vises til Virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen gjeldende fra  01.01.2019, hvor Fylkesmannen i Troms og Finnmarks oppgave knyttet til å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet er beskrevet.


Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern
Barne- og likestillingsdepartementet tilstiller i kap. 5.2.2.1 midler til tilskudd til videreførte stillinger.

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 61 Utvikling i kommunene
Til sammen 9,75 mill. kroner tilstilles embetene til tilskudd til videreføring av lokale utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk. Bufdir sender eget brev med fordeling av ytterligere midler i en styrking av ordningen.

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern

Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
854.60 108,5 øremerkete kommunale stillinger i Akershus 82 029 FMOV
854.60 23, 8 øremerkete kommunale stillinger i Aust-Agder 17 993 FMAG
854.60 47,8 øremerkete kommunale stillinger i Buskerud 36 138 FMOV
854.60 23,1 øremerkete kommunale stillinger i Finnmark 17 464 FMTF
854.60 41,3 øremerkete kommunale stillinger i Hedmark 31 224 FMIN
854.60 88,9 øremerkete kommunale stillinger i Hordaland 67 211 FMVL
854.60 49,2 øremerkete kommunale stillinger i Møre og Romsdal 37 196 FMMR
854.60 52,9 øremerkete kommunale stillinger i Nordland 39 993 FMNO
854.60 35,3 øremerkete kommunale stillinger i Oppland 26 687 FMIN
854.60 161,5 øremerkete kommunale stillinger i Oslo 122 100 FMOV
854.60 81,4 øremerkete kommunale stillinger i Rogaland 61 540 FMRO
854.60 20,6 øremerkete kommunale stillinger i Sogn og Fjordane 15 574 FMVL
854.60 35,1 øremerkete kommunale stillinger i Telemark 26 536 FMVT
854.60 34,5 øremerkete kommunale stillinger i Troms 26 083 FMTF
854.60 86,7 øremerkete kommunale stillinger i Trøndelag 65 547 FMTL
854.60 34 øremerkete kommunale stillinger i Vest-Agder 25 705 FMAG
854.60 44,9 øremerkete kommunale stillinger i Vestfold 33 945 FMVT
854.60 56,7 øremerkete kommunale stillinger i Østfold 42 866 FMOV

5.2.2 Justis- og beredskapsdepartementet

Tildeling over kap. 469, post 01 Vergemålsordningen

Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
469,01

Vergemålsordningen

17 517 FMIN
469,01

Vergmålsordningen

13 558 FMAG
469,01 11 773 FMMR
469,01

Vergemålsordningen

12 685 FMNO
469,01

Vergemålsordningen.

63 452 FMOV
469,01

Vergemålsordningen

15 531 FMRO
469,01

Vergemålsordningen

12 943 FMTF
469,01

Vergemålsordningen

20 541 FMTL
469,01

Vergemålsordningen

19 277 FMVT
469,01 25 398 FMVL

Nedenfor er tildeling til de ulike embetene over kap 469, post 01 Vergemålsordningen, for 2019. I tillegg gis en belastningsfullmakt på kap. 469 Vergemålsordningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 470 Fri rettshjelp, post 01 Driftsutgifter.


Bevilgningene på kap. 469, post 21 og kap. 470, post 01
disponeres i tråd med regelverket for de regelstyrte ordningene. Det er viktig at fylkesmannen er oppmerksom på hvilke type utgifter som kan belastes de regelstyrte postene, samt utviser en kritisk holdning til bruken av denne typen utgifter. Justis- og beredskapsdepartementet gjør oppmerksom det er flere
virksomheter som belaster kap. 470, post 01.  

5.2.3 Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet tildeler budsjettmidler til spesielle oppdrag og tidsavgrensede prosjekter til fylkesmannen over kapittel 1140 Høstbare viltressurser, 1400 Klima- og miljødepartementet, 1410 Miljøforskning og overvåking, 1420 Miljødirektoratet og 1425 Fisketiltak. Det vises til supplerende tildelinger for detaljerte budsjettildelinger på klima- og miljøområdet til hvert enkelt embete.

Det tilstrebes å tildele budsjettmidler på klima, naturmangfold og forurensningsområdet så tidlig som mulig på året, slik at fylkesmannen kan få til god planlegging. På noen områder som rovvilt og kalking av vassdrag, er det forskjeller i fylkesmannens behov for midler mellom år, og behovene vanskelig kan forutses på begynnelsen av året. Disse budsjettmidlene tildeles gjennom året.

Retningslinjer

Miljødirektoratet viser til retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 16.02.2010 (nå KMD) vedrørende administrativ kostnadsdekning. Dekning av embetets faktiske administrative tilleggskostnader avtales med oppdragsgiver, jf. retningslinjenes pkt. 2. De tildelte midlene er ikke overførbare til neste år og eventuelle overskridelser kan ikke påregnes dekket.

Klikk her for rundskriv om tilskuddsordninger fra  Klima og miljødepartementet, rundskriv T 1/17

Tildeling for gebyrer fra tilsyn og konsesjonsbehandling

Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
1420.23

Tilsyn

14A18109 2 600 FMOV
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 3 001 FMOV
1420.23

Tilsyn

14A18109 1 600 FMIN
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 459 FMIN
1420.23

Tilsyn

14A18109 1 300 FMVT
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 2 591 FMVT
1420.23

Tilsyn

14A18109 1 200 FMAG
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 1 289 FMAG
1420.23

Tilsyn

14A18109 1 300 FMRO
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 2 493 FMRO
1420.23

Tilsyn

14A18109 2 600 FMVL
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 2 427 FMVL
1420.23

Tilsyn

14A18109 1 400 FMMR
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 1 797 FMMR
1420.23

Tilsyn

14A18109 1 500 FMTL
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 2 804 FMTL
1420.23

Tilsyn

14A18109 1 400 FMNO
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 1 902 FMNO
1420.23

Tilsyn

14A18109 1 700 FMTF
1420.23

Konsesjonsbehandling

14A18109 1 425 FMTF

Referanse i VØI

VØI 5.1.5.47: Behandle søknader  om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

VØI 5.3.8.21: Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegert industri samt følge opp gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og FM.

Bevilgning

Det følger av forurensningsforskriften § 39-3 at den ansvarlige for virksomheten skal betale gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak. Beregningen av forventet gebyrinngang ovenfor skal sikre et tilstrekkelig tilsynsomfang ut fra sammensetning og omfanget av tilsynsobjekter i hvert embete. Fylkesmannen bruker satsene i gebyrveilederen for konsesjonsbehandling og tilsyn.

Miljødirektoratet viser for øvrig til at det i tilsynsplanen for 2019 også vil fremgå estimat over antall tilsyn for hvert embete.

I 2019 er bevilgningen på 16,6 millioner kroner i gebyrer fra tilsyn og 20,2 millioner kroner i gebyrer fra konsesjonsbehandling, total 36,8 millioner kroner. Det er ikke anledning til å bruke gebyrinntekten til annet enn å dekke faktiske utgifter tilknyttet tilsynsaktivitet og saksbehandling på forurensningsområdet.

Gebyrfinansierte utgifter belastes kap. 1420 post 23 og må ikke overskride innbetalte gebyr inneværende år. Tildelte midler vil justeres i henhold til oppdaterte inntektsprognoser på høsten.

For mer informasjon om planlegging/budsjettering, rapportering og bruk av tildelte midler, se veiledning om budsjettering og oppfølging av gebyrer gebyrveileder.

Tildeling for kvalitetssikring av lokaliteter i Grunnforurensning

Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
1420.39 Kvalitetssikring Grunnforurensning 14A14202 1 000 FMAG
1420.39 Kvalitetssikring Grunnforurensning 14A14202 1 000 FMNO
1420.39 Kvalitetssikring Grunnforurensning 14A14202 1 000 FMRO

Referanse i tildelingsbrevet

3.1.4.3.7 Kvalitetssikre lokaliteter og sikre at kjent forurensning er registrert i databasen Grunnforurensning for egne og andre fylker i henhold til avtale med Miljødirektoratet. Frist 31.12.2019.

Bevilgning

Embetene tildeles midler for å ansette medarbeider på engasjement i 2019 for å gjennomføre kvalitetssikring av lokaliteter i databasen Grunnforurensning i henhold til avtale med Miljødirektoratet. Fylkesfordeling følger av skriv som går til de tre embetene som har fått oppdraget.

Forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft

Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
1420.39 Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft 14A14189 890 FMTF
1420.39

Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

14A14190 826 FMMR
1420.39 Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft 14A14188 1 000 FMRO
1420.39 Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft 14A14195 1 000 FMVL

Referanse i VØI

5.1.5.45 Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft. Dette inkluderer oppfølging av overvåking i etterkant av gjennomført tiltak.

Bevilgning

Embetene tildeles midler til prosjektmedarbeider som skal jobbe med å følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i tiltaksplanområde i fylket samt sørge for fremdrift i arbeidet ved prioriterte skipsverft. Mer informasjon fremkommer i eget skriv til embetene.

5.2.4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utvikling av tilsynskalender

Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
Kapittel 571 post 21

Utvikling av tilsynskalender for fylkesmannsembetene og andre statlige tilsynsmyndigheter.

607092 300 FMMR

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal utvikle en tilsynskalender i henhold til prosjektplan av 30. august 2018 som kan brukes av alle embeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Utviklingsarbeidet bør også legge til rette for at tilsynskalenderen kan gi oversikt over forvaltningsrevisjoner i kommunene. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal samarbeide med FMFA og andre aktører som beskrevet i prosjektplanen av 30. august 2018. Tilsynskalenderen skal være ferdigstilt innen 31. desember 2019.

Referanse til TB: Oppdrag 3.2.1.2.2

Kommunestruktur

Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMOV
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMIN
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMVT
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMAG
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMRO
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMVL
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMMR
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMTL
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMNO
571.21

Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

607025 1 300 FMTF

Referanse til TB: 2.1 og 3.1.7.1

Partiloven

Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
577.01

Driftsutgifter

0 FMVL
577.71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

33 761 FMVL
577.73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

73 771 FMVL
577.75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

21 913 FMVL

Midlene skal gå til utbetaling av statlig partistøtte på regionalt og kommunalt nivå, administrasjon av søknads- og støtteutbetalingen, kontorteknisk bistand til Partilovnemnda og arkivstøtte til nemnda og Partirevisjonsutvalget.

Referanse til VØI: 5.1.1.8

5.2.5 Landbruks- og matdepartementet

1. Belastningsfullmakt til fylkesmannen fra Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2018-2019), og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 8 S (2018-2019). Departementet gir her fylkesmannen føringer for forvaltningen av midler over kapittel 1150 post 50 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. og kapittel 1151 post 51 Reindriftsavtalen 2018/2019. 

Miljødirektoratet vil tildele budsjettmidler til spesielle oppdrag og tidsavgrensede prosjekter til fylkesmannen over kapittel 1140 Høstbare viltressurser. 

Departementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene er brukt i tråd med forutsetningene.

 2. Tildeling av belastningsfullmakter innenfor Landbruksdirektoratets ansvarsområde

2.1. Rammer for fullmaktene

De økonomiske rammer og retningslinjer går frem av Prop. 1 S (2018-2019) Landbruks- og matdepartementet og Prop. 94 S (2017-2018) Jordbruksoppgjøret 2018 – Endringer i statsbudsjettet for 2018 m.m., og Stortingets behandling av disse, jf. Innst. 8 S (2018-2019) og Innst. 404 S (2017-2018). Landbruksdirektoratet tar forbehold om eventuelle endringer i tildelingen som følge av endringer i statsbudsjettet for 2019. En oversikt over tildelingene på Landbruksdirektoratets område finnes i et vedlegg til tildelingsbrevet. 

2.2. Tildeling av belastningsfullmakter

Landbruksdirektoratet tildeler herved belastningsfullmakt til budsjettdisponering for tilskuddsordninger innenfor Landbruk- og matdepartementets område.

I henhold til Reglement for økonomistyring i staten, skal Landbruksdirektoratet gi belastningsfullmakt til fylkesmannen for de tilskudds- og erstatningsordninger der fylkesmannen er vedtaksmyndighet. Videre skal fylkesmannen gi belastningsfullmakt til budsjettdisponering til kommunene der kommunene er vedtaksmyndighet.

Produksjonstilskuddene, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, regionalt miljøtilskudd tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag og tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, er unntatt fra tildelingen fordi belastningsfullmakten utøves i Landbruksdirektoratet.

Det sendes egne belastningsfullmakter til fylkesmannen for tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Fordelingen av rammer til fylkesmannen er gitt i henhold til nye fylkesmannsembeter. Ettersom fylkene ikke er etablert med ny nummerstruktur, må rammene i fagsystemet fordeles etter den gamle strukturen. Fylkesmannen kan omfordele rammene mellom fylkene i nytt embete. Omfordeling av midler må gjøres av Landbruksdirektoratet. Dette gjelder alle tilskuddsordninger med unntak av regionalt miljøprogram, der fordelingen av midler er gitt i jordbruksavtalen, jf. Prop. 94 S (2017-2018).  

2.3.  Ordninger med fullmakt uten rammer

For noen av ordningen gis det en generell budsjettfullmakt til å belaste ordningen. Slik fullmakt gis til fylkesmannen for følgende ordninger:

Reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk// Tidligpensjon for jordbrukere// Erstatning for avlingssvikt// Erstatning for svikt i honningproduksjonen// Erstatning etter offentlige pålegg som følge av planteskadegjørere// Erstatning etter offentlige pålegg om nedslakting av husdyr// Erstatning etter frivillig nedslaktning av sauebesetning pga. sykdommene mædi og skrapesyke// Erstatning for tap av tilskudd i en pålagt
oppholdsperiode// Erstatning for nedfòringskostnader som følge av radioaktivitet// Erstatning for flytterestriksjoner for bier// Kompensasjon forproduksjonstap ved MRSA// Kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite grunna rovvilt.

2.4. Tildeling av budsjettfullmakter til kommunen.

Fylkesmannen fordeler midler til kommunen og gir budsjettfullmakter for ordningene omtalt nedenfor i kap 2. Rammene for det enkelte fylke følger av vedlegg 2.

For tilskudd til avløsning ved sykdom mv., skal fylkesmannen gi kommunene en generell budsjettdisponeringsfullmakt.

Kopi av brev som sendes kommunene med belastningsfullmakt til budsjettdisponering sendes Landbruksdirektoratet.

 3. Tilskuddsordninger innen skogbruk og jordbruk- Landbruksdirektoratets ansvarsområde.

3.1 Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

For 2019 er det tildelt 24,5 mill. kr til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Fylkesmannen tildeler midlene til prosjekt på grunnlag av hovedplaner og handlingsplaner. Det er derfor spesielt viktig at disse oppdateres fortløpende. Ved årets tildeling skal prosjekter som kommer til utbetaling i nær framtid, og som ennå ikke er fullfinansiert, prioriteres. Prosjekt som er under arbeid prioriteres ved neste års tildeling.

Landbruksdirektoratet vil underveis i året evaluere status på forbruk av årets midler til skogbruksplanlegging. Det kan bli aktuelt å trekke tilbake tilskuddsrammer som ikke er disponert til konkrete skogbruksplanprosjekt, og omfordele midler til andre fylker.

Fylkesmannen skal sørge for at det før prosjektene avsluttes oversendes kopi av alle innsamlede data til sentral base hos NIBIO. Sluttutbetaling av tilskudd til skogeier skal ikke skje før prosjektet er endelig avsluttet og alle data er levert.

3.2.  Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Fylkesmannen skal følge opp at kommunene gjennomfører en risikobasert stedlig kontroll i henhold til Veileder for risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur etter NMSK-forskriften og utbetalinger fra skogfond. Alle gjennomførte feltkontroller skal registreres i ØKS.

 3.2.1. Vegbygging, drift med taubane, hest o.a

I 2019 er det over Landbrukets utviklingsfond bevilget 110 mill. kr til vegbygging og drift med taubane, hest o.a. Den sterke satsingen på skogsveger og tømmerkaier videreføres i statsbudsjettet for 2019, med en bevilgning på om lag 22 mill. kr. Landbruksdirektoratet fordeler 122 mill. kr til fylkesmannen til vegbygging og drift med taubane, hest o.a. Det holdes tilbake midler sentralt som deles ut til fylkene etter en behovsrapportering i juni.

Gjennom tilskuddsforvaltningen skal fylkesmannen følge opp at planlegging av vegprosjekter blir gjennomført, at prosjektene blir fulgt opp i anleggsperioden og at sluttkontroll blir gjennomført. Endringene i klima og bruk av tunge kjøretøy stiller høye krav til vegens utforming og bæreevne. Landbruksdirektoratet legger til grunn at byggeplaner som blir utarbeidet ved nybygging og ombygging (oppgradering) av skogsveger gjøres i henhold til regelverk og retningslinjer på søknadsskjema. Tilskuddsmidlene kan også brukes til punktutbedringer på skogsveger, men ikke til ordinært vedlikehold.

3.2.2  Skogkultur, miljøtiltak, andre tiltak

For 2019 er det bevilget 84 mill. kr til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak som forvaltes av kommunene. 76 mill. kr fordeles fylkesmannen som fordeler videre til kommunene til formål skogkultur og andre tiltak.

8 mill. kr er øremerket miljøtiltak. Midlene til miljøtiltak holdes igjen som en sentral ramme som belastes etter hvert som kommunene gjør tilskuddsvedtak. 6 mill. kr av bevilgningen til miljøtiltak forbeholdes skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i større omfang enn det som forventes av næringa. I dette inngår også flerårige kontrakter om nøkkelbiotoper som utløper og som bør fornyes. De øvrige 2 mill. kr til miljøtiltak skal fordeles til formål som friluftslivstiltak, ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner, ivaretakelse og skjøtselstiltak i nøkkelbiotoper og fjerning av frøformerte planter av utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand.

3.2.3 Tettere planting og gjødsling som klimatiltak

For 2019 er det bevilget 24 mill. kr i tilskudd til tettere planting på eksisterende skogarealer, herunder suppleringsplanting, og til tilskudd for gjødsling av skog. Det er også overførbare midler på posten.

Midlene tildeles fra en felles sentral ramme i Landbruksdirektoratet. Kommunene er vedtaksmyndighet, som for ordinære skogkulturtiltak.

3.3.Tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet

For 2019 er det ikke bevilget nye tilskuddsmidler til utsiktsrydding i kulturlandskapet, men det er ubrukte midler på ordningen i de fylkene som omfattes av ordningen. Midlene overføres til 2019 og ordningen videreføres, i henhold til forskrift. Dette gjelder fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Omfordeling av midler mellom fylkene kan vurderes etter behov.

3.4. Spesielle miljøtiltak i jordbruket

For 2019 er det bevilget 115 mill. kr til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fylkesmannen skal sikre at forvaltningsloven og økonomireglementet følges, og at SMIL forvaltes i tråd med ordningens regelverk.

Fylkesmannen skal bidra til at kommunene prioriterer tiltak med god miljøeffekt. Fylkesmannen skal sørge for en aktivitetsfremmende forvaltning av midlene. Kommuner med god måloppnåelse, gjennomføringsevne og tiltaksstrategier der SMIL og RMP sees i sammenheng, skal prioriteres.

Erfaringer viser at det i noen vannområder er stort behov for utbedring av hydrotekniske anlegg i jordbruket. Det er viktig å ta tak i disse utfordringene av hensyn til avrenning, klimatilpasning, ressursbevaring, matproduksjon mm. Hydrotekniske tiltak skal prioriteres der behovene er store.

Tilskudd til tett dekke på eksisterende gjødsellager ble omtalt som et tiltaksberettiget tiltak i jordbruksoppgjøret 2018. Presiseringer om tilskudd til tett dekke på eksisterende gjødsellager, samt andre nye føringer og rutiner vil bli beskrevet i nytt rundskriv som ferdigstilles i 1. kvartal 2019.

I 2019 lanseres en ny søknads- og saksbehandlerløsning for SMIL i fagsystemet AGROS. Fylkesmannen skal veilede kommunene i regelverksspørsmål og i bruk av nytt søknads- og saksbehandlersystem. Fylkesmannen må sørge for at det utføres nødvendig kontroll med ordningen.

3.5. Klima- og miljøprogrammet

Det er avsatt 7 mill. kr til fylkesvise tiltak innenfor Klima og miljøprogrammet (KMP). Programmet omhandler de fire kategoriene klimatilpasning, klimagassutslipp/ karbonbinding, naturmangfold/kulturminner og forurensning. I henhold til Prop. 1 S (2018-2019) side 113, skal prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til jordbrukets klimautfordringer og teknologisatsing i jordbruket, prioriteres. Innenfor de fylkesvise prosjektene bør styrking av en klimavennlig driftspraksis prioriteres i 2019. For øvrig kan fylkesmannen ut fra regionale og lokale behov velge tema eller prosjekttyper innenfor alle kategoriene. Prioriteringene skal gå fram av utlysningen.

Retningslinjer for KMP ligger på Landbruksdirektoratets nettsider. Fylkesmennene skal utarbeideretningslinjer for de fylkesvise midlene innenfor rammen av de sentrale retningslinjene.

3.6. Regionalt miljøprogram

Fylkesmannen skal ha rullert Regionale miljøprogram (RMP) og laget ny forskrift for regionale miljøtilskudd før vekstsesongen 2019. Fylkesmannen har ansvar for å informere og veilede kommuner og søkere om tilskuddene. Landbruksdirektoratet gir i rundskriv føringer for rutiner og forvaltning av de regionale miljøtilskuddene og for fagsystemet Estil. Fylkesmannen skal utarbeide saksbehandlingsrundskriv for de regionale miljøtilskuddene til kommunene, og sende kopi av dette til Landbruksdirektoratet.

Regional forskrift skal fastsettes i henhold til instruks for regionale miljøtilskudd og fastsettelsesbrev utsendt av Landbruksdirektoratet 23.11.2018. Landbruks- og matdepartementet har vedtatt en fornyet delegasjon med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 til fylkesmannen for å fastsette regionale forskrifter i FOR-2018-11-23-1751.

3.7. Tilskudd til drenering

For 2019 er det bevilget 58 mill. kr til tilskudd til drenering. I tillegg er det udisponerte midler fra tidligere år.

Økte satser i 2017 ga vesentlig større søknadspågang. Innmeldt behov for 2019 er derfor høyere enn beløpet som er avsatt. Det fordeles 75 mill. kr i fylkesvise rammer for 2019. Ved fordelingen er det tatt hensyn til ubrukte midler i hvert enkelt fylke. Fylkesmannen skal fordele midlene til kommunene. Korn-, potet- og grønnsaksarealer skal prioriteres ved fordeling av midlene. Fylkesmannen skal ved årets slutt inndra ubrukte midler og fordele nye kommunale rammer. Det er fortsatt udisponerte midler på ordningen. Ved behov for midler utover tildelt ramme i 2019, kan fylkesmannen som tidligere ta kontakt med Landbruksdirektoratet for ytterligere midler.

For å motivere til økt aktivitet har fylkesmannen en viktig rolle når det gjelder å formidle informasjon og veiledning om tilskuddet og effekten av drenering.

3.8. Tilskudd til tiltak i beiteområde

For 2019 er det bevilget 18 mill. kr til tilskudd til tiltak i beiteområde. Av dette er 3 mill. kr øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringen som følge av CWD. De øremerkede midlene forvaltes av Fylkesmannen i Oslo og Viken i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland.

For øvrig er rammen økt med 5 mill. kr, fra 10 mill. kr til 15 mill. kr. for 2019. Økningen på 5 mill. kr skal prioriteres til investeringer knyttet til teknologi. Midler til teknologisatsing er ikke øremerket på rammene til fylkene. Det forventes imidlertid at fylkesmannen vektlegger investeringer i teknologi innenfor en helhetsvurdering av investeringsbehovene knyttet til tiltak i beiteområder.

Fylkesmannen kan, innenfor rammen av forskrift og rundskriv for ordningen, velge å prioritere bestemte typer tiltak eller prosjekter. Prioriteringer skal gå fram av utlysningen.

3.9.Tilskudd til landbruksvikarer

Det er fordelt tilskudd til 233 årsverk. I tråd med tilskuddsramme og sats per årsverk fastsatt i jordbruksavtalen. Ved fordelingen av tilskuddsmidler mellom avløserlagene i fylket, skal fylkesmannen ta utgangspunkt i behovet for landbruksvikar i lagenes dekningsområder. Nærmere retningslinjer fremkommer av rundskriv for ordningen. Fylkesmannen skal fatte vedtak om tildeling av tilskudd, sende tilskuddsbrev til avløserlagene, og anvise utbetalinger i AGROS i tråd med vedtakene.

3.10. Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Landbruksdirektoratet vil komme tilbake til dette i forbindelse med første supplerende tildelingsbrev.

4. Kap. 1142 post 45 Større utstyrskjøp og post 71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark- Landbruksdirektoratets ansvarsområde

På post 45 er det fordelt 1.520.000 kroner til fylkesmannen for kritisk vedlikehold av gjerder mot Russland, Finland og Sverige, kritisk vedlikehold av CWD-gjerdet i Mørkedalen og kritisk vedlikehold av sperregjerder i Rørosregionen.

På post 71 er det fordelt 2.390.000 kroner til fylkesmannen for reintellinger i Finnmark og Trøndelag.

Det er viktig at fylkesmannen tidlig planlegger og forbereder gjennomføring av prosjektene som det er tildelt midler til.

Områderettet innsats

Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
1150/50

Områderettet innsats- fjellandbruket

2 000 FMTL
1150/50

Områderettet innsats- arktisk landbruk

2 000 FMTF

Områderettet innsats - arktisk landbruk

Midlene til arktisk landbruk omfatter Nordland, Troms og Finnmark. Midlene til arktisk landbruk skal bygge videre på erfaringene fra satsingen på arktisk landbruk i perioden 2012-2014, der målet var å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltning av midlene opp mot øvrige fylkesmannsembeter, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner og ev. andre aktører i de aktuelle områdene.

Områderettet innsats - fjellandbruket

Midlene omfatter fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark, samt Oslo og Viken. Midlene til fjellandbruket skal bygge videre på erfaringene med fjellandbrukssatsingen i perioden 2014-2016, der målet var å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Det ble i den sammenheng lagt vekt på å få fram konkrete resultater i form av økt verdiskaping og næringsaktivitet knyttet til fjellandbruket. Videre ble det forutsatt at satsingen skulle bidra til å identifisere fellestiltak, og iverksette prosesser som ga utvikling og økt utnytting av landbruket og landbrukets ressurser i fjellområdene i de berørte fylkene. Som et ledd i dette inngikk også rekruttering til næringen som et sentralt element. Med utgangspunkt i disse rammene legges det til grunn at berørte fylkesmannsembeter, i samråd med faglagene, prioriterer midlene til tiltak innen noen områder som er felles for fjellandbrukskommunene. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltning av midlene opp mot øvrige fylkesmannsembeter, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner og ev. andre aktører i de aktuelle områdene.

Saksbehandling og utbetaling av midler

Felles for alle midlene gjelder at fylkesmannen må være særskilt oppmerksom på at alle tildelinger som omfattes av regelverket for offentlig støtte, skjer i tråd med dette.

Tilskudd gitt av fylkesmannen skal utbetales av Landbruksdirektoratet.

For arktisk landbruk skal det nyttes forskriftstype 650, hjemmelsnr.01. For fjellandbruket skal forskriftstype 660, hjemmelsnr. 01 nyttes. 

Resultatrapportering

Det skal rapporteres på bruken av midlene i fylkesmannens årsrapport for 2019.

For den særskilte innsatsen knyttet til arktisk landbruk ber vi om at det klargjøres hvilke prioriteringer som er gjort ved bruken av midlene, med omtale av gjennomførte tiltak og resultater, herunder vurdering av hvordan bevilgningen har bidratt til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene.

Konfliktforebyggende tiltak

Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
1150/50

Konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift

Prosjekt 1 2 000 FMTL

Konfliktforebyggende tiltak

Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
1150/51

Konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift

1 950 FMTL

Fylkesmannen i Trøndelag forvalter ordningen med tilskudd til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift i tråd med føringer gitt i brev fra departementet av 19.12.2013, og forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part. Hovedmålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konflikter mellom reindriften og annet landbruk. I tillegg omfatter ordningen konfliktforebyggende tiltak mellom by og rein. 

Tilskuddsordningen er finansiert over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjettkapittel 1150, post 50 og kapittel 1151 post 51 og reguleres av hhv. Jordbruksavtalen og Reindriftsavtalen. I 2019 er det avsatt 2 mill. kroner over kapittel 1150 post 50. og 1,95 mill. kroner til ordningen over kapittel 1151 post 51. Inntil 100 000 kroner kan belastes ordningen til administrasjons- og gjennomføringskostnader fordelt med 50 000 kroner fra LUF og 50 000 kroner fra RUF.

0,5 mill. kroner fra kapittel 1150 og 1 mill. kroner fra kapittel 1151 er øremerket prosjektet «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk i områder med arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag.»  Prosjekteier for dette prosjektet er fylkesmannen i Hedmark. Bakgrunnen for prosjektet er utfordringer med høyt konfliktnivå mellom reindrifts- og jordbruksnæringene knyttet til arealbruk i overgangen mellom Innlandet og Trøndelag fylke. Konfliktnivået er høyest i områdene fra Os sentrum og Sør-Østover mot Tufsingdalen. Formålet med prosjektet er å finne en løsning og tiltak som kan være både konfliktdempende og tillitsbyggende mellom partene, og som det er gjensidig interesse av å opprettholde og videreføre også i et lenger perspektiv. Prosjektet skal gi grunnlag for en bredere og mer systematisk oppfølging av arealkonflikten. Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2019.

Saksbehandling og utbetaling av midler

Felles for alle midlene gjelder at fylkesmannen må være særskilt oppmerksom på at alle tildelinger som omfattes av regelverket for offentlig støtte, skjer i tråd med dette.  

 Kap 1150 Post 50

Tilskudd gitt av fylkesmannen skal utbetales av Landbruksdirektoratet. 

Kap 1150 Post 51 

Landbruksdirektoratet avdeling Alta overfører sin del av tilskuddsmidlene fra RUF til LUF, slik at midlene under ordningen samlet sett ligger i LUF. Saturn skal brukes for utbetaling av midlene. Forskriftstype 640, hjemmelsnr. 01 skal nyttes.

Resultatrapportering

Det skal rapporteres på bruken av midlene i fylkesmannens årsrapport for 2019. Som bakgrunnsmateriale til reindriftsforhandlingene skal det rapporteres på bruken av de konfliktforebyggende midlene mellom jordbruk/reindrift innen 5. januar 2020. Rapporteringen skal omfatte vurdering av, samt foreløpige rapporter og regnskap for 2019. Rapportene skal gi en oversikt over hvilke type tiltak som har fått økonomisk støtte, samt hvor disse er lokalisert. Videre skal rapportene gi en oversikt over forventede utbetalinger første halvår 2020.  

For prosjektet "Fremtidsrettet reindrift og jordbruk i områder med arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag " ber vi om at det klargjøres hvilke prioriteringer som er gjort ved bruken av midlene. Gjennomførte tiltak og resultater skal omtales og det må gis en vurdering av hvordan bevilgningen har bidratt til å nå målet med prosjektet. 

Utrednings- og tilretteleggingstiltak

Kap/post Betegnelse Tildeling 2019
(i 1000 kroner)
Embete
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

5 600 FMOV
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

7 320 FMIN
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

3 230 FMVT
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

2 880 FMAG
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

3 840 FMRO
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

6 740 FMVL
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

3 530 FMMR
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

7 510 FMTL
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

3 430 FMNO
1150/50

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

3 920 FMTF

I 2019 er det avsatt 48 mill. kroner til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Midlene skal bidra til å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt.

Fylkesvis fordeling i de sammenslåtte embetene:

Oslo og Viken: Østfold 1 820 000// Oslo og Akershus 1 620 000// Buskerud 2 160 000. 

Innlandet: Hedmark 3 400 000// Oppland 3 920 000

Telemark og Vestfold: Vestfold 1 450 000// Telemark 1 780 000

Agder: Aust-Agder 1 330 000// Vest-Agder 1 550 000

Vestland: Hordaland 2 900 000// Sogn og Fjordane 3 840 000 

Trøndelag: Sør-Trøndelag 3 340 000// Nord-Trøndelag 4 170 000

Troms og Finnmark: Troms 2 320 000// Finnmark 1 600 000

I 2019 er det avsatt 48 mill. kroner til utrednings- og tilretteleggingstiltak, jf. tabell. Midlene skal bidra til å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt.

Innenfor rammer fastsett i jordbruksoppgjør, statsbudsjettet og regionale bygdeutviklingsprogram kan midlene gis til tiltak som skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Støtte til utvikling av økologisk landbruk kan inngå som en del av tilretteleggingstiltakene.

Midlene kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket. Det kan gis tilskudd til utredning- og tilretteleggingstiltak med inntil 75 prosent av kostnadene, avgrenset oppover til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

For en målrettet bruk av midlene ber vi om at fylkesmannen gjør gode avklaringer med Innovasjon Norge regionalt om roller og ansvarsdeling knyttet til den totale virkemiddelbruken.

Det legges til grunn at midlene blir kunngjort med nødvendige opplysninger om ordningen og at forvaltningen av midlene skjer med utgangspunkt i forvaltningsloven, økonomireglementet og ev. regelverket for offentlige anskaffelser. Det må komme klart fram i vedtakene hvilke standardvilkår som gjelder for å kunne ta imot støtte.  Inntil 1 % av fylket sine utrednings- og tilretteleggingsmidler kan benyttes til dekking av administrative kostnader av prosjektrettet karakter. I tillegg til kvotene for 2019, kan fylkesmannen disponere ubrukte midler fra 2018 til samme formål i 2019.

Vi vil oppfordre alle embetene om å ta i bruk det elektroniske søknadsskjemaet som er utviklet for utrednings- og tilretteleggingsmidlene for en enklere og mer enhetlig forvaltning av tilskuddsmidlene.

Det skal sendes en egen rapport til direktoratet på bruken av de fylkesvise midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak, med kopi til Innovasjon Norge innen 28.2.2020.

Vi om at det blir rapportert på følgende i rapporten;

-        Vurdering av måloppnåelse knyttet til de overordnede føringene for midlene

-        Vurdering av måloppnåelse knyttet til regionalt næringsprogram

-        Samarbeid i regionalt partnerskap om virkemiddelbruken

-        Resultat fra prosjekter/tiltak som er avsluttet i 2019.

I tillegg ber vi om en kvantitativ rapportering av virkemiddelbruken i 2019 når det gjelder forbruk, ubenyttede rammer ved årsskifte, antall tilsagn, og fordeling av tilsagn på områdene jordbruk, skogbruk, trebruk og bioenergi, økologisk jordbruk, andre landbruksbaserte næringer samt andre tiltak.

I fylkesmannen sin saksbehandling av utrednings- og tilretteleggingsmidlene skal saksbehandlersystemet utviklet for forvaltning av disse midlene, tilskuddstype 371, brukes.

6 Fullmakter

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til fylkesmannen for budsjettåret 2019. Fylkesmannen er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet viser til.

I tillegg gjelder de administrative fullmaktene fylkesmannen har fått delegert i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 04.05.2015.

6.1 Merinntektsfullmakt

Fullmakten gjelder tilgang til å overskride kap. 525, post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3525, post 01, jf. romertallsvedtak II i Prop. 1 S (2018-2019). 

6.2 Fullmakt til nettobudsjettering

Fullmakten gjelder adgang til å nettoføre som utgiftsreduksjon på kap. 525, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der embetet samordner utgiftene, jf. Romertallsvedtak VII i Prop. 1 S (2018-2019).

6.3 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gis for kap. 525, post 01 på de vilkår som fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-110 av 13.01.2017 pkt. 2.2. 

6.4 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. Unntak fra denne fullmakten er inngåelse av ny husleieavtaler eller endringer av løpende husleieavtaler, som skal drøftes med departementet før oppstart og godkjennes av departementet. Ved inngåelse av nye husleiekontrakter skal embetene bruke Statsbygg som rådgiver.

7 Rapportering og resultatoppfølging

7.1 Rapportering gjennom året

7.1.1 Rapporteringskrav per 30.04

Rapporteringen skal sendes til oppdragsgiveren innen 15.5.2019.

7.1.1.1 Justis- og beredskapsdepartementet


7.1.1.1.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.1.1.1.1

Fylkesmannen skal sende en egen rapport om sikkerhetstilstanden i embetet til KMD (se også VØI pkt. 4.4.6).

7.1.1.1.2 Vergemålsordningen

Rapportering sendes SRF innen 15.5 iht. mal som SRF distribuerer. 

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.1.1.2.1

Fylkesmannen skal gi en kort samlet vurdering av måloppnåelsen på vergemålsfeltet per 1. tertial og forventet måloppnåelse for 2019. Eventuelle avvik og  manglende måloppnåelse skal vektlegges. Aktuelle tiltak skal kort beskrives.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.1.1.2.2

Fylkesmannen skal rapportere på ressursbruken på kap. 469, post 01 og post 21.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.1.1.2.3

Fylkesmannen skal kort rapportere på hvordan metoden for samtaler utarbeidet av Statens sivilrettsforvaltning har blitt tatt i bruk og hvilke erfaringer som er gjort så langt.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.1.1.2.4

Fylkesmannen skal kort redegjøre for systemet for tilsyn jf. oppdrag 3.3.2.1.6. i tildelingsbrevet. Embetet skal også kort redegjøre for tilsynsarbeidet så langt og planer for gjennomføring av tilsyn med vergene i sitt område resten av året.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.1.1.2.5

Fylkesmannen skal rapportere på gjennomføringen av oppdrag 3.3.2.1.5 i tildelingsbrevet om innskuddsgaranti.

7.1.1.1.3 Rettshjelp

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.1.1.3.1

Fylkesmannen skal rapportere på forbruk samt forventet
forbruk på kap. 470, post 01 både for inneværende og påfølgende budsjettår. Rapporteringen sendes Statens sivilrettsforvaltning. Eventuelle avvik skal begrunnes. Fylkesmannen skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området. 

Fylkesmannen skal i tillegg rapportere på antall innkomne og
behandlede saker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid og antall restanser.

7.1.1.2 Landbruks- og matdepartementet

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

7.1.1.2.1

Plan for gjennomføring av tiltak for bruk av midler på kap. 1142 post 45 og 71 sendes Landbruksdirektoratet.

7.1.2 Rapporteringskrav per 31.08

Rapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen 15.9.2019.

7.1.2.1 Justis- og beredskapsdepartementet


7.1.2.1.1 Vergemålsordningen

Rapportering sendes Statens sivilrettsforvaltning (SRF) innen 15.9 iht. mal som SRF distribuerer. 

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.1

Fylkesmannen skal gi en kort samlet vurdering av måloppnåelsen på vergemålsfeltet per 2. tertial og forventet måloppnåelse for 2019. Eventuelle avvik og  manglende måloppnåelse skal vektlegges. Aktuelle tiltak skal kort beskrives.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.2

Fylkesmannen skal rapportere på ressursbruken på kap. 469, post 01 og post 21.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.3

Fylkesmannen skal rapportere på status i arbeidet med å kontrollere vergeregnskap i henhold til sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.4

Fylkesmannen skal rapportere på resultatene av brukerundersøkelsen blant vergene i sitt område.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.5

Fylkesmannen skal gi en vurdering av andelen opprettede vergemål for voksne per 2. tertial hvor det er gjennomført samtale med vergehaver. Fylkesmannen skal også gi en kort beskrivelse av utviklingen av praksis på området i 2019.

7.1.2.1.2 Rettshjelp

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.2.1

Fylkesmannen skal rapportere på forbruk samt forventet forbruk på kap. 470, post 01 både for inneværende og påfølgende budsjettår. Rapporteringen sendes Statens sivilrettsforvaltning. Eventuelle avvik skal begrunnes. Fylkesmannen skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området. 

7.1.2.2 Klima- og miljødepartementet

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.1.2.2.1

Rapportering på supplerende tildelinger på klima- og miljøområdet

Alle embetene KLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Miljø og klima

7.1.2.2.2

Status på arbeidet med godkjenning og re-godkjenning av avfallsplaner i havner

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.1.2.2.3

Status for arbeidet i forurenset sjøbunn i tiltaksplanområder der det er planlagt opprydning, eller opprydning pågår.

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.1.2.2.4

Status på hvor mange og hvilke grunnforurensningssaker embetet har jobbet med i løpet av de siste 12 månedene.

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.1.2.2.5

Status på antall verneområder hvor det arbeides med forvaltningsplaner i 2019, og forventet ferdigstilling.

FMAG FMRO FMNO KLD Miljø og klima

7.1.2.2.6

Status på arbeidet med å kvalitetssikre og oppdatere grunnforurensningslokaliteter i Grunnforurensning.

7.1.2.3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Alle embetene KMD Annet tema

7.1.2.3.1

Fylkesmannen skal rapportere på regnskapstall pr. 31.08 innen 15.09 på kap. 525/3525, og gi en prognose for forbruk for resten av året. Det skal rapporteres både på utgifts- og inntektskapittel. Rapporteringen innbefatter også rapportering på resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige avvik i forhold til budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

I tillegg skal det rapporteres på forbruk pr. 31.08 innen 15.09, samt forbruk pr. 31.12 innen 15.01.20, for midler som er tildelt over kap. 500, post 21 (byvekstavtaler mv.).

Rapporteringen skal skje i Sharepoint.

7.1.2.4 Landbruks- og matdepartementet

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

7.1.2.4.1

Rapporter på forbruk, avvik i henhold til tildelte midler og planlagte tiltak, samt forventet forbruk ved årets slutt knyttet til belastningsfullmakt på kap. 1142 post 45 og 71. Bruk tilsendt mal fra Landbruksdirektoratet  

7.1.3 Rapporteringskrav med egne frister

7.1.3.1 Helse- og omsorgsdepartementet

Alle embetene HOD Alle temaer

7.1.3.1.1

Rapportere på økonomi- og tilskudd (inkl. belastningsfullmakten over kapittel 734 post 01 kontrollkommisjoner, driftsbudsjett) i egen tertialportal – tall per 30.04, 31.08 og 31.12.

Frist til Hdir 1. tertialrapport 15.05.
Frist til Hdir 2. tertialrapport 15.09.
Frist til Hdir 3. tertialrapport 15.01 (påfølgende år).

Alle embetene HOD Alle temaer

7.1.3.1.2

Rapportering på tilskuddsmidler mellom tiltak som inngår i kap 761, post 68 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd pr 01.05. Herunder gi en kortfattet vurdering av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene, herunder også helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

7.1.3.2 Kunnskapsdepartementet

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

7.1.3.2.1

Rapportere på økonomi og tilskudd i egen tertialportal – tall per 30.04, 31.08 og 31.12

Frist til Udir 1. tertialrapport 15.05.
Frist til Udir 2. tertialrapport 13.09.
Frist til Udir 3. tertialrapport 15.01 (påfølgende år).

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

7.1.3.2.2

Fylkesmannen skal rapportere om aktiviteter som støtter skoleeiernes arbeid fram mot innføring av nytt læreplanverk fra 2020: 

 • Hvilke aktiviteter er gjennomført?
 • Hvor mange skoleeiere har vært involvert? 
 • På hvilken måte er de gjennomførte aktivitetene sett i sammenheng med behovene som er definert i det lokale samarbeidsforumet for desentralisert ordning?

Frist: 15. september 2019

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

7.1.3.2.3

Fylkesmannen skal oversende den overordnede og langsiktige planen for embetets arbeid med utsatte barn og unge og deres familier. Planen skal sendes til postmottak@udir.no og merkes med sak 17/3253. Frist: 15. mai 2019. 

7.1.3.3 Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen forvalter ordninger over to næringsavtaler innenfor landbruks- og matområdet. Det er nødvendig med egne frister for enkelte rapporteringspunkter, knyttet til oppfølging og gjennomføring av årlige forhandlinger om avtalene.

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

7.1.3.3.1

Gi innspill til Landbruksdirektoratet om budsjettbehov og tiltak for 2019 knyttet til kapittel 1142 post 45 Større utstyrskjøp og post 71 Omstillingstillingstiltak i Finnmark innen 7.11. Bruk tilsendt mal fra Landbruksdirektoratet. 

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

7.1.3.3.2

Referat fra beredskapsutvalgene for reindrift sendes Landbruksdirektoratet fortløpende.  

Alle embetene LMD Landbruk og mat

7.1.3.3.3

Rapportering for 2018 og budsjett for 2019 knyttet til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap sendes innen 15.1 til Landbruksdirektoratet.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

7.1.3.3.4

Rapporter på saker fylkesmannen har behandlet i 2018 etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven i eget skjema som sendes Landbruksdirektoratet innen 1.3.

Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

7.1.3.3.5

Rapporter i henhold til tabell tilsendt fra Landbruksdirektoratet knyttet til tilskuddsordninger der fylkesmannen disponerer regional ramme, jf. tilskuddsordninger som fordeles i kap. 5.2 i tildelingsbrevet. Frist 20.11.

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

7.1.3.3.6

Rapporter på forbruk og avvik per 31.12 på kap. 1142 post 45 Større utstyrskjøp og post 71 omstillingstiltak i Finnmark. Frist for rapportering til Landbruksdirektoratet er 20.01.

FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat Areal, by og samfunn

7.1.3.3.7

Rapporter om oppdateringer og endringer i bruksregler og distriktsplaner etter mal fra Landbruksdirektoratet. Frist 01.11.2019. 

Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

7.1.3.3.8

Rapporter på totalt behov for stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester til kommunene som fylkesmannen har prioritert for tildeling i 2019 og midler knyttet til belastningsfullmakt på kap. 1142 post 60. Sendes Landbruksdirektoratet innen 1.5.2019.

7.1.3.4 Klima- og miljødepartementet

Alle embetene KLD Alle temaer

7.1.3.4.1

Rapportering på tildelinger fra Miljødirektoratet på KLD sine kapitler 1400 og 1410.

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.1.3.4.2

Skjærgårdstjenesten: Innen 1. mai 2019 rapportere hvordan tildelte midler på kapittel 1420.78 er fordelt mellom driftsenhetene. Kopier av driftsenhetenes regnskap for 2018 skal følge rapporten.

7.1.3.5 Justis- og beredskapsdepartementet

7.2 Årsrapport og årsregnskap

Fylkesmannsembetene skal oversende årsrapporten for 2018 til departementet, med kopi til Riksrevisjonen, innen 1. mars 2019. Årsrapporten skal inneholde rapportering på mål, styringsparametere og resultatmål omtalt i dette tildelingsbrevets pkt. 3 pkt. og andre rapporteringskrav som framgår av pkt. 7.3. Det er ikke rapportering på oppgavene i Virksomhets- og økonomiinstruksen. Dersom det er vesentlige avvik på oppgavene, skal det rapporteres i årsrapporten i kapittel 3.2.

Departementet vil understreke at det er fylkesmannen som står ansvarlig for at den avlagte årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til departementet. Departementet vil ikke godta at det gjøres korrigeringer i årsrapporten etter den er avlagt, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.

7.3 Andre rapporteringskrav i årsrapporten

7.3.1 Arbeids- og sosialdepartementet


Alle embetene ASD Alle temaer

7.3.1.1

Det vises til styringsparameter 3.1.2.1.1. Fylkesmannen skal kort beskrive opplæringen som er gitt NAV-kontorene, og begrunne sitt valg av omfang, form og innhold i opplæringen opp mot utfordringsbildet i NAV-kontorenes praktisering av tjenestene.

Alle embetene ASD Alle temaer

7.3.1.2

Det vises til styringsparameter 3.1.2.1.2. Fylkesmannen skal redegjøre for forståelsen og praktiseringen av sosialtjenesteloven i kontorene i fylket/regionen.

Alle embetene ASD Alle temaer

7.3.1.3

Fylkesmannen skal beskrive:
- Situasjonen for kvalifiseringsprogrammet (KVP) i fylket
- Hvor god oversikt NAV- kontorene har over personer i målgruppen for KVP
- Om personer i målgruppen for KVP får tilbud om program
- Hva som kjennetegner NAV-kontor som jobber godt med KVP
- Om utfordringene med KVP har endret seg fra 2018
- Embetets arbeid med KVP i fylket

FMTL ASD Alle temaer

7.3.1.4

Det vises til oppdrag 3.2.1.7.9

Fylkesmannen i Trøndelag skal kort beskrive status i arbeidet med tjenestebarometer.

Alle embetene ASD Alle temaer

7.3.1.5

Det vises til styringsparameter 3.1.2.1.2. Fylkesmannen skal redegjøre for sitt arbeid med å vurdere særlige utfordringer i kommunene, samt kort beskrive hvordan kommunene er fulgt opp.

Alle embetene ASD Alle temaer

7.3.1.6

Fylkesmannen skal beskrive kommunenes erfaring med aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år. Herunder om aktivitetsplikten bidrar til overgang til arbeid og utdanning.

7.3.2 Barne- og likestillingsdepartementet

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.1

Fylkesmannen skal rapportere på antall gjennomførte tilsyn med
kommunenes oppfølging av krisesenterloven, informasjonsarbeid overfor kommunene om faglig veileder for innhold og kvalitet i tilbudet, samt gi en kort vurdering av tilgjengelighet og kvalitet på tilbudet i fylket.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.2

Fylkesmannen skal redegjøre for bakgrunnen for og konsekvenser av eventuelle nedleggelser av krisesentrene eller reduksjon i tilbudet.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.3

Fylkesmannen skal rapportere på antall behandlede søknader, og fattede vedtak inndelt i innvilgelser, avslag og avvisninger knyttet til hver sakstype, etter ekteskapsloven, anerkjennelsesloven og brudvigjingslova i årsrapporten.

Fylkesmannen skal rapportere på andelen separasjons- og skilsmissesøknader som er mottatt digitalt.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.4

Fylkesmannen skal rapportere på antall fattede vedtak etter barneloven i årsrapporten.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.5

Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med veiledning og informasjon på familierettens område, herunder om mekling. Dette kan for eksempel være hvilke typer saker som dominerer, utviklingstrekk og utfordringer. Det er også av interesse å få opplyst hvem som kontakter Fylkesmannen.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.6

Fylkesmannen skal rapportere på antall saker hvor det er gitt ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor fylkesmannen har gitt adopsjonsbevilling.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.7

Fylkesmannen skal rapportere på antall tilsyn med familievernkontorene.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.8

Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med veiledning og informasjon på universell utforming.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.9

Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med å fremme likestilling knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag i aktuell lovgivning.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.10

Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid på området barnevern og skole, herunder Se meg – digitale kurs i barnevernet, delkurs 1 og Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.11

Fylkesmannen skal utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten ved barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn, jf. forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 14 og forskrift for sentre for foreldre og barn §28. Statens helsetilsyn skal ha kopi av årsrapporten.

Alle embetene BLD Alle temaer

7.3.2.12

Fylkesmannen skal rapportere halvårlig på status på barnevernstjenestens akuttberedskap i alle kommunene i fylket, herunder om alle har en forsvarlig akuttberedskap.

Fylkesmennene skal redegjøre for embetenes vurdering av kvalitet og risiko i barnevernet i fylket.

7.3.3 Helse- og omsorgsdepartementet

7.3.3.1 Rapportering på Leve hele livet

Samlet vurdering av hvorvidt det kommunale helse- og omsorgstilbudet i fylket utvikles i henhold til retning og målsetninger i Leve hele livet.

Alle embetene HOD Alle temaer

7.3.3.1.1

Samlet vurdering av hvorvidt det kommunale helse- og omsorgstilbudet i fylket utvikles i henhold til retning og målsetninger i Leve hele livet.

7.3.3.2 Rapportering på Omsorgsplan 2020, herunder Demensplan 2020

Alle embetene HOD Alle temaer

7.3.3.2.1

Samlet vurdering av hvorvidt det kommunale helse- og omsorgstilbudet i fylket utvikles i henhold til retning og målsettinger i Omsorgsplan 2020, herunder Demensplan 2020.

7.3.3.3 Rapportering på Opptrappingsplan for rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016))

Alle embetene HOD Alle temaer

7.3.3.3.1

Rapportere på resultatoppnåelse for tilskuddsordninger 765.60 og 765.62.

Alle embetene HOD Alle temaer

7.3.3.3.2

Samlet vurdering av hvorvidt det kommunale rusarbeidet i fylket utvikles i henhold til retning og målsettinger i opptrappingsplanen.

I tillegg bes Fylkesmannen om samlet rapportering i årsrapporten på gjennomføring av tiltak i oversendt virksomhetsplan for arbeidet i 2018 med psykisk helse og rus, jamfør Opptrappingsplanen for rusfeltet.

7.3.3.4 Rapportering på Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019

Alle embetene HOD Alle temaer

7.3.3.4.1

Rapportere på resultatoppnåelse for tilskuddsordningen til kommunene 0762.60.

Alle embetene HOD Alle temaer

7.3.3.4.2

Samlet vurdering av hvorvidt tilbudet innen habilitering og rehabilitering i fylket utvikles i henhold til retning og målsettinger i opptrappingsplanen.

7.3.4 Justis- og beredskapsdepartementet

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.3

Beskriv kort hva embetet gjør, i tillegg til plansamlinger,for å gjøre følgende kjent i kommunene:

 •  Ny sjekkliste som er utarbeidet til ROS-analyser
 •  Fylkets klimaprofil blir brukt under kommunens planleggingsarbeid og i ROS-analyser. 


Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.4

For hvilke storulykkevirksomheter er det etablert hensynssoner?

FMOV FMIN FMVT FMVL FMTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.5

Redegjør for status på fylkesROS og tilhørende oppfølgingsplan

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.6

Hvilke tiltak vurderer embetet har vært viktigst for å ivareta fylkesmannens ansvar for samordning i arbeidet med forebygging og beredskap?

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.7

Redegjør kort for status revisjon for underliggende planverk knyttet til SBS.


FMOV FMIN FMRO FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.8

Redegjør kort for status i arbeidet med å bistå Sivilforsvaret i pilotprosjekt for videreutvikling av sivile beskyttelsestiltak.

FMMR FMTL JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.9

Redegjør kort for status i arbeidet med ferdigstilling av regionalt vertslandsstøttekonsept.

Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

7.3.4.10

Fylkesmannen skal redegjøre for status på gjennomførte øvelser med kriseorganisasjonen i kommunene. 

7.3.4.1 Vergemålsordningen

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.1

Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på totalt antall kontrollerte vergeregnskap i 2019. Det skal oppgis hvor mange av disse vergeregnskapene embetet har plukket ut og kontrollert basert på egne risikovurderinger.


Fylkesmannen skal også rapportere på antall vergemål som har vært gjenstand for tilsyn i 2019 utover regnskapskontroll, både planlagte og hendelsesbaserte. Fylkesmannen skal i tillegg kort beskrive hva tilsynene har avdekket og hvordan avvik er fulgt opp. Dette skal inkludere rapportering av gjennomføring av oppdrag 3.3.2.1.6 i tildelingsbrevet.

FMOV JD Alle temaer

7.3.4.1.2

Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på gjennomføringen av den særskilte oppgaven på EMA-området, jf. punkt 5.3.4.6 i virksomhets- og økonomiinstruksen.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.3

Fylkesmannen skal gi en vurdering av andelen opprettede vergemål for voksne hvor det er gjennomført samtale med vergehaver gjennom 2019.

Fylkesmannen skal kort rapportere på hvordan metoden for samtaler utarbeidet av Statens sivilrettsforvaltning har blitt tatt i bruk og hvilke erfaringer som er gjort gjennom året.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.4

Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på hvor mange verger som er fratatt sitt oppdrag i 2019 som en konsekvens av funn i regnskapskontrollen.


Fylkesmannen skal også rapportere på antall verger som har blitt fratatt vergeoppdrag i løpet av 2019 på bakgrunn av andre tilsyn og en kort redegjørelse om årsaker til fratakelsene.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.5

Fylkesmannen skal gi en kort, overordnet beskrivelse av hvordan embetet har arbeidet med å individtilpasse mandater, både ved opprettelse av nye vergemål og ved gjennomgang av løpende saker når dette har vært hensiktsmessig.

FMOV FMIN FMVT FMVL FMTF JD Alle temaer

7.3.4.1.6

Fylkesmannen skal kort redegjøre for gjennomføring av oppdrag 3.3.2.1.7. i tildelingsbrevet.

7.3.4.2 Rettshjelp

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.2.1

Fylkesmannen skal i årsrapportløsningen rapportere på antall innkomne, innvilgede og avslåtte søknader for perioden, fordelt på henholdsvis fritt rettsråd og fri sakførsel. Fylkesmannen skal også rapportere på gjennomsnittlig saksbehandlingstid og på antall restanser. Hva gjelder de innvilgede sakene, skal rapporteringen gi en oversikt over forekomsten av økonomisk dispensasjon, samt totale advokatutgifter og evt. andre utgifter som er innvilget i aktuelle periode, fordelt på saksområde. Av rapporteringen skal det videre fremgå hvorvidt det er gitt avslag som følge av økonomisk overskridelse eller av andre grunner i henhold til skjema over rettshjelpsstatistikk fra Statens sivilrettsforvaltning.

Fylkesmannen skal rapportere på forbruk for året samt forventet forbruk på kap. 470, post 01 for påfølgende år. Eventuelle avvik skal begrunnes. Fylkesmannen skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.2.2

Fylkesmannen skal rapportere på forventet forbruk på kap. 470, post 01 inneværende og påfølgende år. Eventuelle avvik skal begrunnes.

7.3.5 Klima- og miljødepartementet

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.3.5.1

Rapportering på supplerende tildelinger på klima- og miljøområdet

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.3.5.2

Status på arbeidet med godkjenning og re-godkjenning av avfallsplaner i havner.

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.3.5.3

Status på gjennomførte tiltak mot fremmede organismer.

Alle embetene KLD Alle temaer

7.3.5.4

Status på vannforvaltningstiltak i vedtatte regionale tiltaksprogrammer fra 2016 innenfor eget myndighetsområde, ved utdrag/utskrift fra Vann-Nett.

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.3.5.5

Status på utvalgte naturtyper (UN):

1) Antall plansaker som berører UN-lokaliteter.

2) Antall plansaker hvor det er tatt hensyn til UN-lokaliteter.

Alle embetene KLD Miljø og klima

7.3.5.6

Status på sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner: Det skal rapporteres på følgende: Antall nye pålegg som er gitt, antall løpende pålegg og antall frivillige avtaler med konsesjonær. Rapport om løpende pålegg skal deles i pålegg om fiskeutsetting og øvrige pålegg

FMAG FMRO FMNO KLD Miljø og klima

7.3.5.7

Status på arbeidet med å kvalitetssikre og oppdatere grunnforurensningslokaliteter i Grunnforurensning.

7.3.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

7.3.6.1 Tilsyn - samordning av statlig tilsyn med kommunene, tilrettelegging for læring og forbedring ved tilsyn, og tilsynsbelastning

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.1.1

Fylkesmannen skal gi en kort beskrivelse av embetets tiltak for samordning av statlig tilsyn etter kommuneloven, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv. Fylkesmannen skal kort opplyse om hva som er gjort for å fremme og formidle læring hos kommunene i de tilsynene som er gjennomført. Fylkesmannen skal også gi en kort og overordnet vurdering av den samlete tilsynsbelastningen på kommunene i sitt fylke, både generelt og når det gjelder enkeltkommuner. Med tilsynsbelastning menes blant annet om tilsynet krever mye ressurser i kommunen og om tilsyn er samordnet i tid.

7.3.6.2 God økonomiforvaltning i kommunene

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Kommunal styring

7.3.6.2.1

Fylkesmannen skal rapportere på det generelle veiledningsarbeidet om kommuneøkonomi, herunder hvilke tiltak som er iverksatt for å rapportere inn korrekte KOSTRA-data til riktig tid og veiledning til kommunene om bruken av disse dataene til styring i kommunene.

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Kommunal styring

7.3.6.2.2

Det skal rapporteres særskilt om hvilke tiltak fylkesmannen har iverksatt for den enkelte kommune som er registrert i ROBEK og hvilke tiltak som har vært iverksatt for å forhindre kommuner som er i faresonen til å bli registrert i ROBEK, herunder hvordan pedagogiske (veiledning), juridiske (lovlighetskontroll og lånegodkjenning) og økonomiske (skjønn) virkemidler er benyttet.

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.2.3

Omtale av prosess med kommunene i tildelingen av skjønnsmidler for 2020.

7.3.6.3 Modernisering i kommunene

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Kommunal styring

7.3.6.3.1

Spesifikk omtale av arbeid med innovasjons- og fornyingsprosjekter i kommunene. Kort om fordeling av skjønnsmidler til formålet, herunder rapportering i ISORD, og formidling av resultatene.

Omtale av virkninger og resultater av prosjektene. Noen få innovasjonsprosjekter kan trekkes spesielt fram.

7.3.6.4 Kommunalrett

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.4.1

Det skal gis rapportering i tabell som viser:

 • Antall saker om lovlighetskontroll etter klage som det er truffet vedtak i for året, hvor mange avgjørelser som er opprettholdt og hvor mange som er kjent ulovlige.
 • Antall lovlighetskontroller som er foretatt etter initiativ av fylkesmannen, hvor mange avgjørelser som er opprettholdt og hvor mange som er kjent ulovlige.
 • Hvor mange av sakene totalt (uten å skille mellom saker etter klage og på eget initiativ) som hadde henholdsvis habilitet eller lukking av møter blant vurderingstemaene.
Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.4.2

Fylkesmennene skal gi en kortfattet omtale av hvilke kommunalrettslige tema de (særlig) veileder kommunene om.

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.4.3

Fylkesmennene skal, på bakgrunn av egne erfaringer etter kontakt med kommunene, gi en kort omtale av omfanget av interkommunalt samarbeid i fylket, i hvilke former kommunene samarbeider, og hvilke tjenester det samarbeides om.

7.3.6.5 Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.5.1

Fylkesmennene skal i årsrapporten oppgi hvor mange klager på avslag om begjæringer om innsyn de har behandlet, jf. offentleglova § 32 og forvaltningsloven § 28 annet ledd, samt hvor mange tilfeller klager har fått helt eller delvis medhold i klager etter offentleglova § 32.

7.3.6.6 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer


Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Areal, by og samfunn

7.3.6.6.1

Det skal rapporteres på fylkesmannens arbeid med samordning av statlige innsigelser, herunder i hvilken grad innsigelser blir løst gjennom dialog. Rapporten skal omfatte informasjon om antall planer møtt med innsigelse fra statlige etater inklusiv fylkesmannen, antall planer møtt med innsigelse bare fra fylkesmannen og antall planer der innsigelser fra andre statsetater er avskåret.

7.3.6.7 Rapportering om byggesaker etter plan- og bygningsloven

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

7.3.6.7.1

Fra og med 01.01.2017 rapporterer alle embetene byggesaker i SYSAM- ny rapporteringsløsning for fylkesmennene.

 • Av årsrapporten for 2018 skal det fremgå totalt antall behandlede byggesaker.
 • Av årsrapporten for 2018 skal det fremgå antall saker der klagen ble gitt medhold, helt eller delvis.
 • Av årsrapporten for 2018 skal det i tillegg fremgå antall saker som ikke ble avgjort innen 12 uker. Det skal vises hvor lang gjennomsnittlig overskridelse var i disse sakene. Overskridelse skal føres i antall dager.
 • Av årsrapporten for 2018 skal det i tillegg fremgå hvor mange saker det ble avtalt lengre frist enn angitt i saksbehandlingsforskriften jf. pbl. § 21-8 andre ledd, hvor mange "særlige tilfeller" klageinstansen selv forlenget fristen i, og hvor mange saker der fristen ble forlenget på grunn av barmarksundersøkelse.

7.3.6.8 Rapportering om plansaker etter plan- og bygningsloven

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.8.1

Fra og med 01.01.2017 skal alle embetene rapportere plansaker i SYSAM- ny rapporteringsløsning for fylkesmennene.

 • Av årsrapporten for 2018 skal det fremgå totalt antall behandlede klager på reguleringsplaner og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i antall dager. Det skal i tillegg fremgå antall saker der klagen ble gitt medhold, helt eller delvis.

7.3.6.9 Tiltak for å løse boligsosiale problemstillinger i kommunene


Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.9.1

Beskriv innsatsen med de to tiltakene i tiltaksplanen for Bolig for velferd 2018-2020 gjennomført av regionale aktører under fylkesmannens ledelse.

7.3.6.10 Lærlinger


Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.10.1

Fylkesmannen skal rapportere på antall lærlinger i 2019. Det skal også framgå innenfor hvilke fag.

7.3.6.11 Fellesføring 2019 - Regjeringens inkluderingsdugnad


Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Alle temaer

7.3.6.11.1

Fylkesmannen skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden, jf. Rundskriv H-3/18.

7.3.6.12 Kommunestruktur

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Kommunal styring

7.3.6.12.1

Fylkesmannen skal gi en kort beskrivelse av embetets arbeid og prosesser for dialog med kommuner om utfordringer fremover og hvilke muligheter som kan ligge i strukturendringer, ref. oppdrag 3.1.7.1.

7.3.6.13 Fellesføring arbeidslivskriminalitet

Alle embetene KMD ASD BLD HOD JD KD Annet tema

7.3.6.13.1

Fylkesmannen skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetenes anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, jf. rundskriv H-8/17.

7.3.7 Kulturdepartementet

7.3.7.1 Tros- og livssynssamfunn

Alle embetene KUD Alle temaer

7.3.7.1.1

Oversikt over:

 • Nye registrerte/uregistrerte trossamfunn og nye livssynssamfunn
 • Trossamfunn som er slettet hos fylkesmannen 
 • Ev. tilsyn med trossamfunn og forstander.

7.3.7.2 Gravferdsloven

Alle embetene KUD Alle temaer

7.3.7.2.1

Oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse sakene.

7.3.7.3 Lov om helligdager og helligdagsfred

Alle embetene KUD Alle temaer

7.3.7.3.1

Oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse sakene.

7.3.8 Kunnskapsdepartementet

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

7.3.8.1

Fylkesmannen skal redegjøre for hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg av virkemiddel og oppfølgingsmåte av risikoutsatte kommuner på rettsikkerhetsområdet.  

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

7.3.8.2

Fylkesmannen skal rapportere om antall meldte skolemiljøsaker til embetene som håndhevingsmyndighet, resultat av behandlingen og saksbehandlingstid. 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

7.3.8.3

Rapportering av tilsyn etter barnehageloven og opplæringsloven, jf. VØI pkt. 5.3.2. Fylkesmannen skal redegjøre for valg av tilsynsobjekt, omfang og innretning på tilsyn. I denne sammenheng må dere redegjøre for hvordan ulike kilder er brukt i vurderingen av tilsyn som virkemiddel. Dere skal vise hvilke vurderinger som har vært avgjørende for valg av tilsynstema, tilsynsobjekt og innretningen på tilsynet. Dere skal synliggjøre hvordan risikoen for regelverksbrudd er redusert ved bruk av tilsyn som virkemiddel.

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

7.3.8.4

Fylkesmannen skal rapportere om antall klager, type klager og resultatet av behandlingen på barnehage- og opplæringsområdet.

Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

7.3.8.5

Fylkesmannen skal redegjøre for egen kompetanse på regelverksområdet og tiltak som er iverksatt for å sikre god kvalitet.  

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

7.3.8.6

Fylkesmannen skal redegjøre for roller og samhandling i partnerskapet for desentralisert ordning for kompetanseutvikling, og for hvilke prioriteringer som er gjort for bruk av kompetanseutviklingsmidlene, som det er enighet om i samarbeidsforumet. 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

7.3.8.7

Fylkesmannen skal redegjøre for hvordan etter- og videreutdanning (for eksempel lærerspesialister og veiledning av nyutdannete) blir benyttet i sammenheng med andre tiltak for kvalitetsutvikling. 

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

7.3.8.8

Fylkesmannen skal redegjøre for kompetansebehov i barnehagene i fylket og hvilke prioriteringer som er gjort i samarbeidsforumets kompetanseutviklingsplan. Videre skal det redegjøres kort for hvordan ordningen ses i sammenheng med andre nasjonale satsinger og kompetansetiltak.

Fylkesmannen skal også rapportere i tabell på deltakelse i kompetansetiltak i regional ordning for barnehage.

FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KD Barnehage og opplæring

7.3.8.9

Fylkesmannen skal redegjøre for behovsanalysen som ligger til grunn for planlagte og igangsatte tiltak i kommuner som deltar i Oppfølgingsordningen. 

Alle embetene KD Tilskudd og økonomiske virkemidler

7.3.8.10

Årsrapporten skal inneholde en egenvurdering av hvordan embetene forvalter tilskuddsordningene i henhold til retningslinjene og gjeldende regelverk. Fylkesmannen skal redegjøre for eventuelle avvik i utføringen av forvaltningen og gi en omtale av iverksatte tiltak. 

FMIN KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

7.3.8.11

Fylkesmannen skal gjøre en egenvurdering av intern kompetanse på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven. Egenvurderingen skal inneholde identifiserte kompetansebehov og hvilke tiltak som er satt i gang for å imøtekomme dette behovet. Fylkesmannen skal redegjøre for hvordan ledelsen gjør nødvendig kvalitetssikring av oppgaveløsningen og generell god kvalitet i saksbehandlingen på regelverksområdet. 

FMVT KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

7.3.8.12

Fylkesmannen skal gjøre en egenvurdering av intern kompetanse på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven. Egenvurderingen skal inneholde identifiserte kompetansebehov og hvilke tiltak som er satt i gang for å imøtekomme dette behovet. Fylkesmannen skal redegjøre for hvordan ledelsen gjør nødvendig kvalitetssikring av oppgaveløsningen og generell god kvalitet i saksbehandlingen på regelverksområdet.

7.3.8.13 Integreringsarbeid

Alle embetene KD Alle temaer

7.3.8.13.1

I forbindelse med introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) skal fylkesmannen rapportere på antall klagesaker, hva klagen gjelder og utfallet av klagen.

Alle embetene KD Alle temaer

7.3.8.13.2

På området opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (introduksjonsloven) skal Fylkesmannen oppgi antall klagesaker, hva klagen gjelder og utfallet av klagen.

Alle embetene KD Alle temaer

7.3.8.13.3

Fylkesmannen skal gjennomføre statsborgerseremonier for alle nye statsborgere i fylket som har fylt 12 år, samt medvirke til at andelen av nye statsborgere som deltar på seremoniene øker.

Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på antall statsborgerseremonier som er avholdt, totalt antall utsendte invitasjoner til nye norske statsborgere og totalt antall nye statsborgere som har deltatt i statsborgerseremoniene i fylket.

Alle embetene KD Alle temaer

7.3.8.13.4

Fylkesmannen skal også rapportere på antall deltakere i opplæring norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (også personer som ikke er omfattet av introduksjonsloven). I tillegg skal fylkesmannen rapportere på antall årsverk i kommunene som gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap iht. introduksjonsloven.

7.3.9 Landbruks- og matdepartementet

Alle embetene LMD Alle temaer

7.3.9.1

- Antall årsverk i landbruksavdelingen per 31.12.2018, antall samlede årsverk i landbruksforvaltningen i kommunene per 31.12.2018, samt antall enheter/landbrukskontor i kommunene i fylket.

 - Antall årsverk i avdeling eller seksjon for reindriftsforvaltning     

 - Ressurser benyttet til kontrollarbeid

Alle embetene LMD Alle temaer

7.3.9.2

Innenfor regionalt kartsamarbeid og arealressurskart (AR5) skal det rapporteres i henhold til tabell:

 • Eventuelle kommuner i fylket som ikke har ajourført AR5.
 • Eventuelle utfordringer kommunene har med ajourføring av arealressurskart AR5.


Alle embetene LMD Alle temaer

7.3.9.3

Gi en overordna vurdering av kontrollresultatene i forbindelse med forvaltning av inntekts- og velferdspolitiske tiltak.

Alle embetene LMD Landbruk og mat

7.3.9.4

Gi en kort analyse/vurdering av kommunenes arbeid med avkorting ved feilopplysninger

7.3.10 Tverrsektoriell rapportering

7.3.10.1 Tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge

Alle embetene KD ASD BLD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

7.3.10.1.1

Fylkesmannen skal redegjøre for hvilke tiltak som er gjennomført i arbeidet for utsatte barn og unge, både for å samordne regionale innsatser og for å styrke samarbeidet mellom sektorer og tjenester i kommunen. Fylkesmannen skal også gi en vurdering av arbeidet: hva lykkes godt og hva er mer utfordrende.

7.3.10.2 ASD, KD

Alle embetene ASD KD Alle temaer

7.3.10.2.1

Fylkesmannen skal gi en redegjørelse for arbeidet og erfaringene embetet har gjort seg i det tverretatlige samarbeidsprosjektet «Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler».  Herunder bes det om en redegjørelse av konkrete tiltak i embetet og planer embetet har for det videre arbeid i fylket.

7.3.10.3 LMD og KLD

Alle embetene LMD KLD Miljø og klima Landbruk og mat

7.3.10.3.1

Rapporter på status i forvaltningen av det todelte målet for rovviltpolitikken

7.3.10.4 ASD og BLD

Statens helsetilsyn vil i løpet av 2019 innhente tilsynssaker og klagesaker innen barnevern og sosiale tjenester, og rapporter fra tilsyn med barneverninstitusjoner. Vi kommer tilbake til omfang i egne brev til embetene.

8 Budsjettmessige forutsetninger

KMD understreker at embetet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 slik at målene kan nås innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.

Fylkesmannen kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en slik fullmakt i pkt. 6 i dette brevet.

Fylkesmannen har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet forutsetter at fylkesmannen rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, pkt. 4, hvor det framgår at "Det enkelte fagdepartement disponerer sin andel av ressurser på kap. 525 dersom omprioriteringer ikke er gjort av regjeringen". Dette innebærer at ressursmessige utfordringer innen et departements fagområder om nødvendig, må løses gjennom omprioriteringer innen dette departementets oppgaveportefølje.

Vedlegg