Oppgave 5.1.4.2
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere, rundskriv og handlings- og tiltaksplaner på folkehelseområdet og innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert. Det gjelder også for de ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet.


Bakgrunnsinformasjon

Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Nasjonale faglige retningslinjer.

Veileder for kommunale frisklivssentraler - Etablering, organisering og tilbud

Strategier 

Handlingsplan for bedre kosthold

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) 

I tjeneste for Norge for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste videreføres 

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

Overdose – veiviser i lokalt forebyggende arbeid

Bolig for velferd (2014 – 2020)

Veiviser – Bolig for velferd Pakkeforløp for psykisk helse og rus i 2019

Nasjonal overdosestrategi. Nytt strategidokument vil foreligge i januar 2019