Oppgave 5.1.1.1
Alle statsforvaltere KUD Folk og samfunn
  • Gi råd og veiledning til kommunene om hvordan universell utforming kan implementeres i planarbeid og tjenester.
  • Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene for å fremme universell utforming innenfor regionen.
  • Spre kunnskap om virkemidler og finansieringsordninger som er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019.
  • Sørge for at universell utforming er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at fylkesmannens kompetanse på universell utforming videreutvikles.Bakgrunnsinformasjon

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=tilgjengelighets 

Rundskriv: Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Universellutforming/RundskrivDiskriminering.pdf

Plan- og bygningsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Temaside om plan- og bygningsloven:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven.html?id=1317

Lov om offentlig anskaffelser:
http://www.lovdata.no/all/nl-19990716-069.html

Veileder til regler om offentlige anskaffelser:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/anskaffelsesveilderer_2013.pdf

Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726 

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1540-universell-utforming/id745859/

Rundskriv Q-21/2012: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/frl/q21_2012_rundskriv_a4_web.pdf

Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret).:
http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/

Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet:
https://www.bufdir.no/uu/

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: https://lovdata.no/dokument/IN...