Oppgave 5.1.4.3
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, inkludert urbefolkning, innvandrerbefolkningen og andre sårbare grupper som innsatte i fengsel og personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Dette innebærer blant annet at fylkesmannen påser at aktuelle grupper involveres i planlegging av tjenestene og ved vurdering av kompetansebehov, samt påser at helse- og omsorgstjenestene benytter tolketjenester av god kvalitet.


Bakgrunnsinformasjon

Meldt St. nr 28 (2014-15) Legemiddelmeldingen

LOV av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (2011-06-24) 

Plan- og bygningsloven

FOR av 29. august 2012 nr. 843 om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen (se § 2 – Retten til å stå på liste hos fastlege)

FOR av 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

FOR av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 

FOR av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene) 

St.meld. nr.20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

St.meld. nr.28 (2007-2008) Samepolitikken (se kap.8)

St.meld. nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid

Meld. St. 27 (2011-2012) Barn på flukt (se kap.8.6 Helsetilbud)

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og felleskap

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter.

Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017

IS-1022 (2010) Veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

IS-1924 (2011) Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

IS-1746 (revidert 2014) Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse. Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IK-2723 Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring

Sårbare asylsøkere i Norge og EU – Identifisering, organisering og håndtering (ISF-rapport 2010: 14)

Kartlegging av tolkebruk i kommunale helse- og omsorgstjenester, TNS Gallup, 2013

Strategi for seksuell helse (2017-2022) «Snakk om det!»

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021)

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Veileder rusmestringsenhetene

Veileder for kommunale frisklivssentraler – Etablering, organisering og tilbud

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)