Oppgave 5.1.1.2
Alle statsforvaltere KUD Folk og samfunn

Fylkesmannen skal fremme likestilling knyttet til kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på de områder fylkesmannen har lovpålagt ansvar for. 

Fylkesmannen skal:

  • være en pådriver for at kommunene arbeider aktivt for å fremme likestilling gjennom å bidra til å gjøre aktivitets- og redegjørelsesplikten og arbeidsmetoden som følger av plikten i Likestillings - og diskrimineringsloven kjent. 
  • sørge for at problemstillinger, metoder og mål for likestilling er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at fylkesmannens kompetanse på likestilling videreføres. 
  • spre kunnskap om:
    • metoden som ligger i aktivitetsplikten for arbeidsgiver og offentlig myndigheter og tjenesteutøvere.
    • relevante tilskuddsordninger på likestillingsfeltet (se Bufdir.no).
    • statistikk som synliggjør status og utvikling knyttet til likestilling og levekår (se. Bufdir.no).

Bakgrunnsinformasjon

Lover:

Lov om likestilling mellom kjønnene, § 12:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-59

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), jf. § 48, nr. 5:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven*

Lov om forbud om diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion og livssyn § 13:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-60?q=forbud%20mot%20diskriminering*

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, § 18:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=nedsatt%20funksjonsevne*

Lov om forbud om diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, § 12:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-58

Arbeidsmiljølovens kap.13:
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html

 

Konvensjoner:

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_kdkn#KAPITTEL_kdkn

FNs rasediskrimineringskonvensjon:
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-03-33

FNs barnekonvensjon:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_bkn#KAPITTEL_bkn

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne:
https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/funksjonsnedsetjingar/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/

 

Instruks:

Veileder til utredningsinstruksen: Konsekvenser for likestilling. Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2010/konsekvenser-for-likestilling.html?id=627997

 

Annet:

Prop 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-88-l-20122013.html?id=718741

Brev av 21.10.2010 fra BLD med informasjon om forventninger til Fylkesmannen når det gjelder resultatområde 48 Likestilling m.m.:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rundskriv/2010/Informasjon-om-forventninger-til-fylkesmennene-vedrorende-embetsoppdraget-resultatomrade-48-likestilling-mm.html?id=628386

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres!, informasjons- og uviklingsprogram 2010-2013:
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/info_og_utvikl_program_210_2013.pdf